Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Wiikaa Na Da-boonise Gagwaadagitoowin?

Wiikaa Na Da-boonise Gagwaadagitoowin?

Gidaa-ikid ina . . .

  • eya?

  • gaawiin?

  • ganabach?

 GICHI-MAZINA’IGAN IKIDOOMAGAN

“Gizhe-Manidoo . . . oga-gaasiʼamawaaʼ gakina onjigawaabiwin oshkiinzhigoniing onji. Gaye nibowin gaawiin gegoon da-gikendaagwasinoon, gaawiin gaye da-gikendaagwasinoon biigwendamowin. Ambooshke mawiwin, wiisagendamowin gaawiin da-ayaamagasinoonan.”​—Revelation 21:3, 4, Ojibwe Kihcimasinaʼikan (Fiero ozhibiiʼiganan).

AANIIN DASH OWE GE-IZHI-WIIJI’IGOYAN?

Giga-gikendaamin gaawiin Gizhe-Manidoo gaa-doodang ono majisewinan gaa-ayaayang.​—James 1:13.

Giga-gikendaamin Gizhe-Manidoo gimoozhitamaagonaan e-gagwaadagitooyang.​—Psalm 139:1, 2.

Bagosendamowin giga-ayaamin ji-bonisegin gakina gagwaadagitoowinan.​Psalm 37:9-11.

 GIDAA-DEBWETAAMIN INA AANIIN EKIDOOMAGAK GICHI-MAZINA’IGAN?

Eya, niizh onowen gidaa-onji-debwetaamin:

  • Gizhe-Manidoo aapiji ozhiingendaan gagwaadagitoowin gaye ini gaa-gagwaadagi’iwenid. Naanaagadawendan mewizha, aaniin Jehovah Gizhe-Manidoo gaa-inamanjiʼod apii gaa-waabamaad obimaadiziimaʼ e-gagwaadagiʼindwaa. Gichi-Mazinaʼigan ikidoomagan wiinge ogii-maazhendamiʼigoo ini gaa-gagwaadagiʼiwenid.​—Judges 2:18.

    Gizhe-Manidoo aapiji ozhiingendaan gaa-maji-doodawaawaad awiya. Gichi-Mazinaʼigan giwiindamaagomin Gizhe-Manidoo “gaa-zhiingendang . . . nesaanid gegoon gaa-izhichigesinig.”​—Proverbs 6:16, 17.

  • Gizhe-Manidoo gigichi-inenimigonaan bebezhig. Jehovah ginandawenimigonaan ji-apagidamawang gakina gegoon gaa-ojaanimendamiʼigoyang ‘aaniish wiin ginaanaagajiʼigonaan.ʼ​—1 Peter 5:7.

    Jehovah dago oGichi-Ogimaawiwin wiiba oga-gibitinaanan gagwaadagitoowinan gakina awiya onji. (Matthew 6:​9, 10) Megwaa dash, ogaagiijiʼaaʼ gaye owiijiʼaaʼ ono gaa-andoneʼigod.​—Acts 17:27; 2 Corinthians 1:3, 4.

 NAANAAGADAWENDAN IDASH OWE

Wegonen dash wenji-bagidinang gagwaadagitoowin Gizhe-Manidoo?

Gichi-Mazinaʼigan giwiindamaagomin omaa ROMANS 5:12 gaye 2 PETER 3:9.