Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 36

Kodi Ndimwe Wakukonzeka Kukhala Akhombwe wa Wanthu?

Kodi Ndimwe Wakukonzeka Kukhala Akhombwe wa Wanthu?

‘Leka kugopa. Kutomera lero, uti ukhale khombwe wakumbaphata wanthu wa moyo.’—LUKA 5:10.

NYIMBO 73 Tithandizeni Kukhala Wakukhwimika

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Kodi n’ciyani comwe Jezu adauza akhombwe anai wa ntsomba, ndipo iwo adacita ciyani?

ANYAKUPFUNZA ninga Pedru, Andereya, Tiyago na Juwau akhali akhombwe omwe akhapha ntsomba. Kumbukirani momwe iwo adabvera pomwe Jezu adawauza kuti: ‘Nditewereni, ndipo nin’dzakusandusani akhombwe wakumbamedza wanthu.’ * Kodi iwo adacita ciyani? Bibliya limbati: ‘Pa nthawe ibodzi-bodziyo, iwo adasiya mabwazi yawo, acimutewera.’ (Mateu 4:18-22) Bzomwe iwo adacitabzo bzidacinja moyo wawo. M’mbuto mwakupitiriza kukhala akhombwe ayai anyakumedza ntsomba caizo, iwo adakhala akhombwe ‘wakumbaphata wanthu wa moyo.’ (Luka 5:10) Ntsiku zino, Jezu akucemerambo wanthu omwe ambafunisisa cadidi kuti acitembo bzibodzi-bodzibzi. (Mateu 28:19, 20) Kodi imwepo mwabvuma mcemo wa Jezu kuti mukhale akhombwe wa wanthu?

2. Thangwe ranyi tin’funika kukumbuka bwino tikanati kusankhula kukhala akhombwe wa wanthu, ndipo n’ciyani cin’dzatithandiza kucita cakusankhulaci?

2 Pinango imwepo mwapfunza Bibliya ndipo mwacinja moyo wanu. Tsapano mun’funika kucita cakusankhula. Penu imwepo mukutsimikiza lini kuti mun’funika kubvuma mcemo wa Jezu, lekani kubwerera mbuyo. Kupenukira kwanuko kukulatiziratu kuti imwepo mukudziwa kuti cimweci ni cakusankhula cakufunika kwene-kwene. N’cadidi kuti Bibliya limbalewa kuti Pedru na anzace adasiya bwazi bwawo “pa nthawe imweyoletu.” Tsono Pedru na m’bale wace alibe kucita cakusankhulaci mwakusaya kuyamba kukumbuka. Pakhadapita kale minyezi 6 kucokera pomwe iwo adadziwa na kubvuma kuti Jezu ni Mesiya. (Juwau 1:35-42) Mwakundendemerana na bzimwebzi, imwepo mwapfunza kale bzizinji bza Yahova na Jezu, ndipo mukufuna kupitiriza kukula mwauzimu. Koma mukanati kusankhula kukhala mpalizi, imwepo mun’funika kuyamba mwakumbuka bwino. Kodi n’ciyani  comwe cidathandiza Pedru, Andereya na wanthu winango kucita cakusankhula cimweci?

3. Kodi ni makhalidwe yaponi yomwe yan’dzakucitisani kubvuma mcemo wa Jezu?

3 Anyakupfunza wakuyambirira wa Jezu akhana mtima wakufuna kupalizira, akhalidziwa bwino basa lawo, akhali wakukhwimika ndipo akhali wakubziretsa. Tikupenukira lini kuti makhalidwe yamweya yadawathandiza kuti agumane phindu pa basa lawo lakumedza wanthu. Mu nkhani ino tin’cezerana momwe tingakulisire makhalidwe yamweya kuti tikwanise kuphata bwino basa la kupalizira bzipsa bzabwino kwa winango.

KHALANI NA MTIMA WAKUFUNA KUPALIZIRA

Pedru na anzace adakhala akhombwe wa wanthu. Basa lakufunikali likupitirizambo m’ntsiku zanthu zino (Onani ndime 4-5)

4. Kodi mbani omwe adathandiza Pedru kukhala khombwe wabwino?

4 Pedru akhamedza ntsomba kuti asamalire banja lace, koma pa nthawe ibodzi-bodziyo akhakomedwa kucita basa limweri. (Juwau 21:3, 9-15) Iye akhakomedwambo kukhala khombwe wa wanthu. Ndipo pakuti Yahova adamuthandiza, iye adakhala na luso pa basa limweri.—Mabasa 2:14, 41.

5. Mwakubverana na Luka 5:8-11, thangwe ranyi Pedru adabva mantha, ndipo n’ciyani cingatithandize kukunda mantha?

5 Ifepano timbapalizira thangwe rakuti timbafuna Yahova. Limweri ni thangwe lakuyamba lomwe limbaticitisa kuphata basali. Lufoyi lathu kwa Yahova limbatithandiza kuuza winango bza iye, napo ticibzibva kuti ndife lini wakuthemera. Pomwe Jezu adacemera Pedru kuti akhale khombwe wa wanthu, iye adamuuza kuti: ‘Leka kugopa.’ (Werengani Luka 5:8-11. *) Pedru alibe kugopa kuti n’ciyani cingamucitikire akabvuma kukhala mteweri wa Jezu. M’mbuto mwace Pedru adadabwa na momwe Jezu adamuthandizira kupha  ntsomba zizinji mwakudabwisa, ndipo bzimwebzo bzidamucitisa kubziwona kukhala wakusaya kuthemera kuphata basa na Jezu. Koma mwakusiyana na bzimwebzi, imwepo mungacite thupo mukazindikira bzomwe bzimbaphatanidza kupfunzisa wanthu kuti akhale anyakupfunza wa Jezu. Penu n’tenepo, limbisani lufoyi lomwe munalo kwa Yahova, Jezu na kwa wanthu winango. Bzimwebzi bzin’dzakuthandizani kubvuma mcemo wa Jezu mucikhala akhombwe wa wanthu.—Mateu 22:37, 39; Juwau 14:15.

6. Kodi mpsiponi bzinthu bzinango bzomwe bzimbaticitisa kufuna kupalizira?

6 Mbatiwoneni bzinthu bzinango bzomwe bzimbaticitisa kufuna kupalizira. Ifepano timbafuna kubvera lamulo la Jezu lakuti: ‘Ndokoni mukapfunzise wanthu.’ (Mateu 28:19, 20) Ifepano timbapalizirambo thangwe rakuti wanthu ni ‘wakunyuka-nyuka na wakumwazika,’ ndipo akufunikira mwakamfulumize kupfunza cadidi ca Umambo. (Mateu 9:36) Yahova akufuna kuti wanthu wa mkhalidwe uli-wentse afike pakukhala na cidziwiso caico ca cadidi kuti adzapulumuke.—1 Timotio 2:4.

7. Kodi Waroma 10:13-15, ambalatiza tani kuti basa lakupalizira ndakufunika?

7 Kukumbukira momwe basa lakupalizira lingatokonyere wanthu, kun’dzaticitisa kuphata basali. Mwakusiyana na khombwe omwe ambagulisa ayai kudya ntsomba zomwe amedza, ifepano ‘timbamedza’ wanthu kuti tipulumuse moyo wawo.—Werengani Waroma 10:13-15; * 1 Timotio 4:16.

LIDZIWENI BWINO BASA LANU LAKUPALIZIRA

8-9. Kodi khombwe an’funika kudziwa ciyani, ndipo n’thangwe ranyi?

8 Mu nthawe ya Jezu khombwe akhafunika kudziwa mtundu wa ntsomba zomwe iye akufuna kumedza. (Mwambo  11:9-12) Iye akhafunikambo kudziwa kuti ni mbuto iponi yomwe angagumane ntsombazo. Ntsomba kawiri-kawiri zimbakhala pa mbuto yomwe ina madzi yabwino, na pomwe zingagumane cakudya mwakusaya kunesa. Kodi nthawe yomwe khombweyo ambayenda ku mkulo kukamedza njakufunika? Pakulewa bza nthawe yabwino yakumedza, onani bzomwe m’bale winango wa ku Pacífico adalewa pomwe adacemeredwa na m’misiyonario kuti ayende kamedza. M’misiyonariyoyo adalewa kuti: “Tiniwonana mangwana, nthawe zipfemba zakumacibese.” Ndipo m’baleyo adatawira kuti: “Iwepo ungabvesese lini. Ifepano timbayenda pa nthawe yabwino yomwe tingagumane ntsomba, sikuti pa nthawe yabwino kwa ifepano.”

9 Mpsibodzi-bodzimbo na akhombwe wa m’magole dzana yakutoma omwe akhamedza wanthu, iwo akhayenda kukamedza komwe angakagumane ntsomba na pa nthawe yomwe ntsombazo zingagumanike kumweko. Mwa ciratizo, ateweri wa Jezu akhayenda kukapalizira mu templo, m’masinagoga, nyumba na nyumba na m’misika. (Mabasa 5:42; 17:17; 18:4) Ifepanombo tin’funika kuzolowera wanthu omwe ambakhala mu gawo lathu. Ndipo tin’funikambo kufulumiza kuzindikira kuti tikwanise kupalizira komwe tingagumane wanthu, na nthawe yomwe tingawagumane.—1 Wakolinto 9:19-23.

AKHOMBWE WA LUSO . . . 1. ambakamedzera komwe akudziwa kuti angakagumane ntsomba (Onani ndime 8-9)

10. Kodi gulu la Yahova limbatipasa bzinthu bziponi?

10 Khombwe wa ntsomba ambafunika kudziwa bzinthu bzomwe angaphatise basa na momwe angabziphatisire basalo. Ninga khombweyo, ifepano tin’funika kukhala na bzakupfunzisira bzabwino na kudziwambo momwe tingabziphatisire basa. Jezu adapasa anyakupfunza wace malango ya momwe iwo angamedzere wanthu. Iye adawauza bzomwe anganyamule, komwe angakapalizire, na bzomwe angakalewe. (Mateu 10:5-7; Luka 10:1-11) Ntsiku zino, gulu la Yahova limbatipasa Bzinthu Bzomwe Timbapfunzisira kuti basa lathu litifambire bwino. * Ndipo gululo limbatipfunzisambo momwe tingabziphatisire basa bzinthubzo. Kupfunzako kumbatithandiza kukhala wakukhulupirika  pakupalizira na kuwona momwe tingakhalire mpfunzisi wa bzipsa bzabwino.—2 Timotio 2:15.

AKHOMBWE WA LUSO . . . 2. ambapfunza momwe angaphatisire basa bzakumedzera (Onani ndime 10)

KHALANI WAKUKHWIMIKA

11. Thangwe ranyi akhombwe wa wathu ambafunika kukhala wakukhwimika?

11 Akhombwe wakupha ntsomba ambafunika kukhala wakukhwimika. Iwo ambafunika kukhala wakukhwimika thangwe rakuti kawiri-kawiri ambaphata basa na usiku pa mdima ndipo ambadziwa lini nthawe yomwe nyengo ingacinje. Akhombwe wa wanthu ambafunikambo kukhala wakukhwimika. Ifepano tikayamba kupalizira na kuuzambo anzathu kuti ndife Mboni za Yahova, tingagumane na bzinthu bzomwe tikubzidikhirira lini. Mwa ciratizo, wanthu wa m’banja lathu angakomedwe lini nafe, axamwali wathu angatiseke ndipo wanthu winango angafune lini kutitetekera. Koma bzimwebzi bzimbatidabwisa lini. Jezu adauza anyakupfunza wace kuti akapalizire anyamadulanthaka wawo.—Mateu 10:16.

12. Kodi cinembo ca Djosuwe 1:7-9 cingatithandize tani kukhala wakukhwimika?

12 Kodi mungakhale tani wakukhwimika pa kupalizira? Cakuyamba, tsimikizani kuti ni Jezu omwe akutsogolera basali. (Juwau 16:33; Cibvumbulutso 14:14-16) Caciwiri, limbisani cikhulupiro canu cakuti Yahova an’dzakusamalirani. (Mateu 6:32-34) Cikhulupiro canu cikakhala cakulimba, ni pomwe mun’dzakhala wakukhwimika kwene-kwene. Pedru na anzace omwe akhapha nawo ntsomba adalatiza kuti akhana cikhulupiro cakulimba pomwe adasiya basa lawo aciyamba kutewera Jezu. Ninga akhombwewo, imwepo mumbalatiza kuti muna cikhulupiro cakulimba pomwe mumbauza axamwali na wanthu wa m’banja mwanu kuti mwayamba kupfunza Bibliya na Mboni za Yahova ndipo mumbatsonkhana nazo! Tikupenukira lini kuti  imwepo mwacinja bzinthu bzizinji pa moyo wanu kuti mukhale na moyo wakubverana na mitemo yakulungama ya Yahova. Mwakwanisa kucita bzimwebzi thangwe ra cikhulupiro na kukhala wakukhwimika. Mukapitiriza kukhala wakukhwimika, mungatsimikize kuti ‘Yahova, Mulungu [wanu], an’dzakhala [namwe] kuli-kwentse komwe [muyendeko].’—Werengani Djosuwe 1:7-9. *

AKHOMBWE WA LUSO . . . 3. mwakukhwimika iwo ambaphata basa pa nyengo zakusiyana-siyana (Onani ndime 11-12)

13. Kodi kumbakumbukira momwe Yahova adapulumusira wanthu wace m’mbuyomu na kupemphera bzin’dzakuthandizani tani?

13 Kodi n’ciyani cinango comwe cingatithandize kukhala wakukhwimika? Pempherani kuti mukhale wakukhwimika. (Mabasa 4:29, 31) Yahova an’dzakutawirani ndipo an’dzakusiyani lini mwekha. Ndipo iye nthawe zentse ngwakukonzeka kukuthandizani. Kumbukirani momwe Yahova adapulumusira wanthu wace m’mbuyomu. Ndipo kumbukiranimbo momwe iye ambakuthandizirani kukunda bzineso, acikupasani mphanvu kuti mukwanise kucinja makhalidwe yanu yakuipa. Kulewa cadidi, ule omwe adatsogolera wanthu kupita na pa nyanza ifuira angakuthandizenimbo kuti mukhale nyakupfunza wa Kristu. (Kufuluka 14:13) Mungakhale na cikhulupiro ninga comwe nyakunemba bukhu la Psalymo akhanaco, iye adati: ‘Yahova ali kumbali yangu; nin’dzacita lini mantha. Munthu wakucokera kupfumbi angandicitenyi?’—Psalymo 118:6.

14. Kodi mukupfunza ciyani na ciratizo ca Masae na Tomoyo?

14 Njira inango yomwe ingakuthandizeni kuti mukhale wakukhwimika ni kupfunza momwe Yahova adathandizira wanthu omwe akhabzibva kuti mbakumangika, koma adapfunza kukhala wakusaya mantha. Onani ciratizo ca mpfumakazi yakucemeredwa Masae. Mpfumakaziyi ikhana manyazi ndipo ikhabzibva kuti ingadakwanisa lini kulewalewa bzomwe imbakhulupira pakati pa wanthu azinji. Iyo ikhakumbuka kuti mpsakunesa kwene-kwene kuceza na wanthu omwe ikhawadziwa lini, bzomwe bzikhali ninga kuyeza kukwira litsito litali. Ndipo iyo ikhawona ninga kuti ingadakwanisa lini kucita bzimwebzi. Koma mpfumakaziyo idacita nyongo ikulu yakukulisa lufoyi lace kwa Mulungu na kwa wanthu winango. Iyo idazindikira kuti nthawe yomwe tikukhalayi yafupika, tenepo idapemba kuti ikulise cikhumbo cace cakufuna kupalizira. Mpfumakaziyi idamalisa mantha ndipo idayamba kutumikira ninga mpainiya wakukhazikika. Ninga momwe Yahova adathandizira mpfumakaziyi, iye angathandizembo apalizi wapsa “kukhala wakukhwimika.” Onani ciratizo ca mpfumakazi yakucemeredwa Tomoyo. Pomwe mpfumakaziyi ikhapalizira nyumba na nyumba, pa nyumba yakuyamba iyo idagumana mkazi omwe alibe kuitambira bwino, mkaziyo adakuwa kuti: “Nin’funa lini kuceza na Mboni za Yahova!” Ndipo adafunga msuwo mwamphanvu. Tomoyo alibe kubva mantha, ndipo adabvunza mwanzace kuti: “Wabvambo bzimwebzi? Inepano ndiribe kulewa na falalo, koma iye akwanisa kuzindikira kuti ndine m’bodzi wa Mboni za Yahova. Ndine wakukondwa kwene-kwene!” Tsapano Tomoyo akutumikira ninga mpainiya wakukhazikika.

KULISANI KHALIDWE LAKUBZIRETSA

15. Kodi kubziretsa n’ciyani, ndipo thangwe ranyi n’kwakufunika kuna ifepano?

15 Akhombwe omwe mbakubziretsa, bzinthu bzimbawafambira bwino. Kubziretsa kumbafotokozedwa kuti ni “luso lomwe lingakuthandizeni kucita bzinthu bzomwe bzin’funika kucitidwa.” Akhombwe omwe bzinthu bzimbawafambira bwino ambacita nyongo kuti akwanise kumaliza kucita basa lawo. Mwa ciratizo, iwo ambafunika kubesera, ndipo ambamedza adaima napo pa nyengo yakuipa. Ninga akhombwewo, ifepano tin’funika kukhala wakubziretsa kuti tikwanise kupirira na kumaliza kucita basa lathu.—Mateu 10:22.

16. Kodi mungakulise tani khalidwe la kubziretsa?

16 Ifepano tiribe kubadwa na khalidwe la kubziretsa.  Ndipopa kawiri-kawiri timbafuna kucita bzinthu mu njira yakusaya kunesa. Koma nthawe zinango, bzimbakhala bzakunesa kucita bzinthu bzakufunika kwene-kwene mu njira yakusaya kunesa. Tenepo, timbafunika kupfunza kuti tikhale na khalidwe la kubziretsa. Yahova ambatithandiza mwakuphatisa basa mzimu wace wakucena.—Wagalata 5:22, 23.

17. Mwakubverana na 1 Wakolinto 9:25-27, kodi n’ciyani comwe mpostolo Paulo akhafunika kucita kuti akhale wakubziretsa?

17 Mpostolo Paulo akhali munthu wakubziretsa. Koma iye adazindikira kuti akhafunika ‘[kumbamenya]’ thupi lace kuti akwanise kucita bzinthu bzabwino. (Werengani 1 Wakolinto 9:25-27. *) Ndipo iye adalimbikisambo winango kuti akhalembo wakubziretsa nakuti ambacite bzinthu bzentse ‘mwakuthemera na mwakulongosoka.’ (1 Wakolinto 14:40) Tin’funika kucita nyongo kuti tipitirize kunamata Yahova, bzomwe bzimbaphatanidza kupalizira na kupfunzisa.—Mabasa 2:46.

LEKANI KUCEBWA

18. Kodi n’ciyani comwe cimbacitisa Yahova kuwona kuti bzinthu bzikutifambira bwino?

18 Khombwe wa ntsomba ambalewa kuti bzinthu bzikumufambira bwino akakhala akupha ntsomba zizinji. Koma mwakusiyana na khombweyo, ifepano timbalewa lini kuti bzinthu bzikutifambira bwino kokha thangwe ra kukwanisa kuthandiza wanthu azinji kubwera mu gulu la Yahova. (Luka 8:11-15) Tsono tikapitiriza kupalizira bzipsa bzabwino na kupfunzisambo winango, Yahova ambawona kuti bzinthu bzikutifambira bwino. Thangwe ranyi? Thangwe timbakhala tikucita bzomwe Yahova na Mwana wace ambafuna kuti ticite.—Marko 13:10; Mabasa 5:28, 29.

19-20. Thangwe ranyi tin’funika kupalizira mwakamfulumize?

19 Madziko manango yambacita kulinganiziratu minyezi yomwe akhombwe ambabvumizidwa kumedza. Akhombwewo ambaphata basa lawo mwakamfulumize akawona kuti minyeziyo yasala pang’ono kumala. Ninga akhombwewo, ifepano tin’funika kupalizira mwa kamfulumize thangwe dzikoli landosaliratu pang’ono kumala! Ndipo nthawe yomwe yasala kuti tipalizire bzipsa bzabwino bzakupulumusa moyo, yafupika kwene-kwene. Lekani kucebwa ayai kukumbuka kuti mun’funika kudikhirira kuti bzinthu bzentse bzikhale bwino kuti muyambe kucita basali.—Mpalizi 11:4.

20 Tsapano yambaniletu kukulisa mtima wakufuna kupalizira, pfunzani bzinthu bzizinji bzomwe Bibliya limbapfunzisa, pitirizani kukhala wakukhwimika ndipo kulisani khalidwe lanu lakubziretsa. Tenepo, phatani basa pabodzi na wanthu wakupitirira 8 midyau omwe ambapalizira bzipsa bzabwino pa dziko lentse la pantsi. Mukacita bzimwebzi, Yahova an’dzakuthandizani kukhala wakukondwa. (Nehemiya 8:10) Tenepo, pitirizani kupalizira mpaka Yahova adzalewe kuti basali laimira pano. Mu nkhani yakutewera tin’dzacezerana njira zitatu zomwe zingatithandize kufuna kupitiriza kupalizira bza Umambo bwa Mulungu.

NYIMBO 66 Tidziwise Bzipsa Bzabwino

^ ndi. 5 Jezu adacemera wanthu wakubzicepesa omwe akhali akhombwe wa ntsomba omwe akhaphata basa na nyongo, kuti akhale anyakupfunza wace. Ntsiku zino Jezu akupitiriza kucemera wanthu omwe ana makhalidwe yamweya kuti akhale akhombwe wa wanthu. Nkhani ino in’fotokoza bzomwe anyakupfunza wa Bibliya omwe ambazeza kubvuma mcemo wa Jezu angacite.

^ ndi. 1 KAFOTOKOZEDWE KA MAFALA YANANGO: Mafala yakuti ‘akhombwe wakumbamedza wanthu’ yakuimira wentse omwe ambapalizira bzipsa bzabwino na kupfunzisa winango kuti akhalembo anyakupfunza wa Kristu.

^ ndi. 5 Luka 5:8 Pakuwona bzidacitikabzo, Simau Pedru adagodama m’minyendo mwa Jezu, aciti: “Fundukirani kutali na ine Mbuya, thangwe ndine munthu wapikado.” 9 Pakuti iye na wentse omwe akhanaye wale, akhadadabwa kwene-kwene thangwe ra ntsomba zomwe akhadaphazo. 10 Bzibodzi-bodzimbo Tiyago na Juwau, wana wa Zebedeu, omwe akhali anzace wa Simau. Tsono Jezu adamuuza Simau kuti: “Leka kugopa. Kutomera lero, uti ukhale khombwe wakumbaphata wanthu wa moyo.” 11 Tenepo iwo adazitsamisa ngalawa zawo zire; adasiya bzentse, acitewera Jezu.

^ ndi. 7 Waroma 10:13 Pakuti “ali-wentse omwe anicemera dzina la Yahova, an’dzapulumuka.” 14 Tsono, an’dzacemera tani, wale omwe alibe kumukhulupira? Na tenepo, an’dzamukhulupira tani omwe anati kubva bza iye? Ndipo, an’dzabva tani bza iye akasaya nyakuwapalizira? 15 Tsono an’dzapalizira tani akasaya kutumidwa? Ninga bzidanembedwera: “Njakudeka minyendo ya wanthu wakupalizira bzipsa bzabwino!”

^ ndi. 10 Onani nkhani yakuti: “Pfunzisani Cadidi ca M’Bibliya” mu Nsanza ya Mulindiri ya Outubro 2018, pa matsamba 11-16.

^ ndi. 12 Djosuwe 1:7 “Kokha khwimika ucikhala wakulimba, ndipo uwonesese kuti unkubvera Cakutonga centse comwe Mozeji mtumiki wangu adakuuza. Leka kusiya cakutongaco ucipambukira kumadidi ne kumadzere, kuti ucite bzinthu mwanzeru kuli-kwentse komwe uyendeko. 8 Bukhu la Bzakutongali lireke kucoka pa mulomo pako, umbaliwerenge na mafala ya pantsi-pantsi masikati na usiku, kuti uwonesese kuti ukuteweza bzentsene bzomwe bzidanembedwa m’mwemo. Pakuti ukacita tenepoyo, un’dzakhala na moyo wabwino ndipo un’dzacita bzinthu mwanzeru. 9 Kodi ndiribe kukuuza kale, kuti ukhale wakukhwimika na wakulimba? Leka kucita mantha ayai kugopa, pakuti Yahova, Mulungu wako, an’dzakhala nawe kuli-kwentse komwe uyendeko.”

^ ndi. 17 1 Wakolinto 9:25 Wentse omwe ambagumanika pa mapici ambakhala wakubziretsa mu bzinthu bzentse. Inde, iwo ambacita tenepo kuti atambire ntsinga-msolo yomwe ingadzongeke, koma ifepano yomwe in’dzongeka lini. 26 Tenepo, ndikundothamanga lini ningati ndikudziwa lini komwe ndikuyenda. Momwe ndikuthusira mafaiti yangu sikuti ndikundomenya mphepo ne. 27 Koma nimbalimenya thupi rangu, na kulitsogolera ninga kapolo, kuti pambuyo pa kupalizira wanthu winango, inepano ndireke kukhala wakusaya kubvumidwa mwa njira iri-yentse.