Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Omaamawinowiniwaan Jehovah’s Witnesses

Ji-gikendaman ezhi-maamawinoyaang. Mikan maamawinowin besho gaa-ayaayan.

Mikan Maamawinowin Besho Gaa-ayaayan

Wegonen Enakamigak Imaa Nimaamawinowininaanin?

Jehovah’s Witnesses maamawinowag niizhing endaso-dwaate ji-anami’etawaawaad Gizhe-Manidoon. (Hebrews 10:24, 25) Bigo awiya da-biizhaa ono maamawinowinan. Mii apii, ningikino’amaagomin Gichi-Mazina’igan wegonen ekidoomagak, gaye aaniin ge-zhi-aabajitooyaang nimbimaadiziwininaaning.

Imaa gaa-maamawinoyaang nindazhindaamin ini gaa-gikino’amaagoyaang, daabishkoo gegoon gaa-dazhinjigaadeg gikino’amaagewigamigong. Ono maamawinowinan maajisewan gaye boonisewan nagamowin, gaye anami’aawin.

Gaawiin memwech Jehovah’s Witnesses ji-izhitwaayan ji-biizhaayan ono maamawinowinan. Bigo awiya wiikomaa ji-biizhaad. Gaawiin giga-diba’igesii. Gaawiin giga-gagwejimigoosii ji-bagidinigeyan.