Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Gichi-Mazina’igan Anamichigewinan

Naagadawaabandan Gichi-Mazina’igan dibaajimowinan aabajitooyan ono bizinjigewinan imaa gidaa-ondinaanan. Giga-noondaan gitochigewin gaye giigidowin. Ininage-izhigiizhwewin mazinaatesijiganan ayaamaganoon.

Gagiiginan izhigiizhwewin imaa onji izhigiizhwewin makak, gaye maagonan Andone’an ji-waabandaman ini Gichi-Mazina’igan anamichigewinan gaa-ayaamagakin iwe izhigiizhwewining. Ozhibii’an aanind ozhibii’iganan gaa-izhinikaadeg iwe anamichigewin, gemaa iwe mazina’igan Gichi-Mazina’iganing onji gaa-izhinikaadeg, gaa-gagwe-andone’aman ji-waabandaman bezhigwan Gichi-Mazina’igan anamichigewinan.

 

Nimiinjinawezimin, owe wiindamaagewin gaawiin megwaa ayaamagasinoon imaa izhigiizhwewining.

Wiindamaagewin ayaamagan owe izhigiizhwewining gaa-biminizha’igemagakin baakiiginiganan: