Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Mazina’iganan ji-gikino’amaagoyan Gichi⁠-⁠Mazina’igan

Nanaandog gidaa-ondinaanan ini mazina’iganan gaye mazina’iganensan ji-wiiji’igoyan ji-gikino’amaagoyan Gichi-Mazina’igan. Bizinjigewin mazina’iganan gaye ininage-izhigiizhwewin mazinaatesijiganan atewan niibiwa izhigiizhwewinan.

Gagiiginan izhigiizhwewin imaa onji izhigiizhwewin makak, gaye maagonan Andone’an ji-waabandaman ini mazina’iganan gaa-ayaamagakin iwe izhigiizhwewining. Ozhibii’an aanind ozhibii’iganan gaa-izhinikaadeg iwe mazina’igan gaa-gagwe-andone’aman ji-waabandaman bezhigwan mazina’iganan.

 

WAABANDAN
Grid
List

Congregation Maamawinowinan Wiikongewin

Nagamotaw Jehovah

Wiinge Gidaa-apenimonodawaa Awe Gakina Gegoon Gaa-gii-ozhitood!

Aanind aanjitoowinan gaa-ozhichigaadegin ini digital mazina’iganan gaawiin mashi maagizhaa gaa-atesinog mazinaa’ibii’iganan.