Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Thangwe Ranyi Mpsakufunika Kumbatsonkhana kuti Tinamate?

Thangwe Ranyi Mpsakufunika Kumbatsonkhana kuti Tinamate?

‘Tenepo iwo adapitiriza kutetekera . . . kuti ambatsonkhane pabodzi.’—MAB. 2:42.

NYIMBO: 20, 119

1-3. (a) Kodi Akristau ambalatiza tani kuti ambafunisisa kutsonkhana? (Onani cinthunzi-thunzi cakuyamba.) (b) Kodi tin’dzacezerana ciyani mu nkhani ino?

POMWE Corinna akhana magole 17 yokha yakubadwa, mai wace adamangidwa acitumizidwa kukakhala ku kawoko ya ku Soviet. Patsogolo pace, Corinna adatumizidwa kukakhala ku Siberia, omwe ukhali mtantho wa makilometro bzulu bzizinji kucokera kumui kwawo. Pakusamalidwa ninga kapolo, iye nthawe zizinji akhangingimizidwa kuphata basa panja pa mphepo koma akhalibe bzakubvala bzakumukhotcerera ku mphepo. Napo pa mkhalidwe umweyu, Corinna pabodzi na mpfumakazi inango akhadatsimikiza kumbagumanika pa mitsonkhano ya gwere.

2 Iye adalewa kuti: “Tidacoka pa mbuto yathu ya basa usiku ndipo tidafamba mtantho wa 25 km kuti tikafike pa mbuto yakupakirira xitima yakunja. Xitimayo idanyamuka pa nthawe ziwiri za ku macibese, ndipo tidamala ora zitanthatu tiri m’xitimayo ndipo titabuluka tidafamba pomwe 10 km kuti tikafike ku mbuto ya mtsonkhano.” Kodi ulendobu budathandiza? Corinna ankulewa kuti: “Ku mtsonkhanoko tidapfunza Nsanza ya Mulindiri ndipo tidaimba nyimbo za Umambo. Bzimwebzi bzidalimbisa kwene-kwene cikhulupiro cathu.” Iwo  adamala nsiku zitatu akanati kubwerera kubasa, koma nyakuwanyang’anira wawo alibe kuzindikira kuti Corinna na mwanzace akhadacoka.

3 Wanthu wa Yahova ambawona kutsonkhana kukhala kwakufunika kwene-kwene. Pomwe gwere Lacikristau lidakhazikisidwa, ateweri wa Jezu adabvera lamulo lakuti ‘ambatsonkhane pabodzi.’ (Mabasa 2:42) Mwakusaya kupenukira imwepo mumbafunambo kugumanika pa mitsonkhano mwakukhazikika. Tsono, Akristau wense ambagumana na mabvuto. Basa, kutanganidwa ayai kuneta thangwe ra bzakucitika bza nsiku na nsiku bzingatitazise kutsonkhana. Kodi n’ciyani cingatithandize kukunda mabvutoya ticikhala na ndandanda yabwino yakumbagumanika pa mitsonkhano? [1] Kodi tingathandize tani anyakupfunza wathu wa Bibliya pabodzi na winango kuti awone kufunika kwa kumbagumanika pa mitsonkhano? Mu nkhani ino tin’cezerana bzinthu bzisere bzakufotokoza thangwe race timbatsonkhana kuti tinamate. Bzinthu bzimwebzi tingabzigawe m’magulu matatu: momwe mumbatokonyedwera, momwe winango ambatokonyedwera, na momwe Yahova ambatokonyedwera mukambagumanika pa mitsonkhano. [2]

MOMWE IMWEPO MUMBATOKONYEDWERA

4. Kodi kutsonkhana kumbatithandiza tani kupfunza bza Yahova?

4 Mitsonkhano imbatipfunzisa. Mitsonkhano iri-yense ya gwere imbatithandiza kupfunza bza Mulungu wathu, Yahova. Mwa ciratizo, pafupi-fupi magole mawiri m’mbuyomu, magwere mazinji yakhapfunza bukhu lakuti Yandikirani kwa Yehova pa Pfunziro la Bibliya la Gwere. Kodi si cadidi kuti kupfunza bza makhalidwe ya Mulungu, pabodzi na mitawiro ya abale wathu, bzimbalimbisa lufoyi lanu kwa Baba wanu wakudzulu? Ifepano timbathumizirambo cidziwiso cathu ca m’Fala la Mulungu mwa kubvesera na tceru nkhani, bziratizo pabodzi na kuwerenga Bibliya. (Neh. 8:8) Mwa ciratizo, kumbukirani cuma cauzimu comwe mumbagumana mdzinga uli-wense pomwe munkukonzekera na kubvesera nfundo zikulu-zikulu za kawerengedwe ka Bibliya!

5. Kodi kugumanika pa mitsonkhano kwakuthandizani tani kuphatisa basa bzomwe mudapfunza m’Bibliya na kucinja njira zanu zakapaliziridwe?

5 Mitsonkhano imbatithandiza kuphatisa basa mitemo ya m’Bibliya pa mbali iri-yense ya moyo wathu. (1 Wat. 4:9, 10) Mwa ciratizo, Pfunziro la Nsanza ya Mulindiri, lidakonzedwa kuti lithandize bzakusaya bza wanthu wa Mulungu. Kodi Pfunziro la Nsanza ya Mulindiri lidakuthandizani kuwona kufunika kwa kulekerera Mkristau mwanzanu, ayai kucinja kapembedwe kanu? Mitsonkhano ya mdzinga imbatipfunzisa kuti tikapalizire mu utumiki. Timbapfunza momwe tingapalizirire bzipsa bzabwino na momwe tingapfunzisire mitemo ya m’Bibliya mwa kuphata mtima.—Mat. 28:19, 20.

6. Kodi mitsonkhano yathu imbatilimbisa tani?

6 Mitsonkhano imbatilimbisa. Dzikoli lingatitepese m’makumbukidwe, momwe timbabvera mumtima na mwauzimu. Tsono, mitsonkhano ya gwere imbatilimbisa. (Werengani Mabasa 15:30-32.) M’mitsonkhano yathuyi, kazinji timbapfunza bza kukwanisika kwa mapolofesiya ya m’Bibliya. Bzakutewera bzace mpsakuti, citsimikizo cathu cakuti mapiciro ya Yahova yan’dzakwanisika cimbalimbisidwa. Tenepo, afotokozi wa nkhani ndiwo lini wokha womwe ambalimbisa ifepano. Akristau anzathu womwe ambapereka mitawiro na kuimba na mtima wense, iwombo ambatilimbisa. (1 Wak. 14:26) Ndipo tikambaceza na abale pabodzi na mpfumakazi mitsonkhano ikanati kuyamba ayai itamala, timbatsangalazidwa ndipo timbabzibva kuti timbacita mbali m’gulu la Mulungu.—1 Wak. 16:17, 18.

7. Thangwe ranyi mpsakufunika kumbagumanika pa mitsonkhano yathu?

7 Mitsonkhano imbaticitisa kuti titsogoledwe na mzimu wakucena. Jezu adalewa kuti: ‘Omwe ana makutu abve bzomwe mzimu unkulewa kuna magwere.’ (Cibv. 2:7) Jezu ambatsogolera gwere Lacikristau na mzimu wakucena. Ifepano timbafunika mzimu wakucena kuti  utithandize kulimbika pa mapumpso, utilimbise na kutikonzekeresa kucita utumiki, na kucita bzakusankhula bzabwino. Kodi tin’funika lini kugumana phindu pa makonzedwe yense kuphatanidza mitsonkhano ya gwere kuti titambire mzimu umweyu?

MOMWE WINANGO AMBATOKONYEDWERA

8. Kodi abale wathu ambalimbisidwa tani akambatiwona pa mitsonkhano, kubvesera mitawiro na kuimba kwathu? (Onanimbo kwadru ya msolo wakuti: “Iye Nthawe Zense Ambabwerera Kumui Ankubva Bwino.”)

8 Mitsonkhano imbatipasa mpata wakulatiza lufoyi kwa abale wathu. Kumbukirani bza mabvuto yomwe abale winango wa m’gwere mwanu ankugumana nayo. N’thangwe race mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘Bwerani timbakumbukirane winango na mwanzace’! Paulo akhathandauza kuti tingalatize kukumbukiranaku mwa kusaya kuleka ‘kutsonkhana kwathu pabodzi.’ (Waheb. 10:24, 25) Kugumanika kwanu pa mitsonkhano kumbalatiza kuti imwepo mumbawona Akristau anzanu kuti mbakufunikira nthawe yanu, tceru lanu na thupo lanu. Kuthumizira bzimwebzi, mitawiro yanu yakuphata mtima na kuimba bzimbalimbisa Mboni zinzanu.—Wakol. 3:16.

9, 10. (a) Fotokozani momwe mafala ya Jezu yakugumanika pa Juwau 10:16 yangatithandize kubvesesa thangwe race kutsonkhana na abale wathu n’kwakufunika. (b) Tikambagumanika pa mitsonkhano mwakukhazikika, kodi tingathandize tani winango womwe adalambidwa na banja lawo?

9 Mitsonkhano imbaticitisa kukhala wakuphatana na Akristau anzathu. (Werengani Juwau 10:16.) Jezu adabzindendemeza na m’busa ndipo ateweri wace ninga thimu la mabira. Tsono tilewe kuti, mabira mawiri yali pa phiri, yanango mawiri yali m’cigwa, ndipo bira munango m’bodzi ankudya pa mbuto inango, kodi tingalewe kuti mabira maxanuya ni thimu libodzi? Kulewa cadidi, thimu la mabira limbakhala pabodzi pomwe linkuusidwa. Mpsibodzi-bodzimbo, tingakwanise lini kutewera m’Busa wathu penu timbabzipambula. Tin’funika kumbatsonkhana pabodzi na Akristau winango kuti tikhale mbali ya ‘thimu libodzi’ lakutsogoledwa na ‘m’busa m’bodzi.’

10 Pomwe timbagumanika pa mitsonkhano, timbathandiza ciphatano cathu ca gulu lense la abale. (Psal. 133:1) Akristau anzathu winango adalambidwa na abereki wawo pabodzi na abale wawo. Tsono, Jezu adapicira kuti iye angadawapasa banja lauzimu lomwe lingadawafuna na kuwasamalira. (Mar. 10:29, 30) Pomwe munkutsonkhana mwakukhazikika, imwepo mun’dzakhala baba, mai, m’bale, ayai mpfumakazi ya m’bodzi wa Akristau amwewa! Kodi bzimwebzi bzimbatilimbisa lini kuti timbagumanike pa mitsonkhano yense?

MOMWE YAHOVA AMBATOKONYEDWERA

11. Kodi kugumanika pa mitsonkhano kumbatithandiza tani kupereka kwa Yahova comwe iye an’themera?

11 Kugumanika kwathu pa mitsonkhano kumbapasa  Yahova comwe iye an’themera. Ninga Mulengi wathu, Yahova adathemera kutumbizidwa, kupasidwa umbiri, kutendedwa na kulemekezedwa. (Werengani Cibvumbulutso 7:12.) Pomwe tinkupemba, kuimba na kulewalewa bza Yahova pa mitsonkhano yathu, timbakhala tinkumupasa cinthu comwe iye an’themera—kunamata kwathu. Ifepano timbatenda kwene-kwene mwayi wakulemekeza Ule omwe adaticitira bzinthu bzizinji.

12. Kodi Yahova ambabva tani tikambabvera lamulo lace la kugumanika pa mitsonkhano?

12 Kubvera Yahova n’kwakufunikambo. Iye ambatiuza kuti tileke kusiya kutsonkhana pabodzi, maka-maka m’nthawe zakumalizira zino. Pomwe ifepano tin’bvera cakutonga cimweci, timbakondwesa Yahova. (1 Ju. 3:22) Iye ambabvesesa ndipo ambatenda nyongo yathu yomwe timbacita kuti tigumanike pa mtsonkhano uli-wense.—Waheb. 6:10.

13, 14. Kodi tingafenderere tani Yahova na Jezu pa mitsonkhano?

13 Kugumanika kwathu pa mitsonkhano kumbalatiza Yahova kuti tin’funa kumufenderera pabodzi na Mwana wace. M’mitsonkhano yathu, Mpfunzisi wathu Mkulu ambatitsogolera mwa kuphatisa basa Bibliya. (Zai. 30:20, 21) Napo anyakusaya kukhulupira womwe ambabwera pa mitsonkhano yathu angatsimikize kuti: ‘Mulungu alidi pakati panu.’ (1 Wak. 14:23-25) Yahova ambasimba mitsonkhano yathu na mzimu wakucena ndipo ambatsogolera ndondomeko ya kupfunza Bibliya. Pomwe tiri pa mitsonkhano yathu, timbabvesera fala la Yahova na kuwona cisamaliro cace ca lufoyi. Tenepo, timbafendera kwa iye.

14 Jezu adati: ‘Pali-pense pomwe an’tsonkhana awiri ayai atatu m’dzina langu, ine ndin’khala ndiri pakati pawo.’ (Mat. 18:20) Pakuyambirira mafala ya Jezuya, yambaphata basa pa mitsonkhano yathu. Ninga msolo wa gwere, Kristu ‘ankufamba pakati’ pa magwere ya wanthu wa Mulungu. (Cibv. 1:20–2:1) Kukumbukani bzimwebzi! Yahova na Jezu ambatenga mbali kutilimbisa pa mitsonkhano Yacikristau. Kodi munkumbuka kuti Yahova ambabva tani akawona nyongo yathu yakuti timufenderere iye pabodzi na Mwana wace?

15. Kodi kugumanika pa mitsonkhano kumbalatiza tani Yahova kuti timbafuna kumubvera?

15 Kugumanika kwathu pa mitsonkhano kumbalatiza kuti tinkuthandiza utongi bwa Mulungu. Napo Yahova ambatiuza kuti timbatsonkhane, iye ambatikakamiza lini kucita bzimwebzi. (Zai. 43:23) Tenepo, bzina ifepano kulatiza Yahova kuti timbamufuna kwene-kwene kucokera mu mtima mwathu na momwe timbathandizira utongi bwace. (War. 6:17) Mwa ciratizo, patrau angatingingimize kuti timbaluze mitsonkhano thangwe ra basa. Boma lingatitsutse, licitigopswa kuti tin’dzalipira kobiri zizinji, tin’dzamangidwa, ayai kucitiridwa cinthu cinango cakuipa tikambatsonkhana kuti tinamate. Ayai tingayezedwe kuti tikacite masenzeka m’mbuto mwa kuyenda ku mitsonkhano. Pa bzakucitika ninga bzimwebzi, timbafunika kusankhula: Kodi mbani omwe tin’dzatumikira? (Mab. 5:29) Tikasankhula kuthandiza utongi bwa Yahova, timbakondwesa mtima wace.—Mim. 27:11.

PITIRIZANI KUBZIPEREKA PA KUTSONKHANA PABODZI

16, 17. (a) Kodi timbadziwa tani kuti mitsonkhano ikhali yakufunika kwene-kwene kwa Akristau wakuyambirira? (b) Kodi m’bale George Gangas akhabva tani na mitsonkhano Yacikristau?

16 Akristau wakuyambirira alibe kundotsonkhana pa nthawe yomwe padacitika bzakudabwisa pa Pentekosite mu 33 EC. ‘Iwo adapitiriza kutetekera bzomwe apostolowo akhawapfunzisa kuti ambatsonkhane pabodzi.’ (Mab. 2:42) M’cigirego, fala lomwe lasanduliziridwa kuti ‘adapitiriza kutetekera’ limbathandauza kucita cinthu mwa kupirira ndipo na nyongo. Bzikhali lini bzakupusa kwa Akristauwa kumbatsonkhana  pakuti akhali pansi pa utongi bwa Roma ndipo akhatsutsidwambo na atsogoleri wacipembedzo Wacijuda. Koma iwo adapirira.

17 Atumiki wa Yahova azinji wa nsiku zino, ambawona mitsonkhano Yacikristau kukhala yakufunika kwene-kwene. George Gangas, omwe adatumikira m’Bungwe Lakutonga kwa magole yakuposa 22, adati: “Kwa inepano, kutsonkhana na abale n’cinthu cakukondwesa ndipo ni nsansa ya cirimbiso. Bzikakwanisika, ndimbafuna kukhala pakati pa wanthu wakuyamba kufika pa Nyumba ya Umambo, na kukhala pakati pa wakumalizira kucoka. Ndimbakondwa mu mtima mwangu ndikambaceza na wanthu wa Mulungu. Pomwe ndiri pakati pawo ndimbabzibva ndiri pa mui na banja langu, m’paraizo wauzimu.” Iye adathumizira kuti: “Ninga busula yomwe nthawe zense imbalata ku mpoto, kwa inepano makumbukidwe na cikhumbo cangu ni kugumanika pa mitsonkhano.”

18. Kodi imwepo mumbabva tani na mitsonkhano yathu, ndipo ndimwe wakutsimikiza kucita ciyani?

18 Kodi mumbabvambo bzibodzi-bodzi pa nkhani ya kutsonkhana kuti munamate Yahova? Khalani wakutsimikiza kupirira mucicita nyongo kuti mumbatsonkhane mwakukhazikika. Tenepo imwepo mun’dzalatiza kuti munkutawiriza Mambo Davide, omwe adalewa kuti: ‘Yahova, ndimbafuna nyumba yomwe imwepo mumbakhala.’—Psal. 26:8.

^ [1] (ndime 3) Akristau anzathu winango ambakwanisa lini kugumanika pa mitsonkhano mwakukhazikika thangwe ra mabvuto yakusiyana-siyana, ninga matenda makulu. Iwo angakhale wakutsimikiza kuti Yahova ambabvesesa mabvuto yawo ndipo ambatenda kwene-kwene nyongo yawo ya kumunamata. Akulu angathandize abalewa kuti agumane phindu la uzimu, pinango angacite makonzedwe kuti ambabvesera mitsonkhano na pa mtedwe ayai kuwagaravaliri mitsonkhanoyo.

^ [2] (ndime 3) Onani kwadru yakuti “Mathangwe yakugumanikira pa mitsonkhano.”