NTSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Novembro 2019

Revistai ina nkhani zakupfunza kuyambira pa mdzinga wa 30 Dezembro, 2019–2 Fevereiro 2020.

Khalani pa Uxamwali Bwakulimba na Akristau Anzanu Cimaliziro ca Dzikoli Cikanati Kufika

Tingapfunze na bzomwe bzidacitikira Jeremiya, omwe adathandizidwa na xamwali wace pomwe Jeruzalemu akhadasala pang’ono kupfudzidwa.

Momwe Mzimu Wakucena Umbatithandizira

Mzimu wakucena wa Mulungu ungatithandize kupirira. Ndipo kuti tigumane phindu na mzimuyo, tin’funika kucita bzinthu bzinai. .

Kodi Imwepo Mukusamalira ‘Mkhotco Mkulu wa Cikhulupiro’ Canu?

Cikhulupiro cathu ciri ninga mkhotco kuti cimbatikhotcerere. Kodi tingadziwe tani kuti mkhotco wathu mkulu uli bwino?

Bzomwe Tingapfunze na Bukhu la Mwambo

M’bukhu la Mwambo muna mitemo yomwe Yahova adapasa Ajirayeri. Akristau wacadidife, timbangingimizidwa lini kuphatisa basa mitemoyi, koma ina phindu kwa ifepano.

Malizani Bzomwe Mwayamba Kale Kucita

Napo penu tingacite bzakusankhula bzabwino, nthawe zinango bzingatinese kubzikwanirisa. Onani nfundo zomwe zingakuthandizeni kumalizisa bzomwe mwayamba kale kucita.

Kodi Mukhadziwa?

Kodi kale-kale nyakunyang’anira akhacita basa lanyi?