Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Thangwe ranyi a Akristau an’funika kusamala pa kuphatisa basa mbuto zakutumizirana mensaje za pa interneti?

Akristau winango ntsiku zino ambaphatisa basa mitcini ya nzeru akafuna kuceza na adzinza wawo, ayai na abale wawo wacikristau. Tsono, Mkristau wakukhwima mwa uzimu an’funika kukumbukira malango aya: ‘Munthu wakucenjera akawona ngozi ambabisala, koma munthu wakusaya kudziwa ambapitiriza kuyenda acikabonera.’—Mimwani 27:12.

Ifepano timbadziwa kuti Yahova ambafuna kutikhotcerera. Ndipopa, timbabverana lini na wanthu omwe ambayambisa mgawano, wanthu wakucosedwa, na omwe ambayambisa mgawano m’gwere. (Waroma 16:17; 1 Wakolinto 5:11; 2 Juwau 10, 11) Wanthu winango omwe ambagumanika pa mitsonkhano, ambacita bzinthu bzomwe bzimbabverana lini na mitemo ya m’Bibliya. (2 Timotio 2:20, 21) Ndipopa, pomwe tikufuna kusankhula axamwali, tin’funika kukumbukira bzimwebzi. Tsono, bzingatinese kusankhula axamwali wabwino, tikakhala kuti timbaceza nawo mwakuphatisa basa mensage pa interneti.

Tikakhala na mbuto yakucezera ya pa interneti yomwe ina wanthu azinji, tin’funika kusamala pomwe tikusankhula wanthu kuti akhale axamwali wanthu. Akristau omwe ambapita pa mbuto yakucezera ya pa interneti yomwe ina wanthu azinji, bzinthu bzimbawamalira kuipa. Kodi m’bale ayai mpfumakazi angacite tani kuti akhale wakusamala, penu ambacita mbali ya mbuto yakucezera ya pa interneti, yomwe ina wanthu azinji wakupitirira 100 ayai 1.000? Bzingakhale bzakunesa kudziwa bwino-bwino moyo wauzimu wa munthu ali-wentse pa thimupo. Psalymo 26:4 ambalewa kuti: ‘Nimbakhala lini pabodzi na wanthu wacinyengo, ndipo nimbabverana lini na wanthu omwe ambabisa unthu bwawo.’ Bzimwebzi, bzikufuna kulewa kuti bziri bwino kumbandonembera mensaje wanthu omwe timbawadziwa.

Napo kuti kathimuko kana wanthu an’gono-ng’ono, Mkristau an’funika kusamala na nthawe yomwe ambamala akuceza pa mbuto yakucezera ya pa internetiyo, pabodzi na bzomwe wanthu wa mu kathimuko ambakhala akulewa. Ifepano tin’funika lini kubzibva kuti tin’funika kutawira mensage ziri-zentse zomwe zimbagumanika mu kathimuko, bziribe basa kuti zikulewa bza ciyani, ayai zin’timalira nthawe zingasi tikafuna kuzitawira. Paulo adacenjeza Timotio bza wanthu omwe ambapfudza anzawo, na omwe ambapitira nkhani za wene. (1 Timotio 5:13) Ntsiku zino, bzimwebzi bzingacitike mwakuphatisira basa mbuto yakucezera ya pa interneti.

Mkristau wakukhwima mwa uzimu an’funikira lini kucita bzinthu, ayai kubva nkhani za cintsintsi zakulewa bza m’bale winango, zomwe iye an’funika lini kuzidziwa. (Psalymo 15:3; Mimwani 20:19) Ndipo iye an’funika kutcenkha kubva nkhani zakuipa, ayai kubva nkhani zomwe akutsimikizira lini kuti n’zacadidi. (Wayefezo 4:25) Kulewa cadidi, ifepano timbatambira cakudya cizinji kwene-kwene pa site yathu ya jw.org, na mu programa zakucosedwa mwezi uli-wentse pa JW Broadcasting®.

Mboni za Yahova zinango, zimbaphatisa basa mbuto zakucezera za pa interneti kuti zigulise bzinthu, kugula bzinthu, kutsatsa malonda, ayai kuti auze wanthu bza nkhani ya basa. Zimwezi ni nkhani za malonda, ndipo tileke kuzisanganiza na kunamata Yahova. Akristau omwe akufuna kukhala na moyo ‘wakusaya kufunisisa kobiri,’ an’funika lini kuphatisa basa njira zakucezera za pa interneti zomwe abale adakonza, ninga njira yakucitira malonda.—Wahebereu 13:5.

Kodi tin’funika kuphatisa basa mbuto zakucezera za interneti zomwe abale adakonza kuti tikumbire kobiri kuna abale wathu, ayai kuti tikumbirire kobiri abale wathu omwe akugumana na mabvuto, ayai omwe agwedwa na malengwa ya pantsi? Ifepano timbafuna abale wathu ndipo timbalatiza bzimwebzi mwa kuwathandiza na kuwalimbisa. (Tiyago 2:15, 16) Koma kuyezera kucita bzimwebzi mwa kuphatisa basa njira zakucezera za pa interneti, bzin’dzacitisa kuti mthambi ayai gwere litazire kuthandiza abale wathu. (1 Timotio 5:3, 4, 9, 10, 16) Tsono ifepano tikufuna lini kuti wanthu atiwone ninga kuti Mulungu adatipasa ugo bwa kusamalira mabira yace.

Cikhumbo cathu n’cakufuna kupasa mbiri Mulungu. (1 Wakolinto 10:31) Tenepo, mukafuna kuphatisa basa mbuto zakucezera za pa interneti zomwe abale adakonza, ayai mitcini inango ya nzeru, mbakumbukirani bza ngozi yomwe ingabwere, ndipo mbacitani ciri-centse, kuti mutcenkhe ngoziyo.