Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 44

Kodi Wana Wanu Akadzakula An’dzatumikira Mulungu?

Kodi Wana Wanu Akadzakula An’dzatumikira Mulungu?

‘Jezu akhapitiriza kukula nzeru na msinkhu. Ndipo Mulungu na wanthu adapitiriza kukomedwa naye.’—LUKA 2:52.

NYIMBO 134 Wana ni Mphaso Yakucokera Kwa Mulungu

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Kodi n’ciponi cinthu cabwino comwe munthu angasankhule kucita?

BZOMWE abereki ambasankhula kucita bzimbatokonya wana wawo kwa nthawe itali. Tenepo abereki akasankhula kucita cinthu cakuipa, cingabweresere mabvuto wana wawo. Tsono abereki akasankhula kucita bzinthu bzabwino, ambakhala akuthandiza wana wawowo kuti bzinthu bziwafambire bwino pa moyo wawo. Tsono wanawo an’funikambo kumbasankhula kucita bzinthu bzabwino. Kuposa bzentse, cinthu cabwino comwe munthu angasankhule kucita ndico kutumikira baba wathu wakudzulu Yahova.—Psalymo 73:28.

2. Kodi Jezu pabodzi na abereki wace adasankhula kucita bzinthu bziponi?

2 Abereki wa Jezu adatsimikiza kuthandiza wana wawo kuti atumikire Yahova. Ndipo bzomwe iwo adacitabzo bzidathandiza wana wawowo kuwona kuti mpsabwino kwene-kwene kutumikira Yahova. (Luka 2:40, 41, 52) Ndipo Jezu adasankhulambo kucita bzinthu bzabwino bzomwe bzidamuthandiza kucita bzomwe Yahova akhafuna kuti iye acite. (Mateu 4:1-10) Jezu adakhala wakudeka mtima, wakukhulupirika na wakukhimwika. Abereki wentse omwe ambafuna Yahova angakomedwe kukhala na wana ninga momwe Jezu akhaliri.

3. Kodi nkhani ino in’tawira mibvunzo iponi?

3 Nkhani ino in’tawira mibvunzo yakutewerayi. Kodi bzomwe Yahova adasankhula kucita bzikhalewa ciyani pa nkhani ya Jezu? Kodi abereki wacikristau angapfunze ciyani na bzomwe Zuze na Mariya adasankhula kucita? Ndipo maswaka yacikristau ntsiku zino yangapfunze ciyani na bzomwe Jezu adasankhula kucita?

BZOMWE TINGAPFUNZE NA YAHOVA

4. Kodi n’ciponi cinthu cakufunika comwe Yahova adasankhula kucita pakulewa bza Mwana wace?

4 Yahova adasankhula wanthu wabwino kuti akhale abereki wa Jezu. (Mateu 1:18-23; Luka 1:26-38) Bibliya limbalatiza momwe Mariya akhabvera ndipo limbalatiza lufoyi lomwe akhanalo kuna Yahova pabodzi na Fala lace. (Luka 1:46-55) Ndipo bzomwe Zuze adacita pa kubvera malango, bzidalatiza kuti akhana kufoyi na Mulungu ndipo akhamutumbiza.—Mateu 1:24.

5-6. Kodi mpsiponi bzomwe Yahova adabvuma kuti Mwana wace agumane nabzo pa moyo wace?

 5 Onani kuti Yahova alibe kusankhula wanthu wakudala kuti akhale abereki wa Jezu. Ntsembe yomwe Zuze na Mariya adapereka pambuyo pa kubadwa kwa Jezu idalatiza kuti iwo akhali wanthu wakusauka. (Luka 2:24) Pinango pentse Zuze akhacitira basa lace laukaripintero mu kabanka komwe kakhali pafupi na kumui kwace ku Nazaleti. Ndipo bzikuwoneka kuti iwo akhalibe kobiri zizinji ayai bzinthu bzizinji, thangwe rakuti akhana wana azinji.—Mateu 13:55, 56.

6 Yahova adakhotcerera Jezu ku ngozi zinango, koma iye alibe kumukhotcerera kuna wanthu omwe akhamukhulupira lini. (Mateu 2:13-15) Mwa ciratizo, Jezu akhafunika kulimbana na acibale wace omwe akhamukhulupira lini. Kumbukirani momwe Jezu akhabvera kukhala na acibale wace caiwo omwe pakuyamba akhamukhulupira lini kuti iye ni mesiya. (Marko 3:21; Juwau 7:5) Cinthu cinango comwe Jezu akhafunika kulimbana naco cikhali kuwawidwa thangwe ra kufedwa pai wace wakuthupi pomwe Jezuyo akhali mwana. Infa ya Zuze idacitisa Jezu ninga mwana wakuyamba kubadwa kuphata basa lomwe Zuzeyo akhacita kuti adyese banja lawo. (Marko 6:3) Tenepo pomwe Jezu adakula adapfunza momwe angasamalirire banja lawolo. Ndipo kuti akwanise kuwasamalira akhafunika kuphata basa na nyongo. Tenepo iye adadziwa kuti kumala ntsiku yamtero akuphata basa kumbanetesa.

Abereki, konzekeresani wana wanu kuti akagumana na mabvuto pa moyo ambathembe Fala la Mulungu (Onani ndime 7) *

7. (a) Kodi ni mibvunzo iponi yomwe ingathandize mabanja yomwe yakufuna kukhala na wana? (b) Kodi Mimwani 2:1-6, angathandize tani abereki kupfunzisa wana wawo?

7 Penu imwepo muli pa banja ndipo mukufuna kukhala na wana, bzibvunzeni kuti: ‘Kodi ndife wakubzicepesa ndipo timbafuna Yahova na fala lace? Kodi ndife wanthu omwe Yahova angadawasankhula kuti asamalire wana omwe ni mphaso yakucokera kwa iye?’ (Psalymo 127:3, 4) Tsono penu ndimwe kale m’bereki, bzibvunzeni kuti: ‘Kodi nimbapfunzisa wana wangu kuti ambawone kuti mpsabwino kuphata basa na nyongo?’ (Mpalizi 3:12, 13) ‘Kodi nimbacita ciri-centse comwe ningakwanise kuti ndikhotcerere wana wangu ku bzinthu bzakuipa bzomwe bzikucitika mu dziko la Sathaniri?’ (Mimwani 22:3) Mpsakubveka kuti imwepo mungakwanise lini kukhotcerera wana wanu ku mabvuto yentse yomwe akugumana nayo. Koma imwepo mungawakonzekerese ku mabvuto yomwe angadzagumane nayo kutsogolo, mwa kuwapfunzisa mu njira ya lufoyi na kuwathandiza kuti ambathembe Bibliya. (Werengani Mimwani 2:1-6. *) Mwa ciratizo, penu wacibale  wanu angasankhule kusiya kutumikira Yahova, athandizeni wana wanu kupfunza bza Fala la Mulungu na kuwona thangwe race mpsakufunika kupitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. (Psalymo 31:23) Ayai penu munthu omwe mumbamufuna afa, alatizeni wana wanu mavesi ya m’Bibliya yomwe yangawatsangalaze.—2 Wakolinto 1:3, 4; 2 Timotio 3:16.

BZOMWE TINGAPFUNZE NA ZUZE PABODZI NA MARIYA

8. Mwakubverana na Bzakutonga 6:6, 7, kodi Zuze na Mariya adacita ciyani?

8 Zuze na Mariya adakuza Jezu acifika pakubvumidwa na Mulungu. Aberekiwo adateweza malango ya Yahova yakuyenda kuna abereki. (Werengani Bzakutonga 6:6, 7. *) Zuze na Mariya akhafuna kwene-kwene Yahova, ndipo cakulinga cawo cikhali cakuthandiza wana wawo kuti akhalembo na lufoyi libodzi-bodziro.

9. Kodi n’ciponi cinthu cakufunika comwe Zuze na Mariya adasankhula kucita?

9 Zuze na Mariya pabodzi na wana wawo akhambanamata Yahova ntsiku zentse. Ndipo pa mdzinga uli-wentse iwo akhambayenda kumitsonkhano yomwe ikhambacitikira mu Sinagoga ku Nazaleti. Ndipo gole liri-lentse iwo akhambayenda ku Jeruzalemu kukacita Paskwa. (Luka 2:41; 4:16) Pinango iwo akhambapfunzisa Jezu pabodzi na abale wace pa ulendo bwa kuyenda ku Jeruzalemu bza moyo wa atumiki wa Yahova. Tenepo pinango pentse iwo pakuyendapo akhazungira mbuto zinango zomwe zimbafotokozedwa m’Bibliya. Tsono pomwe iwo adadzakhala na wana azinji, bzidadzakhala bzakunesa kupiririza kunamata Yahova ntsiku zentse. Koma onani phindu lomwe iwo adakhala nalo. Pakuti iwo adaikha Yahova pa mbuto yakuyamba pa moyo wawo, banja lawo lidakhala pa uxamwali bwakulimba na Yahovayo.

10. Kodi abereki wacikristau angapfunze ciyani na banja la Zuze na Mariya?

10 Kodi abereki wacikristau angapfunze ciyani na banja la Zuze na Mariya? Na banjali iwo angapfunze kuti mpsakufunika kwene-kwene kufuna Yahova, mwa kumbapfunzisa wana wawo kucokera m’mafala na m’bzicito. Kumbukirani kuti kupfunzisa wana wanu kuti ambafune Yahova, ni mphaso ikulu kwene-kwene yomwe mungapase wanawo. Cinthu comwe mungacite kuti mupfunzise wana wanu, n’kuwathandiza kuti ambawerenge Bibliya ntsiku zentse, kupemphera, kugumanika pa mitsonkhano na kucita nawo kunamata kwa pa banja. (1 Timotio 6:6) Ndipo kuthimizira bzimwebzi, mbawapasanimbo wana wanuwo bzinthu bzakuthupi. (1 Timotio 5:8) Tsono kumbukirani kuti bzinthu bzomwe bzin’dzathandiza  wana wanu kukhala pa uxamwali bwakulimba na Yahova, ni bzinthu lini bza kuthupi bzomwe mungawapase. Mwa ciratizo, bzinthubzo bzin’dzawathandiza lini kupulumuka, dziko la Sathaniri likadzapfudzidwa ndipo bzin’dzawathandizambo lini kupita mu dziko lipsa la Mulungu. *Zakiyeri 7:19; 1 Timotio 4:8.

Mpsakukondwesa kuwona abereki wacikristau asankhulira wana wawo kucita bzinthu bzauzimu! (Onani ndime 11) *

11. (a) Kodi malango yomwe yali pa 1 Timotio 6:17-19, yangathandize tani abereki kucita cakusankhula cabwino pomwe akulera wana wawo? (b) Kodi abereki wanu angakuthandizeni kukhala na bzakulinga bziponi, ndipo bzakutewera bzace bzingakhale bziponi? (Onani kwadru yakuti “Bzakulinga Bzomwe Mungakhale Nabzo.”)

11 Mpsabwino kuwona kuti abereki azinji wacikristau akuthandiza wana wawo kuti akhale pa uxamwali bwakulimba na Yahova. Ndipo ntsiku zentse ambacita pabodzi kunamata kwa pa banja, ambayenda pabodzi ku mitsonkhano ya gwere na ku mitsonkhano mikulu-mikulu. Ndipo iwo ambapalizira wanthu mafala ya Mulungu. Mpaka mabanja yanango yambayenda kukapalizira komwe kukufunika apalizi azinji, yanango yambayenda kazunga ku Beteli, ayai kuthandizira basa lakumanga-manga mu gulu la Yahova. Mabanja yomwe yambasankhula kucita bzinthu bzimwebzi, yambadzonga kobiri zizinji ndipo yambagumana na mabvuto yakusiyana-siyana. Tsono Yahova an’dzasimba mabanjaya thangwe ra kuwona bzomwe yambasankhula kucitabzi. (Werengani 1 Timotio 6:17-19. *) Tenepo, wana omwe ambakulira m’mabanja yamweya, ambakula na makhalidwe yabwino, ndipo ambadzakhumbula lini akadzakula! *Mimwani 10:22.

BZOMWE TINGAPFUNZE NA JEZU

12. Pomwe Jezu adakula akhafunika kucita ciyani?

12 Pai wace wa Jezu, Yahova nthawe zentse ambasankhula kucita bzinthu bzabwino. Ndipo abereki wace omwe adamulera pantsi pano akhacitambo bzakusankhula bzabwino. Napo kuti bziri tenepo, pomwe Jezu adakula, iye akhafunikambo kucita bzakusankhula bzace. (Wagalata 6:5) Ndipo mwakundendemeranambo na ifepano, iye akhana ufulu bwakusankhula kucita bzomwe akhafuna. Tenepo iye angadafuna, angadasankhula kucita bzakufuna bzace bzokha. Tsono m’mbuto mwace, Jezu adasankhula kukhala pa uxamwali bwakulimba na Yahova. (Juwau 8:29) Kodi maswaka ntsiku zino yangapfunze ciyani na ciratizo ca Jezu?

Wanamwe bvumani kuti abereki wanu ambakutsogolereni (Onani ndime 13) *

13. Kodi n’ciponi cinthu cakufunika comwe Jezu adacita pomwe iye akhali mwana?

13 Jezu pomwe akhali mwana pantsi pano, adasankhula kubvera abereki wace. Iye alibe kunyoza abereki wace thangwe ra kukumbuka kuti akhadziwa bzinthu bzizinji kuposa iwo. M’mbuto mwace, ‘iye adapitiriza kuwabvera.’ (Luka 2:51) Ndipo tikupenukira lini kuti pomwe Jezu adadzakula, adakwanirisa udindo bwace ninga mwana wakuyamba kubadwa. Iye adacita nyongo kuphata basa laukaripintero lomwe Zuze adamupfunzisa, ndipo na basalo iye adakwanisa kusamalira wanthu wa m’banja mwace.

14. Kodi tikudziwa tani kuti Jezu akhali nyakupfunza wabwino wa fala la Mulungu?

 14 Abereki wa Jezu pinango akhakomedwa kumufotokozera bza kubadwa kwace, na bzomwe Fala la Mulungu likhadaleweratu kale bza iye. (Luka 2:8-19, 25-38) Tsono mpsimwebzi lini bzokha bzomwe Jezu akhapfunza. Iye akhapfunzambo bzinembo payekha, aciwonambo momwe angabziphatisire basa pa moyo wace. Kodi tikudziwa tani kuti Jezu akhali nyakupfunza wabwino wa bzinembo? Tikudziwa thangwe rakuti pomwe iye akhali tswaka, mu Jeruzalemu apfunzisi omwe ‘akhamutetekera akhadabwa kwene-kwene thangwe ra kubvesesa kwace bzinthu na matawiridwe yace.’ (Luka 2:46, 47) Pomwe akhana magole 12 yakubadwa, Jezu adalatiza kuti Yahova ni Baba wace.—Luka 2:42, 43, 49.

15. Kodi Jezu adalatiza tani kuti adasankhula kucita bzomwe Baba wace ambafuna?

15 Jezu adakhala wakukonzeka kucita bzomwe Pai wace adamuuza kuti acite. Ndipo iye adacitadi bzimwebzo. (Juwau 6:38) Iye akhadziwa kuti angadadzawengedwa na wanthu azinji, koma alibe kubvuma kuti bzimwebzi bzimutazise kubvera Yahova. Tenepo, iye adapitiriza kubvera Yahova. Pomwe Jezu adabatizidwa mu gole la 29, cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wace cikhali kucita bzomwe Pai wace ambafuna. (Wahebereu 10:5-7) Napo pomwe iye akhali pa muti wakuzunzidwira, adatsimikiza kucita bzomwe Baba wace ambafuna.—Juwau 19:30.

16. Kodi wana angapfunze ciyani na ciratizo ca Jezu?

16 Mbabverani abereki wanu. Ninga Zuze na Mariya, abereki wanu ni wanthu wakuperewera. Tsono abereki wanuwo adapasidwa udindo na Yahova bwakuti ambakukhotcerereni, kukupfunzisani na kukutsogolerani. Tenepo, mukambabvera malango na kulemekeza udindo bwawo, ‘bzinthu bzin’dzakufambirani bwino’ pa moyo wanu.—Wayefezo 6:1-4.

17. Mwakubverana na Djosuwe 24:15, kodi maswaka yan’funika kucita cakusankhula ciponi pa moyo wawo?

17 Sankhulani omwe mukufuna kumutumikira. Imwepo mun’funika kudziwa Yahova, cakulinga cace, na kuwona momwe mungaphatisire basa bzomwe iye ambafuna pa moyo wanu. (Waroma 12:2) Tenepo mukacita bzimwebzi, imwepo mun’dzakwanisa kucita cakusankhula cakufunika kwene-kwene pa moyo wanu, comwe ni kusankhula kutumikira Yahova. (Werengani Djosuwe 24:15; * Mpalizi 12:1) Ndipo mukapitiriza kuteweza m’ndandanda wanu wakumbawerenga Bibliya ntsiku zentse, lufoyi lomwe  munalo kuna Yahova lin’dzapitiriza kukula, ndipo cikhulupiro canu cin’dzakhala cakulimba.

18. Kodi maswaka yan’funika kusankhule kucita ciyani, ndipo bzakutewera bzace bzin’dzakhala bziponi?

18 Sankhulani kuikha pa mbuto yakuyamba bzomwe Yahova ambafuna. Dziko la Sathaniri limbalewa kuti mukaphatisa basa luso lanu kuti mugumane bzomwe mukufuna mun’dzakhala wakukondwa. Tsono dziwani kuti wentse omwe ambalinga bzinthu bzakuthupi ‘ambabzibweresera bzakuwawa bzizinji’ pa moyo wawo. (1 Timotio 6:9, 10) Koma mwakusiyana na bzimwebzi, imwepo mukabvera Yahova na kusankhula kucita bzomwe iye ambafuna, moyo wanu un’dzakufambirani bwino ndipo ‘mun’dzacita bzinthu mwanzeru.’—Djosuwe 1:8.

KODI MUN’DZASANKHULA KUCITA CIYANI?

19. Kodi abereki an’funika kukumbukira ciyani?

19 Abereki citani bzomwe mungakwanise kuti muthandize wana wanu kuti atumikire Yahova. Muthembeni Yahovayo, ndipo iye an’dzakuthandizani kucita bzakusankhula bzabwino. (Mimwani 3:5, 6) Kumbukirani kuti wana wanu an’dzatokonyedwa na bzomwe imwepo mumbacita, sikuti na bzomwe mumbalewa. Tenepo, mbasankhulani kucita bzinthu bzomwe bzingathandize wana wanu kufunidwa na Yahova.

20. Kodi maswaka yan’dzatambira bzisimbo bziponi yakasankhula kutumikira Yahova?

20 Maswakamwe, abereki wanu angakuthandizeni kusankhula kucita bzinthu bzabwino pa moyo wanu. Tsono kuti mufunidwe na Mulungu, bzin’themba imwepo. Tenepo, tewezerani Jezu mwakusankhula kutumikira Yahova, Baba wanu wakudzulu. Mukacita bzimwebzi, moyo wanu un’dzakufambirani bwino. (1 Timotio 4:16) Ndipo kutsogolo moyo wanu un’dzakhala wakudekeza kwene-kwene!

NYIMBO 133 Tumikirani Yahova Pomwe Mukali Tswaka

^ ndi. 5 Abereki wacikristau ambafuna kuti wana wawo akule acitumikira Yahova mwakukondwa. Kodi n’ciyani comwe aberekiwo angacite kuti athandize wana wawowo kuti akhale na cakulinga ca kutumikira Yahova? Kodi maswaka yacikristau yan’funika kusankhula kucita ciyani kuti bzinthu bziwafambire bwino pa moyo wawo? Nkhani ino in’tawira mibvunzo imweyi.

^ ndi. 7 Mimwani 2:1 Mwanangu, ukabvera mafala yangu na kukoya mitemo yangu ninga cuma cakufunika kwene-kwene, 2 ukatetekera nzeru na khutu lako, ukaikha mtima wako pakuzindikira, 3 ndipo ukacemera kubvesesa bzinthu ucikuwira kuzindikira 4 ukapitiriza kubzipsaga ninga siliva, na kubzifufudza ninga cuma cakubisika 5 un’dzabvesesa thandauzo la kugopa Yahova ndipo un’dzamudziwadi Mulungu. 6 Pakuti Yahova ambapasa nzeru; Pakamwa pace pambacoka cidziwiso na luso lakuzindikira bzinthu.

^ ndi. 8 Bzakutonga 6:6 Ndipo mafala ndikukuuza leroya, yan’funika kukhala mu mtima mwako, 7 uciyakhomereza mwa wana wako. Umbayalewe kwa wana wako pakukhala pantsi m’nyumba mwako, pakufamba pa mseu, pakugona na pakumuka.

^ ndi. 10 Kuti mudziwe bzizinji onani bukhu lakuti A Adoração Pura de Jeová É Restaurada! pa matsamba 69-70, ndime 17-18.

^ ndi. 11 1 Timotio 6:17 Pfunzisa wanthu wakudala wa nthawe zino kuti aleke kubzikuza na kuti aleke kuikha cidikhiro cawo pa cuma cakusaya kutsimikizika, koma pa Mulungu, omwe ambatipasa bzinthu bzentse bzomwe bzimbatikondwesa. 18 Uwauze kuti ambacite bzinthu bzabwino, akhale wakudala na mabasa yabwino, akhale wakupasa, wakukonzeka kugawana bzinthu na winango, 19 acibzikoyera cuma, aliserse yabwino ya tsogolo lawo kuti aphatisise mwa mphanvu moyo caiwo.

^ ndi. 11 Kuti mudziwe bzizinji onani kwadru yakuti Makolo Anga ndi Anthu Abwino Kwambiriyomwe iri mu Mukani! wa Chichewa wa mwezi wa Outubro, 2011, tsamba 20, na nkhani yakuti Kalata Yapadera Yopita kwa Makolo Awomu Mukani! wa Chichewa wa 8 Março, 1999, tsamba 10.

^ ndi. 17 Djosuwe 24:15 Tsapano, penu mukuwona kuti bzikukuipirani kutumikira Yahova, sankhulani lero omwe mutumikireyo. Penu mun’tumikira mirungu yomwe azibabanu adatumikira ku ng’ambu ire ya mkulo wa Joridano ayai mirungu ya wa Amoreu m’dziko lomwe mukukhalali. Tsono, inepano na wa pamui pangu, tin’tumikira Yahova.

^ ndi. 70 BZOMWE BZIKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mariya akupfunzisa mwana wace Jezu kuti ambafune kwene-kwene Yahova. Ndipo ninga Mariyayo, ntsiku zino akazi wacikristau angathandizembo wana wawo kuti ambafune kwene-kwene Yahova.

^ ndi. 72 BZOMWE BZIKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Zuze akhawona mitsonkhano yomwe akhayenda pabodzi na banja lace ku sinagoga kukhala yakufunika. Tenepo, ninga Zuze, ntsiku zino azipai an’funika kumbawona mitsonkhano kukhala yakufunika, mwa kumbayenda ku mitsonkhanoko pabodzi na banja lawo.

^ ndi. 74 BZOMWE BZIKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Jezu akupfunzisidwa na pai wace kuti akhale na maluso. Ntsiku zino wana angapfunze kukhala na maluso kucokera kuna abereki wawo.