Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 37

‘Boko Lako Lireke Kupuma’

‘Boko Lako Lireke Kupuma’

‘Bzala mbeu zako macibese ndipo boko lako lireke kupuma mpaka ku maulo.’—MPALIZI 11:6.

NYIMBO 68 Kubzala Mbeu ya Umambo

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1-2. Kodi pana kubverana kuponi pakati pa mafala yomwe yali pa Mpalizi 11:6 na basa lathu lakupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo?

M’MADZIKO mazinji, wanthu akabva bzipsa bzabwino, ambafuna kupfunza bzizinji. Bzimwebzi ndibzo bzomwe iwo ambakhala akudikhirira kubva! Tsono m’madziko yanango, wanthu ambalatiza kuti alibe basa na Mulungu ayai na Bibliya. Tani pakulewa bza wanthu wa komwe mumbakhala? Kodi n’ciyani comwe iwo ambacita mukawapalizira? Bziribe basa momwe bzinthu bziriri, Yahova an’funa kuti ifepano tipitirize kupalizira mpaka iye adzalewe kuti bzakwana.

2 Nthawe yace ikakwana, Yahova an’dzaimisa basa lakupalizira, ndipo ‘cimaliziro cin’dzafika.’ (Mateu 24:14, 36) Pakuti nthaweyo ikanati kufika, kodi tingalatize tani kuti tikubvera mafala yakuti ‘boko lako lireke kupuma?’ *Werengani Mpalizi 11:6. *

3. Kodi tin’cezerana ciyani mu nkhani ino?

3 Nkhani yomwe idamala ire idatithandiza kuwona bzinthu bzinai bzomwe tin’funika kucita kuti tikhale apalizi wabwino. (Mateu 4:19) Ndipo mu nkhani ino tin’cezerana bzinthu bzitatu bzomwe bzin’tithandiza kutsimikiza kupalizira, bziribe basa kuti tikugumana na mabvuto yaponi. Tin’pfunza thangwe race mpsakufunika (1) kupitiriza kuikha pa mbuto yakuyamba basa lakupalizira pa moyo wathu, (2) kupirira na (3) kupitiriza kukhala na cikhulupiro cakulimba.

PITIRIZANI KUIKHA PA MBUTO YAKUYAMBA BASA LAKUPALIZIRA

4. Thangwe ranyi ifepano tin’funika kupitiriza kucita basa lomwe Yahova atipasa?

4 Jezu adauza anyakupfunza wace makhalidwe yomwe wanthu angadakhala nayo pabodzi na bzomwe bzingadadzacitika mu  ntsiku zakumalizira. Ndipo iye adawauza pomwe kuti ‘pitirizani kukhala tceru.’ (Mateu 24:42) Pa nthawe ya Nowa, pakhana bzinthu bzizinji bzomwe bzidatazisa wanthu kubvera cenjezo lomwe Nowayo adawapasa. Bzimwebzi bzingaticitikirembo ntsiku zino. (Mateu 24:37-39; 2 Pedru 2:5) Ndipopa ifepano tin’funika kupitiriza kucita basa lomwe Yahova atipasa.

5. Mwakubverana na cinembo ca Mabasa 1:6-8, kodi Jezu adauza ciyani anyakupfunza wace pakulewa bza basa lakupalizira?

5 Ntsiku zino, ifepano tin’funika kumbawona basa lakupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo kukhala lakufunika kwene-kwene pa moyo wathu. Jezu adauza anyakupfunza wace kuti iwo angadapitiriza kupalizira pambuyo pa infa yace, ndipo iwo angadadzapalizira kuposa momwe iye adacitira pomwe akhana moyo. (Juwau 14:12) Pambuyo pa Jezu kufa, anyakupfunza winango adabwerera pomwe pa basa lawo la kumedza. Pomwe Jezu adalamusidwa, iye adacita pomwe bzakudabwisa ndipo adathandiza anyakupfunza wace winango kuphata ntsomba. Pomwe adamala kucita bzimwebzi, iye adawatsimikizira kuti basa lakupalizira na kupfunzisa wanthu ndakufunika kwene-kwene kuposa basa liri-lentse. (Juwau 21:15-17) Pomwe Jezu akhadasala pang’ono kubwerera kudzulu, iye adauza anyakupfunza wace kuti basa lakupalizira lomwe iye adaliyambisa lingadadzacitidwa sikuti kokha mu Jirayeri, koma pa dziko lentse la pantsi. (Werengani Mabasa 1:6-8. *) Ndipo pomwe padapita magole, Jezu adawonesa mpostolo Juwau matsomphenya ya bzomwe bzingadadzacitika pa ‘ntsiku ya Mbuya.’ * Cinthu cibodzi pa bzinthu bzomwe Juwau adawona, cikhali matsomphenya ya wanjo omwe akhana ‘bzipsa bzabwino bzamuyaya’ bzomwe bzikhapaliziridwa kwa  ‘mitundu yentse, madzinza yentse, bzirewedwe bzentse na mbumba zentse.’ (Cibvumbulutso 1:10; 14:6) Kulewa cadidi, Yahova akufuna kuti ntsiku zino ifepano tiphate basa lakupalizirali mpaka iye adzalewe kuti basali lamalira pano.

6. Kodi tingapitirize tani kuikha basa lakupalizira pa mbuto yakuyamba pa moyo wathu?

6 Tingapitirize kucita basa lakupalizira tikakumbukira bzinthu bzentse bzomwe Yahova ambatipasa kuti tikwanise kucita basali. Mwa ciratizo, iye ambatipasa cakudya cizinji cauzimu comwe cimbaphatanidza mabukhu yakucita kudinda na mabukhu ya pa interneti, maaudiyo na mavidiyo pabodzi na programa za JW Broadcasting. Kumbukirani ibzi: Pa webisaite yathu pakugumanika nkhani zakupitirira bzirewedwe 1.000! (Mateu 24:45-47) Pa dziko la pantsi wanthu adagawikana thangwe ra kusiyana pa nkhani za ndale, kusiyana cipembedzo, ndipo thangwe linango ndakuti winango mbakudala, pomwe winango mbakusauka. Tsono mwakusiyana na iwo, atumiki wacadidi wa Mulungu wakupitirira 8 midyau mbakuphatana pa dziko lentse la pantsi. Mwa ciratizo, pa ntsiku ya Cixanu, 19 Abril, 2019, pa dziko lentse la pantsi Mboni za Yahova zidakhala zakuphatana pakuwona vidiyo yomwe ikhalewa bza vesi ya ntsiku imweyire. Ndipo usiku bwace, thimu la wanthu wakukwana 20.919.041 lidatsonkhana kuti likumbukire infa ya Jezu. Ifepano tin’funika kupitiriza kutanganidwa na basa lakupalizira bza Umambo pomwe tikukumbukira bza mwayi omwe tinawo wakuwona bzakucitika bzabwino na kucitambo mbali pa bzakucitikabzo.

Jezu alibe kubvuma kuti cinthu ciri-centse cimutazise kucitira umboni cadidi (Onani ndime 7)

7. Kodi ciratizo ca Jezu cimbatithandiza tani kupitiriza kupalizira?

7 Njira inango yomwe ingatithandize kuti tipitirize kupalizira ni kutewezera ciratizo ca Jezu. Iye alibe kubvuma kuti cinthu ciri-centse cimutazise kupalizira bzipsa bzabwino. (Juwau 18:37) Ndipo iye alibe kubvuma kupumpsika pomwe Sathani adalewa kuti angadamupasa ‘umambo bwentse bwa pantsi pano, na mbiri yace,’ ndipo iye alibembo kubvuma kupumpsika na wanthu omwe akhafuna kuti Jezuyo akhale mambo. (Mateu 4:8, 9; Juwau 6:15) Iye alibe kutengeka na makumbukidwe ya kufuna kukhala wakudala, ndipo alibe kugopa anyamadulanthaka wace. (Luka 9:58; Juwau 8:59) Tenepo, cikhulupiro cathu cikayezedwa, tin’funika kukumbukira malango ya mpostolo Paulo. Iye adalimbikisa Akristau kuti atewezere ciratizo ca Jezu kuti aleke ‘kuneta [acibwerera] m’mbuyo’!—Wahebereu 12:3.

PIRIRANI

8. Kodi kupirira n’ciyani, ndipo thangwe ranyi n’kwakufunika maka-maka ntsiku zino?

8 Kupirira ni khalidwe lomwe limbathandiza munthu kugwesa nfuwa pantsi mpaka bzinthu kucinja. Ifepano tin’funika kupirira pa nkhani zakusiyana-siyana. Mwa ciratizo, pinango ifepano tikufuna kuti bzinthu bzakuipa bzimale, ayai tikudikhirira bzinthu bzabwino kwa nthawe itali. Mpolofeta Habakuki akhadikhirira kumala kwa bzinthu bzakuipa bzomwe bzikhacitika mu Juda. (Habakuki 1:2) Anyakupfunza wa Jezu akhadikhirira kuti Umambo bwa Mulungu ‘bungadabwera nthawe imweyoletu’ buciwapulumusa ku utongi bwa Roma. (Luka 19:11) Ifepano tikufuna kuti Umambo bwa Mulungu bumalise bzinthu bzakuipa na kukhazikisa dziko lipsa lakudzala na wanthu wakulungama omwe ambabvera Yahova. (2 Pedru 3:13) Napo bziri tenepo, ifepano tin’funika kupitiriza kupirira. Mbatiwoneni njira zinango zomwe zikulatiza kuti Yahova ambatipfunzisa kukhala wakupirira.

9. Kodi mpsiponi bzomwe bzikulatiza kuti Yahova ngwakupirira?

9 Yahova ni ciratizo cabwino pa nkhani ya kupirira. Iye adabvuma kuti Nowa amale nthawe izinji akumanga cingalawa, nakuti akhalembo ‘mpalizi wa cirungamo.’ (2 Pedru 2:5; 1 Pedru 3:20) Yahova adatetekera Abalahamu pomwe akhamubvunza mwakubwereza-bwereza bzakupfudzidwa kwa wanthu wa m’mizinda ya Sodoma  na Gomora. (Ciyambo 18:20-33) Kwa magole mazinji, Yahova adalatiza kupirira kuna mtundu wakusaya kukhulupirika wa Ajirayeri. (Nehemiya 9:30, 31) Umboni bwakuti Yahova ngwakupirira, bumbawonekera pa mpata omwe iye akuupereka kuna wanthu omwe an’funa kukhala axamwali wace. (2 Pedru 3:9; Juwau 6:44; 1 Timotio 2:3, 4) Ciratizo ca Yahova cikutipasa mathangwe yabwino yakuti tipirire pomwe tikupitiriza kupalizira na kupfunzisa wanthu. Iye ambatipfunzisambo kukhala wakupirira mwakuphatisa basa ciratizo comwe cikugumanika mu fala lace.

Ninga mulimi wakupirira omwe ambaphata basa na nyongo, ifepano tikudikhirira bzakutewera bza basa lomwe tikuliphata na nyongo (Onani ndime 10-11)

10. Mwakubverana na Tiyago 5:7, 8, kodi ciratizo ca mulimi cikutipfunzisa ciyani?

10 Werengani Tiyago 5:7, 8. * Ciratizo ca mulimi cimbatipfunzisa bzomwe tingacite kuti tipirire. N’cadidi kuti mbeu zinango zimbakula mwakamfulumize. Koma mbeu zizinji, maka-maka zomwe zimbabala bzisapo, zimbamala nthawe itali kuti ziyambe kubala bzisapo. Mu nthawe ya Ajirayeri, pakhapita minyezi mitanthatu kuti mbeu zibale. Ndipo mulimi akhabzala mbeu zace mvula yakuyamba ikagwa, ndipo akhadzabvuna mvula yakumalizira ikamala. (Marko 4:28) Mpsabwino kuti titewezere kupirira kwa mulimi. Tsono bziribe kupusa.

11. Kodi kupirira kungatithandize tani mu upalizi?

11 Kawiri-kawiri wanthu wakuperewera ambafuna kuwona bzakutewera bza basa lomwe iwo acita pa nthawe imweyoletu. Tsono mwakusiyana na bzimwebzi, penu ifepano tikufuna kuti munda wathu ubale bzisapo, tin’funika kukhala na nthawe ya kuusamalira, kuubzala, kuupalira, na kuuthirizira. Mpsibodzi-bodzimbo na basa lakupfunzisa wanthu, iro limbafuna nyongo. Pambafunika nthawe izinji kuti tithandize anyakupfunza wathu wa Bibliya kuti apfunze kukhala wanthu wakusaya tsankhulo na walufoyi. Kupirira kwathu kun’dzatithandiza kuleka kubwerera m’mbuyo tikagumana na mabvuto. Tikagumana na wanthu omwe akufuna  kutitetekera, tin’funika kupirira nawo. Tin’funika lini kungingimiza nyakupfunza wa Bibliya kukhala na cikhulupiro. Nthawe zinango anyakupfunza wa Jezu alibe kubvesesa thandauzo la bzomwe adawapfunzisa. (Juwau 14:9) Tileke kuyebwa kuti ifepano tingapalizire na kupfunzisa, tsono Mulungu ndiye omwe ambathandiza wanthu kuti akhale na cikhulupiro.—1 Wakolinto 3:6.

12. Kodi tingalatize tani kupirira pomwe tikupalizira wanthu wa m’banja mwathu omwe ni Mboni lini?

12 Bzingakhale bzakunesa kupirira pomwe tikupalizira wanthu wa m’banja mwathu omwe ni Mboni lini za Yahova. Koma nfundo yomwe iri pa Mpalizi 3:1, 7 ingatithandize. Iyo imbati: ‘[Pana] . . . nthawe yakunyamala na nthawe yakulewa-lewa.’ Makhalidwe yathu yabwino yangathandize wanthu wa m’banja mwathuwo kufuna kutetekera mafala yathu. Ndipo pa nthawe ibodzi-bodziyo tin’funika kukhala wakukonzeka kuwafotokozera bza Yahova. (1 Pedru 3:1, 2) Tin’funika kumbapirira na wanthu wentse, kuphatanidzambo wanthu wa m’banja mwathu pomwe tikuwapalizira na nyongo.

13-14. Kodi ni bziratizo bziponi bzakupirira bzomwe tin’funika kutewezera?

13 Tingapfunze kupirira na bziratizo bza wanthu wakukhulupirika omwe ambalewedwa m’Bibliya, na bza wanthu wa mu nthawe zathu zino. Mwa ciratizo, Habakuki akhafuna kuti bzinthu bzakuipa bzimale, tsono iye adalatiza kuti akhali munthu wakupirira, pomwe adalewa kuti: ‘Nin’dzaima pa mbuto yangu ya ulindiri.’ (Habakuki 2:1) Mpostolo Paulo adalewa kuti akhafuna ‘[kumaliza]’ utumiki bwace. Napo bzikhali tenepo, iye mwakupirira adapitiriza kupereka ‘umboni bwakukwanira bwa bzipsa bzabwino bzakulewa bza kudeka mtima kukulu kwa Mulungu.’—Mabasa 20:24.

14 Onani ciratizo ca banja lomwe lidamaliza mapfunziro ya xikola ya Gileyade licitumizidwa ku dziko lomwe likhalibe Mboni zizinji. Wanthu azinji wa kumweko akhanamata lini gereja zacikristau. Na thangwe limweri, iwo akhafuna lini kupfunza Bibliya. Tsono anzawo wa banjalo omwe adapfunza nawo xikolayo, adatumizidwa m’madziko yanango, ndipo iwo akhambawauza bza mapfunziro yawo ya Bibliya yomwe yadabvuma kukhala Mboni za Yahova. Koma banjali mwakupirira lidapitiriza kupalizira, napo kuti wanthu azinji akhafuna lini kulitetekera. Pomwe padapita magole 8 akupalizira mu gawo lomwe likhawoneka kuti liribe phindu, iwo adakomedwa pakuwona m’bodzi mwa anyakupfunza wawo wa Bibliya akubatizidwa. Kodi bziratizo bzakale-kale na bzatsapanobzi bzikutipfunzisa ciyani? Wanthu wakukhulupirikawa alibe kubvuma kuti boko lawo lipume, ndipo Yahova adawasimba thangwe ra kupirira kwawo. Ifepano tin’funika kutewezera ‘wale omwe mwa cikhulupiro na kupirira adatambira mapiciro.’—Wahebereu 6:10-12.

PITIRIZANI KUKHALA NA CIKHULUPIRO CAKULIMBA

15. Kodi njiponi njira yakuyamba yomwe imbatithandiza kupitiriza kupalizira?

15 Ifepano timbakhulupira mafala yomwe timbapalizira, bzimwebzi bzimbaticitisa kufuna kuuza wanthu azinji mafalayo. Ifepano timbakhulupira bzomwe Bibliya limbalewa. (Psalymo 119:42; Zaiya 40:8) Ntsiku zino tikuwona kukwanirisidwa kwa mapolofesiya ya m’Bibliya. Ndipo tikuwonambo momwe moyo wa wanthu ukucinjira thangwe ra kuphatisa basa bzomwe Bibliya limbalewa. Bumwebu ni umboni bomwe bukuticitisa kukhulupira kuti bzipsa bzabwino bza Umambo ni mafala yomwe wanthu wentse an’funika kuyabva.

16. Kodi Psalymo 46:1-3, akutithandiza tani kubvesesa kuti kukhulupira Yahova na Jezu kungaticitise kufuna kupitiriza kupalizira?

16 Ifepano timbakhulupirambo Yahova omwe ni mwenekaciro mafala yomwe timbapalizira, ndipo timbakhulupirambo Jezu omwe adamuikha kukhala Mambo wa Umambo bwace. (Juwau 14:1) Bziribe basa bzomwe tingagumane nabzo, Yahova nthawe zentse an’dzakhala pakuthawira pathu na mphanvu yathu. (Werengani  Psalymo 46:1-3. *) Kuthimizira bzimwebzi, ifepano timbakhulupira kuti Jezu ni omwe akutsogolera basa lakupalizira kucokera kudzulu, mwa kuphatisa basa mphanvu na utongi bomwe Yahova adamupasa.—Mateu 28:18-20.

17. Thangwe ranyi tin’funika kupitiriza kupalizira? Fotokozani ciratizo.

17 Cikhulupiro cathu cimbaticitisa kutsimikiza kuti Yahova an’dzasimba nyongo yathu mu njira zomwe tikuzidikhirira lini. (Mpalizi 11:6) Mwa ciratizo, ntsiku zentse wanthu azinji ambapita na pomwe pana tungolo twathu twa mabukhu. Kodi kupalizira na tungolo ni njira yabwino? Inde! Utumiki Bwathu bwa Umambo bwa Novembro, 2014 budalewa bza ntsikana omwe akhapfunza ku universidade omwe akhafuna kunemba nkhani yakulewa bza Mboni za Yahova. Iye alibe kukwanisa kugumana Nyumba ya Umambo, koma ku universidade iye adagumana kameza komwe kakhana mabukhu yathu, ndipo adagumanambo bzomwe bzidamuthandiza kunemba nkhani yaceyo. Na kupita kwa nthawe iye adabatizidwa acikhala Mboni ya Yahova, ndipo tsapano ni mpainiya wakukhazikika. Bziratizo bzimwebzi bzikutilimbikisa kuti tipitirize kupalizira thangwe bzikulatiza kuti akalipo wanthu omwe an’funa kubva bza Umambo bwa Mulungu.

TSIMIKIZANI KULEKA KUPUMISA BOKO LANU

18. Kodi thangwe ranyi tinacitsimikizo cakuti basa lakupalizira mafala ya Umambo lin’dzamala pa nthawe yomwe Yahova akufuna?

18 Tingatsimikize kuti basa lakupalizira bza Umambo bwa Mulungu lin’dzamala pa nthawe yace. Kumbukirani bzomwe bzidacitika mu ntsiku za Nowa. Yahova adalatiza kuti ambacita bzinthu pa nthawe yace. Kwa magole 120 cigumula cikanati kucitika, Yahova adaikhiratu ntsiku yomwe cigumulaco cingadadzacitika. Ndipo na kupita kwa magole, Yahova adauza Nowa kuti akonze cingalawa. Pinango pentse Nowa adamala magole 40 ayai 50 akuphata basa mwaphanvu cigumula cikanati kuyamba. Napo kuti wanthu azinji akhafuna lini kumutetekera, Nowa adapitiriza kupalizira mafala yakucenjeza wanthuwo mpaka pa nthawe yomwe Yahova adamuuza kuti apitise mu cingalawa bzirombo. Ndipo pa nthawe yace Yahova ‘adafunga msuwo’ wa cingalawaco.—Ciyambo 6:3; 7:1, 2, 16.

19. Kodi n’ciyani cin’dzacitika tikaleka kupumisa boko lathu?

19 Tsapanopapa Yahova an’tiuza kuti basa lakupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo lamalira pano. Ndipo iye an’pfudza dziko la Sathaniri acibweresa dziko lipsa lomwe lin’dzadzala na wanthu omwe ambabvera Mulungu. Pomwe tikudikhirira nthaweyo, bwerani titewezere ciratizo ca Nowa, Habakuki, na wanthu winango omwe alibe kupumisa boko lawo. Ikhani makumbukidwe yanu pa basa lakupalizira, pirirani, limbisani cikhulupiro canu kwa Yahova na pa bzomwe iye an’dzacita kutsogolo.

NYIMBO 75 ‘Ndiri Pano Ine! Nditumizeni!’

^ ndi. 5 Nkhani idamala ire idalimbikisa anyakupfunza wa Bibliya omwe akuyenda patsogolo kuti abvume mcemo wa Jezu acikhala akhombwe wa wanthu. Mu nkhani ino tin’cezerana njira zitatu zomwe zin’latiza bzomwe apalizi wentse angacite kuti alimbise citsimikizo cawo cakufuna kupitiriza kupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo mpaka Yahova adzalewe kuti bzakwana.

^ ndi. 2 KAFOTOKOZEDWE KA MAFALA YANANGO: Mu nkhani ino, mafala yakuti ‘boko lako lireke kupuma’ yakuthandauza kuti tin’funika kutsimikiza kupitiriza kupalizira mpaka Yahova adzalewe kuti basali lamalira pano.

^ ndi. 2 Mpalizi 11:6 Bzala mbeu zako macibese ndipo boko lako lireke kupuma mpaka ku maulo; pakuti un’dziwa lini kuti n’ziponi zomwe zin’phata, penu ni izi ayai zire ayai pinango ni zentse.

^ ndi. 5 Mabasa 1:6 Tenepo pomwe adatsonkhana pabodzi, iwo adamubvunza kuti: “Mbuya, kodi mun’khazikisa Umambo kwa Jirayeri m’nthawe imweyinoletu?” 7 Iye adawauza kuti: “Mulibe ugo bwakudziwa nthawe ayai nyengo yomwe Baba wangu adaiyikha pantsi pa utongi bwace. 8 Koma mzimu wakucena ukadzafika pa imwepo, mun’dzatambira mphanvu. Pamwepo mun’dzakhala mboni zangu mu Jeruzalemu, ku Judeya kwentsene na ku Samariya mpaka kumalekezero ya dziko la pantsi.”

^ ndi. 5 ‘Ntsiku ya Mbuya’ idayamba pomwe Jezu adaikhidwa kukhala Mambo mu gole la 1914 ndipo in’dzamala kuphampha kwa utongi bwace bwa magole 1.000.

^ ndi. 10 Tiyago 5:7 Tenepo abale, pirirani mpaka kukhala kwa Mbuya. Kumbukirani momwe mulimi ambadikhirira bzisapo bzakufunika bza m’munda, iye ambadikhirira mpaka kugwa kwa nvula yakuyamba na yakumalizira. 8 Imwepombo pirirani ndipo limbisani mitima yanu, thangwe kukhala kwa Mbuya kwafendera.

^ ndi. 16 Psalymo 46:1 Mulungu ni pakuthawira pathu na mphanvu yathu, thandizo lomwe timbaligumana pa nthawe yakuthemera tikagumana na mayezo. 2 Ndipopa ifepano tin’dzacita lini mantha, napo dziko lisandulike, napo mapiri yagwere m’nyanza yakuzika. 3 Napo madzi ya m’nyanza yacite mabimbi na maphobvu, napo kuti kuwunga kwace kungatekenyese mapiri.