Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Wegonen wenji-onizhishing ji-gikino’amaagoyan Gichi-Mazina’igan?

Gichi-Mazina’igan owiiji’igonaawaa niibiwa awiyag omaa akiing ji-mikamowaad nakwetamowinan, bimaadiziwin onji. Gidaa-minwendaan ina gegiin?

Aaniin Ezhiseg Apii Gikino’amaagoyan Gizhe-Manidoo Odikidowin?

Miziwe akiing, Jehovah’s Witnesses gikendaagoziwag e-gikino’amawaawaad awiya’ Gizhe-Manidoo Odikidowin. Gaa memwech ji-diba’aman owe gikino’amaagewin. Gidaa-waabandaan aaniin ezhi-anokiimagak.

Aaniin Enakamigak Imaa Kingdom Hall?

Biindig inaabin ji-waabandaman aaniin enakamigak imaa.

Gagwedwen Gichi-Mazina’igan Gikino’amaagowin

Odaapinan Gichi-Mazina’igan gikino’amaagowinan bigo apii gaye aandi endawendaman. Gaawiin memwech ji-diba’aman.

Omaamawinowiniwaan Jehovah’s Witnesses

Mikan aandi gaa-maamawinoyaang gaye aaniin ezhi-anami’aayaang.

Wiindamaagewin​—Miziwe Akiing

  • 239​—Nanaandog akiing gaa-anamiʼaawaad Jehovah’s Witnesses

  • 8,201,545​—Jehovah’s Witnesses

  • 9,499,933​—Gichi-Mazinaʼigan gikinoʼamaagowinan gaa-ayaamagakin miziwe akiing

  • 19,950,019​—Gii-biizhaawag ji-minjimendamowaad Jesus Christ onibowin

  • 115,416​—Congregations