Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Aaniin Ge-zhi-jiiki-bimaadiziyan Dago Giwiiji’amaaganag?

Aaniin Ge-zhi-jiiki-bimaadiziyan Dago Giwiiji’amaaganag?

Gidinendam ina . . .

  • zaagi’iwewin?

  • zhooniyaa?

  • bakaan gegoon?

 GICHI-MAZINA’IGAN IKIDOOMAGAN

“Jiikendamoog igi gaa-noondamowaad Gizhe-Manidoo odikidowin zhigwa gaa-doodamowaad!”Luke 11:28, New World Translation.

AANIIN DASH OWE GE-IZHI-WIIJI’IGOYAN?

Giga-mikaan weweni zaagi’iwewin.Ephesians 5:28, 29.

Gidaa-minwendaan gitenimowin.Ephesians 5:33.

Bizhishig gidaa-apenimonodaadim.Mark 10:6-9.

 GIDAA-DEBWETAAMIN INA AANIIN EKIDOOMAGAK GICHI-MAZINA’IGAN?

Eya, niizh onowen gidaa-onji-debwetaamin:

  • Gizhe-Manidoo ogii-ozhitoon owe wiiji’aandiwin bimaadiziwin. Gichi-Mazina’igan ikidoomagan Jehovah Gizhe-Manidoo wiin gaa-gii-wiidige’aad nishtam ininiwan zhigo ikwewan. (Genesis 2:18-24) Mii dash owe wiiji’aandiwin bimaadiziwin ayaamagan aaniish Jehovah owe odizhichigewin. Wegonen dash wenji-apiitendaagwak owe?

    Naagadawendan: Giishpin minopodaman wiisiniwin gaye noonde-gikendaman dagoniganan, awenen ge-gagwejimad? Geget, awe gaa-gii-ozhitood.

    Mii bezhigwan, giishpin noonde-gikendamang aaniin ge-izhi-jiiki-bimaadiziyang dago giwiiji’amaaganinaanig, bigo Jehovah ji-bizindawang awe gaa-gii-ozhitood owe wiiji’aandiwin bimaadiziwin.

  • Gizhe-Manidoo gichi-inenimig. Giin gaye giwiiji’amaaganag giga-nibwaakaam ji-andone’ameg gikendaasowin Jehovah odikidowining. Wegonen dash onji? “Aaniish wiin ginaanaagaji’igowaa.” (1 Peter 5:6, 7, Ojibwe Kihcimasina’ikan [Fiero ozhibii’iganan]) Jehovah gigichi-inenimig imaa ode’ing—wiin ogikendaasowin nasine anokiimaganini!Proverbs 3:5, 6; Isaiah 48:17, 18.

 NAANAAGADAWENDAN IDASH OWE

Aaniin ge-zhi-mino-doodawad giwiidigemaagan, gemaa giniijaanisag?

Gichi-Mazina’igan giwiindamaagomin omaa EPHESIANS 5:1, 2 gaye COLOSSIANS 3:18-21.