Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 39

Thandizani Mpfumakazi Zanu Zacikristau

Thandizani Mpfumakazi Zanu Zacikristau

‘Akazi omwe ambapalizira bzipsa bzabwino, ni thimu likulu la anyankhondo.’—PSALYMO 68:11.

NYIMBO 137 Akazi Wakukhulupirika

BZOMWE TIN’PFUNZA *

Mpfumakazi zathu zakukhulupirika zomwe zidatanganidwa, ziri pa mitsonkhano, mu utumiki bwakumunda, zikuthandizira basa la kucenesa na kukonza-konza Nyumba ya Umambo, ndipo zikulatiza omwe ambanamata nazo kuti mbakufunika kwene-kwene. (Onani ndime 1)

1. Kodi mpfumakazi zimbathandizira tani gwere, ndipo azinji ambagumana na mabvuto yaponi? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lakuyamba.)

TIMBAKOMEDWA kwene-kwene thangwe ra kukhala na mpfumakazi zomwe zimbaphata basa na nyongo m’gwere mwathu! Mwa ciratizo, izo zimbagumanika pa mitsonkhano na mu utumiki bwakumunda. Ndipo zinango zimbathandizira pa basa la kucenesa Nyumba ya Umambo, ndipo zimbalatiza kuti zimbakumbukira abale na mpfumakazi. Napo bziri tenepo, izo zimbagumana na mabvuto. Zinango zimbasamalira aberiki wawo wakukalamba. Mpfumakazi zinango zimbapirira mayezo yakucokera kwa wacibale wawo. Ndipo zinango zimbacita nyongo ya kufuwa zokha wana wawo.

2. Thangwe ranyi tin’funika kumbathandiza mpfumakazi zathu?

2 Thangwe ranyi tin’funika kumbathandiza mpfumakazi zathu? Thangwe rakuti dziko limbalemekeza lini akazi ninga momwe iwo ambafunikira. Tsono Bibliya limbatiuza kuti timbathandize akazi. Mwa ciratizo, mpostolo Paulo adauza gwere la ku Roma kuti litambire Febe na ‘kumupasa bzomwe angadafunikira.’ (Waroma 16:1, 2) Pomwe Paulo akhali Mfarisi, iye akhacita mbali ya gulu la wanthu omwe akhawona akazi ninga wakusaya kufunika. Tsono pomwe iye adakhala Mkristau, adatewezera Jezu ndipo adayamba kumbalemekeza akazi.—1 Wakolinto 11:1.

3. Kodi Jezu akhawawona tani akazi, ndipo iye adawawona tani akazi omwe akhacita kufuna kwa Mulungu?

3 Jezu akhalemekeza kwene-kwene akazi. (Juwau 4:27) Iye akhali wakusiyana na atsogoleri wacidjuda omwe akhalemekeza lini akazi. Bibliya linango lidalewa kuti: “Jezu alibe kulewa cinthu comwe cidalatiza kuti akhalemekeza lini akazi.” Jezu akhalemekezadi akazi, maka-maka wale omwe akhacita kufuna kwa Baba wace. Bzimwebzi bzikulatiza kuti iye akhawawona ninga mpfumakazi zace, ndipo adawaikha mu gulu la amuna omwe akhacita mbali ya banja lace la uzimu.—Mateu 12:50.

4. Kodi mu nkhani ino tin’pfunza ciyani?

4 Jezu akhali wakukonzeka kuthandiza akazi omwe akhacita bzomwe Mulungu ambafuna. Iye akhawatenda ndipo akhawakhotcerera. Mbatiwoneni momwe tingatewezerere Jezu mwakumbawona mpfumakazi zathu kukhala zakufunika.

 MPFUMAKAZI ZATHU N’ZAKUFUNIKA KWENE-KWENE

5. Thangwe ranyi mpfumakazi zinango zimbakumbuka kuti mpsakunesa kukhala pa uxamwali bwabwino na winango?

5 Tentsene, abale na mpfumakazi timbafuna kukhala pa uxamwali bwabwino na winango. Napo bziri tenepo, nthawe zinango mpfumakazi zingakumbuke kuti bzimwebzi bzidanesa. Thangwe ranyi? Onani bzomwe winango adalewa. Mwa ciratizo, mpfumakazi inango yakucemeredwa Jordan * idalewa kuti: “Pakuti ndine wakusaya kulowodwa, kawiri-kawiri nimbabzibva kuti ndiribe mbuto m’gwere, ndipo nimbacita lini mbali ya gwere.” Kristen, omwe akucita upainiya, adafulukira komwe kukufunikira apalizi azinji, iye adalewa kuti: “Ukakhala kuti ndiwe mupsa m’gwere, umbabzibva ninga kuti uli wekha.” Abale winango ambabzibvambo tenepoyo. Wale omwe ambakhala na adzinza wawo omwe ni Mboni lini za Yahova, bzingawanese kucita nawo bzinthu mwakutsudzuka, ndipo pa nthawe ibodzi-bodziyo angabzibvembo kuti ali lini pabodzi na abale wawo wacikristau. Ndipo mpfumakazi zinango zingabzibve kuti ziri zokha thangwe ra kusaya kukwanisa kucoka pamui thangwe ra kuduwala, ayai thangwe rakuti zikusamalira zokha wacibale wawo. Mpfumakazi Annette idalewa kuti: “Ndikhakwanisa lini kumala nthawe ndikuceza na abale na mpfumakazi thangwe ndikhasamalira mai wangu.”

Ninga Jezu, ifepano tingalatize lufoyi lathu kwa mpfumakazi zakukhulupirika (Onani ndime 6-9) *

6. Mwakubverana na Luka 10:38-42, kodi Jezu adathandiza tani Marta na Mariya?

6 Jezu akhapambula nthawe yakuti ambaceze na mpfumakazi zace zauzimu zomwe zikhacita bzomwe Yahova ambafuna, ndipo iye akhali xamwali wabwino kuna izo. Onani uxamwali bomwe bukhalipo pakati pa iye na Mariya pabodzi na Marta, omwe akhali wakusaya kulowodwa. Mwa mafala pabodzi na bzicito, Jezu adathandiza akaziwa kukhala wakutsudzuka. Mwa ciratizo, Mariya * adabzibva kukhala wakutsudzuka pomwe adakhala naye pafupi ninga nyakupfunza wace. Tsono Marta pomwe adawona kuti Mariya akumuthandiza lini kukonzekera cakudya ca kumaulo, iye alibe kukomedwa ndipo adakhala wakutsudzuka kuuza Jezu bzomwe akhakumbuka. Pa nthawe imweyo, Jezu adakhala wakukonzeka kuthandiza mpfumakazi zacezo. (Werengani Luka 10:38-42. *) Iye adalatiza kuti akhacita nawo thupo pabodzi na m’bale wawo Lazaro, pomwe adadzawazungira pa nthawe inango. (Juwau 12:1-3) Tsono pomwe Lazaro adaduwala kwene-kwene, Mariya na Marta adadziwa kuti Jezu angadawathandiza.—Juwau 11:3, 5.

7. Kodi tingalimbikise tani mpfumakazi zathu?

7 Mpfumakazi zinango zimbawona mitsonkhano kukhala mipata ya kumbakhala pabodzi na omwe ambanamata nawo. Tenepo, pa mitsonkhano ifepano tin’funika kumbalokotera mpata umweyu kuti timbawatambire, kuceza nawo na kumbalatiza kuti timbawakumbukira. Jordan omwe wafotokozedwa pakuyamba ule adati: “Bzimbandilimbikisa ndikabva anzangu akutenda mitawiro yomwe ndapereka pa mitsonkhano, ndikambapalizira nawo pabodzi, na kumbandilatiza kuti ambandikumbukira.” Tin’funika kulatiza mpfumakazi zathu kuti iwo mbakufunika kwa ifepano. Kia adati: “Ndikakhala ndiribe kuyenda ku mtsonkhano abale na mpfumakazi akhanditumizira mentsaje kuti adziwe penu ndiri bwino ayai nee. Bzimwebzi bzikhandicitisa kuwona kuti abale na mpfumakazi ambacita nande thupo.”

8. Kodi tingamutewezere tani Jezu?

8 Ninga Jezu, ifepano tin’funika kumbapambula nthawe kuti timbaceze na mpfumakazi zathu. Tingacite bzimwebzi mwa kuwacemera kuti tidzadye nawo kumui kwathu na kucita nawo masenzeka. Pakucita bzimwebzi, mafala yathu yan’funika kukhala  yakulimbisa. (Waroma 1:11, 12) Akulu wa gwere ambacita bwino kwene-kwene kutewezera makumbukidwe ya Jezu. Iye akhadziwa kuti kukhala wakusaya kulowola ayai kusaya kulowodwa, bzingadakhala bzakunesa kwa winango. Koma napo bzikhali tenepo, iye adabvekesa bwino nfundo yakuti kulowola ayai kulowodwa na kukhala na wana ndiko lini komwe kumbabweresa cikondweso cakusaya kumala. (Luka 11:27, 28) M’mbuto mwace, ifepano tingakhale wakukondwa pokha-pokha tikatumikira Yahova. Bzimwebzi mpsakufunika kwene-kwene pa moyo wathu.—Mateu 19:12.

9. Kodi akulu wa gwere angathandize tani mpfumakazi?

9 Akulu wa gwere an’funika kumbacita bzinthu na akazi wacikristau ninga mpfumakazi na azimai wawo omwe ambacita kufuna kwa Yahova. (1 Timotio 5:1, 2) Bzimbakhala bwino akulu wa gwere akambapambula nthawe kuti ambaceze na mpfumakazi pomwe mitsonkhano ikanati kuyamba ayai ikamala. Kristen adalewa kuti: “Mkulu m’bodzi wa gwere adazindikira kuti ndikhadatanganidwa kwene-kwene ndipo iye akhafuna kubvesesa momwe ikhaliri ndandanda yangu. Kulewa cadidi, ndidamutenda kwene-kwene thangwe ra thupo lomwe iye adalatiza.” Bzimwebzi bzikulatiza kuti kawiri-kawiri akulu wa gwere akambapambula nthawe kuti ambaceze na mpfumakazi zawo zacikristau, ambakhala akulatiza kuti ambacita thupo na mpfumakazizo. * Annette omwe wafotokozedwa pakuyamba ule adalewa bza phindu la kumbaceza na akulu wa gwere. Iye adati: “Ndikambaceza na akulu, inepano nimbafika pa kuwadziwa bwino ndipo iwo ambandidziwambo.  Tenepo ndikakhala na bvuto, bzimbakhala bzakupusa kuwafenderera na kuwakumbira kuti andithandize.”

MBATENDANI BZOMWE MPFUMAKAZI ZIMBACITA

10. Kodi n’ciyani comwe cingathandize mpfumakazi kukhala zakukondwa?

10 Tentsenefe timbakomedwa winango akazindikira luso lathu na kutiuza kuti akutenda basa lomwe tikucita. Mwakusiyana na bzimwebzi, tikasaya kutendedwa na munthu ali-wentse pa luso lomwe tinalo, ayai pa basa lomwe tikucita, bzimbatiwawa. Mwa ciratizo, mpfumakazi yakucemeredwa Abigail yomwe ikucita upainiya, idalewa kuti: “Wanthu ambandidziwa lini bwino-bwino. Iwo ambandodziwa abale wangu na abereki wangu, ndipo wanthuwo ambandiwona ninga wacibale wa abereki wangu sikuti mwana wawo. Na bzimwebzi, nthawe zinango nimbabzibva ninga kuti palibe omwe ambandiwonambo.” Onanimbo bzomwe mpfumakazi yakucemeredwa Pam idalewa. Pomwe iye akhanati kulowodwa adatumikira ninga misiyonario kwa magole mazinji. Na kupita kwa nthawe, iye adadzabwerera kumui kuti akasamalire abereki wace. Tsapano iye ana magole 70 ndipo akupitiriza kucita upainiya. Pam adati: “Cinthu comwe cimbandithandiza kukhala wakulimba, ni mafala yomwe abale ambandiuza yakulewa kuti akutenda basa lomwe ndikucita.”

11. Kodi Jezu adalatiza tani kuti akhatenda akazi wakukhulupirika omwe adamuthandiza mu utumiki bwace?

11 Jezu adatenda thandizo lomwe adalitambira kucokera kwa akazi wakukhulupirika omwe akhamutumikira mwakuphatisa basa ‘cuma cawo.’ (Luka 8:1-3) Jezu alibe kundobvuma kokha kuti akaziwo akhale na mwayi wa kumutumikira, koma adawapfunzisambo kufunika kwa kukhulupira bzomwe Mulungu ambacita. Mwa ciratizo, iye adawauza kuti angadadzafa ndipo angadalamusidwa. (Luka 24:5-8) Ndipo iye adakonzekeresa akaziwo ninga kuti akukonzekeresa apostolo, mwa kuwauza bzomwe bzingadamucitikira. (Marko 9:30-32; 10:32-34) Tenepo, pa nthawe yomwe apostolo adathawa Jezu, pomwe iye adaphatidwa na anyamadulanthaka wace, akazi winango omwe adamuthandiza, akhali kumbali yace pomwe iye akhafa pa muti wakuzunzidwira.—Mateu 26:56; Marko 15:40, 41.

12. Kodi Jezu adapasa akazi basa liponi?

12 Jezu adapasa akazi wakukhulupirika basa lakufunika kwene-kwene. Mwa ciratizo, akaziwo adakhala wakuyambirira kudziwa bza kulamusidwa kwa Jezu. Iye adauza akaziwo kuti akafotokozere apostolo kuti amuka kwa anyakufa. (Mateu 28:5, 9, 10) Akazi akhalipombo pa Pentekosite wa mu 33, pomwe Akristau adadzozedwa na mzimu wakucena. Pakuti bzikhali tenepo, iwo adatambirambo luso lakulewalewa bzirewedwe bzomwe akhabzidziwa lini ndipo adauza winango ‘bzinthu bzakudabwisa bza Mulungu.’—Mabasa 1:14; 2:2-4, 11.

13. Kodi mpfumakazi zacikristau zikucita ciyani ntsiku zino, ndipo tingalatize tani kuti timbatenda basa lomwe izo zikucita?

13 Mpfumakazi zathu zidathemera kutendedwa pa basa lentse lomwe zikucita pa kutumikira Yahova. Basalo likuphatanidza, basa lakumanga-manga na kucenesa Nyumba za Umambo, kupalizira na gulu mu bzirewedwe bzacirendo na kutumikira pa Beteli. Mpfumakazizo zimbathandizirambo pa basa lakuthandiza abale akagwedwa na tsoka la cirengedwe, ndipo zimbathandizira pomwe pa basa la kusandulizira mabukhu yathu, ndipo izo zimbacita upainiya na kutumikirambo ninga mamisiyonario. Ndipo ninga abale, mpfumakazizo zimbayenda kukapfunzambo xikola ya apainiya, Xikola ya Apalizi wa Umambo na Xikola ya Gileyade. Kuthimizira bzimwebzi, omwe ali pa banja, ambathandiza amuna wawo kuti akwanirise udindo bwawo m’gwere na mu gulu la Yahova. Tenepo kulewa mwakusaya kupenukira, amuna wa udindowa bzingadakhala kuti akazawo ambawathandiza lini, bzingadawanesa kwene-kwene kucita bzimwebzo. (Wayefezo 4:8) Kodi mungathandize tani mpfumakazi zathu pa basa lomwe zikucita?

14. Mwakubverana na Psalymo 68:11, kodi akulu wa gwere wanzeru ambacita ciyani?

14 Akulu wa gwere wanzeru ambabvesesa kuti mpfumakazi ni ‘thimu likulu la anyankhondo’ wakukonzeka kuphata basa, ndipo kawiri-kawiri mpfumakazizo zimbadziwa kupalizira bzipsa bzabwino. (Werengani Psalymo 68:11. *) Tenepo akulu wa gwere ambayezera kupfunza na  mpfumakazizo. Abigail omwe afotokozedwa pakuyamba ule, ambalimbisidwa abale akambamuuza kuti njira zomwe iye ambaziphatisa basa kuti athandize nazo wanthu mu gawo n’zabwino kwene-kwene. Iye adati: “Bzimwebzi bzimbandithandiza kuwona kuti Yahova adandipasa basa lakufunika kuti ndicite mu gulu lace.” Kuthimizira bzimwebzi, akulu wa gwere ambazindikira kuti mpfumakazi zakukhulupirika zacikulire zimbadziwa kuthandiza mpfumakazi za citswaka kulimbana na mabvuto yawo. (Tito 2:3-5) Kulewa cadidi, timbafune mpfumakazi zathu na kumbazitenda!

KHOTCERERANI MPFUMAKAZI ZANU NDIPO ZITHANDIZENI

15. Kodi ni nthawe iponi yomwe mpfumakazi zingafune munthu kuti azithandize?

15 Kawiri-kawiri mpfumakazi zimbafuna munthu kuti azithandize zikagumana na mabvuto. (Zaiya 1:17) Mwa ciratizo, mkazi mantsiwa ayai mpfumakazi yomwe idalambana na mwamuna wace, imbafunikira munthu kuti amulimbikise na kumuthandiza kucita mabasa yomwe mwamuna wace akhacita. Mpfumakazi yacikulire yomwe ikuduwala ingafune munthu kuti aithandize kukalewalewa na dotolo. Ayai mpfumakazi yomwe ni mpainiya omwe akucita mabasa yanango mu gulu la Yahova, ingafune munthu kuti aikhotcerere pomwe apainiya winango akulewa kuti iye ambapalizira lini kawiri-kawiri ninga momwe anzacewo ambacitira. Kodi ifepano tingathandizembo tani mpfumakazi zathu? Mbatiwoneni pomwe ciratizo ca Jezu.

16. Mwakubverana na Marko 14:3, 4, 6, 9, kodi Jezu adakhotcerera tani Mariya?

16 Jezu akhazeza lini kukhotcerera mpfumakazi zace akawona kuti wanthu akufuna kuzipenyerera. Pa nthawe inango iye adakhotcerera Mariya pomwe Marta alibe kukomedwa na bzomwe Mariyayo adacita. (Luka 10:38-42) Ndipo Jezu adakhotcerera pomwe Mariya kaciwiri, pomwe wanthu akhalewa kuti bzomwe Mariya akhacita bzikhali lini bwino. Jezu adabvesesa bzomwe Mariya adacita acimutumbiza kuti: ‘Iye andicitira cinthu cabwino kwene-kwene. . . . Iye acita bzomwe akwanisa.’ Ndipo Jezuyo adalewa pomwe kuti bzomwe Mariyayo adacita bzin’dzadziwika ‘kuli-kwentse komwe kun’dzapaliziridwa bzipsa bzabwino pa dziko la pantsi.’ Ndipo bzimwebzi ni bzomwe nkhani yathuyi ikufotokoza. (Werengani Marko 14:3, 4, 6, 9. *) Mpsabwino kwene-kwene kudziwa kuti Jezu adalewa kuti bzipsa bzabwino bzin’dzapaliziridwa pa dziko lentse la pantsi pomwe adatumbiza Mariya pomwe Mariyayo adacita bzinthu bzanzeru. Mafala yomwe Jezu adalewa yadatsangalaza Mariya pambuyo pa kukumbukiridwa kuipa!

17. Kodi tingakhotcerere tani mpfumakazi zathu? Fotokozani ciratizo.

17 Kodi imwepo mumbakhotcerera mpfumakazi zanu pomwe iwo akufunikira? Mwa ciratizo, tiyezezere kuti apalizi winango akuwona kuti mpfumakazi yomwe mwamuna wace ni mboni lini, kawiri-kawiri imbafika mwakucedwa pa mitsonkhano ndipo ikamala mitsonkhanoyo imbakulumiza kubwerera kumui. Ndipo apaliziwo ambawonambo kuti kawiri-kawiri mpfumakaziyo imbabwera lini pa mitsonkhanopo na wana wace. Tenepo, iwo akuipasa mulandu thangwe ra kukumbuka kuti mpfumakaziyo in’funika kuuza bayace kuti aibvumize kumbayenda ku mitsonkhano na wana. Tsono iwo akudziwa lini kuti mpfumakaziyo imbacita ciri-centse comwe imbakwanisa kucita. Mpfumakaziyo imbakwanisa lini kuphatisa bwino basa ndandanda wace, ndipo ndiyo lini yokha yomwe imbalewa bzomwe wanawo ambafunika kucita. Kodi n’ciyani comwe imwepo mungacite mukabva wanthu winango akupasa mulandu mpfumakazi mu njira imweyi? Mukambakumbukira basa lentse lomwe mpfumakaziyo ikucita na nyongo, mun’dzafotokozera wanthuwo bza basalo ndipo iwo an’dzasiya kuipasa mulandu.

18. Kodi ni njira ziponi zomwe tingathandize nazo mpfumakazi zathu?

18 Tingalatize kuti timbakumbukira mpfumakazi zathu mwa kuzithandiza na bzinthu bzakufunikira.  (1 Juwau 3:18) Mpfumakazi Annette yomwe ikusamalira mai wace idati: “Abale na mpfumakazi adabwera na cakudya kumui kwathu kudzanditsangalaza pa nthawe yomwe mai wangu akhaduwala. Bzimwebzi bzidandithandiza kuwona kuti nimbafunidwa ndipo nimbacita mbali ya gwere.” Jordan adathandizidwambo. M’bale winango adamupfunzisa momwe angambakonzere karo yace. Jordan adati: “Mpsabwino kudziwa kuti abale na mpfumakazi ambafuna kuti ndikhale wakukhotcerereka pomwe ndikufambisa karo yangu.”

19. Kodi ni njira ziponi zomwe akulu wa gwere angathandize nazo mpfumakazi?

19 Akulu wa gwere ambathandizambo mpfumakazi zawo mwa kumbazipasa bzomwe izo zimbafunikira. Akuluwo ambadziwa kuti Yahova ambafuna kuti mpfumakazi zimbasamaliridwe bwino. (Tiyago 1:27) Iwo ambatewezera Jezu ndipo ambacita bzinthu mwakusaya kupitirira malire. Tenepo iwo ambacita bzimwebzi mwa kutcenkha kukhazikisa malamulo pa bzinthu bzomwe bziribe lamulo lakucita kunembedwa. (Mateu 15:22-28) Akulu wa gwere akambacita nyongo yakuthandiza mpfumakazi zawo, izo zimbabzibva kuti zimbafunidwa na gulu la Yahova. Pomwe nyakunyang’anira kagulu ka utumiki bwakumunda adadziwa kuti mpfumakazi Kia akufulukira ku mbuto inango, iye adathandiza mpfumakaziyo. Kia adati: “Thandizo lomwe m’baleyo adandipasa lidanditsangalaza.” Kia adalewa pomwe kuti: “Mafala yakulimbikisa na thandizo lomwe akulu wa gwere adandipasa, bzidalatiza kuti inepano ndine wakufunika ndipo nimbacita mbali ya gwere nakuti ndiri lini ndekha pa mabvuto yomwe ningagumane nayo.”

MPFUMAKAZI ZATHU ZENTSE ZACIKRISTAU ZIMBAFUNIKIRA THANDIZO LATHU

20-21. Kodi tingalatize tani kuti timbafuna mpfumakazi zathu zacikristau?

20 Ntsiku zino tikanyang’anisa m’magwere yathu timbawona bziratizo bzizinji bza mpfumakazi zacikristau zomwe zikuphata basa na nyongo. Tenepo izo zimbafunikira thandizo lathu. Ninga momwe tapfunzira na ciratizo ca Jezu, ifepano tingazithandize mwa kupambula nthawe kuti timbaceze nazo na kuzidziwa bwino. Tingalatize kuti timbatenda bzomwe izo zimbacita pa basa lakutumikira Mulungu. Ndipo bzikafunikira tin’funikambo kumbazikhotcerera.

21 Mu tsamba lakumalizira lomwe mpostolo Paulo adanembera Waroma, iye adaguma madzina manomwe ya mpfumakazi zacikristau. (Waroma 16:1, 3, 6, 12, 13, 15) Mwa kusaya kupenukira, mpfumakazizo zidalimbisidwa pomwe zidabva mafala yakulatiza kuti iye akhazikumbukira. Tenepo, tentsenefe tin’funika kumbathandiza mpfumakazi zathu zentse m’gwere. Tikambacita bzimwebzi, timbakhala tikulatiza kuti timbafuna mpfumakazizo ninga banja lathu.

NYIMBO 136 Yahova An’dzakusimbani

^ ndi. 5 Mpfumakazi zathu zacikristau zimbagumana na mabvuto mazinji. Mu nkhani ino tin’pfunza bzomwe tingacite kuti tithandize mpfumakazi zathuzo mwakutewezera ciratizo ca Jezu. Ndipo tin’pfunzambo kuti Jezu akhapambula nthawe kuti ambaceze na akazi, ndipo akhawatenda na kuwakhotcerera.

^ ndi. 5 Madzina yanango yacinjidwa.

^ ndi. 6 Bukhu linango lidati: “Anyakupfunza akhakhala pafupi na apfunzisi wawo. Ndipo anyakupfunza wa nyongo akhakonzekera kuti adzakhale apfunzisi, bzomwe bzikhabvumizika lini kuna akazi. . . . Bzomwe Mariya adacita bzidalatiza kuti iye akhana mtima wakufunisisa kupfunza bzomwe Jezu akhapfunzisa. Bzomwe iye adacitabzo bzikhapitana na mwambo wacidjuda omwe ukhabvumiza lini akazi kukhala apfunzisi. . . . Tsono bzimwebzo bzingadasunamisa amuna azinji wacidjuda.

^ ndi. 6 Luka 10:38 Pomwe iwo akhayenda, iye adapita m’mudzi munango. Ndipo kumweko mkazi munango dzina lace Marta, adamutambira m’nyumba mwace ninga mulendo. 39 Iyembo akhana m’bale wace omwe akhacemeredwa Mariya. Mariyayo adakhala pantsi na Mbuyayo, acimbatetekera bzomwe iye akhalewabzo. 40 Tsono Marta akhatanganidwa na basa lizinji. Tenepo, iye adafendera pafupi, acirewa kuti: “Mbuya, kodi mukulekerera m’bale wanguyu kundisiya ndiciphata basali ndekha? Muuzeni kuti adzandithandizembo.” 41 Pakutawira, Mbuya adamuuza kuti: “Marta, Marta, ukucita thupo na kutanganidwa na bzinthu bzizinji kwene-kwene. 42 Tsono, bzinthu bzin’gono-ng’ono mpsakufunika, ayai cinthu cibodzi cokha. Ku mbali yace, Mariya wasankhula cinthu cabwino kwene-kwene, ndipo an’dzatengeredwa lini cinthu cimweci.”

^ ndi. 9 Akulu wa gwere ambakhala wakusamala akambathandiza mpfumakazi. Mwa ciratizo, mkulu wa gwere an’funika lini kuyenda yekha kukazungira mpfumakazi.

^ ndi. 14 Psalymo 68:11 Yahova caiyeyo akulewa; akazi omwe ambapalizira bzipsa bzabwino, ni thimu likulu la anyankhondo.

^ ndi. 16 Marko 14:3 Jezu akhali ku Betanya m’nyumba mwa Simau nyamapere. Pomwe akhadya, adafika mkazi munango na galafa la mafuta; Nado caiye wakuumira kwene-kwene. Iye adafungula galafa, mwakucita kuswa, aciyamba kuthira mafutayo mu msolo mwa Jezu. 4 Pakuwona bzimwebzi, wanthu winango adakalipa kwene-kwene ndipo adayamba kubvunzana kuti: “N’thangwe ranyi akudzonga mafuta yakununciraya?” 6 Tsono Jezu adati: “Musiyeni. Thangwe ranyi mukumunesa? Iye andicitira cinthu cabwino kwene-kwene. 9 Ndikukuuzani cadidi kuti: Kuli-kwentse komwe kun’dzapaliziridwa bzipsa bzabwino pa dziko la pantsi, wanthu an’dzalewambo bzomwe mkaziyi acitabzi kuti ambadzamukumbukire.”

^ ndi. 68 BZOMWE BZIKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mwakutewezera ciratizo ca Jezu omwe akhawona mpfumakazi zakukhulupirika kukhala zakufunika, m’bale akuthandiza mpfumakazi ziwiri kucinja roda la karo yawo, ndipo m’bale munango akuzungira mpfumakazi yakukalamba yomwe iri kuduwala, ndipo m’bale wakumalizira akuyenda na mkazace pabodzi na mwana wawo kukanamata ninga banja.