Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Kodi cinembo ca Mpalizi 5:8 cimbalewa bza atongi okha wa maboma ya wanthu ayai cimbaphatanidzambo Yahova?

▪ Vesiri limbalewa kuti: ‘Ukawona kuzunzika kwa munthu wakusauka, ndipo ciwembo na bzinthu bzakusaya kulungama bzikucitika mu dziko lako, leka kudabwa nabzo. Thangwe ule omwe akutonga akuwonedwa na omwe ni mkululetu kuposa iye, ndipo pana winango omwe mbakulu kwene-kwene kuposa iwo.’—Mpalizi 5:8.

M’makumbukidwe mwa wanthu, vesiri likulewa bza amuna okha omwe ana ugo mu utongi bwa wanthu. Tsono tikalikumbukira bwino-bwino vesiri, tiniwona kuti iro likulewambo bza cadidi ca Yahova comwe cingatitsangalaze na kutikondwesa.

Mpalizi 5:8 akulewa bza mtongi omwe ambazunza anyakusauka ndipo ambawacitira lini bzinthu mwacirungamo. Tsono mtongiyo an’funika kukumbukira kuti pinango pentse akuwonedwa na omwe ana ugo bukulu kwene-kwene ayai omwe ana utongi bwakuposa utongi bwacebo. Kulewa cadidi, pangakhale kuti pana winango pomwe omwe ana mipando mikulu kwene-kwene kuposa iye. Tsono bzakupasa ntsisi mpsakuti, mu utongi bwa wanthu, atongi wentse ambafuna kuponderera wanthu, ndipo ni mbumba yomwe imbabonera thangwe ra kutonga kuipa kwawoko.

Napo bzinthu bziwoneke ninga bzaipiratu, koma pana cinthu comwe cimbatitsangalaza. Kumbukirani kuti Yahova ambawona ‘ule omwe akutonga’ mu utongi bwa wanthu. Tenepo ifepano tingakumbire Yahovayo kuti atithandize mwa kumufotokozera mabvuto yathu. (Psalymo 55:22; Wafiripo 4:6, 7) Ndipo timbadziwa kuti ‘maso ya Yahova yambanyang’ana uku-na-uku pa dziko lentse la pantsi kuti alatize mphanvu zace kwa wale womwe mtima wawo ngwakusaya kugawanika.’—2 Nkhani 16:9.

Kulewa mwacigwatho, Mpalizi 5:8 akulewa bza amuna omwe ana mipando mu utongi bwa wanthu, kuti pana munthu omwe ana mpando ukulu kwene-kwene kuposa iwo. Tsono cinthu cakufunika comwe vesiri likutikumbusa n’cakuti Yahova ni mtongi mkulu kwene-kwenetsa kuposa wentsenewo, kulewa cadidi iye ni Mtongi Mkululetu. Pakali pano iye akutonga mwakuphatisa basa mwana wace Jezu Kristu, omwe ni Mambo wa Umambo bwace. Wamphanvu-zentse, omwe ambawona bzentse, ngwakulungama, ndipo mwana wace ngwakulungamambo.