Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Gigichi-ogimaawiwin-gagiikwewininaan

Gigichi-ogimaawiwin-gagiikwewininaan miinigemagan wiindamaagewin ji-biminizha’igaadeg maamawinowinan onji Jehovah’s Witnesses: Maamawi Gichi-Mazina’igan Gikino’amaagowin, Gizhe-Manidoo Ogikino’amaagewigamig, gaye Gagiikwewin Maamawinowin.

Shke: Aanind wiindamaagewinan gaa-ozhibii’igaadegin besho gaa-ayaayan maagizhaa da-bakaanadanoon imaa onji gaa-ategin omaa jw.org.

 

Nimiinjinawezimin, owe wiindamaagewin gaawiin megwaa ayaamagasinoon imaa izhigiizhwewining.

Wiindamaagewin ayaamagan owe izhigiizhwewining gaa-biminizha’igemagakin baakiiginiganan: