Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

JW LIBRARY

Kucosa na Kuphatisa Basa Mabukhu mu Programa ya JW Library—Android

Kucosa na Kuphatisa Basa Mabukhu mu Programa ya JW Library—Android

Mu programa ya JW Library muna mabukhu mazinji, mabroxura, tumatsamba na mavidiyo.

Phatisani basa malangoya kuti mucose na kuphatisa basa mabukhu:

 Cosani Mabukhu

Imwepo mungacose mabukhu yomwe mungafuneyo, kuti mumbawerenge ayai kuyaphatisa basa pa pfunziro lanu mwakusaya kuphatisa basa interneti.

  • Kwekweterani kumadidi ka janela kakufufudzira, mucitinya pomwe padanemba Publicações kuti muwone mabukhu yomwe yalipo.

  • Tinyani kabutau ka bzirewedweka, kuti muwone bzirewedwe bzomwe bziripo. Sankhulani cirewedwe comwe munkufuna. Bzirewedwe bzomwe mumbaphatisa basa kawiri-kawiri bzimbakhala pa mbuto yakuyambirira. Mungafufudzembo cirewedwe comwe mun’funaco mwakucita kunemba dzina la cirewedweco.

Pana njira zizinji zakugumanira mabukhu mu programa ya JW Library.

Pomwe padanemba Por Categoria, pambalatiza mabukhu m’cirewedwe comwe munkuciphatisa basaco, yomwe yadagawidwa m’tumagulu ninga mabukhu, tumatsamba ayai mavidiyo. Mukatinya pa kagulu kabodzi, mun’dzawona kagulu kanango mkati mwace kuti musankhule, gole la Nsanza ya Mulindiri ayai mtundu wa mavidiyo. Tinyani pomwe padanemba Todas Publicações, kuti mubwerere kumayambiriro.

Pomwe padanemba Novidades, pambalatiza mabukhu yapsa m’cirewedwe comwe munkuciphatisira basaco.

Mabukhu yomwe mukanati kuyacosa, yambakhala na cizindikiro ca kamtambo. Tinyani pa bukhulo kuti mulicose. Mukacita bzimwebzi kamtamboko kan’nyembereka. Tinyani pomwe pa bukhulo kuti muliwerenge tsapano.

Mbali yakuti Baixados, imbalatiza mabukhu yense yomwe mudayacosa kale m’cirewedwe ciri-cense. Mungayalonge mabukhuyo mwakubverana na momwe mumbayaphayaphatisira basa: Mais Usado, Menos Usados ayai Maior Arquivo.

Pfudzani Mabukhu

 Mungapfudze mabukhu ayai mavidiyo yomwe munkuyafuna lini pomwe kuti mukhale na mbuto mu mtchini mwanu.

Tinyani pomwe padanemba kuti Publicações, ndipo patsogolo pace mtundu wa mabukhu yomwe mukufuna (mwa ciratizo, Livros) ndipo muniwona mabukhu yense yomwe yalipo. Mukafuna kupfudza tinyani tumadontho tutatu, mucitinya pomwe padanemba Excluir.

Mukafuna kukhala na mbuto m’mtcini mwanu, pfudzani mabukhu yomwe mumbayaphatisa lini basa kawiri-kawiri ayai yomwe n’makulu. Tinyani pa mbuto yomwe idanemba Publicações. Ndokoni pa gawo lakuti Baixados, mucisankhula Menos Usados ayai Maior Arquivo kuti mupfudze. Pfudzani mabukhu yomwe munkuyafuna lini pomwe.

Gumanani Mabukhu Yakuatualizaridwi

 Nthawe zinango, mabukhu manango yomwe mudayacosa kale yangaatualizaridwi.

Bzimwebzi bzikacitika, mabukhuyo yambakhala na cizindikiro ici. Mukatinya bukhulo, muniwona mensaje yakulatiza kuti laatualizaridwi. Tinyani pa Baixar, ayai pa Depois, kuti mupitirize kuwerenga bukhu lomwe mudacosa kalero.

Kuti muwone penu bukhu liri-lense laatualizaridwi pa mabukhu yomwe mudayacosa kaleyo, tinyani pa Publicações. Mabukhu yakuatualizaridwi yambakhala pa gawo la Atualizações Pendentes. Tinyani pamwepo kuti muwone mabukhu yense yakufunika ku atualizaridwi. Tinyani pa bukhu kuti muliatualizari ayai tinyani butauli kuti kuti muatualizari mabukhu yenseyo.

Programa zimwezi zidacosedwa mu Fevereiro 2015 na programa ya JW Library 1.4, ndipo imbakwanisa kuphata basa na Android 2.3 ayai yakupitirira. Penu imwepo mukukwanisa lini kuwona programa zimwezi, mungawone pomwe malango yomwe yaperekedwa mu nkhani ya msolo wakuti “Kuphatisa Basa Programa ya JW Library—Android,” pansi pa kamsolo kakuti JW Library Yakuatualizaridwi.