Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Gidanami’aadiziwininaan gaye Gagiikwewin​—Maamawinowin Gikino’amaagewin-mazina’iganens

Daso-dwaate owe Anami’aadiziwin gaye Gagiikwewin Maamawinowin Mazina’iganens waabanda’igemagan wegonen ge-gikino’amaagowaad gaye wegonen ge-anamitoowaad Gichi-Mazina’iganing onji Jehovah’s Witnesses imaa bezhig omaamawinowiniwaa.

 

Nimiinjinawezimin, owe wiindamaagewin gaawiin megwaa ayaamagasinoon imaa izhigiizhwewining.

Wiindamaagewin ayaamagan owe izhigiizhwewining gaa-biminizha’igemagakin baakiiginiganan: