Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Abereki, Kodi Munkuthandiza Wana Wanu Kuti Afike Pakubatizidwa?

Abereki, Kodi Munkuthandiza Wana Wanu Kuti Afike Pakubatizidwa?

‘Unkudikhira ciyani? Muka, ubatizidwe.’​—MABASA 22:16.

NYIMBO: 51, 135

1. Kodi n’ciyani comwe abereki an’funika kucita wana wawo anati kubatizidwa?

PAKUFOTOKOZA bza cakusankhula cace cakufuna kubatizidwa, mtsikana munango wakucemeredwa Blossom Brandt adati: “Kwa nthawe itali, inepano ndikhauza abereki wangu kuti ndikhafuna kubatizidwa ndipo kawiri-kawiri iwo akhambaceza nane bza nkhaniyi. Koma padatenga nthawe kuti ndibatizidwe, thangwe iwo akhafuna kutsimikiza penu inepano ndikhadziwadi kufunika kwa cakusankhula canguco ayai ne. Ndidadekedwa kwene-kwene pomwe nsiku yangu ya batismo idafika pa 31 Dezembro, 1934.” Nsiku zinombo, abereki azinji ambafuna kuti wana wawo ambacite bzakusankhula bzanzeru. Tsono wanawo akacedwa kubatizidwa mwakusaya mathangwe yakubveka, uxamwali bwawo na Yahova bungadjedjere. (Tiyago 4:17) Koma wanawo anati kubazitidwa, abereki wanzeru an’funika kumbatsimikizira penu wana wawowo akonzekadi kukhala mteweri wa Kristu.

2. (a) Kodi ni bvuto liponi lomwe anyakunyang’anira dera winango ambaliwona? (b) Kodi tin’cizerana ciyani mu nkhani ino?

2 Anyakunyang’anira dera winango, ambawona kuti wana azinji  ambapfitsa magole 10 ayai 20 anati kubatizidwa napo kuti akulira m’banja lacikristau. Kawiri-kawiri, wanawa ambabziwona kukhala Mboni za Yahova, thangwe ambayenda ku mitsonkhano na mu utumiki bwakumunda mwakukhazikika. Pana mathangwe mazinji yomwe yambacitisa kuti wanawa aleke kubzipereka kwa Yahova na kubatizidwa. Mwa ciratizo, nthawe zinango abereki ambakumbuka kuti wana wawo akali ang’ono kwene-kwene, mwakuti angabatizidwe lini. Tenepo, mu nkhani ino tin’cezerana bza mathangwe manai, yomwe yambacitisa kuti abereki winango aleke kuthandiza wana wawo kuti afike pakubatizidwa.

KODI MWANA WANGU WAFIKA PA MSINKHU WAKUTI ANGABATIZIDWE?

3. Kodi abereki wa Blossom akhacita thupo na ciyani?

3 Abereki wace wa Blossom, mtsikana omwe tamufotokoza pakuyamba ule, akhacita thupo kwene-kwene. Iwo akhabzinvunza penu mwana wawoyo akhadafika pa msinkhu wakubvesesa bza thandauzo la batismo na kufunika kwa batismoyo. Tsono, kodi abereki angadziwe tani penu mwana wawo wafikadi pa msinkhu wakuti angabzipereke kwa Yahova acibatizidwa?

4. Kodi mafala ya Jezu yakugumanika pa Mateu 28:19, 20 yangathandize tani abereki?

4 Werengani Mateu 28:19, 20. * N’cadidi kuti Bibliya limbalewa lini kuti munthu an’funika kubatizidwa na magole mangasi, koma mpsakufunika kwene-kwene kuti abereki ambakumbukire bza thandauzo la mafala yakulewa bza kupfunzisa wanthu. M’cigirego, fala lakuti “kupfunzisa wanthu” lomwe limbagumanika pa Mateu 28:19, limbathandauza kupfunzisa munthu na cakulinga cakufuna kumuthandiza kuti akhale nyakupfunza ayai mteweri wa Jezu. Nyakupfunza ni munthu omwe ambapfunza na kubvesesa bzomwe Jezu adapfunzisa, acimubvera. Tenepo, abereki an’funika kumbapfunzisa wana wawo akandobadwa na cakulinga cakuwathandiza kuti abzipereke kwa Yahova, acikhala mteweri wa Kristu. N’cadidi kuti wana ambabatizidwa lini, koma napo bziri tenepo, Bibliya limbalatiza kuti wana ang’ono angabvesese na kufuna cadidi ca m’Bibliya.

5, 6. (a) Kodi n’ciyani comwe Bibliya limbalewa pa nkhani ya Timotio? (b) N’ciyani comwe abereki wanzeru ambacita na wana wawo?

5 Timotio akhali mteweri wa Jezu ndipo iye adasankhula kutumikira Yahova pomwe akhali mng’ono. Ndipo mpostolo Paulo adalewa kuti Timotio adayamba kupfunza Fala la Mulungu ‘kuyambira ali tcece.’ Baba wace wa Timotio akhatumikira lini Yahova, koma mai wace pabodzi na yavu wace adamuthandiza kufuna Fala la Mulungu, ndipo bzimwebzi bzidamuthandiza kukhala na cikhulupiro cakulimba. (2 Timotio 1:5; 3:14, 15) Ndipo pinango iye akhana magole pafupi-fupi 20 pomwe adatambira udindo bwakupambulika m’gwere.​—Mabasa 16:1-3.

6 Mwana ali-wense ngwakusiyana na mwanzace, ndipo ali-wense ambakhwima mwakusiyana na mwanzace. Mwa ciratizo, wana winango ambabvesesa cadidi ca m’Bibliya mwakusaya kunesa, ambacita bzakusankhula bza nzeru ndipo ambabatizidwa akali ang’ono, pomwe winango ambadzabatizidwa atakula. Ndipopa, abereki wanzeru ambangingimiza lini wana wawo kuti abatizidwe, m’mbuto mwace, iwo ambawathandiza kuyenda patsogolo mwauzimu mwakubverana na luso lawo lakubvesesa bzinthu. Abereki ambadekedwa kwene-kwene wana wawo akambaphatisa basa mafala ya pa Mimwani 27:11. (Werengani.) * Tsono, iwo an’funika kumbakumbukira kuti cakulinga cawo n’cakuthandiza wana wawowo kukhala ateweri wa Jezu. Tenepo aberekiwo an’funika kumbabzibvunza kuti: ‘Kodi mwana wanguyu wafika pa msinkhu wakuti angabzipereke kwa Yahova na kubatizidwa?’

 KODI MWANA WANGU AMBAMUDZIWADI BWINO YAHOVA?

7. Kodi munthu an’funika kudziwa mapfunziso yense ya m’Bibliya kuti abatizidwe? Fotokozani.

Mteweri ali-wense wa Kristu an’funika kupitiriza kumbapfunza Bibliya napo akabatizidwa

7 Abereki akambapfunzisa wana wawo, ambathandiza wanawo kudziwa bwino cadidi ca m’Bibliya. Ndipo bzimwebzi mpsakufunika thangwe cidziwiso ca m’Bibliyaco cin’dzacitisa wanawo kuti abzipereke kwa Mulungu. Tsono, bzimwebzi bzinkuthandauza lini kuti mwana an’funika kudziwa mapfunziso yense ya m’Bibliya kuti abzipereke na kubatizidwa. Ndipo mteweri ali-wense wa Kristu an’funika kupitiriza kumbapfunza Bibliya napo akabatizidwa. (Werengani Wakoloso 1:9, 10.) * Tsono, kodi munthu an’funika kukhala na cidziwiso ca m’Bibliya mpaka paponi kuti abatizidwe?

8, 9. Kodi n’ciyani comwe cidacitika na mulindiri munango wa m’kawoko ku Firipo, ndipo n’ciyani comwe tingapfunze na ciratizo caceci?

8 Abereki angapfunze bzizinji nsiku zino kucokera pa bzomwe bzidacitika na banja linango m’mbuyomu. (Mabasa 16:25-33) Mu gole la 50, Paulo adayenda ku mzinda wa Firipo pa ulendo bwace bwaciwiri bwa umisiyonariyo. Atafika kumweko, iye pabodzi na Sila adanamiziridwa mulandu, adakwekwetedwa, acikathusidwa m’kawoko. Usiku, kudacitika citeke-teke campanvu ndipo misuwo yense ya m’kawokomo idafunguka. Mulindiri wa m’kawokomo atawona bzimwebzo akhafuna kubzipha, thangwe iye akhakumbuka kuti anyankawoko wense athawa. Tsono Paulo adamuletsa kucita bzimwebzo, ndipo Pauloyo pabodzi na Sila, adapfunzisa mwamunayu pabodzi na banja lace bza cadidi cakulewa bza Jezu. Wanthu wense wa m’banjamo adakhulupira bzomwe adapfunzabzo ndipo adawona kuti akhafunika kubvera Jezu, tenepo, iwo adabatizidwa pa nthawe imweyoletu. Kodi n’ciyani comwe tingapfunze na cakucitikaci?

9 Pa nthaweyo, pinango mulindiri wa m’kawokoyo akhatumikira lini pomwe ninga mcikunda wa Roma ndipo iye akhadziwa lini bza Fala la Mulungu. Tenepo, kuti akhale Mkristau, iye akhafunika kupfunza bza mapfunziso yakuyambirira ya m‘Bibliya, kubvesesa bzomwe Yahova ambafuna kwa atumiki wace na kubvera bzomwe Jezu adapfunzisa. Tsono, bzomwe iye adapfunza m’kanthawe kakucepa kale, bzidamucitisa kukhala na cikhumbo cakufuna kubatizidwa ndipo mwakusaya kupenukira, iye adapitiriza kupfunza bzizinji pambuyo pakubatizidwa. Tenepo abereki, kodi n’ciyani comwe mungacite mwana wanu akakuuzani kuti an’funa kubatizidwa thangwe rakuti ambafuna Yahova na kumubvera? Pinango imwepo mungamuuze kuti ayende kukafotokozera akulu wa m’gwere, kuti iwo awone penu iye an’themeradi kubatizidwako ayai ne. * (Onani mafala ya m’nyansi.) Ndipo ninga Akristau wense wakubatizidwa, iye an’dzapitiriza kupfunza bzizinji pakulewa bza Yahova pa moyo wace wense.​—Waroma 11:33, 34.

KODI NI MAPFUNZIRO YAPONI YOMWE YANGATHANDIZE MWANA WANGU?

10, 11. (a) Kodi n’ciyani comwe abereki winango ambafuna? (b) Tsono n’ciyani comwe cingathandize wana wanu kukhala wakukhotcerereka?

10 Abereki winango, ambafuna kuti wana wawo  adzabatizidwe pambuyo pa kucita mapfunziro yapadzulu na kugumana basa la kobiri zizinji. N’cadidi kuti abereki omwe ambacita bimwebzi ambafunira wana wawo bzabwino, koma iwo an’funika kumbabzibvunza kuti: ‘Kodi bzomwe ndikufuna kuti mwana wangu acitebzi, bzin’dzamuthandizadi pa moyo wace? Kodi bzimwebzi bzinkubverana na bzomwe timbapfunza m’Bibliya? Kodi Yahova ambafuna kuti tiphatise tani basa moyo wathu?’​—Werengani Mpalizi 12:1. *

11 Mpsakufunika kwene-kwene kumbakumbukira kuti bzinthu bza m’dzikoli pabodzi na kakumbukidwe kace bzimbabverana lini na kakumbukidwe ka Yahova. (Tiyago 4:7, 8; 1 Juwau 2:15-17; 5:19) Ndipo comwe cingathandize wana wanu kukhala wakukhotcerereka ku mapumpso ya Sathani pabodzi na kakumbukidwe kakuipa ka dziko laceri, ni kukhala pauxamwali bwakulimba na Yahova. Tsono aberekimwe mukambaikha mapfunziro yapadzulu pabodzi na basa pa mbuto yakuyamba pa moyo wanu, wana wanu an’dzayamba kuwona bzinthu bza m’dzikoli kukhala bzakufunika kwene-kwene kuposa uxabwali bwawo na Yahova, ndipo bzimwebzi bzingawabweresere ngozi ikulu. Tenepo, ninga abereki wa lufoyi, kodi imwepo munilekerera kuti mwana wanu apumpsike na makumbukidwe ya m’dzikoli, mucimbakumbuka kuti iye an’dzakhaladi wakukondwa? Tsono, dziwani kuti wana wanu an’dzakhala wakukondwa kokha akaikha Yahova pa mbuto yakuyamba pa moyo wawo.​—Werengani Psalymo 1:2, 3. *

TSONO TANI MWANA WANGU AKADZACITA PIKADO PAMBUYO PAKUBATIZIDWA?

12. N’thangwe ranyi abereki winango ambafuna kuti wana wawo adzabatizidwe akadzakula?

12 Mpfumakazi inango ikhafuna lini kuti mwana wace abatizidwe. Pakufotokoza bza thangwe race, mpfumakaziyo idati: “Ndinkucita manyazi kulewa kuti ndikhagopa kuti mwana wangu angadacosedwa.” Ninga mpfumakaziyi, abereki azinji ambafuna kuti wana wawo adzabatizidwe akadzakula, kuti aleke kucita bzinthu bzakupasa manyazi. (Ciyambo 8:21; Mimwani 22:15) Abereki omwe ambacita bzimwebzi, ambakumbuka kuti mwana wawo  angacosedwe lini napo aciphonya, thangwe akanati kubatizidwa. Kodi makumbukidwe yamweya njabwino?​—Tiyago 1:22.

13. Kodi mwana omwe akanati kubatizidwa ambakhala lini wakufunika kwa Yahova? Fotokozani.

13 N’cadidi kuti abereki ambafuna lini kuti mwana wawo abatizidwe, pomwe iye anati kufika pa msinkhu wakuti angabzipereke kwa Yahova. Tsono napo bziri tenepo, abereki an’funika lini kumbakumbuka kuti mwana wawoyo ngwakufunika lini kwa Yahova thangwe akanati kubatizidwa. Mwana ambakhala wakufunika kwene-kwene kwa Yahova kuyambira pa nthawe yomwe iye wayamba kudziwa kusiyanisa cabwino na cakuipa. (Werengani Tiyago 4:17.) * Ndipopa, abereki wanzeru ambalimbisa wana wawo kuti abatizidwe. Ndipo napo penu mwanayo ni mng’ono, aberekiwo ambamupfunzisa kufuna bzinthu bzomwe mpsabwino na kuwenga bzomwe mpsakuipa pa maso pa Yahova. (Luka 6:40) Ndipo lufoyi lomwe mwana wanu analo kwa Yahova, ni lomwe lin’dzamukhotcerera kuti aleke kucita pikado ikulu, acimbacita bzomwe mpsabwino pa maso pa Yahovayo.—Zaiya 35:8.

BVUMANI THANDIZO LA ABALE NA MPFUMAKAZI ZA M’GWERE

14. Kodi akulu wa gwere angathandize tani abereki pa nyongo yomwe iwo ambacita yakuthandiza wana wawo mwauzimu?

14 Akulu wa gwere, angathandizire nyongo yomwe abereki ambacita yakuthandiza wana wawo mwauzimu, mwa kumbalimbisa wanawo kukhala na bzakulinga bzauzimu pakutumikira Yahova. Mpfumakazi inango, idalewa kuti pomwe ikhana magole matanthatu yakubadwa, m’bale Russell adailimbisa kukhala na bzakulinga bzauzimu. Mpfumakaziyo idati: “M’bale Russell adaceza nane kwa mphindi 15 pakulewa bza bzakulinga bzauzimu bzomwe ndikhanabzo.” Kodi macezaya yadathandiza mpfumakaziyi? Inde, na kupita kwa nthawe, mpfumakaziyi idayamba upainiya ndipo idatumikira ninga mpainiya kwa magole yakupitirira 70. Kulewa cadidi, mafala ya cirimbiso yangathandize munthu kwa moyo wace wense. (Mimwani 25:11) Ndipo cinthu cinango comwe akulu angacite pakuthandiza abereki, ni kumbakumbira thandizo aberekiwo pabodzi na wana wawo, kuti awathandize kucita mabasa manango pa Nyumba ya Umambo, acimbapasa wanawo basa lomwe linkubverana na luso ayai msinkhu wawo.

15. Kodi n’ciyani comwe abale na mpfumakazi m’gwere angacite kuti athandize wana?

 15 Ni akulu lini okha omwe angathandize abereki. Abale na mpfumakazi m’gwere angacitembo mbali yawo. Kodi iwo angacite tani bzimwebzi? Mwa kumbacita thupo na wana m’gwere. Mwa ciratizo, iwo angambawone nyongo yomwe wanawo ankucita yakulimbisa uxamwali bwawo na Yahova. Ndipo akawona kuti mwana wapereka mtawiro wabwino ayai wacita bwino mbali yace pa mitsonkhano, ayai penu iye wakwanisa kupalizira anzace ku xikola na kukhwimika pa mayezo, iwo angamuuze kuti iye wacita bwino! Ndipo tensenefe tingacite bwino kumbapambula nthawe yakuceza na wana mitsonkhano inati kuyamba ayai ikamala. Tikambacita bzimwebzi, wanawo an’dzabzibva kuti ambacitambo mbali ya ‘gwere likulu’ la anamiti wa Yahova.​—Psalymo 35:18.

ABEREKI THANDIZANI WANA WANU KUTI AFIKE PAKUBATIZIDWA

16, 17. (a) Kodi n’thangwe ranyi mpsakufunika kwene-kwene kuti wana ambabatizidwe? (b) Kodi n’ciyani comwe cingakondwese abereki Wacikristau? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 9.)

16 Palibe cinthu comwe cimbakondwesa kwene-kwene abereki kuposa kupfunzisa wana wawo kufuna Yahova. (Psalymo 127:3; Wayefezo 6:4) Mu nthawe ya Ajirayeri, wana akhabadwa wakubzipereka kale kwa Yahova, tsono nsiku zino, bziri lini tenepo na wana wathu. Ndipopa napo penu abereki ambafuna Yahova, bzinkuthandauza lini kuti wanawo an’dzamufunambo. Tenepo, kuyambira pa nsiku yomwe mwana wabadwa, abereki an’funika kumbacita nyongo yakumuthandiza kuti akhale mteweri wa Jezu nakuti abzipereke kwa Mulungu, acibatizidwa. N’thangwe ranyi kucita bzimwebzi n’kwakufunika? N’kwakufunika thangwe kubzipereka, batismo na kutumikira Yahova mwakukhulupirika kun’dzathandiza mwana wanuyo kupulumuka pa citsautso cikulu.​—Mateu 24:13.

Abereki an’funika kumbathandiza wana wawo kukhala anyakupfunza wa Jezu (Onani ndime 16, 17)

17 Pomwe Blossom Brandt akhafuna kubatizidwa, abereki wace alibe kumubvumiza, thangwe iwo akhafuna kutsimikizira penu iye akhadakonzekadi kucita bzimwebzo ayai ne. Tsono pomwe adawona kuti iye akhadakonzeka, iwo adamubvumiza. Ndipo pakufotokoza bzomwe pai wace adacita usiku bomwe mangwana yace angadabatizidwa, Blossom adati: “Pai wangu adakumbira kuti tense tigodame ndipo iwo adacita mpembo. Mu mpemboyo, pai wanguwo adauza Yahova kuti akhadadekedwa kwene-kwene na cakusankhula cangu cakufuna kubzipereka kwa iye.” Patapita magole 60 kucokera pomwe Blossom adabatizidwa, iye adadzalewa kuti: “Inepano cipo ndicidzayebwa mpembo omwe pai wangu adaucita usiku bule!” Abereki, tin’funa kuti imwepo mukondwembo mwa kuwona wana wanu ankubzipereka kwa Yahova, acibatizidwa.

^ ndi. 4 Mateu 28:19 Tenepo, ndokoni mukapfunzise wanthu wa mitundu yense, muciwabatiza m’dzina la Baba, na la Mwana, na la mzimu wakucena, 20 na kuwapfunzisa kusunga bzinthu bzense bzomwe ndidakuuzani. Ndipo dziwani kuti ine ndiri pabodzi na imwe nsiku zense mpaka kuphampha kwa mkonzedwe uno wa bzinthu wa nthawe ino.

^ ndi. 6 Mimwani 27:11 Mwanangu, khala wanzeru ucikondwesa mtima wangu, kuti ine ndimutawire ule omwe ambandinyaza.

^ ndi. 7 Wakoloso 1:9 Ndipopa, kuyambira pa nsiku yomwe tidabva bzimwebzi, tiribe kulekeza kukupemberani na kukumbira kuti mukhale wakudzala na cidziwiso caico ca kufuna kwace, na nzeru zense pabodzi na kubvesesa bzinthu bzauzimu, 10 kuti mufambe bwino mwakubverana na bzomwe Yahova ambafuna, kuti mumukondwese kwene-kwene, pomwe munkupitiriza kubala bzisapo mwa basa lense labwino na kuthumizira cidziwiso caico ca Mulungu.

^ ndi. 9 Abereki angacezerane bzizinji na wana wawo kucokera mu bukhu la Mayankho a Zimene Achinyamata Amafunsa, Buku Lachiwiri, pa matsamba 304-310. Onanimbo “Kwadru ya Mibvunzo” mu Utumiki Wathu wa Ufumu wa Abril 2011, tsamba 2.

^ ndi. 10 Mpalizi 12:1 Kumbukira Mulengi wako Mkululetu mu nsiku zomwe ukali tswaka, zinati kufika nsiku zakuwawa ayai kufika magole yomwe un’dzalewa kuti: “Moyo unkundidekera lini.”

^ ndi. 11 Psalymo 1:2 Koma ambakondwa na malango ya Yahova, ndipo ambawerenga bzakutonga Bzace acimbabzikumbukira masikati na usiku. 3 Iye an’dzakhala ninga muti wakubzalidwa m’mphepete mwa mkulo wa madzi, omwe umbabala bzisapo pa nyengo yace, omwembo masamba yace yambafota lini, ndipo bzakucita bzace bzense bzin’dzamufambira bwino.

^ ndi. 13 Tiyago 4:17 Tenepo, penu an’dziwa kucita cabwino koma akucicita lini, kumweko n’kucita pikado.