Nehemiya: ‘Cikondweso ca Yahova Ndico Mbuto Yanu ya Cikhotcerero’

Nehemiya akutsogolera basa lakumanga litsito ku Jeruzalemu na kubwezeresa kunamata Yahova kwa cadidi.

Nehemiya: ‘Cikondweso ca Yahova Ndico Mbuto Yanu ya Cikhotcerero’—Mbali 1

Neyemiya adacita nyongo pakumanga litsito ku Jeruzalemu, napo adalimbana na mtundu uliwentse wa anyakutsutsa.

Nehemiya: ‘Cikondweso ca Yahova Ndico Mbuto Yanu ya Cikhotcerero’—Mbali 2

Litsito lamala kumangidwa, kodi Nehemiya akwanisa kuthandiza wanthu mwa njira iponi?