Tinkukukumbirani kuti muyambire pa tsamba lathu lakuyambirira, ayai phatisani basa malinki ya panyansipa.