Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Cinthu Cabwino Comwe Cidacitika Thangwe ra Kumwetulira

Cinthu Cabwino Comwe Cidacitika Thangwe ra Kumwetulira

ATSIKANA awiri akhafamba pabodzi pa mbuto yakucitira malonda mu mzinda wa Baguio ku Filipinas. Iwo adawona kangolo ka upalizi bwa padeca, ndipo alibe kufuna kufendera pafupi. Mpfumakazi Helen yomwe ikhadaima pafupi na kangoloko idawamwetulira. Tsono akazi awiri wale adapitiriza na ulendo bwawo, koma iwo adadabwa na kumwetulira kwa mpfumakazi Helen.

Pomwe atsikana wale akhali m’karo pakubwerera kumui, iwo adawona cikwangwani comwe cikhadanemba jw.org, pa Nyumba ya Umambo. Iwo adakumbukira kuti maletra ya jw.org yale, yakhali mabodzi-bodzi na yomwe akhadayawona kale na mpfumakazi yomwe ikhacita upalizi bwa padeca ire na kangolo. Pomwe atsikanawo adabuluka m’karomo, adafendera pafupi pa Nyumba ya Umambo aciwona ndondomeko ya mitsonkhano ya magwere yentse yomwe ikhali pa msuwo.

Atsikana awiri wale adadzagumanikambo pa mtsonkhano wakutewera. Kodi n’ciyani comwe iwo adawona pomwe adapita mu Nyumba ya Umambo? Adawona mpfumakazi Helen! Mwakusaya kucedwa iwo adamuzindikira ninga munthu wakumwetulira. Ndipo mpfumakazi Helen adalewa kuti: “Pomwe iwo adandifenderera, inepano ndidakhala na mantha. Ndipo ndidayamba kukumbuka kuti pinango ndawaphonyera.” Ndipo atsikanawo adafotokozera mpfumakazi Helena bzomwe bzikhadawacitikira.

Atsikanawo adakomedwa na mitsonkhanoyo, pabodzi na ciphatano ca abale na mpfumakazi, ndipo iwo akhabzibva ninga kuti ali kumui. Pomwe iwo adawona abale akupsaira mu Nyumba ya Umambo, adawabvunza kuti: Kodi tingapsairembo? M’bodzi mwa atsikanawo adafulukira ku dziko linango, ndipo munangoyo adayamba kumbagumanika pa mitsonkhano na kupfunza Bibliya. Bzintsebzi bzidacitika thangwe ra kumwetulira!