Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI YAKUPFUNZA 12

Lufoyi Limbatithandiza Kupirira Tikambawengedwa

Lufoyi Limbatithandiza Kupirira Tikambawengedwa

‘Ndikukuuzani bzinthu bzimwebzi kuti mumbafunane. Penu dziko limbakuwengani, imwepo mun’dziwa kuti lidayamba kuwenga ine linati kuwenga imwepo.’—JUWAU 15:17, 18.

NYIMBO 129 Ifepano Tin’dzapitiriza Kupirira

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Mwakubverana na Mateu 24:9, thangwe ranyi tin’funika lini kudabwa wanthu akambatiwenga?

YAHOVA adatilenga kuti timbafune anzathu na kuti iwo ambatifunembo. Tenepo, munthu akambatiwenga bzimbatiwawa, ndipo nthawe zinango timbabva mantha. Mwa ciratizo, mpfumakazi inango yakucemeredwa Georgina, yomwe imbakhala ku Europa, idalewa kuti: “Pomwe ndikhana magole 14 yakubadwa, mai wangu akhambandiwenga thangwe ra kutumikira Yahova. Bzidandiwawa kwene-kwene, ndidabzibva kuti ndiri ndekha, ndipo ndidayamba kukumbuka kuti ndine lini munthu wabwino.” * M’bale munango wakucemeredwa Danylo adanemba kuti: “Pomwe acikunda adandimenya, kunditukana, na kundigopswa thangwe rakuti ndine Mboni ya Yahova, ndidabva mantha ndipo ndidabziwona kuti ndine munthu wakusaya kufunika.” Bzimbatiwawa kwene-kwene wanthu akambatiwenga, tsono bzimwebzi bzimbatidabwisa lini. Jezu akhadalewa kale kuti tingadadzawengedwa.—Werengani Mateu 24:9. *

2-3. Thangwe ranyi ateweri wa Jezu ambawengewa?

2 Dziko limbawenga ateweri wa Jezu. Thangwe ranyi? Thangwe ninga Jezu, ifepano timbacita lini ‘mbali ya dziko.’ (Juwau 15:17-19) Ndipopa, napo kuti timbalemekeza maboma, ifepano timbalamba kuyanamata, ayai kunamata bzizindikiro bzomwe bzimbaimira mabomayo. Timbanamata Yahova basi. Timbathandizira malamulo yakulungama ya Mulungu, yakulewa bza kutonga wanthu, tsono Sathani na ‘mbeu’ zace, ambanyoza ugo bomwe Mulungu anabo bwakutonga wanthu. (Ciyambo 3:1-5, 15) Timbapalizira kuti ni Umambo bwa Mulungu bokha bomwe bun’dzamalisa mabvuto ya wanthu, ndipo mwakusaya kucedwa bun’dzapfudza wentse omwe ambanyoza Umambobo. (Danyeri 2:44; Cibvumbulutso 19:19-21) Imweyi ni nkhani yabwino kuna wanthu wakuderekha, tsono ni nkhani yakuipa kuna wanthu wakuipa.—Psalymo 37:10, 11.

 3 Timbawengedwa pomwe thangwe rakuti timbabvera mitemo ya Mulungu. Bzomwe Mulungu ambalewa kuti mpsabwino na bzakuipa, mpsakusiyana kwene-kwene na bzomwe wanthu wa dzikoli ambalewa kuti mpsabwino na bzakuipa. Mwa ciratizo, wanthu azinji ambawona lini kuti mpsakuphonyeka kucita malume ya pa mphasa ya mtundu uli-wentse, na makhalidwe yanango yakuipa, ninga yomwe yadacitisa kuti Mulungu apfudze mizinda ya Sodoma na Gomora! (Juda 7) Thangwe ra kuti timbabvera mitemo ya m’Bibliya yakulewa bza nkhani imweyi, wanthu azinji ambatinyoza, ndipo ambatilewa kuti tidanesa!—1 Pedru 4:3, 4.

4. Kodi ni makhalidwe yaponi yomwe yangatilimbise wanthu akambatiwenga?

4 Kodi n’ciyani cingatithandize kupirira, wanthu akambatiwenga na kutitukana? Tin’funika kukhala na cikhulupiro camphanvu cakuti Yahova an’dzatithandiza. Cikhulupiro cathu ciri ninga mkhotco omwe ungathimise ‘misewe yakugaka ya nyakuipayo.’ (Wayefezo 6:16) Koma tin’funikira pomwe cinthu cinango sikuti cikhulupiro cokha. Timbafunikirambo lufoyi. Thangwe ranyi? Thangwe lufoyi ‘limbakalipa lini.’ Ndipo iro limbalekerera bzinthu bzentse na kupirira bzinthu bzentse bzakuwawa. (1 Wakolinto 13:4-7, 13) Tsapano bwerani tiwone momwe lufoyi lomwe tinalo kuna Yahova, kuna abale wathu, napo kuna anyamadulanthaka wathu lingatithandizire kupirira tikambawengewa.

KUFUNA YAHOVA KUMBATITHANDIZA KUPIRIRA TIKAMBAWENGEWA

5. Kodi lufoyi lomwe Jezu akhanalo kuna Pai wace lidamuthandiza tani?

5 Usiku bomwe mangwana yace Jezu angadaphedwa na anyamadulanthaka wace, iye adauza ateweri wace kuti: ‘Nimbafuna Baba wangu, ndikucita ibzi pa kuteweza cakutonga comwe Baba wanguyo adandipasa.’ (Juwau 14:31) Lufoyi lomwe Jezu akhanalo kuna Yahova, lidamuthandiza kupirira mabvuto yomwe adadzagumana nayo kutsogolo. Ifepanombo, lufoyi lomwe tinalo kuna Yahova lingatithandizembo mu njira ibodzi-bodziyi.

6. Mwakubvrana na Waroma 5:3-5, kodi atumiki wa Yahova ambabzibva tani akambapirira pomwe akuwengedwa?

6 Lufoyi lomwe atumiki wa Yahova analo kuna iye, nthawe zentse limbawathandiza kupirira akambazunzidwa. Mwa ciratizo, pomwe apostolo adauziwa na nyumba ya mphala ya Adjuda kuti asiye kupalizira, lufoyi lomwe akhanalo kuna Mulungu, lidawacitisa ‘kubvera Mulungu ninga mtongi kuposa wanthu.’ (Mabasa 5:29; 1 Juwau 5:3) Lufoyi lamphanvu limweri, lomwe abale wathu analo kuna Mulungu, likuwathandizambo kuti apitirize kukhala wakukhulupirika pomwe akuzunzidwa na maboma mwakuti bwerani mudzawone. M’mbuto mwakukhala wakutepa, ifepano timbawona kuti ni mwayi tikambapirira pomwe tikuwengedwa.—Mabasa 5:41; werengani Waroma 5:3-5. *

7. Kodi n’ciyani comwe tin’funika lini kucita wanthu wa m’banja mwathu akatizunza?

7 Tikakhala tikuyezedwa na wanthu wa m’banja mwathu, bzingakhale bzakunesa kupirira. Iwo akabva kuti tikufuna kupfunza bza Yahova, angakumbuke kuti ifepano tapumpsidwa. Ndipo winango angakumbuke kuti msolo wathu ukuphata lini bwino basa. (Ndendemezerani na Marko 3:21.) Thangwe ra bzimwebzi, iwo angatizunze mwa kucita kutimenya ayai kutitukana. Bzimwebzi bzin’funika lini kutidabwisa. Jezu adalewa kuti: ‘Anyamadulanthaka wa munthu an’dzakhala wanthu wa m’banja lace cairo.’ (Mateu 10:36) Tsono wanthu wa m’banja lathu akaticitira bzinthu bzakuipa, ifepano tin’funika lini kuwawenga. M’mbuto mwace, pomwe lufoyi lathu kuna Yahova likukula, lufoyi lathu kuna wanthu lin’funikambo kukula. (Mateu 22:37-39) Tsono tin’funika lini kuleka kubvera malamulo na mitemo ya m’Bibliya, kuti ticite bzomwe wanthu angakomedwe nabzo.

Nthawe zinango ifepano tingabonere, tsono Yahova nthawe zentse an’dzakhala ku mbali yathu kuti atitsangalaze na kutilimbisa (Onani ndime 8-10)

8-9. Kodi n’ciyani comwe cidathandiza mpfumakazi inango kukhala yakulimba pomwe ikhazunzidwa?

8 Georgina, omwe tamufotokoza kale m’mbuyomu, adakwanisa kupirira pomwe akhayezedwa kwene-kwene na mai wace. Iye adalewa kuti: “Inepano na mai wangu tidayamba kupfunza Bibliya na  Mboni za Yahova. Tsono pomwe padapita minyezi mitanthatu ndidafuna kuyenda kumitsonkhano, koma mai wangu adacinja kabodzi na kabodzi, ndipo adayamba kundizunza. Ndidazindikira kuti iwo akhabverana na apanduki, ndipo pakulewalewa nande, iwo akhaphatisa basa nzeru za apandukiwo. Iwo akhanditukana, akhapfuwa tsisi langu, ndipo akhanditaira mabukhu yangu. Pomwe ndidapfitsa magole 15 yakubadwa, ndidabatizidwa. Mai wangu adayezera kundiletsa kutumikira Yahova mwa kundiyendesa ku internato, komwe kukhana maswaka yomwe yakhaphatisa basa mankhwala yakudzungulumwisa msolo, na kucita bzinthu bzizinji bzakuipa. Nthawe zinango bzimbakhala bzakunesa munthu omwe akhakusamalira na kukufuna akayamba kukunyoza.”

9 Kodi n’ciyani comwe cidathandiza Georgina kupirira? Iye adati: “Ntsiku yomwe mai wangu adandiphindukira, ndikhadamala kale kuwerenga Bibliya lentse. Ndikhadatsimikiza kuti ndacigumana cadidi, ndipo ndikhabzibva wakufendererana na Yahova. Ndikhapemba kawiri-kawiri kwa Yahova, ndipo iye akhanditetekera. Pomwe ndikhali ku internatoko, mpfumakazi inango idandicemera kuti ndiyende ku mui kwayene. Ndipo tidakapfunza Bibliya pabodzi. Comwe cidandilimbisa pa nthawe imweyire, ni abale na mpfumakazi wa m’gwere. Iwo adandicitisa kubzibva ninga m’bodzi wa m’banja mwawo. Ndidakwanisa kuwona kuti Yahova ngwamphanvu kuposa anyakutizunza, bziribe basa bzomwe iwo angaticitire.”

10. Kodi tingakhulupire kuti Yahova an’dzaticitira ciyani nthawe zentse?

10 Mpostolo Paulo adanemba kuti palibe cinthu comwe cin’dzakwanisa ‘kutilekanisa na lufoyi la Mulungu lomwe liri mwa Kristu Jezu Mbuya wanthu.’ (Waroma 8:38, 39) Napo kuti nthawe zinango tingabonere, Yahova nthawe zentse an’dzakhala ku mbali yathu kuti atitsangalaze na kutilimbisa. Ninga momwe bzidacitikira na Georgina, Yahova ambatithandizambo mwa kuphatisa basa abale na mpfumakazi za m’gwere.

KUFUNA ABALE WATHU KUMBATITHANDIZA KUPIRIRA TIKAMBAWENGEWA

11. Kodi lufoyi lomwe Jezu adalifotokoza pa Juwau 15:12, 13 limbathandiza tani anyakupfunza wace? Fotokozani ciratizo.

11 Pa usiku bwakuti mangwana yace Jezu angadaphedwa, iye adakumbusa anyakupfunza wace kuti ambafunane. (Werengani Juwau 15:12, 13. *) Iye akhadziwa kuti lufoyi lingadawathandiza kukhala wakuphatana na kupirira, pomwe akuwengedwa na dziko. Onani ciratizo ca gwere la ku Tesalonika. Pa nthawe yomwe gwerelo likhakhazikisidwa, abale wa kumweko akhazunzidwa. Koma napo kuti bzikhali tenepo, abale na mpfumakazi za kumweko adakhala bziratizo bzabwino bza kukhulupirika, kupirira na lufoyi. (1 Watesalonika 1:3, 6,  7) Paulo adawauza kuti apitirize kulatiza lufoyi, ‘mwakuthimizirika.’ (1 Watesalonika 4:9, 10) Lufoyi lidawacitisa kutsangalaza anyakusunama na kuthandiza anyakutepa. (1 Watesalonika 5:14) Ndipo iwo adateweza malango ya Paulo yomwe yali mu tsamba lace laciwiri lomwe lidanembedwa gole libodzi patsogolo pace. Paulo adawauza kuti: ‘Lufoyi la ali-wentse na mwanzace likuthimizirika.’ (2 Watesalonika 1:3-5) Lufoyi lawo lidawathandiza kupirira pomwe akhazunzidwa.

Lufoyi lacikristau lingatithandize kupirira ciwengo (Onani ndime 12) *

12. Pa nthawe yomwe mu dziko linango mukhacitika nkhondo, kodi abale na mpfumakazi adalatizana tani lufoyi?

12 Onani bzomwe bzidacitika na Danylo, omwe tamufotokoza kale ule, pabodzi na mkazi wace. Pomwe nkhondo mu dziko lawo idafika ku ka mzinda komwe iwo akhakhala, iwo adapitiriza kumbagumanika pa mitsonkhano, kupalizira, napo kuti bzikhali bzakunesa, ndipo iwo akhambapasambo abale na mpfumakazi zawo cakudya comwe akhanaco. Tsono ntsiku inango, acikunda omwe akhana nfuti, adayenda ku mui kwa Danylo. Iye adalewa kuti: “Iwo adandingingimiza kuti ndisiye kukhala Mboni ya Yahova. Pomwe ndidalamba, iwo adandimenya, ndipo adandiuza kuti an’ndipha mwakucita kundilizira nfuti mu msolo. Pomwe akhanati kuyenda, iwo adandigopswa mwa kundiuza kuti an’bwerera pomwe kuti adzapswithe mkazi wangu. Tsono abale wathu mwakamfulumize adatipakizisa mu [komboyo], ndipo tidayenda kukakhala ku ka mzinda kanango. Nin’dzayebwa lini lufoyi lomwe abale wathuwo adatilatiza. Pomwe tidafika ku ka mzinda kanangoko, abale wa kumweko adatipasa cakudya, ndipo adandithandiza kugumana basa na nyumba yakukhala. Ndipo thangwe ra bzimwebzi, tidakwanisa kuthandiza abale omwe akhathawa nkhondo m’mbuto zinango.” Bzomwe bzidacitikabzi, bzikulatiza kuti lufoyi lomwe tinalo kuna abale wathu, lingatithandize kupirira pomwe tikuwengedwa.

KUFUNA ANYAMADULANTHAKA WATHU KUMBATITHANDIZA KUPIRIRA TIKAMBAWENGEWA

13. Kodi mzimu wakucena umbatithandiza tani kupirira pomwe tikutumikira Yahova, napo wanthu acitiwenga?

13 Jezu adauza ateweri wace kuti ambafune anyamadulanthaka wawo. (Mateu 5:44, 45) Kodi bzimwebzi bzidapusa kucita? Ne, bziribe kupusa. Tsono mwakuthandizidwa na mzimu wakucena wa Mulungu, bzimbakwanisika. Cisapo ca mzimu cimbaphatanidza lufoyi, kupirira, kudeka mtima, kuderekha, na kubziphata. (Wagalata 5:22, 23) Makhalidwe yamweya yambatithandiza kupirira pomwe tikuwengedwa. Wanthu azinji omwe ambatizunza ambacinja mtima wawo thangwe ra kuwona kuti mwamuna, mkazi, mwana, ayai vizinyu, omwe ambatumikira Yahova, akulatiza makhalidwe yabwino yamweya. Wanthu azinji omwe ambatizunza ambadzakhala abale na mpfumakazi zathu. Tenepo, penu imwepo mumbatumikira Yahova, ndipo mukuwona kuti bzikukunesani kulatiza lufoyi kuna wale omwe ambakuwengani, pembani kuna iye kuti akupaseni mzimu wakucena. (Luka 11:13) Ndipo  khulupirani kuti nthawe zentse kubvera Mulungu n’kwabwino.—Mimwani 3:5-7.

14-15. Kodi Waroma 12:17-21 adathandiza tani Yasmeen kulatiza lufoyi kuna mwamuna wace pomwe iye akhamuzunza?

14 Onani ciratizo ca Yasmeen, omwe ambakhala ku Médio Oriente. Pomwe adakhala Mboni ya Yahova, mwamuna wace adakumbuka kuti iye apumpsidwa. Mwamunayo adayezera kumulekesa kutumikira Mulungu. Tenepo adamutukana, ndipo adauza adzinza wace, m’busa wa gereja, na nyabezi kuti amugopswe mwa kumuuza kuti an’malisa banja lace. Mwamuna waceyo adamupopotera na kumutukana patsogolo pa abale mu Nyumba ya Umambo! Kawiri-kawiri, Yasmeen akhambalira thangwe ra bzinthu bzakuipa bzomwe bayace akhambamucitira.

15 Abale na mpfumakazi m’gwere adatsangalaza na kulimbisa Yasmeen. Ndipo akulu wa gwere adauza Yasmeen kuti aphatise basa mafala yakugumanika pa Waroma 12:17-21. (Werengani. *) Yasmeen adati: “Bzikhandiwawa kwene-kwene. Tsono ndidakumbira Yahova kuti andithandize, ndipo ndidacita bzomwe ningadakwanisa kuti ndiphatise basa bzomwe Bibliya limbalewa. Pomwe mwamuna wangu adataya bzinthu m’kozinya, inepano ndipukuta m’kozinyamo. Pomwe iye adanditukana, inepano ndidamutawira mwakugwa nfuwa. Ndipo pomwe adaduwala, inepano ndidamusamalira.”

Ifepano tikambalatiza lufoyi kuna wanthu omwe ambatizunza, tin’dzawathandiza kucinja mitima yawo (Onani ndime 16-17) *

16-17. Kodi mwapfunza ciyani na bzomwe bzidacitika na Yasmeen?

16 Yasmeen adasimbidwa thangwe ra kulatiza lufoyi kuna mwamuna wace. Iye adati: “Mwamuna wangu adayamba kumbandikhulupira kwene-kwene, thangwe iye adawona kuti inepano nimbalewa bzinthu bzacadidi nthawe zentse. Iye adayamba kumbanditetekera mwa ulemu pomwe ndikhafotokoza bza gereja yangu, ndipo adabvuma kuti tikhazikise mtendere pa muipo. Tsapano, iye ambandilimbisa kuti nimbayende ku mitsonkhano. Ndipo tsapano, inepano na mwamuna wangu ndife wakubverana, ndipo pa mui pathu pana mtendere. Comwe ndikudikhirira n’cakuti mwamuna wangu afungule mtima wace kuti abvume kupfunza cadidi, kuti aphatane nande pa kutumikira Yahova.”

17 Ciratizo ca Yasmeen cikulatiza kuti lufoyi ‘limbalekerera bzinthu bzentse, . . . limbadikhirira bzinthu bzentse, limbapirira bzinthu bzentse.’ (1 Wakolinto 13:4, 7) Ciwengo cingakhale camphanvu na cakuwawa, koma lufoyi nda mphanvu kwene-kwene. Tikambalatiza lufoyi kwa winango, iwo angacinje momwe ambatiwonera, ndipo  angasiye kutizunza. Ndipo bzimwebzi bzimbakondwesa mtima wa Yahova. Tsono napo anyakutizunza acipitiriza kutiwenga, ifepano tingapitirize kukhala wakukondwa. Tingacite tani bzimwebzi?

MBAKONDWANI POMWE MUKUWENGEDWA

18. Thangwe ranyi tin’funika kukondwa tikambawengewa?

18 Jezu adati: ‘Mun’dzakhala wakukondwa mukambawengedwa nthawe zentse.’ (Luka 6:22) Ifepano timbasankhula lini kuwengedwa. Ndipo timbakomedwa lini tikambazunzidwa thangwe ra cikhulupiro cathu. Tsono, thangwe ranyi tin’funika kukomedwa tikambawengewa? Mbatiwoneni mathangwe matatu. Cakuyamba, tikambapirira, Mulungu ambakomedwa nafe. (1 Pedru 4:13, 14) Caciwiri, cikhulupiro cathu cimbakhala cakulimba ndipo timbakhala na mphanvu. (1 Pedru 1:7) Ndipo cacitatu, tin’dzatambira mabaibai, omwe ni moyo wakusaya kumala.—Waroma 2:6, 7.

19. Thangwe ranyi apostolo adakhala wakukondwa pomwe akhapfumbulidwa?

19 Pomwe Jezu adalamusidwa, mwakusaya kucedwa apostolo adakhala wakukondwa, ninga momwe iye akhadawauzira. Pambuyo pakupfumbulidwa na kuuzidwa kuti aleke kupalizira, iwo adakondwa. Thangwe ranyi? Pakuti ‘akhadawonedwa kukhala wakuthemera kunyozedwa thangwe ra dzina la Jezu.’ (Mabasa 5:40-42) Iwo adafuna kwene-kwene Mbuya wawo kuposa kukhala na mantha na kuwengedwa na anyamadulanthaka wawo. Iwo adalatiza lufoyi lawo mwa kupalizira bzipsa bza bwino na ‘nyongo.’ Abale wathu azinji ntsiku zino, akupitiriza kutumikira Mulungu mwakukhulupirika, napo kuti akugumana na mabvuto. Iwo ambadziwa kuti Yahova an’dzayebwa lini basa lawo na lufoyi lomwe iwo adalilatiza pa dzina lace.—Wahebereu 6:10.

20. Kodi tin’dzapfunza ciyani mu nkhani yakutewera?

20 Pakuti tikukhala mu ntsiku zakumalizira, dziko lin’dzapitiriza kutiwenga. (Juwau 15:19) Koma tin’funika lini kubva mantha. Ninga momwe tin’dzawonera mu nkhani yakutewera, Yahova ‘an’dzalimbisa . . . na kukhotcerera’ wanthu wace wakukhulupirika. (2 Watesalonika 3:3) Tenepo, bwerani tipitirize kufuna Yahova, kufuna abale na mpfumakazi zathu, na kufuna anyamadulanthaka wathu. Tikateweza malango yamweya, tin’dzapitiriza kukhala wakuphatana. Ndipo tin’dzakhala wakulimba, tin’dzalemekezesa Yahova, ndipo tin’dzalatiza kuti lufoyi lathu ndikulu kwene-kwene kuposa kuwengedwa.

NYIMBO 106 Kulisani Khalidwe la Lufoyi

^ ndi. 5 Mu nkhani ino tiniwona momwe lufoyi lomwe tinalo kuna Yahova, kuna abale wathu, napo kuna anyamadulanthaka wathu lingatithandizire kupirira wanthu akambatiwenga. Ndipo tiniwonambo kuti thangwe ranyi Jezu adalewa kuti tingakhale wakukondwa napo pomwe tikuwengedwa.

^ ndi. 1 Madzina yacinjidwa.

^ ndi. 1 Mateu 24:9 Ndipo wanthu an’dzakuperekani ku matsautso na kukuphani. Mitundu yentse in’dzakuwengani thangwe ra dzina langu.

^ ndi. 6 Waroma 5:3 Mpsimwebzi lini bzokha, koma mbatikondweni napo m’matsautso, pakuti timbadziwa kuti matsautso yambabweresa kupirira; 4 kupirira kumbacitisa kuti tibvumidwe, kubvumidwa kumbabweresa cidikhiro, 5 ndipo cidikhiroco cimbatikhumudwisa lini, thangwe lufoyi la Mulungu lidathululidwa m’mitima yathu mwa mzimu wakucena omwe tidapasidwa.

^ ndi. 11 Juwau 15:12 Cakutonga cangu n’cici: mumbafunane mwekha-mwekha ninga momwe ine ndakufunirani. 13 Palibe omwe ana lufoyi likulu kuposa la munthu omwe apereka moyo wace thangwe ra axamwali wace.

^ ndi. 15 Waroma 12:17 Lekani kubwezera cakuipa na cakuipa. Citani bzomwe wanthu wentse ambabziwona kuti n’bzabwino. 18 Bzikakwanisika, khalani pa mtendere na wanthu wentse. 19 Wakufunidwamwe, lekani kumbabwezera cakuipa, koma pasani mpata ukali bwa Mulungu, pakuti bzidanembedwa kuti: “Kubwezera n’kwangu; nin’dzabwezera ndinepano, walewa bzimwebzi Yahova.” 20 Tsono, “penu nyamadulanthaka wako ana njala, mupase cakudya, ndipo, penu ana nyota, mupase cakumwa. Pakuti mwa kucita bzimwebzi, un’dzamugwezekera masimbe ya moto pa msolo pace.” 21 Lekani kubvuma kukundidwa na cakuipa, koma pitirizani kukunda cakuipa mwa kucita cabwino.

^ ndi. 62 BZOMWE BZIKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Pomwe acikunda adagopswa Danylo, abale adamuthandiza pabodzi na mkazi wace kucoka aciyenda kukakhala ku ka mzinda kanango, ndipo iwo adatambiridwa bwino kumweko.

^ ndi. 64 BZOMWE BZIKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Pomwe Yasmeen akhazunzidwa na mwamuna wace, abale adamupasa malango yabwino. Iye adalatiza kuti akhali mkazi wabwino ndipo adasamalira mwamuna waceyo pomwe akhaduwala.