Izhaan imaa content

Aaniin Ezhi-waabandaman Gichi-Mazinaʼigan?

Aaniin Ezhi-waabandaman Gichi-Mazinaʼigan?

Gidaa-ikid ina . . .

  • mooniyaawinini omazina’igan?

  • wanaajimowinan gemaa aadisookewinan?

  • Gizhe-Manidoo Odikidowin?

 GICHI-MAZINA’IGAN IKIDOOMAGAN

“Gakina Gichi-ozhibiiʼigewin gii-gikendamoʼiwe Gizhe-Manidoo.”​—2 Timothy 3:16, Ojibwe Kihcimasinaʼikan (Fiero ozhibiiʼiganan).

AANIIN DASH OWE GE-IZHI-WIIJI’IGOYAN?

Gichi-Mazinaʼigan gimiinigon gichi-gikendaasowin gibimaadiziwin onji.​—Proverbs 2:1-5.

Debwe-gikinawaajichigewin ji-gwayako-bimaadiziyan daso-giizhig.​—Psalm 119:105.

Wiinge gidaa-ayaan bagosendamowin ani-akiiwang.​—Romans 15:4.

 GIDAA-DEBWETAAMIN INA AANIIN EKIDOOMAGAK GICHI-MAZINA’IGAN?

Eya, niswi onowen gidaa-onji-debwetaamin:

  • Maamakaaji-wiijiindiwin. Awashime 1,600 akiiwan gii-ozhibiiʼigaadeg Gichi-Mazinaʼigan gaye 40 bakaan awiyag ogii-ozhibiiʼaanaawaa. Aanind ogo gaawiin wiikaa gii-megwaashkodaadiziiwag. Gakina ono mazinaʼiganan Gichi-Mazinaʼiganing bezhigwan ikidoomaganoon; Gizhe-Manidoo owiinzowin gaye oGichi-Ogimaawiwin dazhinjigaadewan.

  • Debwe dibaajimowinan. Mewizha niibiwa awiyag ogii-agwanaʼayaanaawaa apii gaa-maanzhiʼindwaa. Gichi-Mazinaʼigan ozhibiiʼigewininiwag gakina gegoon ogii-ozhibiiʼaanaawaa, gaawiin ogii-gaadoosiinaawaa omaji-doodamowiniwaan, gemaa ini gakina Isriyalag.​—Jeremiah 7:​24-26; Psalm 51:​1-4.

  • Niigaanaajimowin gaa-apenimonogaadeg. Ingoji 200 akiiwan jibwaa-izhiseg, Gichi-Mazinaʼigan gii-ikidoomagan ge-nishiwanaajichigaadeg iwe gete-oodena Babylon. (Isaiah 43:​14-​17) Gii-waabandaʼigemagan aaniin gaa-izhi-zhaagoojichigaadeg gaye owiinzowin awedi gaa-gii-zhaagoojitood!​—Isaiah 45:​1-3.

    Niibiwa godag Gichi-Mazinaʼigan niigaanaajimowinan wiinge mayaa gii-ani-debwemaganoon. Mii aaniish iwe gaa-izhi-bagosendamang Gizhe-Manidoo Odikidowin.​—2 Peter 1:​21.

 NAANAAGADAWENDAN IDASH OWE

Aaniin ge-izhi-wiijiʼigoyan Gizhe-Manidoo Odikidowin ji-mino-bimaadiziyan?

Gichi-Mazinaʼigan giwiindamaagomin omaa PSALM 32:8 gaye 2 TIMOTHY 3:​16, 17.