Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Dziko Lipsa Lafendera

Dziko Lipsa Lafendera

Cosani:

 1. 1. Bvani mbalame kuimba,

  Muli mu dziko lipsa.

  Mulikufamba pacigwa,

  Kudzulu kulibe mitambo.

  Wakufunidwa wanu

  Mukuwona amuka

  Dziko lipsa limweri

  Likhalidi pafupi.

 2. 2. Onani nyumba paphiri,

  Inango m’phompho mwace

  Pafupipo pana mkulo

  Wamadzi yakucena bwino.

  Muminda muna phoso,

  Wanthu akukondwadi

  Dziko lipsa limweri

  Likhalidi pafupi.

  (MBALI YAKUDEKESERA)

  Tiniuza axamwali

  Bzomwe tikhadikhirira.

  Kulira kwentse kwamala.

  Dziko ndipsa, moyo ngupsa.

 3. 3. Ntsiku zentsene n’zabwino,

  Kwentse-kwentse mtendere

  Mukucemera mwanzanu

  Macibese ya ntsiku ipsa.

  Mukutendadi Yahova

  Thangwe ambatifuna.

  Dziko lipsa limweri

  Likhalidi pafupi.

  (MBALI YAKUDEKESERA)

  Ntsiku zentse nimbakondwa.

  Bzomwe ndikhadikhirira,

  Ni Kukuwonani pomwe.

  Bzimwebzi, ninga n’kulota!

 4. 4. Ndikudikhirira

  Dziko lipsa labwino

  ”Lomwe Yahova Mulungu

  Adalewa, bzin’citikadi

  Kukumbukira bzimwebzi

  Kumbandilimbisadi.

  Paraizo wabwino

  Wafendera pafupi.