Izhaan imaa content

Wegonen iwe Gizhe-Manidoo oGichi-Ogimaawiwin?

Wegonen iwe Gizhe-Manidoo oGichi-Ogimaawiwin?

Gidaa-ikid ina . . .

 • gide’ing ina ate?

 • gichi-giizhigong ina?

 • ogimaawiwin ina ate gichi-giizhigong?

 GICHI-MAZINA’IGAN IKIDOOMAGAN

“Gizhe-Manidoo sa gichi-giizhigong eyaad oga-ozhisidoon godag gichi-ogimaawiwin wiikaa ge-nishiwanaajichigaadesininig.”​—Daniel 2:44.

“Ogozisimaa gigii-miinigoomin! Wiin . . . oga-izhisidoon sa odibenjigewin gwayak ji-zhi-anokiimaganinig.”​—Isaiah 9:6, 7, Ojibwe Kihcimasinaʼikan (Fiero ozhibiiʼiganan).

AANIIN DASH OWE GE-IZHI-WIIJI’IGOYAN?

 • Gidaa-wiijiʼigon owe gwayak ogimaawiwin.​—Isaiah 48:17, 18.

 • Apii bi-ayaamagak owe oshki-aki, giga-ayaan aapiji mino-ayaawin gaye gichi-minwendamowin.​—Revelation 21:3, 4.

 GIDAA-DEBWETAAMIN INA AANIIN EKIDOOMAGAK GICHI-MAZINA’IGAN?

Eya, niizh onowen gidaa-onji-debwetaamin:

 • Jesus gii-waabanda’iwe wegonen ge-izhichigemagak Gizhe-Manidoo oGichi-Ogimaawiwin. Jesus ogii-gikinoʼamawaaʼ obiminizhaʼwaaganaʼ ji-anamiʼaanid ji-biizhaamaganinig Gizhe-Manidoo oGichi-Ogimaawiwin gaye odinendamowin ji-izhisenig omaa akiing. (Matthew 6:9, 10) Jesus gii-waabandaʼiwe aaniin ge-zhi-nakwetaagooninig owe anamiʼaawin.

  Megwaa gaa-ayaad omaa akiing, Jesus ogii-ashamaaʼ gaa-noondeskadenid, ogii-andawiʼaaʼ gaa-aakozinid, gaye ogii-azhe-miinaaʼ bimaadiziwin gaa-gii-nibonid! (Matthew 15:29-38; John 11:38-44) Gizhe-Manidoo ogii-inaakonaan Jesusoon ji-gichi-ogimaawinid imaa oGichi-Ogimaawiwining. Jesus gigii-waabandaʼigonaan iwe onizhishing bimaadiziwin gakina awiya onji apii Gichi-Ogimaawiwin dagoshinoomagak.​—Revelation 11:15.

 • Owe gaa-izhisemagak omaa akiing giwaabanda’igomin Gizhe-Manidoo oGichi-Ogimaawiwin wiiba da-biizhaamaganini. Jibwaa owe Gichi-Ogimaawiwin biidoomagak bizaaniziwin omaa akiing, Jesus gii-ikido owe aki ji-maazhisemagak. Gii-niigaanaajimo ono ji-izhisegin: miigaadiwinan, miijim da-naanoondese, gaye da-aapiji-goshkwaakamigisewinan akiing.​—Matthew 24:3, 7.

  Aazha noongom giwaabandaamin ono ezhisemagakin. Gidaa-debwegendaamin owe Gizhe-Manidoo oGichi-Ogimaawiwin wiiba oga-gibitinaanan ono maazhisewinan.

 NAANAAGADAWENDAN IDASH OWE

Aaniin ge-zhi-ayaag bimaadiziwin omaa akiing apii Gizhe-Manidoo oGichi-Ogimaawiwin dibenjigemagak?

Gichi-Mazinaʼigan giwiindamaagomin omaa PSALM 37:29 gaye ISAIAH 65:21-23.