Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI YAKUPFUNZA 13

Kodi Yahova Ambakukhotcererani Tani?

Kodi Yahova Ambakukhotcererani Tani?

‘Mbuya, Omwe ngwakuteweza, an’dzakupasani mphanvu, acidzakupulumusani m’cakuipa ciri-centse.’—2 WATESALONIKA 3:3.

NYIMBO 124 Kukhala Wakukhulupirika Nthawe Zense

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Thangwe ranyi Jezu adakumbira Yahova kuti anyang’anire anyakupfunza wace?

USIKU bwakumalizira bwa Jezu pa dziko la pantsi pano, iye akhakumbukira mabvuto yentse yomwe anyakupfunza wace angadadzagumana nayo. Thangwe ra lufoyi lomwe akhanalo kuna axamwali wacewo, Jezu adakumbira Baba wace kuti ‘[awanyang’anire] kugopera nyakuipayo.’ (Juwau 17:14, 15) Jezu akhadziwa kuti pambuyo pa iye kubwerera kudzulu, Sathani Dyabu angadapitiriza kucita nkhondo na wale omwe angadadzafuna kutumikira Yahova. Ndipopa, atumiki wa Yahova ambafunikira kukhotcereredwa.

2. Kodi timbatsimikiza tani kuti Yahova an’dzatawira mipembo yathu?

2 Yahova adatawira mpembo wa Jezu thangwe iye ambamufuna Mwana waceyo. Tikacita ciri-centse kuti tikondwese Yahova, iye an’dzatawira mipembo yathu pomwe tin’dzamukumbira kuti atikhotcerere. Ninga momwe ambacitira Msolo wa banja, Yahova an’dzapitiriza kutikhotcerera ninga wana wace. Iye akasaya kucita bzimwebzi, dzina lace ayai mbiri yace in’dzaipa.

3. Thangwe ranyi timbafunika kukhotcereredwa ntsiku zino?

3 Ifepano timbafunikira kukhotcereredwa kwene-kwene na Yahova kuposa kale-kale. Sathani adathothedwa kudzulu ndipo ‘ana ukali bukulu.’ (Cibvumbulutso 12:12) Iye akucitisa wanthu winango omwe ambatizunza kukumbuka kuti akucita ‘utumiki bwakupambulika kwa Mulungu.’ (Juwau 16:2) Wanthu winango omwe ambakhulupira lini Mulungu, ambatizunza thangwe rakuti ndife wanthu wakusiyana na wanthu winango m’dzikoli. Tsono bziribe basa kuti wanthu ambatizunza, ifepano tiribe mantha. Thangwe ranyi? Thangwe ndakuti Fala la Mulungu limbalewa kuti: ‘Mbuya ngwakukhulupirika, an’dzakulimbisani ndipo an’dzakukhotcererani kuna nyakuipayo.’ (2 Watesalonika 3:3) Kodi Yahova ambatikhotcerera tani? Mbatiwoneni njira ziwiri.

YAHOVA AMBATIPASA BZIFUZO BZENTSE BZA NKHONDO

4. Mwakubverana na Wayefezo 6:13-17, kodi Yahova ambatipasa ciyani kuti citikhotcerere?

4 Yahova ambatipasa bzifuzo bzentse bza nkhondo kuti bzitikhotcerere ku mapumpso yentse ya Sathani. (Werengani Wayefezo  6:13-17. *) Ndipo bzifuzobzo mpsamphanvu ndipo bzimbatithandiza. Tsono kuti bzifuzobzo bzitikhotcerere, ifepano tin’funika kubvala bzifuzo bzentse bza nkhondo ticibziphatisisa. Kodi cifuzo ciri-centse cimbathandauza ciyani? Bwerani ticezerane ciri-centse pa cokha.

5. Kodi bande lacadidi n’ciyani, ndipo thangwe ranyi tin’funika kumbalibvala?

5 Bande la cadidi limbathandauza cadidi comwe cimbagumanika m’Fala la Mulungu, Bibliya. Thangwe ranyi ifepano timbafunikira kubvala bande limweri? Thangwe Sathani ni ‘baba wa gunkha.’ (Juwau 8:44) Iye akhala akucita magunkha kuyambira kale-kale, ndipo akhala akupumpsa wanthu pa dziko lentse la pantsi. (Cibvumbulutso 12:9) Tsono cadidi comwe ciri m’Bibliya cimbatikhotcerera kuti tireke kupumpsidwa. Kodi timbabvala tani bande la kuyezezerali? Timbalibvala mwa kupfunza cadidi ca Yahova, mwa kumunamata ‘mwakutsogoledwa na mzimu na cadidi,’ na mwa kucita bzinthu bzentse mwakukhulupirika.—Juwau 4:24; Wayefezo 4:25; Wahebereu 13:18.

Bande: Cadidi comwe cikugumanika m’Fala la Mulungu

6. Kodi cakukhotcerera pa cifuwa ca cirungamo n’ciyani, ndipo thangwe ranyi tin’funika kumbacibvala?

6 Cakukhotcerera pa cifuwa ca cirungamo cimbathandauza mitemo yakulungama ya Yahova. Thangwe ranyi tin’funika kumbabvala cakukhotcerera pa cifuwa? Pakuti cakukhotcerera pa cifuwa caico, cimbakhotcerera mtima wa mcikunda kuti uleke kuphaidwa, cakukhotcerera pa cifuwa ca cirungamo cimbakhotcererambo mtima wanthu wakuyezezera, ayai kuti unthu bwathu bwa mkati, kuti buleke kupumpsika na bzinthu bzakuipa bza m’dzikoli. (Mimwani 4:23) Yahova ambadikhirira kuti timbamufune na kumutumikira na mtima wathu wentse. (Mateu 22:36, 37) Tsono Sathani ambayezera kutitazisa kutumikira Yahova na mtima wentse, mwa kuticitisa kufuna bzinthu bza m’dzikoli bzomwe Yahova ambanyatsidwa nabzo. (Tiyago 4:4; 1 Juwau 2:15, 16) Bzimwebzi bzikasaya kuphata basa, iye ambatigopswa kuti ticite bzinthu bzomwe Yahova ambakomedwa lini nabzo.

Cakukhotcerera pa cifuwa: Mitemo yakulungama ya Yahova

7. Kodi timbabvala tani cakukhotcerera pa cifuwa ca cirungamo?

7 Ifepano timbabvala cakukhotcerera pa cifuwa ca cirungamo, mwa kubvera mitemo ya Yahova yakuti ici n’cabwino, ici n’cakuipa na kumbakhalambo na moyo wakubverana na mitemoyo. (Psalymo 97:10) Wanthu winango angakumbuke kuti mitemo ya Yahova imbatiphera ufulu. Tsono, ifepano tikasiya kuphatisa basa nfundo za m’Bibliya pa moyo wathu, tin’dzakhala ninga mcikunda omwe wacosa cakukhotcerera pa cifuwa pomwe nkhondo iri mkati, thangwe ra kukumbuka kuti calemera kwene-kwene. Kucita bzimwebzi, n’kusaya nzeru. Tsono penu timbafuna Yahova, ‘malamulo yaceyo [tin’dzayabva lini kulemera],’ koma tin’dzayawona kuti njakupulumusa moyo.—1 Juwau 5:3.

8. Kodi bzikuthandauza ciyani kubvala ntsapano zathu kuti tikapalizire bzipsa bzabwino?

8 Mpostolo Paulo adalewambo kuti mubvale ntsapato ku nzayo zanu kuti mukhale wakukonzeka kuyenda kukapalizira bzipsa bzabwino bza mtendere. Bzimwebzi bzikuthandauza kuti nthawe zentse tin’funika kukhala wakukonzeka kuti tipalizire bzipsa bzabwino bza Umambo. Tikambauza wanthu winango bzomwe Bibliya limbalewa, cikhulupiro cathu cimbalimba. Mpsakulimbisa kwene-kwene kuwona atumiki wa Yahova pa dziko lentse la pantsi, akunyang’ana mipata kuti apalizire bzipsa bzabwino, ku basa, ku xikola, ku mbuto zakucitira malonda, ku nyumba na nyumba, m’maloja, pomwe akuyenda kukazungira abale wawo omwe ni Mboni lini za Yahova, ayai akakhala akuceza na wanthu omwe ambawadziwa. Tikabva mantha ticisiya kupalizira, tin’dzakhala ninga mcikunda omwe wacosa ntsapato zace pomwe nkhondo iri mkati. Nzayo zace zin’dzakwetekeka. Ndipo na thangwe limweri, bzin’dzamunesa kubzikhotcerera, ndipo an’dzakwanisa lini kuteweza malango ya mtsogoleri wace.

Ntsapato: Kukonzeka kukapalizira bzipsa bzabwino

9. Thangwe ranyi tin’funika kuphatisisa mkhotco wathu mkulu wa cikhulupiro?

 9 Mkhotco mkulu wa cikhulupiro ukuthandauza cikhulupiro comwe tinaco kwa Yahova. Ifepano timbakhulupira kuti iye an’dzacita bzinthu bzentse bzomwe adalewa. Cikhulupiroco cin’dzatithandiza kuthimisa ‘misewe yakugaka ya nyakuipayo.’ Thangwe ranyi tin’funika kuuphatisisa mkhotco mkulu? Thangwe umbatikhotcerera kuti tireke kupumpsidwa na bzipfunziso bzakunama bza apanduki, nakuti tireke kubwerera m’mbuyo wanthu akambatinyoza. Tikakhala tiribe cikhulupiro, bzin’dzatinesa kupirira pomwe wanthu an’dzakhala akutipumpsa kuti tireke kubvera mitemo ya Yahova. Tsono nthawe zentse tikakhala kuti tikulamba kucita bzinthu bzomwe Yahova ambakomedwa lini nabzo, ku basa ayai ku xikola, timbakhala tikuphatisisa mkhotco wathu mkulu. (1 Pedru 3:15) Nthawe iri-yentse yomwe tingalambe kupita basa lomwe lingatipase kobiri zizinji koma lingatitazise kunamata Yahova, timbakhala tikuphatisisa mkhotco wathu. (Wahebereu 13:5, 6) Ndipo tikapitiriza kutumikira Yahova pomwe tikuzunzidwa, mkhotco wathu umbakhala ukutikhotcerera.—1 Watesalonika 2:2.

Mkhotco: Cikhulupiro comwe tinaco kwa Yahova pabodzi na pa bzomwe iye an’dzacita

10. Kodi kapaseti ya cipulumuso n’ciyani, ndipo thangwe ranyi tin’funika kumbaibvala?

10 Kapaseti ya cipulumuso ni cidikhiro comwe Yahova ambatipasa, cidikhiro cakuti iye an’dzatipulumusa ku infa ndipo an’dzasimba wale omwe ambacita bzomwe iye ambafuna. (1 Watesalonika 5:8;  1 Timotio 4:10; Tito 1:1, 2) Ninga kapaseti caiyo yomwe imbakhotcerera msolo wa mcikunda, cidikhiro ca cipulumuso cimbakhotcerera makumbukidwe yathu. Mu njira iponi? Cidikhiroco cimbatithandiza kupitiriza kukumbukira bzinthu bzomwe Yahova adalewa kuti an’dzaticitira kutsogolo, ndipo cimbatithanizambo kuleka kuluza mphanvu pomwe tikugumana na mabvuto. Kodi timbabvala tani kapaseti imweyi? Timbaibvala mwa kupitiriza kukhala na makumbukidwe yomwe yambabverana na makumbukidwe ya Mulungu. Mwa ciratizo, timbaikha cidikhiro cathu, sikuti pa cuma yakusaya kutsimikizika, koma pa Mulungu.—Psalymo 26:2; 104:34; 1 Timotio 6:17.

Kapaseti: Cidikhiro ca moyo wakusaya kumala

11. Kodi mphanga ya mzimu n’ciyani, ndipo thangwe ranyi tin’funika kumbaiphatisa basa?

11 Mphanga ya mzimu ni Fala la Mulungu, Bibliya. Mphanga imweyi ina mphanvu ya kugaza magunkha yomwe yambacitisa wanthu kukhala pa ukapolo bwa bzipfunziso bzakunama na bzicito bzakuipa. (2 Wakolinto 10:4, 5; 2 Timotio 3:16, 17; Wahebereu 4:12) Timbapfunza kuiphatisa bwino basa, mwa kumbacita pfunziro lathu la patekha na mwa kumbatambira mapfunziro na gulu la Mulungu. (2 Timotio 2:15) Kuthimizira pa bzifuzo bzentse bza nkhondo, Yahova ambaphatisa pomwe basa njira inango kuti atikhotcerere. Kodi njirayo njiponi?

Mphanga: Fala la Mulungu Bibliya

YAHOVA AMBAPHATISA POMWE BASA NJIRA ZINANGO KUTI ZITITHANDIZE

12. Kodi n’ciyani cinango comwe timbafunikira, ndipo n’thangwe ranyi?

12 Mcikunda wa luso ambadziwa kuti yekha angakwanise lini kukunda thimu likulu la anyakhondo. Iye ambafunikira thandizo la acikunda anzace. Mwa njira ibodzi-bodziyi, ifepano tekha tingakwanise lini kukunda Sathani pabodzi na wathu wace. Tenepo timbafunikira thandizo la abale na mpfumakazi zathu. Ndipopa, pa dziko lentse la pantsi, Yahova adatipasa ‘gulu lentse la abale’ kuti limbatithandize.—1 Pedru 2:17.

13. Mwakubverana na Wahebereu 10:24, 25, kodi mitsonkhano yathu imbatithandiza tani?

13 Njira ibodzi yomwe timbatambirira thandizo, ndiyo kugumanika pa mitsonkhano yathu. (Werengani Wahebereu 10:24, 25. *) Ifepano nthawe zinango, tingabzibve kuti tatepa. Bzimwebzi bzikacitika, mitsonkhano imbatilimbisa. Timbalimbisidwambo na mitawiro ya abale na mpfumakazi zathu yomwe imbaperekedwa na mtima wentse. Nkhani za m’Bibliya na bziratizo bza upalizi, bzimbatithandiza kuti tipitirize kutumikira Yahova. Ndipo timbalimbisidwambo tikambaceza na abale wathu pomwe mitsonkhano ikanati kuyamba ayai ikamala. (1 Watesalonika 5:14) Kuthimizira bzimwebzi, mitsonkhano yathu imbatipasa mpata wakuti tithandizembo wanthu winango, ndipo bzimwebzi bzimbatikondwesa kwene-kwene. (Mabasa 20:35; Waroma 1:11, 12) Mitsonkhano yathu imbatithandiza pomwe mu njira zinango. Iyo imbatithandiza kukhala apalizi wabwino na apfunzisi wabwino. Mwa ciratizo, timbapfunza momwe tingaphatisire bwino basa Bzinthu Bzomwe Timbapfunzisira. Tenepo, mbakonzekerani bwino mitsonkhano ya gwere. Pomwe mtsonkhano uli mkati, mbatetekerani mwatceru. Ndipo ukamala, mbaphatisani basa bzomwe mwapfunzabzo. Mukacita bzimwebzi, imwepo mun’dzakhala ‘mcikunda wabwino wa Kristu Jezu.’—2 Timotio 2:3.

14. Kodi ndiponi thandizo linango lomwe tinalo?

14 Timbathandizidwambo na wanjo azinji wamphanvu. Kumbukirani bzomwe anjo m’bodzi angakwanise kucita! (Zaiya 37:36) Tsapano kumbukiranimbo bza acikunda wamphanvu wa wanjo angakwanise kucita. Palibe munthu ayai dimonyo omwe angandendemerane na acikunda wamphanvu wa Yahova. Iye ngwamphanvu kwene-kwene. Tenepo, Yahova akakhala nafe, nthawe zentse ifepano tin’dzakhala wamphanvu kuposa anyamadulanthaka wathu. Bziribe basa penu iwo mbazinji. (Wayeruzi 6:16) Bzimwebzi mpsacadidi. Tenepo, mbakumbukirani bzimwebzi, bzikakhala kuti mwatepa thangwe ra bzomwe anzanu wa ku basa, ku xikola ayai abale wanu omwe ni Mboni lini alewa ayai acita.  Kumbukirani kuti muli lini mwekha pa nkhondo imweyi. Imwepo mukuteweza malango ya Yahova.

YAHOVA AN’DZAPITIRIZA KUTIKHOTCERERA

15. Mwakubverana na Zaiya 54:15, 17, thangwe ranyi tingalewe kuti palibe munthu omwe an’dzakwanisa kutazisa atumiki wa Mulungu kucita basa la kupalizira?

15 Dziko lomwe likutongedwa na Sathani lina mathangwe mazinji yakutiwengera. Ifepano timbathandizira lini cipani ciri-centse ca ndale ndipo timbayenda lini ku nkhondo. Timbapalizira bza dzina la Mulungu ndipo timbapalizirambo kuti ni Umambo bwa Mulungu bokha bomwe bun’dzabweresa mtendere, ndipo timbabvera mitemo yakulungama ya Mulungu. Ifepano timbapereka umboni kuna wanthu, bwakulewa kuti mtongi wa dzikoli, ngwakuipa, ambanama ndipo ngwakupha. (Juwau 8:44) Ndipo timbapalizirambo kuti dziko la Sathaniri lasala pang’ono kupfunzidwa. Sathani na wanthu wace, an’dzakwanisa lini kutitazisa kucita basa lathu lakupalizira. M’mbuto mwace, ifepano tin’dzapitiriza kutumbiza Yahova mu njira iri-yentse yomwe tin’dzakwanisa. Napo kuti Sathani ngwamphanvu, iye an’dzakwanisa lini kuphingiza bzipsa bzabwino bza Umambo kuti bzireke kufikira wanthu wentse. Bzimwebzi bzikukwanisika thangwe rakuti Yahova ambatikhotcerera.—Werengani Zaiya 54:15, 17. *

16. Kodi Yahova an’dzapulumusa tani wanthu wace pa citsautso cikulu?

16 Kodi n’ciyani cin’dzacitika kutsogolo? Pa nthawe ya citsautso cikulu, Yahova an’dzatipulumusa mu njira ziwiri zakudabwisa. Yakuyamba, iye an’dzapulumusa atumiki wace wakukhulupirika pa nthawe yomwe an’dzacitisa maboma ya wanthu kupfudza Babulo Mkulu, lomwe ni likulu la magereja yentse yakunama. (Cibvumbulutso 17:16-18; 18:2, 4) Patsogolo pace, iye an’dzapulumusa wanthu wace pa nthawe yomwe an’dzapha wanthu wakusalira wa Sathani pa nkhondo ya Armagedo.—Cibvumbulutso 7:9, 10; 16:14, 16.

17. Kodi tin’dzagumana phindu liponi tikapitiriza kukhala pa uxamwali na Yahova?

17 Tikapitiriza kukhala pa uxamwali na Yahova, Sathani an’dzaticita lini na cinthuco. Kulewa cadidi, Sathani ndiye omwe an’dzaphedwa ndipo an’dzawoneka lini pomwe. (Waroma 16:20) Tenepo, pitirizani kubvala bzifuzo bzentse bza nkhondo ndipo lekani kubzikhundula! Lekani kuyezera kumenya mwekha nkhondo yomwe tinayo na Sathani pabodzi na wanthu wace. Thandizani abale na mpfumakazi zanu. Ndipo bvumani kuti Yahova akutsogolereni. Mukacita bzimwebzi, mun’dzakhala na citsimikizo centse cakuti Baba wanu wa kudzulu, an’dzakupasani mphanvu ndipo an’dzakukhotcererani.—Zaiya 41:10.

NYIMBO 149 Nyimbo ya Kusekerera Kukunda kwa Yahova

^ ndi. 5 Bibliya limbalewa kuti Yahova an’dzatilimbisa na kutikhotcerera ku bzinthu bzomwe bzingadzonge uxamwali bwathu na iye, pabodzi na ku bzinthu bzomwe bzingatidzongeretu. Mu nkhani ino, tin’tawira mibvunzo yakutewerayi: Thangwe ranyi timbafunikira kukhotcereredwa? Kodi Yahova ambatikhotcerera tani? Ndipo tin’funika kucita ciyani kuti iye atikhotcerere?

^ ndi. 4 Wayefezo 6:13 Ndipopa, bvalani bzifuzo bzanu bzentse bza nkhondo bzakucokera kwa Mulungu kuti muleke kudzakundidwa pa ntsiku yakuipa, ndipo mutamala kucita bzentse bwino-bwino, mudzakwanise kulimba. 14 Tenepo, khalani wakulimba, mucimanga bwino bande la cadidi m’ciuno mwanu, mucibvala cakukhotcerera pa cifuwa ca cirungamo, 15 ndipo mubvale ntsapato ku nzayo zanu kuti mukhale wakukonzeka kuyenda kukapalizira bzipsa bzabwino bza mtendere. 16 Kuposa bzentse, tengani mkhotco mkulu wa cikhulupiro omwe mun’dzathimisira misewe yakugaka ya nyakuipayo. 17 Ndipo ibvumenimbo kapaseti ya cipulumuso pabodzi na mphanga ya mzimu, yomwe ni fala la Mulungu.

^ ndi. 13 Wahebereu 10:24 Ndipo bwerani timbakumbukirane kuti tilimbisane pa lufoyi na pa mabasa yabwino. 25 Tireke kusiya kutsonkhana kwathu pabodzi ninga momwe winango ambacitira, koma timbalimbisane maka-maka pomwe tikuwona kuti ntsikuyo ikufika.

^ ndi. 15 Zaiya 54:15 Penu munthu an’kuzunza, ndiribe kumutuma ndine. Ali-wentse omwe an’kuzunza an’dzagwa thangwe ra iwepo. 17 Cifuzo ciri-centse comwe cidakonzedwa kuti cikudzonge, cin’dzakunda lini. Ndipo un’dzatsutsa lirime liri-lentse lomwe lidzalimbane nawe pa ciyeruzo. Imweyi ni nthaka ya atumiki wa Yahova, ndipo cirungamo cawo n’cakucokera kwa ine, walewa bzimwebzi Yahova.