Nyimbo Zinango

Pfatsani na nyimbo zakutenda bzomwe gulu lathu limbaticitira.

Kumbukirani Nthawe Yomwe Bzinthu Bzin’dzakhala Bwino

Tikudikhirira ntsiku ipsa yomwe inifika tsapanopapa.

Dziko Lipsa Lafendera

Kudikhirira paraizo ya kutsogolo kun’tithandiza kupirira mabvuto ya ntsiku zino.

Lufoyi Limbamala Lini

Lufoyi lakucokera kwa Yahova limbamala lini. Iro limbabweresa cikondweso na cirimbiso.

Kumbukira Kuti Mulungu Anawe

Khalani na cikhulupiro centse kuti Yahova ambatifuna napo tikagumana na mazunzo.

Nin’funika Kulekerera na Mtima Wentse

Kodi alipo omwe wakuphonyerani?Kodi bzimbakunesani kulekerera?Onani momwe mungacitire kuti mumbakwanise kulekerera na mtima wentse.

Tithamange Mpaka Kuphampha

Mbacitani bzakusankhula mwanzeru kuti mun’dzatambire moyo wakusaya kumala.

Tin’dzasiya Lini Kutumikira Yahova

Tikamanga cikhulupiro na bzakumangira bzakulimba, cikhulupiroco cin’dzakhala cakulimba.

Cikondweso Cathu Cakusaya Kumala

Yahova ngwakukondwa ndipo an’pitiriza kukhala nsansa yathu ya cikondweso.

Tithandizeni Kukhala Wakukhwimika

Yahova angatipase mphanvu kuti tikwanise kupirira bzineso bziri-bzense.