Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI YAKUPFUNZA 11

Kodi Kuwerenga Bibliya Kungakuthandizeni Tani Kupirira Mabvuto?

Kodi Kuwerenga Bibliya Kungakuthandizeni Tani Kupirira Mabvuto?

‘Mulungu . . . ambapereka mphanvu ya kupirira.’—WAROMA 15:5.

NYIMBO 94 Kutenda Fala la Mulungu

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Kodi ni mabvuto yaponi yomwe atumiki wa Yahova ambagumana nayo?

KODI imwepo mukugumana na bvuto likulu pa moyo wanu? Pinango m’gwere mwanu mwacitika cinthu comwe cakuwawani kwene-kwene. (Tiyago 3:2) Pinango anzanu wa ku basa ayai wa ku xikola, ambakusekani thangwe mukutumikira Yahova. (1 Pedru 4:3, 4) Ndipo pinango wanthu wa m’banja lanu akuyezera kukuletsani kuti muleke kumbayenda ku mitsonkhano, ayai akukuletsani kumbafotokozerambo wanthu winango bzomwe imwepo mumbakhulupira. (Mateu 10:35, 36) Penu bvuto lomwe mukugumana nalo ndikulu kwene-kwene, pinango mungakumbuke kuti bzingadakhala bwino kusiya kutumikira Yahova. Tsono, dziwani kuti bziribe basa kuti mukugumana na mabvuto yaponi, tsimikizani kuti Yahova an’dzakupasani nzeru na mphanvu kuti mukwanise kupirira bvutolo.

2. Mwakubverana na Waroma 15:4, kodi kupfunza Bibliya kungatithandize tani?

2 Yahova adacitisa kuti m’Fala lace munembedwe nkhani zakulatiza kuti wanthu wakuperewera angakunde mabvuto. Thangwe ranyi iye adacita bzimwebzi? Kuti tipfunze na nkhanizo. Ndipopa, Yahova adaphatisa basa mpostolo Paulo kuti anembe nkhanizo. (Werengani Waroma 15:4. *) Tenepo, tikambaziwerenga, izo zin’dzatitsangalaza na kutipasa cidikhiro. Tsono kuti tigumane phindu, tin’funika kucita bzinthu bzizinji sikuti kumbandowerenga Bibliya basi. Tin’funika kubvuma kuti bzomwe tikuwerengabzo bzicinje makumbukidwe yathu na kuti bzitokonye mitima yathu. Mwa ciratizo, kodi tingacite ciyani tikafuna malango yakulewa bza bvuto lomwe tikugumana nalo? Tin’funika kuphatisa basa njira zinai izi: (1Kupemba, (2Kuyezezera, (3Kukumbukira, na (4Kuphatisa basa bzomwe tawerenga. Tsapano  mbaticezeraneni bzomwe tingacite na njira ibodzi na ibodzi. * Tikamala tiniwona momwe tingaphatise basa njira imweyi yakupfunza, kuti tiwone bzomwe tingapfunze na bzomwe bzidacitika pa moyo wa Mambo Davide na wa mpostolo Paulo.

1. KUPEMBA

Pomwe mukanati kuyamba kuwerenga Bibliya, kumbirani Yahova kuti akuthandizeni kubvesesa bzomwe mukufuna kupfunza (Onani ndime 3)

3. Kodi mun’funika kucita ciyani pomwe mukanati kuwerenga Bibliya, ndipo n’thangwe ranyi?

3 (1Kupemba. Pomwe mukanati kuyamba kuwerenga Bibliya, pembani kwa Yahova kuti akuthandizeni kugumana phindu na bzomwe muniwerengabzo. Mwa ciratizo, penu mukunyang’ana malango yomwe yangakuthandizeni kukunda bvuto lomwe mukugumana nalo, kumbirani Yahova kuti akuthandizeni kugumana nfundo m’Bibliya, zomwe zingakuthandizeni kusankhula mwanzeru bzomwe mun’funika kucita.—Wafiripo 4:6, 7; Tiyago 1:5.

2. KUYEZEZERA

Bziyezezereni kukhala munthu omwe akufotokozedwa mu nkhaniyo (Onani ndime 4)

4. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kubvesesa bzomwe tikuwerenga m’Bibliya?

4 (2Kuyezezera. Yahova adatipasa luso lakudabwisa lomwe limbatithandiza kuyezezera bzinthu. Kuti mukwanise kubvesesa bzomwe mukuwerenga, yezezerani bzomwe bzikucitikabzo ndipo bziwoneni kuti ndimwe munthu omwe akufotokozedwa mu nkhaniyo. Yezerani kuwona bzomwe munthuyo adawona ndipo yezeranimbo kubva momwe iye adabvera.

3. KUKUMBUKIRA

Kumbukirani bwino-bwino bzomwe mukuwerenga na kuwona kuti mungabziphatise tani basa pa moyo wanu (Onani ndime 5)

5. Kodi kukumbukira kumbathandauza ciyani, ndipo mungakumbukire tani?

5 (3Kukumbukira. Kukumbukira kumbathandauza kuyezera kubvesesa bzomwe mwawerenga na momwe mungabziphatisire basa pa moyo wanu. Bzimwebzi bzimbakuthandizani kubveranisa makumbukidwe na kubvesesa bwino bzomwe mukuwerengabzo. Kuwerenga Bibliya ticisaya kukumbukira, kuli ninga kuphika cisayi uko tiribe ngwedegero zinango. Tikasaya kuikha ngwedegero zentse, cisayico cingakhale lini na goso. Tenepo, kukumbukira kuli ninga kuikha ngwedegero zentse n’cisayi kuti cikhale na goso. Comwe cingakuthandizeni kukumbukira n’kubzibvunza na kutawira mibvunzo ninga iyi: ‘Kodi munthu omwe akufotokozedwa mu nkhaniyi adacita ciyani kuti akunde bvuto lace? Kodi Yahova adamuthandiza tani? Kodi nkhani imweyi ningaiphatise tani basa kuti indithandize kukunda mabvuto yangu?’

4. KUPHATISA BASA BZOMWE TAPFUNZA

Phatisani basa bzomwe mwapfunza kuti mukwanise kusankhula kucita bzinthu bzabwino, kuti mukhale na mtendere kwene-kwene, na kulimbisa cikhulupiro canu (Onani ndime 6)

6. Thangwe ranyi tin’funika kumbaphatisa basa bzomwe tikupfunza?

6 (4Kuphatisa basa bzomwe tawerenga. Jezu adalewa kuti tikambasaya kuphatisa basa bzomwe tapfunza, timbakhala ninga munthu omwe amanga nyumba yace pa mcenga. Iye ambaphata basa na nyongo, tsono nyongo yaceyo imbayenda papezi. Thangwe ranyi? Thangwe conzi na kusefukira kwa madzi bzikamenya nyumba yaceyo, iyo in’dzagwa. (Mateu 7:24-27) Mwa njira ibodzi-bodziyi, tikambapemba, kuyezezera na kukumbukira, koma ne kuphatisa basa bzomwe tikupfunza, nyongo yathu yentse in’dzayenda papezi. Ndipo tikagumana na mabvuto ayai tikazunzidwa, cikhulupiro cathu cin’dzakhala lini cakulimba. Tsono mwakusiyana na bzimwebzi, tikambapfunza na kuphatisa basa bzomwe tikupfunzabzo, timbasankhula kucita bzinthu bzabwino, timbakhala na mtendere kwene-kwene ndipo cikhulupiro cathu cimbakhala cakulimba. (Zaiya 48:17, 18) Mwakuphatisa basa njira zinai zomwe tamala kupfunzazi, mbatiwoneni bzomwe tingapfunze na bzomwe bzidacitika pa moyo wa Mambo Davide.

KODI TINGAPFUNZE CIYANI NA MAMBO DAVIDE?

7. Kodi ni ciratizo ciponi ca m’Bibliya comwe tin’cezerana?

7 Kodi xamwali ayai munthu wa m’banja mwanu adakucitirani bzinthu bzomwe bzidakuwawani? Penu mukuti inde, cinthu comwe cingakuthandizeni, ndico kupfunza bzomwe bzidacitika na Mambo Davide pomwe mwana wace Abisalomu adacita bzinthu bzomwe Davideyo adawawidwa nabzo, aciyezera kumutengera umambo.—2 Samuweri 15:5-14, 31; 18:6-14.

8. Kodi mungacite ciyani kuti Yahova akuthandizeni?

8 (1Kupemba. Pomwe mukukumbukira nkhaniyo, pembani kwa Yahova ndipo mufotokozereni momwe mukubvera na bzinthu bzakuipa bzomwe munthu adakucitirani. (Psalymo 6:6-9) Muzimbulireni bzinthubzo, ndipo mukamala mukumbireni  Yahovayo kuti akuthandizeni kugumana nfundo zomwe zingakuthandizeni kuwona bzomwe mungacite pa bvutolo.

9. Kodi n’ciyani cidacitika pakati pa Davide na Abisalomu?

9 (2Kuyezezera. Onani bzomwe bzidacitika mu nkhaniyi ndipo onani momwe Mambo Davide adabvera. Mwana wa Davide, Abisalomu, adaphata basa magole mazinji na cikhumbo cakufuna kupumpsa wanthu kuti amufune. (2 Samuweri 15:7) Pomwe Abisalomu adawona kuti nthawe yakwana, iye adatumiza azondi kuti ayende mu Jirayeri mwentsene kukauza mbumba yentsene kuti abvume Abisalomuyo kuti akhale mambo wawo. Ndipo iye adapumpsa m’bodzi wa axamwali na ayeruzi wa Davide, Ahitofeli kuti aphindukire naye pabodzi Davide. Abisalomu adabzisankhula yekha kuti akhale mambo. Na kupita kwa nthawe, pomwe Davide akhaduwala kwene-kwene, Abisalomu adayezera kunyang’ana Davideyo kuti amuphe. (Psalymo 41:1-9) Pomwe Davide adadziwa bzomwe Abisalomu akhafuna kucita, Davideyo adathawa mu Jeruzalemu. Acikunda wa Abisalomu adamenyana na acikunda wa Davide. Acikunda wakupandukawo adaluza nkhondoyo, ndipo mwana wa Davide, Abisalomu adaphedwa.

10. Kodi n’ciyani comwe pinango Davide angadacita pomwe akhali pa mabvuto?

10 Kumbukirani momwe Davide adabvera na bzentse bzomwe bzidacitikabzi. Iye akhafuna mwana wace Abisalomu ndipo akhakhulupira Ahitofeli. Wanthu awiriwa adamupandukira mpaka adafika pakufuna kumupha. Bzimwebzi bzingadacitisa Davide kuleka kukhulupira axamwali wace winango thangwe ra kukumbukira kuti iwombo angadakhala ku boko la Abisalomu. Pinango iye angadandokumbukira bza iye yekha aciyezera kuthawa yekha m’dzikomo. Ayai iye angadasunama acitazira kucita ciri-centse. Tsono alibe kucita bzimwebzi. M’mbuto mwace, iye adakunda mabvuto yentseneya. Kodi Davide adakwanisa tani kukunda mabvutoya?

11. Kodi Davide adacita ciyani pomwe akhali pa mabvuto?

11 (3Kukumbukira. Kodi ni nfundo ziponi zomwe mungapfunze na nkhani ya Davide? Tawirani mbvunzoyi: “Kodi n’ciyani comwe Davide adacita kuti akwanise kukunda mabvuto yomwe akhagumana nayo?” Iye adakhala wakukhwimika ndipo alibe kusankhula kucita bzinthu mwakusaya nzeru. Ndipo alibembo kucita mantha kwene-kwene mpaka kusaya muti wakuphata. M’mbuto mwace, iye adapemba kwa Yahova kuti amuthandize, ndipo adakumbirambo axamwali wace kuti amuthandize. Kuthimizira bzimwebzi, iye alibe kucedwa kuphatisa basa bzomwe adasankhula kucita. Napo kuti Davide bzikhamuwawa kwene-kwene, iye alibe kusiya kukhulupira winango ne kufika pa kuwawenga. Tenepo, iye adapitiriza kukhulupira Yahova na axamwali wace.

12. Kodi Yahova adathandiza tani Davide?

12 Kodi Yahova adathandiza tani Davide? Mukafufudza, imwepo mun’dzawona kuti Yahova adapasa mphanvu Davide kuti apirire mabvuto yomwe akhagumana nayo. (Psalymo 3:1-8) Yahova adasimba bzomwe Davide adasankhula kucita. Ndipo iye adathandiza axamwali wakukhulupirika wa Davideyo pomwe iwo akhamenyana na anyamadulanthaka kuti akhotcerere mambo wawo.

13. Kodi mungatewezere tani Davide pomwe munthu winango akuphonyerani? (Mateu 18:15-17)

13 (4Kuphatisa basa bzomwe tapfunza. Bzibvunzeni kuti: “Kodi ningatewezere tani Davide?” Imwepo mun’funika kumbacita bzinthu mwakamfulumize kuti mukunde mabvuto. Malingana na momwe bzinthu bziriri, imwepo mungaphatise basa malango ya Jezu yomwe yali pa Mateu kapitulo 18. (Werengani Mateu 18:15-17. *) Tsono lekani kuthamangira kusankhula kucita bzinthu pomwe mudakalipa. Koma pembani kwa Yahova kuti akuthandizeni kugwa nfuwa na kukupasani nzeru kuti mukwanise kusankhula bwino bzakucita. Lekani kusiya kumbakhulupira axamwali wanu. M’mbuto mwace, bvumani thandizo lomwe iwo angakupaseni. (Mimwani 17:17) Ndipo cinthu cakufunika  kwene-kwene, mbatewezani malango yomwe Yahova ambakupasani m’Fala lace.—Mimwani 3:5, 6.

KODI MUNGAPFUNZE CIYANI NA MPOSTOLO PAULO?

14. Kodi 2 Timotio 1:12-16; 4:6-11, 17-22, angakulimbiseni tani?

14 Kodi wanthu wa m’banja mwanu ambakuzunzani thangwe rakuti mukutumikira Yahova? Kodi mukukhala mu dziko lomwe basa la Mboni za Yahova limbaletsedwa? Penu bziri tenepo, imwepo mungalimbisidwe mwakumbawerenga 2 Timotio 1:12-16 na 4:6-11, 17-22. * Paulo adanemba mavesiya pomwe akhali m’kawoko.

15. Kodi mungamukumbire ciyani Yahova?

15 (1Kupemba. Pomwe mukanati kuwerenga, mufotokozereni Yahova mabvuto yanu na momwe mukubvera. Muzimbulireni bzomwe mukufuna. Ndipo mukamala mukumbireni kuti akuthandizeni kugumana nfundo zakulewa bzomwe bzidacitika pa moyo wa Paulo zomwe zingakuthandizeni kudziwa bzomwe mungacite pa mabvuto yomwe mukugumana nayo.

16. Kodi n’ciyani cidacitika pa moyo wa Paulo?

16 (2Kuyezezera. Bziyezezereni kuti ndimwe Paulo. Iye ali m’kawoko ku Roma ndipo adamangidwa na makorenti. Pakuyamba Paulo akhali kale m’kawoko, tsono ulendo buno iye akutsimikiza kuti an’phedwa. Winango mwa axamwali wace amusiya yekha ndipo iye adasunama kwene-kwene.—2 Timotio 1:15.

17. Kodi Paulo angadacita ciyani bzingadakhala kuti akhakumbukira moyo omwe akhanawo kale-kale?

17 Bzingadakhala kuti mpostolo Paulo akhakumbukira moyo omwe akhanawo kale-kale, iye angadakhala lini Mkristau wakubzipereka pa basa lakupalizira ndipo angadafika lini pa kumangidwa. Iye angadabva ukali na amuna omwe adamusiya yekha ku Ásia, ndipo angadasiya kukhulupira axamwali wace. Tsono Paulo alibe kucita bzimwebzi. Thangwe ranyi iye akhadatsimikiza kuti axamwali wace angadapitiriza kukhala wakukhulupirika, ndipo Yahova angadamusimba?

18. Kodi Paulo adacita ciyani pomwe akhagumana na mabvuto?

18 (3Kukumbukira. Tawirani mbvunzoyi. “Kodi Paulo adakunda tani mabvuto yomwe akhagumana nayo?” Napo kuti Paulo akhadziwa kuti akhadasala pang’ono kuphedwa, iye alibe kuyebwa kuti mpsakufunika kwene-kwene kutumbiza Yahova. Ndipo iye adapitiriza kukumbukira momwe angadalimbisira winango. Iye adakhulupira Yahova mwa kumbapemba kawiri-kawiri. (2 Timotio 1:3) Paulo alibe kundokhalira kumbakumbukira abale omwe adamuthawa, m’mbuto mwace, iye adatenda axamwali wakukhulupirika omwe adamuthandiza mu njira zakusiyana-siyana. Kuthimizira bzimwebzi, Paulo adapitiriza kupfunza Fala la Mulungu. (2 Timotio 3:16, 17; 4:13) Cinthu cakufunika kwene-kwene comwe iye akhadatsimikiza n’cakuti Yahova na Jezu akhamufuna. Iwo alibe kumusiya yekha, ndipo Pauloyo akhadatsimikiza kuti iwo angadamusimba thangwe ra basa lace lakukhulupirika.

19. Kodi Yahova adathandiza tani Paulo?

19 Yahova adacenjeza mpostolo Paulo kuti iye angadadzagumana na mabvuto thangwe ra kukhala Mkristau. (Mabasa 21:11-13) Kodi Yahova adathandiza tani Paulo? Iye adatawira mipembo yace, ndipo na kupita kwa nthawe adamupasa mphanvu. (2 Timotio 4:17) Paulo adauzidwa kuti angadatambira mabaibai thangwe ra kuphata basa na nyongo kuti ayatambire. Ndipo Yahova adaphatisa basa axamwali wakukhulupirika wa Paulo kuti amuthandize mu njira zakuwoneka na maso.

20. Mwakubverana na Waroma 8:38, 39, kodi mungamutewezere tani Paulo?

20 (4Kuphatisa basa bzomwe tapfunza. Bzibvunzeni kuti: ‘Kodi ningamutewezere tani Paulo?’ Ninga Paulo, ifepano tikudikhirira kuti tin’dzazunzidwa thangwe ra cikhulupiro cathu. (Marko 10:29, 30) Tenepo, kuti tipitirize kukhala wakukhulupirika kwa Yahova pomwe tikugumana na mabvuto, tin’funika kupitiriza kupemba kwa iye na kumbapfunza Fala lace ntsiku zentse. Ndipo tin’funikambo nthawe zentse kumbakumbukira kuti cinthu cibodzi pa bzinthu bzakufunika kwene-kwene comwe tingacite ni kutumbizisa Yahova Mulungu wathu. Tenepo, mbatitsimikizeni kuti Yahova an’dzatisiya lini ndipo  palibe munthu na m’bodziyo omwe angaphe lufoyi lomwe iye analo kuna ifepano.—Werengani Waroma 8:38, 39; * Wahebereu 13:5, 6.

BZOMWE TINGAPFUNZENA BZIRATIZO BZA M’BIBLIYA

21. Kodi n’ciyani comwe cidathandiza Aya na Hector kukunda mabvuto yomwe akhagumana nayo?

21 Bziratizo bza m’Bibliya bzingatilimbise pomwe tikugumana na mabvuto yali-yentse. Mwa ciratizo, ku Japão, Aya, omwe ni mpainiya, adalewa kuti nkhani ya mpolofeta Djona idamuthandiza kukunda mantha yomwe yakhamutazisa kucita upalizi bwa padeca. Ndipo ku Indonésia, Hector, tswaka omwe abereki wace ambatumikira lini Yahova, adalewa kuti ciratizo ca Rute cimbamuthandiza kufuna kudziwa bzizinji bza Yahova acimutumikira.

22. Kodi drama za m’Bibliya, ayai nkhani zomwe ziri mu bukhu lakuti “Tsanzirani Chikhulupiriro Chawo” zingakuthandizeni tani?

22 Kodi n’kuponi komwe mungakagumane bziratizo bza m’Bibliya bzomwe bzingakulimbiseni? Mavidiyo yathu, madrama ya audiyo, pabodzi na nkhani zomwe ziri mu bukhu lakuti “Tsanzirani Chikhulupiriro Chawo,” bzimbatithandiza kuwona nkhani za m’Bibliya kukhala za moyo. * Mukafuna kuwona vidiyo, kutetekera ayai kuwerenga nkhani zomwe mwazifufudza, mukumbireni Yahova kuti akuthandizeni kugumana nfundo yakufunika kwene-kwene yomwe mungaiphatise basa. Bziyezezereni mwekha kuti ndimwe wanthu omwe akutofokozedwa mu nkhaniyo, ndipo kumbukirani bzomwe atumiki wakukhulupirika wa Yahovawo adacita na momwe iye adawathandizira kukunda mabvuto yawo. Mukamala phatisani basa bzomwe mukupfunzabzo pa moyo wanu. Tendani Yahova thangwe ra thandizo lomwe iye ambakupasani kale. Ndipo latizani kuti mumbatenda thandizolo mwa kumbanyang’ana njira zomwe zingakuthandizeni kuti mumbalimbise na kumbathandizambo wanthu winango.

23. Mwakubverana na Zaiya 41:10, 13, kodi Yahova akutiuza ciyani?

23 Moyo ngwakunesa kwene-kwene m’dziko lakutongedwa na Sathaniri, ndipo nthawe zinango ifepano timbataza kuti tin’phata muti wanyi. (2 Timotio 3:1) Tsono tin’funika lini kukhala na thupo ayai na mantha, thangwe Yahova ambawona mabvuto yomwe timbagumana nayo. Ndipo tikagwa iye akulewa kuti an’dzatiphata mwamphanvu na boko lace lamadidi. (Werengani Zaiya 41:10, 13. *) Tenepo, mbatitsimikizeni kuti Yahovayo an’tithandiza, ndipo mavesi ya m’Bibliya yan’tipasa mphanvu kuti tikwanise kukunda mabvuto yali-yentse yomwe tingagumane nayo.

NYIMBO 96 Bibliya—Cuma Cakucokera kwa Mulungu

^ ndi. 5 Nkhani zizinji za m’Bibliya zimbalatiza kuti Yahova ambafuna atumiki wace, ndipo ambawathandiza kupirira mabvuto yali-yentse yomwe iwo ambagumana nayo. Nkhani ino in’fotokoza momwe imwepo mungacitire pfunziro lanu la Bibliya kuti likuthandizeni kugumana phindu na bzomwe mumbawerenga.

^ ndi. 2 Waroma 15:4 Pakuti bzinthu bzentse bzomwe bzidanembedwa, bzidanembedwa kuti bzitipfunzise, kuti mwa kupirira kwathu pabodzi na mtsangalazo wa Bzakunembedwabzo, ifepano tikhale na cidikhiro.

^ ndi. 2 Njira yomwe ikufotokozedwayi, njibodzi pa njira zomwe mungaziphatise basa. Ndipo njira zinango zakupfunzira Bibliya, zikugumanika mu Kabukhu ka Mitsonkhano yathu ka mwezi wa Março, 2018, tsamba 8, pa msolo wakuti Kodi Tingakulise Tani Lufoyi Lathu kwa Mulungu na kwa Anzathu?

^ ndi. 13 Mateu 18:15 M’bale wako akacita pikado, ndoko ukafotokozerane naye pikadoyo pa mwekha, iwepo na iye basi. Akakutetekera, wamupulumusa m’bale wakoyo. 16 Tsono akasaya kukutetekera, ndoko na munthu m’bodzi ayai wanthu awiri, kuti nkhaniyo ikatsimikiziridwe na pa mulomo pa mboni ziwiri ayai zitatu. 17 Akasaya kuwatetekerambo wanthu amwewo, dziwisa gwere. Ndipo akasayambo kutetekera gwerelo, kwa iwe, iye akhale ninga munthu wa mitundu inango na anyakukhomesa mtsonkho.

^ ndi. 14 Lekani kuwerenga mavesiya pa nthawe ya pfunziro la Ntsanza ya Mulindiri.

^ ndi. 20 Waroma 8:38 Pakuti ndikutsimikiza kuti ne infa, ne moyo, ne wanjo, ne maboma, ne bzinthu bzomwe bziripo, ne bzinthu bzomwe bzikubwera, ne mphanvu, 39 ne msinkhu, ne kuzika, ne cakulengedwa ciri-centse cin’dzakwanisa kutilekanisa na lufoyi la Mulungu lomwe liri mwa Kristu Jezu, Mbuya wathu.

^ ndi. 22 Onani nkhani yakuti “Tsanzirani Chikhulupiriro ChawoAmuna ndi Akazi Otchulidwa M’Baibulo” pa jw.org. (Pitani pomwe padanemba kuti ZIMENE BAIBULO LIMAPHUNZITSA > KUKHULUPIRIRA MULUNGU.)

^ ndi. 23 Zaiya 41:10 Leka kugopa, pakuti ndinawe. Leka kukhala na thupo, thangwe ine ndine Mulungu wako. Nin’dzakulimbisa. Cadidi, nin’dzakuthandiza. Nin’dzakuphatisisa na boko langu lamadidi la cirungamo. 13 Pakuti ine Yahova Mulungu wako, ndikukuphata boko lako lamadidi, ndicikuuza kuti: ‘Leka kugopa. Inepano nin’dzakuthandiza.’