Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 43

Yahova Akutsogolera Gulu Lace

Yahova Akutsogolera Gulu Lace

‘“Sikuti na acikunda ne na mphanvu, koma na mzimu wangu,” alewa tenepo Yahova wa anyankhondo.’—ZAKARIYA 4:6.

NYIMBO 40 Kodi Ndife Atumiki wa Yani?

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Kodi akristau wakubatizidwa an’funika kupitiriza kucita ciyani?

KODI ndimwe wakubatizidwa? Penu munti inde, ndiye kuti imwepo pomwe mudabatizidwa mudalatiza pakati pa wanthu azinji kuti mumbakhulupira Yahova ndipo mukufuna kumutumikira. * Ndipo kulewa mwakusaya kupenukira, cikhulupiro canu kwa Yahova cikupitiriza kukula. Tenepo imwepo mun’funika kupitiriza kukhulupira kuti Yahova ni omwe akutsogolera gulu lace ntsiku zino.

2-3. Kodi Yahova akutsogolera tani gulu lace ntsiku zino? Fotokozani bziratizo.

2 Ntsiku zino Yahova akutsogolera gulu lace mu njira yakulatiza momwe iye aliri, bzomwe iye ambafuna kuti bzicitike na mitemo yace. Mbatiwoneni makhalidwe matatu ya Yahova, yomwe yambawonekera mu gulu lace.

3 Cakuyamba, ‘Mulungu alibe tsankhulo.’ (Mabasa 10:34) Lufoyi lidacitisa Yahova kupereka Mwana wace ninga ‘cakulombolera wanthu wentse.’ (1 Timotio 2:6; Juwau 3:16) Yahova akuphatisa basa wanthu kuti apalizire wanthu wentse omwe akufuna kutetekera. Mwa njira imweyi, iye akuthandiza wanthu azinji kuti adzapulumuke. Caciwiri, Yahova ni Mulungu wakulinganizika na wa mtendere. (1 Wakolinto 14:33, 40) Tenepo ifepano tingadikhirire kuti omwe ambamunamata, amutumikire mwakulinganizika na mwa mtendere. Cacitatu, Yahova ni ‘mpfunzisi Mkululetu.’ (Zaiya 30:20, 21) Ndipopa gulu lace limbacita nyongo yakupfunzisa wanthu winango Fala lace, mu gwere na mu upalizi. Kodi Akristau wakuyambirira adatewezera tani makhalidwe matatuya? Kodi wanthu wace akutewezerambo tani makhalidwe yaceya ntsiku zino? Ndipo mzimu wa Yahova ungakuthandizeni tani pomwe mukumutumikira pabodzi na gulu lace ntsiku zino?

 MULUNGU ALIBE TSANKHULO

4. Mwakubverana na Mabasa 1:8, kodi Jezu adauza ateweri wace kuti acite ciyani, ndipo ni thandizo liponi lomwe iwo angadatambira?

4 Mu nthawe ya Akristau wakuyambirira. Mafala yomwe Jezu adapalizira, yadacitisa wanthu kukhala na cidikhiro. (Luka 4:43) Iye adauza ateweri wace kuti apitirize kucita basa lomwe iye adaliyambisa. Basa la kupalizira ‘mpaka kumalekezero ya dziko la pantsi.’ (Werengani Mabasa 1:8. *) Tsono ateweriwo angadakwanisa lini kucita basalo mwa iwo okha. Jezu adalewa kuti iwo angadzatambira mzimu wakucena ninga ‘mthandizi’ kuti uwathandize.—Juwau 14:26; Zakariya 4:6.

5-6. Kodi mzimu wakucena udathandiza tani ateweri wa Jezu?

5 Ateweri wa Jezu adatambira mzimu wakucena pa Pentekosite wa mu 33. Na thandizo la mzimu wakucenayo iwo adayamba kupalizira. Ndipo pa nthawe ing’ono-ng’ono wanthu azinji adabvuma mafala ya Mulungu. (Mabasa 2:41; 4:4) Pomwe wanthu adayamba kuwazunza, iwo alibe kubva mantha ayai kusiya kupalizira. M’mbuto mwace, iwo adakumbira Yahova kuti awathandize. Tenepo, anyakupfunzawo adapemphera kwa Yahovayo kuti: ‘Citisani kuti akapolo wanu apitirize kulewalewa mafala yanu mwakukhwimika.’ Iwo adadzala na mzimu wakucena ndipo adapitiriza ‘kulewalewa mafala ya Mulungu mwakukhwimika.’—Mabasa 4:18-20, 29, 31.

6 Anyakupfunza wa Jezu adagumana pomwe na mabvuto yanango. Mwa ciratizo, iwo akhana bzinembo bzing’ono-ng’ono ndipo akhalibe mabukhu yomwe yangadawathandiza kubvesesa Bibliya ninga momwe ifepano timbacitira ntsiku zino. Ndipo anyakupfunzawo akhafunika kupalizira wanthu omwe akhalewalewa bzirewedwe bzakusiyana-siyana. Napo kuti anyakupfunza wa nyongowo adagumana na mabvuto yentseneya, iwo adacita cinthu comwe cikhawoneka ninga kuti angadakwanisa lini kucita mkati mwa magole 30. Anyakupfunzawo adapalizira mafala ya Mulungu kuna ‘cilengedwe centse ca pantsi.’—Wakoloso 1:6, 23.

7. Magole yakupitirira 100 m’mbuyomu, kodi atumiki wa Mulungu adadziwa tani bzomwe Mulunguyo akhafuna kuti iwo acite, ndipo iwo adacita ciyani?

7 Mu nthawe yathu ino. Yahova akupitiriza kutsogolera wanthu wace, ndipo akupitiriza kuwapasa mphanvu kuti apitirize kucita bzomwe iye ambafuna. Yahova akutsogolera wanthu wace mwa kuphatisa basa Bibliya lomwe lidafuliziridwa na mzimu wace wakucena. Tikambawerenga Bibliyalo, limbatiuza bza utumiki bza Jezu na lamulo lomwe adalipereka kuna ateweri wace, lamulo lakuti apitirize kucita basa lomwe iye adaliyambisa. (Mateu 28:19, 20) Nsanza ya Mulindiri ya Julho 1881, idalewa kuti: “Yahova alibe kutidzoza kuti titumbizidwe na wanthu, ayai kuti tikhale wakudala, koma adatidzoza kuti tiphatise basa bzentse bzomwe tinabzo kuti tipalizire mafala yace.” Kabukhu kakucemeredwa kuti To Whom the Work Is Entrusted (Mbani Omwe Adapasidwa Basali), komwe kadacosedwa mu gole la 1919, kadalewa kuti: “Pana basa lizinji kuti licitidwe, tsono basalo nda Mbuya. Ndipo iye an’dzatipasa mphanvu kuti tikwanise kulicita.” Inde, ninga Akristau wakuyambirira wale, abalewa adabzipereka pa basali na cikhulupiro cakuti mzimu wakucena ungadawathandiza kupalizira wanthu wentse. Ifepanombo ntsiku zino timbakhulupira kuti mzimu wakucena un’tithandizambo kucita basali.

Gulu la Yahova limbaphatisa basa bzinthu bzabwino bzakupfunzisira kuti limwaze mafala yabwino ya Mulungu (Onani ndime 8-9)

8-9. Kodi ni njira ziponi zomwe gulu la Yahova lidaphatisa basa kuti limwaze mafala ya Mulungu?

8 Gulu la Yahova limbaphatisa basa bzakupfunzisira bzabwino bzomwe bziripo kuti limwazire nabzo mafala ya Mulungu. Bzinthubzo bzimbaphatanidza mabukhu yakucita kudindidwa, Fotodrama ya cirengedwe, jiradisko, kanderendere wa bzakukuzira mafala, na radio. Ntsiku zino tikuphatisa basa mitcini ya nzeru. Ndipo gulu likusandulizira mabukhu mu bzirewedwe bzizinji kuposa kale-kale. Thangwe ranyi? Thangwe ra kufuna kuthandiza wanthu wa mitundu yentse kuti abve mafala ya Mulungu mu cirewedwe cawo. Bzimwebzi bzikulatiza kuti Yahova alibe tsankhulo.  Iye adaleweratu kuti mafala yace yan’dzapaliziridwa kuna wanthu wa ‘mitundu yentse, madzinza yentse, bzirewedwe bzentse na mbumba zentse.’ (Cibvumbulutso 14:6, 7) Tenepo, iye akufuna kuti wanthu wentse abve mafala ya Umambo.

9 Tani pakulewa bza wanthu omwe mpsakunesa kuwapalizira thangwe rakuti ambakhala mbuto zakukhotcerereka zomwe tingakwanise lini kupita? Kuti tikwanise kuwapalizira, Yahova adathandiza gulu lace kuti liyambe kucita upalizi bwa padeca. Mwa ciratizo, mu 2001, Bungwe Lakutonga lidabvumiza abale na mpfumakazi wa ku França kuti aphatise basa tumakartau na njira zinango pakugawira mabukhu yathu. Ndipo na kupita kwa nthawe abale wa mbuto zinango adayambambo kuphatisa basa njira imweyi mu upalizi bwawo. Tenepo bzakutewera bzace bzidakhala bzabwino. Ku Estados Unidos mu gole la 2011, kudakhazikisidwa njira ipsa ya kupalizira, maka-maka ku mbali zinango za mzinda wa Nova Iorque zomwe zimbakhala na wanthu azinji. Mu gole lakuyamba, mabukhu yakukwana 102.129 na marevista 68.911 yadagawiridwa. Ndipo mbogo ya wanthu wakukwana 4.701 adakumbira pfunziro la Bibliya. Bzimwebzi bzikulatiziratu padeca kuti mzimu wa Yahova ukhathandizira basalo. Ndipopa Bungwe Lakutonga lidabvumiza abale wa pa dziko lentse la pantsi kuti aphatise basa njira imweyi.

10. Kodi tingacite ciyani kuti tikulise luso lathu lakupalizira na lakupfunzisa?

10 Phatisani basa njira zomwe Yahova ambatipfunzisa pa mitsonkhano yathu yacikristau. Ndipo palizirani na nyongo pabodzi na gulu lanu. Abale wa gulu lanu angakuthandizeni kupalizira na kupfunzisa ndipo angakulimbikiseni na bziratizo bzawo bzabwino. Napo penu mukugumana na mabvuto mu utumiki bwanu, pitirizani kupalizira. Tenepo ninga momwe vesi lathu lalewera, ifepano tikukwanisa kucita bzomwe Mulungu ambafuna sikuti mwa ife tekha, koma thangwe ra kuthandizidwa na mzimu wace wakucena. (Zakariya 4:6) Kuposa bzentse, mbatitsimikizireni kuti tikucita basa la Mulungu.

YAHOVA NI MULUNGU WAKULINGANIZIKA NA WA MTENDERE

11. Kodi Bungwe Lakutonga lidaphata tani basa mwakuphata kuti likhazikise dongosolo na mtendere pakati pa wanthu wa Mulungu?

11 Mu nthawe ya Akristau wakuyambirira. Mu Jeruzalemu Bungwe Lakutonga lidaphata basa mwakuphatana kuti wanthu wa Mulungu akhale wakulinganizika na wa mtendere. (Mabasa 2:42) Mwa ciratizo, pakati pa gole la 49, Akristau azinji akhana makumbukidwe yakusiyana-siyana pa nkhani ya mgwatidwe. Tsono mwakutsogoleredwa na mzimu wakucena, Bungwe Lakutonga lidacezerana bza  nkhaniyo. Iwo adacita bwino kucezerana nkhaniyo, thangwe angadasaya kucezerana bzingadakhala bzakunesa kucita bwino-bwino basa lakupalizira. Napo kuti iwo akhali Adjuda, apostolo pabodzi na amuna akulu alibe kutengeka na bzipfunziso bza Adjudawo. Koma adathemba Fala la Mulungu acikumbira mzimu wakucena kuti uwathandize kuwona bzakucita pa nkhaniyo. (Mabasa 15:1, 2, 5-20, 28) Kodi n’ciyani cidadzacitika? Yahova adasimba bzomwe iwo adasankhula kucita ndipo mtendere na ciphatano pabodzi na basa lakupalizira bzidayenda patsogolo.—Mabasa 15:30, 31; 16:4, 5.

12. Kodi n’ciyani comwe cikulatiza kuti gulu la Yahova ndakulinganizika na lakuphatana ntsiku zino?

12 Mu nthawe yathu ino. Gulu la Yahova likuthandiza atumiki wa Yahova kuti akhale wakulinganizika na wa mtendere. Tikabwerera m’mbuyo, mu 1895, mu revista yakuti Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence ya 15 Novembro mukhana msolo wa nkhani wakucokera pa 1 Wakolinto 14:40, wakuti “Kucita Bzinthu Mwakuthemera na Mwakulongosoka,” nkhaniyo idalewa kuti: “Apostolo adanembera gwere lakuyambirira bzinthu bzizinji pa nkhani yakulinganizika. Mpsakufunika kwene-kwene kuteweza ‘bzinthu bzomwe iwo adanembabzo kuti bzitipfunzise.’” (Waroma 15:4) Ninga Akristau wakuyambirira wale, ntsiku zino gulu la Yahova likucita nyongo yakuthandiza magwere yacikristau kuti yapitirize kukhala yakulinganizika na ya mtendere. Mwa ciratizo: Imwepo muciyenda kukatsonkhana na gwere linango pa pfunziro la Nsanza ya Mulindiri, napo penu muli ku dziko linango, munkakwanisa kuwona kuti momwe pfunzirolo likufambira pabodzi na nkhani yomwe ikupfunzidwa, bziribe kusiyana na bzomwe bzimbacitikambo m’gwere mwanu. Ndipo munkabzibva ninga kuti muli mu gwere lanu basi. Ni mzimu wakucena omwe umbacitisa kuti atumiki wentse wa Mulungu akhale wakuphatana.—Sofoniya 3:9.

13. Mwakubverana na Tiyago 3:17, kodi tin’funika kubzibvunza mibvunzo iponi?

13 Bzomwe mungacite. Yahova akufuna kuti ‘tikoye ubodzi bwathu mwa mzimuyo, na mwa mtendere ninga cingwe cakutimangiridza.’ (Wayefezo 4:1-3) Tenepo, bzibvunzeni kuti: ‘Kodi nimbalimbikisa ciphatano na mtendere m’gwere? Kodi nimbabvera omwe akutsogolera? Kodi nimbakhala wakukonzeka kuthandiza winango na kuwatumikira?’ (Werengani Tiyago 3:17. *) Penu mukuwona kuti mun’kwanisa kucita bzimwebzi, pempherani kwa Mulungu kuti akupaseni mzimu wace wakucena.  Ndipo imwepo mukabvuma kuti bzimwebzi bzicinje unthu bwanu, abale na mpfumakazi m’gwere mwanu an’dzakutendani kwene-kwene.

YAHOVA AMBATIPFUNZISA NDIPO AMBATIPASA BZOMWE TIMBAFUNIKIRA

14. Mwakubverana na Wakoloso 1:9, 10, kodi Yahova adapfunzisa tani atumiki wace wakuyambirira?

14 Mu nthawe ya Akristau wakuyambirira. Yahova ambafuna kupfunzisa wanthu wace. (Psalymo 32:8) Iye akufuna kuti atumiki wacewo amudziwe na kumufuna ninga wana wace omwe ambawafuna. Tsono bzentsenebzi bzingakwanisike lini bzikakhala kuti Yahovayo ambawapfunzisa lini. (Juwau 17:3) Mwa ciratizo, Yahova adaphatisa basa atumiki wace wakuyambirira kuti apfunzise wanthu wace. (Werengani Wakoloso 1:9, 10. *) Mzimu wakucena omwe ni ‘mthandizi’ omwe Jezu adalewa udathandizambo anyakupfunza. (Juwau 14:16) Mzimu wakucena udathandiza anyakupfunzawo kubvesesa Fala la Mulungu na kukumbukira bzomwe Jezu adalewa na kucita. Ndipo na kupita kwa nthawe iwo adabziwerenga m’mabukhu ya Mavanjedyo. Bzomwe iwo adawerengabzo bzidalimbikisa cikhulupiro ca Akristau wakuyambirira, ndipo bzidalimbisambo lufoyi lomwe akhanalo kuna Mulungu pabodzi na kuna Mwanace, ndipo bzidalimbisambo lufoyi lawo.

15. Kodi mafala ya Yahova yomwe yali pa Zaiya 2:2, 3, ya kukwanisika tani ntsiku zino?

15 Mu nthawe yathu ino. Yahova adaleweratu kuti mu ‘ntsiku za kumalizira’ wanthu an’dzayenda pa phiri lace lakuyezezera kuti akapfunzisidwe njira zace. (Werengani Zaiya 2:2, 3. *) Ndipo ifepano  tikuwona polofesiya imweyi ikukwanirisidwa mu ntsiku zathu zino. Tenepo, bzikuwonekeratu padeca kuti kunamata kwacadidi kukuyenda patsogolo kuposa kunamata kwakunama. Yahova akupasa atumiki wace cakudya cizinji cauzimu cakucokera m’Bibliya. (Zaiya 25:6) Iye akutipasa cakudyaco mu njira zakusiyana-siyana mwakuphatisa basa ‘kapolo wakukhulupirika na wanzeru.’ Mwa ciratizo, tingawerenge nkhani, ndipo pa mitsonkhano yathu timbabva nkhani ndipo timbawonambo mavidiyo ya bzithunzi-thunzi. (Mateu 24:45) Na bzimwebzi, timbabzibva ninga momwe adabvera Eliu, omwe akhali xamwali wace wa Djobi, iye adalewa kuti: ‘Kodi ni mpfunzisi uponi omwe angandendemerane na Mulungu?’—Djobi 36:22.

Tsimikizani mu mtima mwanu kuti mukupfunza cadidi ndipo ciphatiseni basa pa moyo wanu (Onani ndime 16) *

16. Kodi n’ciyani comwe cingakuthandizeni kukula mwauzimu?

16 Bzomwe mungacite. Mzimu wa Mulungu un’dzakuthandizani kuphatisa basa pa moyo wanu bzomwe mumbawerenga na kupfunza m’Fala la Mulungu. Pempherani kwa Mulunguyo ninga momwe nyakunemba bukhu la Psalymo adacitira. Iye adapemphera kuti: ‘Ndipfunziseni Yahova bza njira yanu. Nin’dzafamba m’cadidi canu. Ndipaseni mtima wakusaya kugawanika kuti ndigope dzina lanu.’ (Psalymo 86:11) Tenepo pitirizani kumbawerenga na kupfunza Bibliya pabodzi na mabukhu yanango yomwe gulu la Yahova limbatipasa. N’cadidi kuti cakulinga canu n’cakundofuna lini kukhala na cidziwiso, koma n’cakufuna kutsimikizira kuti cimweci n’cadidi ndipo mukufuna kuciphatisa basa pa moyo wanu. Mzimu wa Yahova ungakuthandizeni kucita bzimwebzi. Mun’funikambo kumbalimbikisa abale na mpfumakazi zanu. (Wahebereu 10:24, 25) Thangwe ranyi? Thangwe iwo ni wanthu wa m’banja lanu lauzimu. Mukumbireni Mulungu kuti pa mitsonkhano mumbapereke mitawiro na mtima wanu wentse, na kumbacita ciri-centse comwe mungakwanise kuti mumbakwanirise mbali yanu pa mitsonkhano. Mukambacita bzimwebzi, mumbalatiza kuti mumbafuna Yahova na Mwana wace ndipo mumbafunambo ‘mabira’ yawo.—Juwau 21:15-17.

17. Kodi mungalatize tani kuti mukuthandizira gulu la Yahova mwakukhulupirika?

17 Mwakusaya kucedwa, pa dziko la pantsi pan’dzakhala na gulu libodzi lokha la kutsogoleredwa na Mulungu. Tenepo, khalani pa ciphatano na gulu la Yahova. Latizani kuti mumbafuna wanthu wentse ninga momwe Yahova ambawafunira, mwa kuwapalizira kuli-wentse komwe mungawagumane. Tewezerani Yahovayo mwakukhala wakulinganizika na kulimbikisa mtendere m’gwere, mucikhalambo wakuphatana na gwere lacero. Ndipo tetekerani Mpfunzisi wanu Mkululetu mwa kuphatisa basa bzinthu bzentse bzomwe iye ambatipfunzisa. Tenepo mukacita bzimwebzi, mun’dzakhala lini na mantha pomwe dziko la Sathaniri likuyenda kukamala. M’mbuto mwace, mun’dzakhala wakukhwimika pakati pa wanthu omwe akutumikira pabodzi na gulu la Yahova mwakukhulupirika.

NYIMBO 3 Ndimwe Mphanvu Yathu, Cidikhiro Cathu, Timbakukhulupirani

^ ndi. 5 Kodi mumbatsimikiza kuti ni Yahova omwe akutsogolerera gulu lace ntsiku zino? Mu nkhani ino tiniwona momwe Yahova akhatsogolerera gwere la Akristau wakuyambirira, ndipo tiniwonambo momwe iye akupitirizira kutsogolerera wanthu wace ntsiku zino.

^ ndi. 1 KAFOTOKOZEDWE KA MAFALA YANANGO: Gulu la Yahova lina mbali ziwiri, mbali ya kudzulu na mbali ya pa dziko la pantsi. Mu nkhani ino, fala lakuti “gulu” likuimira mbali ya pa dziko la pantsi.

^ ndi. 4 Mabasa 1:8 Koma mzimu wakucena ukadzafika pa imwepo, mun’dzatambira mphanvu. Pamwepo mun’dzakhala mboni zangu mu Jeruzalemu, ku Judeya kwentsene na ku Samariya mpaka kumalekezero ya dziko la pantsi.

^ ndi. 13 Tiyago 3:17 Koma nzeru yakucokera kudzulu cakutoma iyo njakucena, patsogolo pace nja mtendere, njakulekerera, njakukonzeka kubvera, njakudzala na ntsisi na bzisapo bzabwino, njakusaya tsankhulo na yakusaya cinyengo.

^ ndi. 14 Wakoloso 1:9 Ndipopa, kuyambira pa ntsiku yomwe tidabva bzimwebzi, tiribe kulekeza kukupemphererani na kukumbira kuti mukhale wakudzala na cidziwiso caico ca kufuna kwace, na nzeru zentse pabodzi na kubvesesa bzinthu bzauzimu, 10 kuti mufambe bwino mwakubverana na bzomwe Yahova ambafuna, kuti mumukondwese kwene-kwene, pomwe munkupitiriza kubala bzisapo mwa basa lentse labwino na kuthumizira cidziwiso caico ca Mulungu.

^ ndi. 15 Zaiya 2:2 Mu ntsiku za kumalizira, phiri la nyumba ya Yahova lin’dzakhazikika padzulu pa ntsonga za mapiri, ndipo lin’dzakwizidwiratu padzulu pa mapiri mang’ono-mang’ono. Mitundu yentse in’dzayenda kumweko. 3 Wanthu wakucokera m’madzinza yakusiyana-siyana an’dzabwera acilewa kuti: ‘Bwerani wanthumwe, mbatiyendeni tikakwire phiri la Yahova. Mbatiyendeni ku nyumba ya Mulungu wa Djakobi. Iye ankatipfunzisa bza njira zace, ndipo ife tin’dzafamba m’njira zacezo.’ Pakuti mu Ziyoni mun’dzacoka mitemo ndipo mafala ya Yahova yan’dzacoka mu Jeruzalemu.

^ ndi. 56 BZOMWE BZIKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Pambuyo pakuwona mavidiyo na bziratizo bza wale omwe akutumikira komwe kukufunikira apalizi azinji, mpfumakazi yomwe ni mpainiya ikutewezerambo bziratizo bzawo. Mwakusaya kucedwa ikukwanirisa cakulinga cace cakuyenda kukapalizira komwe kukufunikira apalizi azinjiko.