Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Awenen Mayaa Gaa-dibaakonang Owe Aki?

Awenen Mayaa Gaa-dibaakonang Owe Aki?

Gidaa-inendam ina . . .

  • Gizhe-Manidoo?

  • bemaadiziig?

  • bakaan awiya?

 GICHI-MAZINA’IGAN IKIDOOMAGAN

“Igi . . . oʼomaa akiing gaa-onji-dibendaagoziwaad Maji-ayaʼaa[wishan] odibenimigowaan.”​—1 John 5:19.

“Mii dash oʼo gaa-gii-onji-naagozinid, Gizhe-Manidoo oGozisan, e-wii-nishiwanaajitamawaanid enanokiinid Maji-ayaʼaa[wishan].”​—1 John 3:8, Ojibwe Kihcimasinaʼikan (Fiero ozhibiiʼiganan).

AANIIN DASH OWE GE-IZHI-WIIJI’IGOYAN?

Giga-nisidotaan wegonen wenji-maji-izhiseg gakina gegoon omaa akiing.​—Revelation 12:12.

Giga-debwetaan wiiba ji-aanjiseg gidakiiminaan ji-onizhishing.​—1 John 2:⁠17.

 GIDAA-DEBWETAAMIN INA AANIIN EKIDOOMAGAK GICHI-MAZINA’IGAN?

Eya, niswi onowen gidaa-onji-debwetaamin:

  • Satan odibaakonigewin da-giishkiseni. Jehovah omashkawendaan ji-gibitinang Satanan odibaakonigewin onji bemaadiziig. Ashodamaage “ji-nishiwanaajiʼaad . . . ini Maji-manidoon” gaye ji-aabaʼang gakina Satanan gaa-gii-maji-doodaminid.​—Hebrews 2:14, New World Translation.

  • Gizhe-Manidoo ogii-inaakonaan Jesus Christan ji-Gichi-Ogimaawinid ji-dibaakonang owe aki. Satan awe gaa-maji-dibaakoniged aapiji aakwaadizi. Jesus wiin bakaan izhi-ayaa. Gizhe-Manidoo ashodamaage wegonen Jesus ge-doodang: “Oga-minjinawezitamawaaʼ ini gaa-dabasendaagozinid gaye gaa-gidimaagizinid. . . Oga-bimaajiʼaaʼ ini gaa-gagwaadagiʼindwaa gaye ini gaa-goopajiʼindwaa.”​—Psalm 72:13, 14.

  • Gizhe-Manidoo gaawiin wiikaa daa-giiwanimosii. Gichi-Mazinaʼigan ikidoomagan: “Gizhe-Manidoo gaawiin ogashkitoosiin ji-giiwanimod.” (Hebrews 6:18) Jehovah gegoon ashodamaaged, da-izhiseni! (Isaiah 55:​10, 11) “Awe gaa-dibaakonang owe aki da-zaagijiwebinigaazo.”​—John 12:31.

 NAANAAGADAWENDAN IDASH OWE

Aaniin ge-izhiseg omaa akiing apii zaagijiwebinind awe gaa-dibaakoniged noongom?

Gichi-Mazinaʼigan giwiindamaagomin omaa PSALM 37:​10, 11 gaye REVELATION 21:​3, 4.