Samila mu nongwa

“Inongwa inunu isya Kitangalala sisakufumusigwaga nkisu kyosa.”—Matai 24:14.

Abaketi ba Jihoba—Uswe Jouswe Bani?

Uswe tuli bandu ukufuma munjobelo pasima-pasima, loli tuli ni nyinogono simosyene. Kuli syosa tukulonda ukuntufya Jihoba, Kyala ugwa Ibangili, Umpeli ugwa fyosa. Tukwijula ukunkongesya Jesu Kilisiti nuswe tukwaga kandu ka pamwanya ukukoleligwa ukuja Bakilisiti. Kukuti Kukuti Nketi gwa Jihoba ikubatula abandu ukumanyila Ibangili ni sya Bunyafyale bwa Kyala. Kunongwa ja kuti tukujoba na bandu isya tulibaketi apa tukujoba na abandu isya Jihoba Kyala nu Bunyafyale bwake, tukukoleligwa Baketi ba Jihoba.

Keta mu tovuti jitu. Bala Ibangili mu tovuti. Usimanye nyingi isya ulwitiko lwitu.

 

 

Usume Ikimanyilo ikya Ibangili

Kaba ikimanyilo ikya ibangili, kusalaga jujugwe akabalilo na apa mukumanyililaga.

Ifideo ifya Kikilisiti

Ifideo ifya Kikilisiti ifya mutovuti ifi fikukasya Ulwitiko kwa Kyala.

Ifimanyilo ifya Baketi ba Jihoba

Manya apa tukumanyilila na buno tukwiputa.

Fisimbigwa ifi Fisaligwe

Keta fisimbigwa ifi fisaligwe ni ifisimbigwa ifya kifuki.

Keta ifideo ifya Njobelo ija Finangisyo

Manyila Ibangili kwendela ifideo fya Njobelo ja finfangisyo