Samila mu nongwa

Samila mu menye ija kibili

Baketi ba Jihoba

Kinyakyusa