Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Mazina’iganan Gaa-waabanda’iwemagakin

Anamitoon gemaa ondinan omaa jw.org ini oshki-mazina’iganensan Watchtower gaye Awake! gaye bakaan gegoonan gaa-waabanda’iwemagakin dabazhiish. Bizindan ini bizinjigewinan nimazina’iganinaanin gaa-ozhibii’igaadegin niibiwa izhigiizhwewinan. Gaawiin memwech ji-diba’aman. Ganawaabandan gemaa ondinan mazinaatesijiganan niibiwa izhigiizhwewinan gaa-ategin, gaye ininage-izhigiizhwewinan.

Gagiiginan izhigiizhwewin imaa onji izhigiizhwewin makak, gaye maagonan Andone’an ji-waabandaman ini mazina’iganan gaa-ayaamagakin iwe izhigiizhwewining.

 

WAABANDAN
Grid
List

Aaniin ezhiseg apii gikino’amaagoyan Gizhe-Manidoo Odikidowin?

Congregation Maamawinowinan Wiikongewin

Nagamotaw Jehovah

Aaniin Enakamigak Imaa Kingdom Hall?

Aanind aanjitoowinan gaa-ozhichigaadegin ini digital mazina’iganan gaawiin mashi maagizhaa gaa-atesinog mazinaa’ibii’iganan.