Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Ganage Na Debwe Daa-bimaadiziwag Miinawaa Gaa-gii-nibowaad?

Ganage Na Debwe Daa-bimaadiziwag Miinawaa Gaa-gii-nibowaad?

Gidaa-ikid ina . . .

  • eya?

  • gaawiin?

  • ganabach?

 GICHI-MAZINA’IGAN IKIDOOMAGAN

“Da-aabijiibaawag igi gaa-gii-nibowaad.”—Acts 24:15, New World Translation.

AANIIN DASH OWE GE-IZHI-WIIJI’IGOYAN?

Giga-zoongideʼeshkaagon iwe apii ogo gaa-zaagiʼadwaa gaa-gii-nibowaad.​—2 Corinthians 1:3, 4.

Gaawiin dash awashime owe giga-gotanziin nibowin.​—Hebrews 2:15.

Gidaa-ayaan iwe bagosendamowin miinawaa ji-waabamadwaa gaa-gii-zaagiʼadwaa gaa-gii-nibowaad.​—John 5:28, 29.

 GIDAA-DEBWETAAMIN INA AANIIN EKIDOOMAGAK GICHI-MAZINA’IGAN?

Eya, niswi onowen gidaa-onji-debwetaamin:

  • Gizhe-Manidoo ogii-ozhitoon bimaadiziwin. Gichi-Mazinaʼigan odizhinikaanaan Jehovah Gizhe-Manidoo “waʼa gaa-onjisemagak bimaadiziwin.” (Psalm 36:9; Acts 17:24, 25) Awe gaa-gii-miinaad akina awiya bimaadiziwin wiinge odaa-gashkitoon ji-azhe-miinaad owe bimaadiziwin onowen gaa-gii-nibonid.

  • Mewinzha, Gizhe-Manidoo ogii-aabijiibaa’aa’ awiya’. Gichi-Mazinaʼigan wiindamaagemagan nishwaaso awiyag—oshkaadiziig, gitaadiziig, naabeg, zhigo noozheg—gaa-gii-wanishkaaʼindwaa omaa akiing. Ajina ogo gii-nibowag, bezhig dash awe, niiwo-giizhik imaa gii-ayaa ojiibegamigong!—John 11:39-44.

  • Gizhe-Manidoo aapiji onandawendaan miinawaa ji-doodang owe. Jehovah ozhiingendaan nibowin; owaabandaan owe daabishkoo awiya gaa-zhiingenimaad. (1 Corinthians 15:26) “Aapiji onandawendaan” ji-zhaagoojitood iwe nibowin. Wiinge onandawendaan ji-wanishkaaʼaad ono imaa onaagadawenjiganing zhigo ji-waabamaad miinawaa ji-bimaadizinid omaa akiing. —Job 14:14, 15.

 NAANAAGADAWENDAN IDASH OWE

Awegonen dash wenji-gitaadiziyang zhigo ji-niboyang?

Gichi-Mazinaʼigan giwiindamaagomin omaa GENESIS 3:17-19 gaye ROMANS 5:12.