Izhaan imaa content

“Owe minwaajimowin onji Gichi-Ogimaawiwin da-gagiikwem miziwe akiing.”—Matthew 24:14.

Jehovah’s Witnesses —Awenenag Niinawind?

Miziwe nindoonjiimin gaye niibiwa izhigiizhwewinan ayaamaganoon, geyaabi dash bezhigwan nindoodaamin. Memindage ji-apiitendaagwak, ninandawendaamin ji-gichi-apiitenimangid Jehovah, Gizhe-Manidoo gaa-gii-miininang Gichi-Mazina’igan, wiin gakina gegoo gaa-gii-ozhitood. Babenak ningagwe-doodaamin ji-gikinawaabamangid Jesus Christ nigichi-inendaamin ji-izhinikaanigooyaang Anami’ewaadiziig. Bebezhig niinawind ninitaa-wiiji’aanaanig awiyag ji-gikendamowaad Gichi-Mazina’igan gaye Gizhe-Manidoo oGichi-Ogimaawiwin. Aaniish niinawind dazhimaanaan Jehovah gaye oGichi-Ogimaawiwin, mii dash ezhi-gikenimigooyaang Jehovah’s Witnesses.

Naanaagadawaabandan omaa jw.org. Gidaa-gikeniminaam gaye nidebwetamowininaanin.

 

Gagwedwen Gichi-Mazina’igan Gikino’amaagowin

Odaapinan Gichi-Mazina’igan gikino’amaagowinan bigo apii gaye aandi endawendaman. Gaawiin memwech ji-diba’aman.

Mikan Mazinaatesijiganan

Ganawaabandan niinawind online mazinaatesijigan mazina’iganiigamig.

Omaamawinowiniwaan Jehovah’s Witnesses

Mikan aandi gaa-maamawinoyaang gaye aaniin ezhi-anami’aayaang.

Mazina’iganan Gaa-waabanda’iwemagakin

Waabandan oshki-gegoonan gaa-gii-waabanda’iwemagakin.

Ganawaabandan Ininage-Izhigiizhwewin Mazinaatesijiganan

Nanda-gikendan Gichi-Mazina’igan aabajitooyan ininage-izhigiizhwewin mazinaatesijiganan.