Mavidiyo ya Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la m’Bibliya

Nfundo zikulu-zikulu za bukhu la m’Bibliya palokha.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Ciyambo

Bukhu la Ciyambo limbatiuza nkhani yakufunika kwene-kwene yakulewa bza ciyambi ca moyo wa wanthu ndipo limbalewambo bza ciyambi ca mabvuto na infa.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Kufuluka

Mulungu adatsudzula Ajirayeri pa ukapolo ku Edjipito na kuwacitisa kukhala mtundu wace wakusankhulidwa.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Mwambo

Onani momwe bukhu la Mwambo limbafotokozera kucena kwa Mulungu ndipo thangwe ranyi ifepano tin’funika kukhala wakucena.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Psalymo

Bukhu la Psalymo limbatumbiza utongi bwa Yahova, timbatsangalaza wanthu omwe ambafuna Yahova, ndipo limbalatiza momwe dzikoli lin’dzacinjira mu Umambo bwace.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Mimwani

Gumanani malango yakucokera kwa Mulungu pa moyo wanu wa nsiku na nsiku pa nkhani za malonda na za m’banja.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Mpalizi

Mambo Salomau adafotokoza bzinthu bzomwe bzimbafunikiradi pa moyo, acibzisiyanisa na bzinthu bzomwe bzimbabverana lini na nzeru yakucokera kwa Mulungu.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Nyimbo ya Salomau

Thangwe ranyi bukhuli limbafotokoza kuti lufoyi lacadidi lomwe mtsikanayo akhanalo kwa makabusa ni ‘cirambirambi ca Ya’?

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Zaiya

Bukhu la Zaiya lina mapolofesiya yomwe yangalimbise cikhulupiro cathu kwa Yahova ndipo tin’dzakhala wakutsimikiza kuti iye ni mpulumusi wathu ndipo an’dzakwanirisa mapiciro yace yense.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Jeremiya

Jeremiya adatumikira mwakukhulupirika ninga mpolofeta napo akhazunzidwa. Onani momwe Akristau wa nsiku zino angatewezerere ciratizo cace.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Maliro

Bukhu la Maliro lidanembedwa na mpolofeta Jeremiya, ndipo limbalewa mafala yakupasa nsisi ya kupfudzidwa kwa Jeruzalemu. Ndipo lina mafala yomwe yambalatiza kuti kukungula na mtima wense kumbathandiza kuti ticitiridwe nsisi na Mulungu.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Zakiyeri

Zakiyeri mwa kulimba mtima na mwakudzicepsa adabvuma kuphata basa lomwe Mulungu adamupasa napo likhali lakunesa. Iye ni ciratizo cabwino kuna ifepano nsiku zino.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Danyeri

Danyeri pabodzi na anzace adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova napo adagumana na bzineso. Ciratizo cawo ca kukhulupirika, cingatithandizembo mu nthawe zino zakumalizira.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Ozeya

Bukhu la Ozeya lina nfundo zakuthandiza kwa ife nsiku zino, na nsisi zomwe Yahova anazo kwa wanthu omwe akungula na mtima wense kuphatanidza na mtundu wa kanamatidwe komwe iye ambafuna.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Djoweri

Mpolofeta Djoweri adaleweratu bzomwe bzin’dzacitika pa “nsiku ikulu ya Yahova” na bzomwe tingacite kuti tidzapulumuke pa nsikuyo. Polofesiya ya Djoweri njakufunika kwene-kwene nsiku zathu zino.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Amosi

Yahova adaphatisa basa munthu wakubzicepswayu kucita basa lakufunika kwene-kwene. Kodi tikupfunza ciyani na ciratizo cabwino ca Amosi?

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Obadiya

Bukhu la Obadiya ni bukhu ling’ono pa mabukhu ya m’Cihebereu. Mapolofesiya ya m’bukhu la Obadiya yambapereka cidikhiro na kubwezeresedwa kwa Umambo bwa Yahova.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Djona

Djona adabvuma kuphonya kwace, adadzacita basa lomwe adapasidwa, ndipo adapfunza na lufoyi lakukhulupirika la Mulungu na nsisi. Bzakugumana nabzo bza Djona bzimbalatiza mtima omwe iye akhawo.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Mikeya

Polofesiya yakufuliziridwayi ingalimbise cikhulupiro cathu cakuti Yahova ambatikumbira kucita bzinthu bzomwe tingakwanise na bzomwe bzingatibweresere phindu.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Naumi

Polofesiyayi inkutipasa citsimikizo cakuti Yahova nthawe zense an’dzakwanirisa mafala yace, ndipo imbapasa mtsangalazo kwa wale omwe ankulinga mtendere na cipulumuso mu Umambo bwace.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Habakuki

Tingakhale na citsimikizo cense cakuti nthawe zense Yahova ambadziwa bzomwe mpsabwino kwa wanthu wace, na njira yabwino yakupulumusira wanthuwo.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Sofoniya

Thangwe ranyi tin’funika kusamala kuti tileke kukumbuka kuti nsiku ya Yahova in’dzabwera lini?

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Hagai

Polofesiyayi imbalewa bza kufunika kuikha patsogolo kunamata Mulungu.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Zakariya

Matsophenya yakucita kufuliziridwa pabodzi na mapolofesiya mazinji yadalimbisa wanthu wa Mulungu wa nthawe ya m’mbuyo. Mapolofesiya mabodzi-bodziya yambaticitisa kuthemba thandizo la Yahova nsiku zino.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Malakiya

Ni mapolofesiya yakulewa bza mitemo ya Yahova, pabodzi na nsisi na lufoyi lace, bzomwe bzimbacinja lini. Mapolofesiyaya yambatipfunzisa bzinthu bzakufunika pa bzakucitika bza nsiku zathu zino.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Mateu

Pfatsani kuwerenga bukhu la m’Bibliya la Mateu, lomwe ni lakuyamba pa maevanjedyo manai.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Marko

Bukhu la Marko ni ling’ono pa mabukhu manai ya Mavanjedyo, ndipo nkhani zace zimbatithandiza kuwona bzomwe Jezu an’dzaticitira akadzatonga ninga Mambo wa Umambo bwa Mulungu.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Juwau

Bukhu la Juwau limbatsindika bza lufoyi la Jezu kwa wanthu, ciratizo cace ca kubzicepswa na udindo bwace ninga Mesiya na Mambo wa Umambo bwa Mulungu.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Mabasa ya Apostolo

Akristau wakuyambirira adaphata basa mwa nyongo kuti apalizire wanthu wakucokera ku mitundu yense. Bukhu la Mabasa linkuthandizani kukulisa nyongo yanu pa basa la kupalizira.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Waroma

Malango yakufuliziridwa yakulewa bza momwe Yahova aliri wakusaya tsankhlo na kufunika kwa kukhulupira Jezu Kristu.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la 1 Wakolinto

Tsamba lomwe Paulo adanemba limbaphatanidza malango yakufuliziridwa yakulewa bza kukhala wakuphatana, kutcenkha upombo, kukhala na khalidwe la lufoyi na kukhulupira cilamuso.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Wagalata

Malango ya m’mtsamba lakuyenda kwa Agalata yakali yakuthandiza nsiku zathu zino. Ndipo njakuthandiza kwa Akristau wense kuti apitirize kukhala wakukhulupirika.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Wayefezo

Tsamba lakufuliziridwali linkufotokoza bza cakulinga ca Mulungu ca kubweresa mtendere na ciphatano mwakuphatisa basa Jezu Kristu.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Wafiripo

Tikakhala wakulimba tikambagumana na mayezo, tingathandizembo winango kukhala wakulimba.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la 1 Watesalonika

Tin’funika kupitiriza kukhala wakupenya mwauzimu mwa ‘kutsimikiza bzinthu bzense,’ ‘kumbapemba nthawe zense,’ na kumbalimbisana.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la 1 Timotio

Mpostolo Paulo adanembera Timotio tsamba lakuyamba kuti alinganize momwe gwere likhafunika kufambira na kumucenjezambo pa bzipfunziso bzakunama na kufuna kobiri.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la 2 Timotio

Paulo adalimbisa Timotio kuti ambakwanirise utumiki bwace.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Tito

Tsamba la Paulo limbalewa bza mabvuto ya magwere ya ku Kreta ndipo lidafotokozambo bzomwe m’bale an’funikira kucita kuti athemere ninga mkulu.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Filimoni

Tsamba ling’onoli lina mafala yamphanvu na malango yabwino pakulewa bza kubzicepesa kudeka mtima na kulekerera.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Wahebereu

Kunamata kwacikristau kumbaphatanidza bzizinji kuposa templo yakuthupi na ntsembe ya bzifuwo.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Tiyago

Tiyago adaphatisa basa bziratizo na mafala yakubveka kuti apfunzise nfundo zakufunika zacikristau.

Nfundo zakuthandiza kubvesesa Bukhu la 1 Pedru

Tsamba la Pedru wakuyamba limbatilimbisa kucita nyongo na kutulira Mulungu thupo lathu lentse.

Nfundo zakuthandiza kubvesesa Bukhu la 2 Pedru

Tsamba laciwiri la Pedru linkutilimbisa kukhala wakukhulupirika pomwe tikudikhirira kudzulu kupsa na dziko lipsa.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la 1 Juwau

Tsamba la Juwau limbaticenjeza pakulewa bza nyakulamba Kristu ndipo limbatithandiza kudziwa bzomwe tin’funika kufuna na bzomwe tin’funika lini kubzifuna.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la 2 Juwau

Tsamba laciwiri la Juwau limbatilimbisa kupitiriza kufamba mu cadidi na kubzikhotcerera kwa anyakupanduka.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la 3 Juwau

Tsamba lacitatu la Juwau limbatipfunzisa nfundo ya bwino ya kutambira alendo.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Juda

Juda adafotokoza padeca njira zomwe wale omwe akhayeza kupambusa Akristau akhaziphatisa basa.

Nfundo Zakuthandiza Kubvesesa Bukhu la Cibvumbulutso

Matsomphenya ya pa Cibvumbulutso yambafotokoza bza momwe Umambo bwa Mulungu, bun’dzacitisira kuti bzomwe Mulungu akhafuna kwa wanthu na dziko la pantsi bzicitike.