Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Gichi-Mazina’igan Dibaajimowinan

Ondinan bizinjigewin dibaajimowinan ini gikino’amaagowinan, gaye ji-gikendaman igi gichi-apiitendaagoziwaad awiyag gaye inakamigiziwinan gaa-dazhinjigaadegin Gichi-Mazina’iganing. Ininage-izhigiizhwewin mazinaatesijiganan ayaamaganoon.

Gagiiginan izhigiizhwewin imaa onji izhigiizhwewin makak, gaye maagonan Andone’an ji-waabandaman ini Gichi-Mazina’igan bizinjigewin dibaajimowinan gaa-ayaamagakin iwe izhigiizhwewining. Ozhibii’an aanind ozhibii’iganan gaa-izhinikaadeg iwe dibaajimowin gaa-gagwe-andone’aman ji-waabandaman bezhigwan dibaajimowinan.

 

Nimiinjinawezimin, owe wiindamaagewin gaawiin megwaa ayaamagasinoon imaa izhigiizhwewining.

Wiindamaagewin ayaamagan owe izhigiizhwewining gaa-biminizha’igemagakin baakiiginiganan: