Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Nzeru za m’Bibliya N’zakuthandiza—Kuyambira Kale-kale Mpaka Ntsiku Zino

Nzeru za m’Bibliya N’zakuthandiza—Kuyambira Kale-kale Mpaka Ntsiku Zino

YEZEZERANI kuti imwepo mukuzungira nyumba yakukoyera bzinthu bzakale-kale. Tsono bzinthu bzizinji mpsakudzongeka thangwe bzakhalisa. Ndipo bzinango mwa bzinthubzo bziribe mbali zinango. Koma mpsakudabwisa kuti pana cinthu cibodzi comwe ciri bwino-bwino, mbali zace zentse ziripo. Tsono imwepo mukubvunza munthu omwe akukuwonesani bzinthubzo kuti, kodi cinthu cimweci m’cipsa kwene-kwene kuposa bzinangobzi? Ndipo munthuyo akutawira kuti: “Ne, cinthuco n’cakale-kale kwene-kwene kuposa bzinangobzi ndipo cikanati cakonzesedwa.” Imwepo mukumubvunza pomwe kuti, kodi mukhadacikoya pa mbuto inango yabwino kuti cireke kudzongeka? Munthuyo akutawira pomwe kuti: “Ne, ico cidabvumbidwa ndipo cidamenyedwa kwene-kwene na conzi. Ndipo wanthu azinji adayezera kucipfudza.” Mwakudabwa na cinthuco, imwepo mukubzibvunza na mu mtima kuti: ‘Tsono cimweci cidakonzedwa na ciyani?’

Bibliya liri ninga cinthu cimweci. Ni bukhu lakale-kale kwene-kwene kuposa mabukhu mazinji. N’cadidi kuti pana mabukhu yanango yomwe njakale-kale. Koma ninga bzinthu bzakale-kale bzomwe bzadzongeka thangwe rakuti bzakhalisa, mabukhu mazinji yakale-kale yadzongekambo thangwe yakhalisa kwene-kwene. Ndipo mwakubverana na kafuku-fuku omwe masiyentista yacita tsapanopapa, bzalatiza kuti bzomwe mabukhuyo yambalewa pa nkhani ya siyentsiya mpsacadidi lini. Malango yomwe mabukhuyo yambalewa bza kukhala na thanzi labwino njakuthandiza lini. Ndipo mazinji mwa mabukhuyo yalibe matsamba yakukwanira, thangwe yadataika.

Koma Bibliya ndakusiyana na mabukhu yamweya. Papita magole 3.500 kucokera pomwe Bibliya lidayamba kunembedwa, koma matsamba yace yentse yakalipo ndipo nkhani zace zimbacinja lini. Kwa magole mazinji wanthu akhala akutentha Bibliyalo, kuletsa wanthu kuliwerenga na kunyoza bzomwe iro limbalewa. Koma Bibliyalo likalipo mpaka ntsiku zino. Iro limbaposewa lini na cidziwiso comwe wanthu anaco, bzomwe iro limbalewa bzimbalatiza kuti mafala yace njanzeru zakudabwisa kwene-kwene.

NFUNDO ZAKUTHANDIZA NTSIKU ZINO

Pinango imwepo mungabzibvunze kuti: ‘Kodi bzomwe Bibliya limbapfunzisa mpsakuthandizadi ntsiku zino?’ Kuti mutawire mbvunzoyu, kumbukirani mibvunzo yakutewerayi: ‘Kodi ni mabvuto makulu yaponi yomwe wanthu akugumana nayo ntsiku zino? Kodi wanthu azinji ambacita thupo kwene-kwene na mabvuto yaponi?’ Pinango mukumbukira bza nkhondo, kudzongeka kwa cirengedwe, ciwembo ayai bobobo. Tsapano onani bzinthu bzinango bzomwe Bilbiya limbapfunzisa. Mukamala bzibvunzeni kuti: ‘Bzingadakhala kuti wanthu ambacita bzomwe Bibliya limbalewa, kodi bzinthu bzingadakhala lini bwino?’

KUFUNA MTENDERE

‘An’kondwa ni wale omwe ambabweresa mtendere, pakuti an’dzacemeredwa wana wa Mulungu.’ (Mateu 5:9) ‘Bzikakwanisika, khalani pa mtendere na wanthu wentse.’—Waroma 12:18.

KUKHALA WANTSISI NA WAKULEKERERA

‘An’kondwa ni wanthu wantsisi, pakuti iwo an’dzacitiridwambo ntsisi.’ (Mateu 5:7) ‘Pitirizani kupirirana na kulekererana na mtima wentse napo penu alipo omwe ana mathangwe yakudandaulira mwanzace. Ninga momwe Yahova * adakulekererani na mtima wentse, imwepo mucitembo tenepoyo.’—Wakoloso 3:13.

KUKHALA WAKUSAYA TSANKHULO

Mulungu ‘adalenga wanthu wa mtundu wentse, kuti akhale pabodzi pantsi pano.’ (Mabasa 17:26) ‘Mulungu alibe tsankhulo, koma ambabvuma munthu wakucokera ku mtundu uli-wentse, omwe ambamugopa na kucita cirungamo.’—Mabasa 10:34, 35.

KUSAMALIRA CIRENGEDWE

‘Yahova Mulungu adaikha munthuyo mu zunde la Edene kuti ambalime m’mwemo na kulisamalira.’ (Ciyambo 2:15) Mulungu an’dzapfunza ‘wale omwe akudzonga dziko la pantsi.’—Cibvumbulutso 11:18.

KUWENGA KUSIRIRA KWAKUSAYA KUTHEMERA NA UPOMBO

‘Cenjerani na kusirira kwa ntsanje kwa mtundu uli-wentse, pakuti napo munthu akhale na bzinthu bzizinji, moyo wace umbacokera lini ku bzinthu bzomwe anabzo.’ (Luka 12:15) ‘Upombo na cakupswipisa ca mtundu uli-wentse ayai umbombo, bzireke kulewedwa pakati panu ninga momwe wanthu wakucena an’funika kucitira.’—Wayefezo 5:3.

KUCITA BZINTHU MWACIRUNGAMO NA KUPHATA BASA NA NYONGO

‘Tikufuna kucita bzinthu bzentse mwakukhulupirika.’ (Wahebereu 13:18) ‘Nyakuba aleke kuba pomwe, koma aphate basa na nyongo.’—Wayefezo 4:28.

UBWINO BWAKUTHANDIZA WANTHU WINANGO

‘Mutsangalaze anyakusunama, muthandize anyakutepa, mucipirira na wanthu wentse.’ (1 Watesalonika 5:14) ‘Kusamalira nkhungwa na akazi mamtsiwa m’matsautso yawo.’—Tiyago 1:27.

Bibliya limbandotiuza lini bzomwe tingacite, koma limbatiuzambo momwe tingacitire. Iro limbatipfunzisa kulemekeza bzinthubzo na kubziphatisa basa. Bzingadakhala kuti wanthu azinji akuphatisa basa bzomwe Bibliya limbalewa, kodi bzimwebzi bzingadamalisa lini mabvuto mazinji yomwe wanthu akugumana nayo? Kulewa cadidi, bzomwe Bibliya limbapfunzisa mpsakuthandiza napo ntsiku zathu zino. Kodi Bibliya lingakuthandizeni tani ntsiku zino?

BZOMWE BIBLIYA LIMBAPFUNZISA BZINGAKUTHANDIZENI NTSIKU ZINO

Munthu wanzeru kwene-kwene kuposa munthu ali-wentse adati: ‘Nzeru imbadziwika kuti njakulungama thangwe ra mabasa yace.’ (Mateu 11:19) Njira ibobzi yomwe ingatithandize kudziwa kuti malangoya njabwino ni kuyaphatisa basa, ndibzo lini? Pinango mungabzibvunze kuti: ‘Penu Bibliya ndakutandizadi, kodi iro lingandithadize pa moyo wangu? Kodi iro lingandithandize tani mabvuto yomwe ndikugumanayo ntsiku zino?’ Onani ciratizo.

Kwa Cláudia, * bzinthu bzikhali bwino pa moyo wace. Koma mwadzidzidzi, bzinthu bzidadzacinja. Mwana wace mkazi adafa. Banja lidamala. Ndipo adandosala na mangawa yokha-yokha. Iye adalewa kuti: “Ndidasaya kuti niphata muti wanyi, ndidaluza mwana wangu, bayangu, na nyumba. Bzidadiwawa kwene-kwene ndipo ndikhawona kuti bziri bwino kufambo.”

Cláudia adawona kuti mafala yomwe yali pa Psalymo 90:10 njacadidi. Iyo yambati: ‘Ntsiku za moyo wathu zimbandokwana magole 70, ndipo tikakhala na mphanvu zakupambulika yambafika 80. Tsono napo bziri tenepoyo, yambandodzaza na mabvuto na kuwawa. Thangwe ntsiku zomwe timbakhala na moyo zimbafulumiza kumala ndipo timbacoka mwakanfulumize.’

Pa nthawe yakunesani, Cláudia adagumana thandizo m’Bibliya. Bzomwe Bibliyalo lidamucitira bzidakhala bzakumudabwisa kwene-kwene. Wanthu azinji ambawonambo kuti kuphatisa basa Bibliya kungamalise mabvuto yomwe angagumane nayo pa moyo wawo. Iwo adawona kuti Bibliya lini ninga cinthu cakale-kale comwe cafotokozedwa kumayambiliro kwa nkhani ino. Iro ndakusiyana kwene-kwene na mabukhu yanango yomwe na kupita kwa nthawe yambadzaphata lini basa. Kodi bzimwebzi bzimbacitika thangwe rakuti Bibliya lina cinthu cinango comwe mabukhu yanango yalibe? Kodi iro ni Faladi la Mulungu?—1 Watesalonika 2:13

Pinango imwepo mudawona kale kuti moyo ngufupi na wakudzala na mabvuto. Mukawona kuti mabvuto yakuwandirani, kodi n’kuponi komwe mungagumane mtsangalazo, thandizo na malango?

Mbatiwoneni bzinthu bzitatu m’Bibliya bzomwe bzingakuthandizeni pa moyo wanu. Iro lingakuthandizeni

  1. kutcenkha mabvuto bzikakwanisika.

  2. kumalisa mabvuto.

  3. kudziwa momwe mungalimbanire na mabvuto yomwe mungakwanise lini kuyamalisa.

^ ndi. 10 Bibliya limbalewa kuti dzina la Mulungu ni Yahova.—Psalymo 83:18.

^ ndi. 24 Madzina yanango yacinjidwa.