Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 41

Momwe Tingathandizire Anyakupfunza Wathu wa Bibliya kuti Afike pa Kubatizidwa—Mbali Yakuyamba

Momwe Tingathandizire Anyakupfunza Wathu wa Bibliya kuti Afike pa Kubatizidwa—Mbali Yakuyamba

‘Imwepo ndimwe tsamba la Kristu, lakunembedwa na ifepano ninga atumiki.’—2 WAKOLINTO 3:3.

NYIMBO 78 ‘Kupfunzisa Fala la Mulungu’

BZOMWE TIN’PFUNZA *

Gwere limbakomedwa kuwona nyakupfunza wa Bibliya omwe iwo ambamufuna kwene-kwene  akubatizidwa (Onani ndime 1)

1. Kodi 2 Wakolinto 3:1-3 ambatithandiza tani kuona kuti ni mwayi ukulu kupfunzisa munthu Bibliya mpaka kufika pakubatizidwa? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lakuyamba.)

KODI mumbabva tani mukawona nyakupfunza wa Bibliya wa m’gwere lanu akubatizidwa? Kulewa cadidi mumbakomedwa kwene-kwene! (Mateu 28:19) Penu imwepo ndimwe omwe mukhapfunzisa munthuyo, mumbakhala wakukondwa mukawona nyakupfunza wanuyo akubatizidwa! (1 Watesalonika 2:19, 20) Anyakupfunza wa Bibliya omwe abatizidwa tsapanopa, ambakhala na ‘matsamba yakubzitumbiza nayo’ sikuti na omwe adawacitisa pfunziro, koma na gwere lentse.—Werengani 2 Wakolinto 3:1-3. *

2. a) Kodi ni mbvunzo uponi wakufunika omwe tin’cezerana, ndipo thangwe ranyi? (b) Kodi pfunziro la Bibliya n’ciyani? (Onani mafala ya m’nyantsi.)

2 Mpsakudekeza kwene-kwene kuwona kuti magole manayi yapitaya mbogo ya anyakupfunza * wa Bibliya ikhali ya mamidyau 10 mwezi uli-wentse pa dziko lentse la pantsi. Ndipo pa gole liri-lentse mbogo ya wanthu wakupitirira 280.000 akhabatizidwa acikhala Mboni ya Yahova. Kodi tingathandize tani pomwe mamidyau ya anyakupfunza winango wa Bibliya kuti afike pa kubatizidwa? Pakuti Yahova akadapereka nthawe yace na mpata kwa wanthu kuti akhale anyakupfunza wa Jezu, ifepano  tin’funika kucita ciri-centse kuti tiwathandize kuti afike pakubatizidwa. Thangwe rakuti nthawe yasala pang’ono!—1 Wakorito 7:29a; 1 Pedru 4:7.

3. Kodi mu nkhani ino tin’pfunza ciyani pakulewa bza kupfunzisa Bibliya?

3 Pakuti basa lakupfunzisa wanthu ndakufunika kwene-kwene, Bungwe lakutonga lidabvunza ma Beteli bzomwe bzingafunike kucitidwa kuti anyakupfunza wa Bibliya athandizidwe acifika pa kubatizidwa. Mu nkhani ino na mu nkhani yakutewera, tiniwona bzomwe tingapfunze na apainiya, amisiyonario na anyakunyang’anira dera. * (Mimwani 11:14; 15:22) Tiniwonambo bzomwe anyakupfunzisa na anyakupfunza wa Bibliya angacite kuti pfunziro lawo la Bibliya likhale lakudekeza na la phindu. Mu nkhani ibodzi-bodzi ino tiniwona bzinthu bzixanu bzomwe anyakupfunza wa Bibliya an’funika kucita kuti pfunziro lawo liyende kutsogolo mpaka kufika pakubatizidwa.

MBACITISANI PFUNZIRO SUMANA IRI-YENTSE

Mubvunzeni nyakupfunza wanu wa Bibliya penu mungacite pfunzirolo mwakucita kukhala (Onani ndime 4-6)

4. Thangwe ranyi tin’funika kumbacita pfunziro la Bibliya na munthu mwakukhazikika?

4 Abale na mpfumakazi zathu zizinji ambacitisa mapfunziro ya Bibliya pamui pa nyakupfunzayo. Imweyi ni njira yabwino yakuyambisira pfunziro, koma nthawe zizinji pfunzirolo limbacitidwa lini sumana iri-yentse. Kuti abale na mpfumakazi zinango athandize munthuyo kufuna kudziwa bzizinji, ambaligari ayai kunembera munthuyo mensaje kuti amufotokozere nkhani za m’Bibliya. Bzimwebzi bzingapitirize kucitika kwa minyezi mizinji, ndipo bzingacitise lini munthu * kufuna kupfunza Bibliya. Tsono munthuyo akasaya kukhala na pfunziro la Bibliya la kukhazikika angayende lini patsogolo acifika pakubatizidwa.

5. Mwakubverana na Luka 14:27-33, kodi bzomwe Jezu adalewa bzingatithandize tani pa basa lathu lakupfunzisa wanthu?

5 Jezu adaphatisa basa ciratizo cinango pakulewa bzomwe munthu an’funika kucita kuti akhale nyakupfunza wace. Iye adalewa bza munthu omwe akufuna kumanga ntsanza na bza mambo omwe akufuna kuyenda ku nkhondo. Jezu adalewa kuti nyakumangayo an’funika ‘[kuyamba] wakhala pantsi na kulewenga kobiri zomwe adzonge’ kuti akwanise kumaliza kumanga ntsanzayo, ndipo mambo ‘cakutoma [an’funikambo] kukhala pantsi, kuti awone penu’ anyankhondo wace angakwanise kukakwanirisa bzomwe iwo an’funa kukacita. (Werengani Luka 14:27-33. *) Mwakundendemerana  na bzimwebzi, Jezu ambadziwa kuti munthu omwe akufuna kukhala nyakupfunza wace ambafunikira kuwonesesa bzomwe iye an’funika kucita kuti akhaledi nyakupfunza wace. Ndipopa ifepano tin’funika kumbalimbikisa anyakupfunza wathu wa Bibliya kuti ambapfunze nafe sumana iri-yentse. Kodi tingacite tani bzimwebzi?

6. Kodi n’ciyani comwe tin’funika kucita kuti anyakupfunza wathu wa Bibliya ayende patsogolo?

6 Yambani kulimbikisa wale omwe mumbapfunza nawo pamui. Mungacite bzimwebzi mwa kumbawawerengera sikuti vesi libodzi, koma mavesi mawiri pa nthawe yomwe muniwazungira. Ndipo mukawona kuti mwenekaciro wa nyumbayo akukomedwa na kuzungiridwako, mubvunzeni penu pamuipo pana mbuto yomwe mungacite kukhala kuti mupitirize na macezayo. Mtawiro wa mwenekaciro nyumbayo un’dzakuthandizani kudziwa penu akufunadi kupfunza Bibliya ayai ne. Ndipo kuti mumuthandize kuyenda patsogolo mwakamfulumize, mubvunzeni kuti mudziwe penu angabvume kuti mumbapfunze naye kawiri pa sumana. Tsono pambafunika bzizinji sikuti kundopfunza naye kabodzi ayai kawiri pa sumana.

MBAYAMBANI MWAKONZEKERA

Mbakonzekerani pfunziro lanu la Bibliya, ndipo mbathandizani nyakupfunza wanuyo kuti ambakonzekerembo yekha (Onani ndime 7-9)

7. Kodi mpfunzisi angakonzekere tani bwino, pomwe akanati kuyenda kukacitisa pfunziro la Bibliya?

7 Penu ndimwe mpfunzisi, mun’funika kumbayamba mwakonzekera pfunziro liri-lentse. Cakuyamba mbawerengani nkhani yomwe munkapfunza naye munthuyo pabodzi na mavesi yace. Ndipo mukamala, phatisisani nfundo zikulu-zikulu zomwe ziri mu nkhaniyo. Kumbukirani bza msolo wa nkhaniyo, tumisolo tung’ono-tung’ono, mibvunzo yakupfunza, werengani bzinembo, phatisani basa bzithunzi-thunzi pabodzi na mavidiyo yomwe yangakuthandizeni kufotokoza bwino nkhaniyo. Patsogolo pace, kumbukirani nyakupfunza wanuyo, ndipo onani momwe mungakafotokozere nkhaniyo mu njira yakusaya kunesa na mwakubveka bwino, kuti nyakupfunza wanuyo akabvesese na kubziphatisa basa.—Nehemiya 8:8; Mimwani 15:28a.

8. Kodi mafala ya mpostolo Paulo yomwe yali pa Wakoloso 1:9, 10 yakutipfunzisa ciyani pa nkhani yakupempherera anyakupfunza wathu?

8 Pomwe mukufuna kukonzekera, yambani kupemphera kwa Yahova kuti athandize nyakupfunza wanuyo pabodzi na bzomwe iye akufunikira. Mukumbireni Yahova kuti akuthandizeni kucitisa pfunziro la Bibliyalo mu njira yomwe ingatokonye mtima wa nyakupfunza wanuyo. (Werengani Wakoloso 1:9, 10. *) Yezerani kuwonesesa bzinthu bzomwe bzingakhale bzakunesa kubvesesa kuna nyakupfunza wanuyo ayai kubzikhulupira. Kumbukirani kuti  cakulinga canu n’cakufuna kumuthandiza kuti ayende pa tsogolo acibatizidwa.

9. Kodi mpfunzisi angathandize tani nyakupfunza wace kukonzekera pfunziro la Bibliya? Fotokozani.

9 Tikudikhirira kuti pfunziro la Bibliya lomwe limbacitika kawiri-kawiri, lin’dzathandiza nyakupfunza wa Bibliya kutenda bzinthu bzentse bzomwe Yahova na Jezu adacita, ndipo iye an’dzafunisisa kudziwa bzizinji. (Mateu 5:3, 6) Kuti nyakupfunza wa Bibliya agumane phindu na pfunzirolo, iye an’funika kumbaikha makumbukidwe yace pa bzomwe akupfunzabzo. Kuti mukwanise kumuthandiza kucita bzimwebzi, mufotokozereni kuti mpsakufunika kuti iye ambayambe wakukonzekera nkhani ibodzi na ibodzi, mwa kuwerenga msolo wa nkhanizo, na kukumbukira momwe angaziphatisire basa. Kodi mpfunzisi angacite tani bzimwebzi? Konzekerani naye pabodzi mucimulatiza bzomwe an’funika kumbacita. * Mufotokozereni momwe angagumanire mitawiro ya mibvunzo yakupfunza, ndipo mulatizeni momwe angafotokozere mafala yokha yomwe yangamuthandize kukumbukira mtawiroyo. Mukamala mukumbireni kuti apereke mtawiro na mafala yace-yace. Iye akakwanisa kutawira, imwepo mun’dzakwanisa kudziwa kuti iye akubvesesa bzomwe akupfunzabzo. Pana cinthu pomwe cinango comwe mungalimbikise nyakupfunza wanu kucita.

MUPFUNZISENI KUTI AMBALEWELEWE NA YAHOVA NTSIKU ZENTSE

Pfunzisani nyakupfunza wanu wa Bibliya kuti ambalewe-lewe na Yahova (Onani ndime 10-11)

10. Thangwe ranyi mpsakufunika kumbawerenga Bibliya ntsiku zentse, ndipo n’ciyani comwe nyakupfunza wa Bibliya angacite kuti kuwerengako kumuthandize?

10 Kuthimizira pa kupfunza Bibliya sumana zentse na mpfunzisi wace, nyakupfunzayo angagumane phindu akambacitambo yekha bzinthu bzinango ntsiku zentse. Iye an’funika kumbaceza na Yahova. Kodi angacite tani bzimwebzi? Mwa kumbatetekera na kulewalewa na Yahova. Iye angacite bzimwebzi mwa kumbawerenga Bibliya ntsiku zentse. (Djosuwe 1:8; Psalymo 1:1-3) Mulatizeni momwe angaphatisire basa “Ndondomeko ya Kuwerenga Bibliya” yomwe imbagumanika pa jw.org®. * Ndipo kuti mumuthandize kugumana phindu na pfunziro lace la Bibliya, mulimbikiseni kuti ambakumbukire bzomwe Bibliya limbapfunzisa pa kulewa bza Yahova, ndipo muthandizeni kuwona kuti angaphatise tani basa pa moyo wace bzomwe akupfunzabzo.—Mabasa 17:11; Tiyago 1:25.

11. Kodi mungapfunzise tani nyakupfunza wanu kudziwa momwe angapempherere, ndipo thangwe ranyi mpsakufunika kuti iye ambapemphere kwa Yahova kawiri-kawiri?

11 Mbalimbikisani nyakupfunza wanu kuti ambalewelewe na Yahova mwa kumbapemphera kwa iye ntsiku zentse. Pakucitisa pfunziro mbayambani na mpembo, ndipo mukamaliza mbapempherani pomwe. Mbapempherani pabodzi na nyakupfunza wanu ndipo mbagumani dzina lace pa kupempherapo.  Iye akambatetekera mipembo yanu, an’dzapfunza momwe angambapempherere kwa Yahova na mtima wace wentse mu dzina la Jezu Kristu. (Mateu 6:9; Juwau 15:16) Nyakupfunza wa Bibliya an’funika kumbatetekera Yahova mwakumbawerenga Bibliya ntsiku zentse. Ndipo an’funikambo kumbalewalewa na Yahovayo mwa kumbapemphera kwa iye. (Tiyago 4:8) Iye akacita bzimwebzi ntsiku zentse, bzin’dzamuthandiza kuyenda pa tsogolo acifika pa kubatizidwa.

MUTHANDIZENI KUKULISA LUFOYI LACE KUNA YAHOVA

12. Kodi mungathandize tani nyakupfunza wanu wa Bibliya kuti akhale pa uxamwali na Yahova?

12 Ifepano tin’funa kuti nyakupfunza wathu wa Bibliya afike pa kumudziwa Yahova. Tsono bzomwe iye ambapfunzabzo bzin’funika kutokonya mtima wace kuti ayambe kubziphatisa basa pa moyo wace. Mwa ciratizo, Jezu adapfunzisa wanthu bzinthu bzizinji ndipo wanthuwo akhakomedwa kwene-kwene kupfunzisidwa naye. Iwo akhamutewera thangwe ra kutokonyedwa na bzomwe akhapfunzisidwabzo. (Luka 24:15, 27, 32) Nyakupfunza wanu an’funika kuwona Yahova ninga munthu caiye, omwe angakwanise kukhala naye pa uxamwali. Ndipo an’funikambo kumuwona ninga Baba wace, Mulungu wace na xamwali wace. (Psalymo 25:4, 5) Pomwe mukupfunza naye Bibliya, muthandizeni kuwona makhalidwe yabwino yomwe Mulungu wathu anayo. (Kufuluka 34:5, 6; 1 Pedru 5:6, 7) Bziribe basa kuti mukupfunza nkhani iponi, muthandizeni kubvesesa momwe Yahova aliri. Ndipo pakupfunza nayepo muthandizeni kubvesesa makhalidwe yakufunika yomwe Yahova anayo, yomwe ni lufoyi, kudeka mtima na ntsisi. Jezu adalewa kuti: ‘Cakutonga cikululetu na cakutoma’ n’cakuti ‘umbafune Yahova, Mulungu wako.’ (Mateu 22:37, 38) Thandizani anyakupfunza wanu kuti ambafune Yahova na mtima wace wentse.

13. Fotokozani momwe mungathandizire nyakupfunza wanu wa Bibliya kudziwa makhalidwe yabwino yomwe Yahova anayo.

13 Pomwe mukuceza na nyakupfunza wanu wa Bibliya mufotokozereni thangwe lomwe limbakucitisani kufuna Yahova. Mukacita bzimwebzi, nyakupfunza wanuyo an’dzafunambo kukhala pa uxamwali na Yahova, acikulisa lufoyi lomwe analo kuna iye. (Psalymo 73:28) Mwa ciratizo, kodi mu bukhu lomwe mukucitisira pfunziro, mwagumana fala lomwe lingatokonye nyakupfunza wanuyo? Ninga fala lakulewa bza lufoyi la Yahova, nzeru, cirungamo na mphanvu zomwe iye anazo? Mufotokozereni bzimwebzi, kuti iye adziwe kuti limweri ni thangwe libodzi pa mathangwe yomwe yambakucitisani kukhulupira Baba wanu wakudzulu. Pana cinthu cinango comwe anyakupfunza wa Bibliya an’funika kucita kuti ayende patsogolo acifika pa kubatizidwa.

MULIMBIKISENI KUTI AMBAGUMANIKE PA MITSONKHANO YA GWERE

Bzikakwanisika limbikisani nyakupfunza wanu wa Bibliya kuti ayambe kumbagumanika pa mitsonkhano! (Onani ndime 14-15)

14. Kodi Wahebereu 10:24, 25, ambatiuza ciyani pa nkhani ya mitsonkhano yomwe ingathandize anyakupfunza wa Bibliya kuyenda pa tsogolo?

14 Tentsenefe tin’funa kuti anyakupfunza wathu wa Bibliya ayende pa tsogolo acifika pa kubatizidwa.  Abale omwe ana luso lakupfunzisa, ambalewa kuti anyakupfunza wa Bibliya omwe ambafika pa mitsonkhano mwakukhazikika, bzimbawanesa lini kuyenda patsogolo. (Psalymo 111:1) Ndipo winango mwa abalewo ambalewa kuti anyakupfunzawo ambapfunza bzinthu bzizinji pa mitsonkhanopo kuposa bzomwe ambapfunza pa pfunziro lawo la Bibliya. Muwerengereni Wahebereu 10:24, 25, * ndipo mulatizeni phindu lomwe angaligumane akafika pa mitsonkhano. Mukamala muwoneseni vidiyo ya msolo wakuti Kodi N’ciyani Cimbacitika mu Nyumba ya Umambo ya Mboni za Yahova? * Muthandizeni nyakupfunza wanuyo kuti awone mitsonkhano ya pakati pa mdzinga kukhala yakufunika kwene-kwene pa moyo wace.

15. Kodi tingathandize tani anyakupfunza wathu wa Bibliya kuti ambagumanike pa mitsonkhano kawiri-kawiri?

15 Kodi imwepo mungacite ciyani mukawona kuti nyakupfunza wanu wa Bibliya ambabwera lini kawiri-kawiri pa mitsonkhano ya gwere? Muuzeni bzomwe mudakomedwa nabzo pa mtsonkhano omwe udamala ule. Iye akawona kuti mukukomedwa na bzomwe mudapfunzabzo an’dzafunambo kuyenda ku mitsonkhanoko. Mupaseni Nsanza ya Mulindiri ayai kabukhu ka mitsonkhano ka Moyo na Utumiki komwe mukupfunza sumana imweyo. Muuzeni bzomwe bzin’dzapfunzidwa pa mtsonkhano wakutewera, ndipo mubvunzeni kuti akuuzeni mbali yomwe akuwona kuti njakufunika kwene-kwene kuna iye. Akadzafika pa mitsonkhanopo, aciwona na kubva bzomwe bzimbacitika, an’dzakwanisa kudziwa kuti pana kusiyana na bzomwe akhawona m’bzipembedzo bzinango. (1 Wakolinto 14:24, 25) Pa mitsonkhanopo iye an’dzagumana wanthu omwe ana makhalidwe yabwino yomwe angayatewezere, ndipo bzimwebzi bzin’dzamuthandiza kuyenda patsogolo acifika pa kubatizidwa.

16. Kodi tingathandize tani anyakupfunza wanthu wa Bibliya kuti afike pa kubatizidwa, ndipo mu nkhani yakutewera tin’dzapfunza ciyani?

16 Kodi tingacitise tani pfunziro la Bibliya lomwe lingatsogolere munthu kuti afike pa kubatizidwa? Tingacite bzimwebzi mwa kumuthandiza kuwona kuti pfunzirolo ndakufunika, na kumulimbikisa kuti ambapfunze sumana zentse, nakuti ambakonzekere pfunziro liri-lentse. Tin’funikambo kumulimbikisa kuti ambalewe-lewe na Yahova ntsiku zentse acikulisa lufoyi lomwe analo kuna iye. Ifepano tin’funa kuthandiza anyakupfunza wanthu wa Bibliya kuti ambagumanike pa mitsonkhano ya gwere. (Onani kwadru yomwe iri pa tsamba 12 yakuti: Bzomwe Nyakupfunza wa Bibliya An’funika Kucita Kuti Afike pa Kubatizidwa.) Tenepo, nkhani yakutewera in’dzafotokoza bzinthu bzixanu bzomwe nyakupfunza wa Bibliya an’funika kucita kuti afike pa kubatizidwa.

NYIMBO 76 Kodi Mumbabva Tani na Bzimwebzi?

^ ndi. 5 Kupfunzisa munthu cinthu kumbathandauza kumuthandiza, “kukumbuka, kubva ayai kucita bzinthu mu njira yakusiyana na momwe iye ambacitira.” Vesi la gole la 2020, lomwe ni Mateu 28:19, limbatikumbusa kufunika kwa kupfunzisa wanthu Bibliya kuti abatizidwe acikhalambo anyakupfunza wa Jezu Kristu. Mu nkhani ino na mu nkhani yakutewera, tiniona momwe tingakulisire luso lathu pa basa lakufunika limweri.

^ ndi. 1 2 Wakolinto 3:1 Kodi tikuyamba pomwe kubzitumbiza tekha? Ayai kodi mpsakufunikira, ninga wanthu winango, ticite kukhala na matsamba yakubzitumbiza nayo kwa imwepo ayai yakucokera kwa imwepo? 2 Imwepo ndimwe tsamba lathu lomwe lidanembedwa mu mtima mwathu, lakudziwika liciwerengedwa na wanthu wentse. 3 Thangwe bzikucita kuwonekeratu kuti imwepo ndimwe tsamba la Kristu, lakunembedwa na ifepano ninga atumiki, tsambalo liribe kunembedwa na tinta, koma na mzimu wa Mulungu wa moyo. Ndipo liribe kunembedwa pa minyala koma m’mitima.

^ ndi. 2 KAFOTOKOZEDWE KA MAFALA YANANGO: Penu imwepo mumbaceza na wanthu nthawe zentse mwakuphatisa basa Bibliya, dziwani kuti mukucitisa pfunziro la Bibliya. Imwepo mukalatiza munthu momwe pfunziro la Bibliya limbacitidwira, ndipo mukapfunza naye munthuyo kawiri, imwepo munganembe kuti muna pfunziro la Bibliya.

^ ndi. 3 Nkhani zimwezi zikuphatanidzambo nfundo zakuti Kuchititsa Maphunziro a Baibulo Opita Patsogolozakugumanika mu Utumiki Bwathu bwa Umambo bwa Chichewa bwa Julho, 2004 mpaka Maio, 2005.

^ ndi. 4 Munthu ayai nyakupfunza wa Bibliya omwe akufotokozedwa mu nkhani ino angakhale mwamuna ayai mkazi.

^ ndi. 5 Luka 14:27 Omwe ambanyamula lini muti wace wakuzunzidwira, acinditewera, angakhale lini nyakupfunza wangu. 28 Mwa ciratizo, mbani wa imwepo akafuna kumanga ntsanza ambayamba lini wakhala pantsi na kulewenga kobiri zomwe adzonge, kuti awone penu anazo kobiri zakukwanira za kumalizira ntsanzayo? 29 Thangwe iye angaikhe maziko yace, koma acisaya kukwanisa kuimaliza ndipo wentse wakuwona angayambe kumuseka, 30 acimbati: ‘Mwamunayu adayamba kumanga koma atazira kumaliza.’ 31 Ayai kodi ni mambo uponi omwe akafuna kukamenya nkhondo na mambo munango, ambakhala lini pantsi, aciyamba kuwona penu na acikunda 10.000, angakwanise kulimbana na mambo omwe akubwera kudzamenyana naye na acikunda 20.000? 32 Tsono akawona kuti an’kwanisa lini kulimbana nawo, iye an’tumiza wanthu kuti akamukumbirire mtendere, pomwe mwanzaceyo akali kutali. 33 Mu njira ibodzi-bodziyi, dziwani kuti munthu omwe an’kwanisa lini kusiya cuma cace, angadzakhalembo lini nyakupfunza wangu.

^ ndi. 8 Wakoloso 1:9 Ndipopa, kuyambira pa ntsiku yomwe tidabva bzimwebzi, tiribe kulekeza kukupemphererani na kukumbira kuti mukhale wakudzala na cidziwiso caico ca kufuna kwace, na nzeru zentse pabodzi na kubvesesa bzinthu bzauzimu, 10 kuti mufambe bwino mwakubverana na bzomwe Yahova ambafuna, kuti mumukondwese kwene-kwene, pomwe mukupitiriza kubala bzisapo pa basa lentse labwino na kuthimizira cidziwiso caico ca Mulungu.

^ ndi. 9 Onani vidiyo ya phindi zinai ya msolo wakuti Momwe Tingapfunzisire Nyakupfunza Wathu Kukonzekera Pfunziro la Bibliya Pitani pa jw.org, pomwe padanemba kuti MBUTO YA MABUKHU > MAVIDIYO > MITSONKHANO NA UTUMIKI BWATHU > KUKULISA LUSO LATHU MU UTUMIKI.

^ ndi. 10 Pitani pomwe padanemba kuti MBUTO YA MABUKHU > MABUKHU NA MABROXURA > NDONDOMEKO YA KUWERENGA BIBLIYA.

^ ndi. 14 Wahebereu 10:24 Ndipo bwerani timbakumbukirane kuti tilimbisane pa lufoyi na pa mabasa yabwino. 25 Tireke kusiya kutsonkhana kwathu pabodzi ninga momwe winango ambacitira, koma timbalimbisane maka-maka pomwe tikuwona kuti ntsikuyo ikufika.

^ ndi. 14 Pitani pa jw.org®, pomwe padanemba kuti MAPFUNZISO YA M’BIBLIYA > MAVIDIYO > MBUTO YA MABUKHU > MITSONKHANO NA UTUMIKI BWATHU.