Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Gichi-Mazina’igan Gaa-ateg Omaa JW.ORG

Anamitoon gaye bizindan Gichi-Mazina’igan omaa jw.org, gemaa ondinan bizinjigewinan gaye ininage-izhigiizhwewin mazinaatesijiganan imaa Gichi-Mazina’iganing. Gaawiin memwech ji-diba’aman. Iwe New World Translation of the Holy Scriptures wiinge gwayak gaa-ozhibii’igaadeg, wendan ji-anamichigaadeg aanikanootaabii’igan imaa Gichi-Mazina’iganing. Aazha gii-ozhibii’igaade aanind gemaa gakina, awashime 120 izhigiizhwewinan. Awashime 200,000,000 ini Gichi-Mazina’iganan gii-miigiwem.

 

Nimiinjinawezimin, iwe New World Translation gaawiin megwaa atesinoon gidizhigiizhwewining. Daga gagiiginan bakaan izhigiizhwewin.

Wiindamaagewin ayaamagan owe izhigiizhwewining gaa-biminizha’igemagakin baakiiginiganan: