Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi Yahova Ambaliwona Tani Fala Lakuti ‘Ameni’?

Kodi Yahova Ambaliwona Tani Fala Lakuti ‘Ameni’?

YAHOVA ambatenda kwene-kwene kunamata komwe timbacita. Iye ambakhala tceru, [‘acitetekera’] cinthu ciri-cense comwe timbacita kuti timutumbize, napo cikhale cakucepa. (Malakiya 3:16) Mwa ciratizo, kumbukirani fala lomwe timbalewa kawiri-kawiri pambuyo pa mpembo. Falalo ndakuti ‘ameni.’ Kodi Yahova ambawona falali kuti ndakufunika? Inde, iye ambaliwona kukhala lakufunika! Kuti tidziwe thangwe race, cakuyamba bwerani tiwone thandauzo la fala limweri na momwe likhaphatisidwira basa mu nthawe zakale.

‘WANTHU WENSE ADATAWIRA KUTI “AMENI!”’

Fala lakuti ‘ameni’ mu Cingerezi limbathandauza kuti “bzikhale ninga bzafotokozedwera,” ayai “mpsacadidi.” Fala limweri limbacokera ku Cihebereu lomwe limbathandauza “kukhala wakukhulupirika.” Nthawe zinango fala limweri likhaphatisidwa basa pa nkhani za malamulo. Ndipo munthu akamala kulumbira, iye akhalewa fala lakuti ‘ameni’ na cakulinga cakuti atsimikizire kuti bzomwe walewabzo mpsacadidi, ndipo adakonzeka kucita ciri-cense comwe cingabwere pa bzomwe walewabzo. (Mirewengo 5:22) Tsono pomwe munthuyo akhalewa fala lakuti ‘ameni’ pamaso pa wanthu, iye akhalatiza kuti akutsimikiza kucita bzomwe walewabzo.—Nehemiya 5:13.

Mu bukhu la Bzakutonga msolo 27 timbawona momwe fala lakuti ‘ameni’ lidaphatisidwira basa. Pomwe Ajirayeri adapita m’Dziko Lakupiciridwa, iwo adagwezekana pakati pa Phiri Ebali na Phiri Gerizimu kuti atetekere malamulo yomwe akhapasidwa. Iwo akhafunika lini kundotetekera lamulolo pomwe likhaperekedwa, koma akhafunikambo kutsimikizira kuti atambiradi lamulolo. Tsono pomwe bzakuteweza bzakusaya kubvera bzidawerengedwa, iwo adatawira kuti ‘Ameni!’ (Bzakutonga 27:15-26) Ndokumbukira kukuwa komwe kudabveka pomwe bzulu na bzulu bza amuna, akazi pabodzi na wana pomwe adatawira mwamphanvu! (Djosuwe 8:30-35) Kulewa cadidi, iwo alibe kuyebwa bza fala lomwe adalifotokoza pa nsiku imweyire. Ndipo iwo adapitiriza kukoya fala lawolo, acimbalikumbukira. Bibliya limbalewa kuti: ‘Jirayeri adapitiriza kutumikira Yahova mu nthawe zense za Djosuwe pabodzi na nthawe za akulu-akulu omwe adapitiriza kukhala na moyo pambuyo pa Djosuwe kufa, ndipo akhadziwa bwino mabasa yense yomwe Yahova adacitira Jirayeri.’—Djosuwe 24:31.

Jezu adaphatisambo basa fala lakuti ‘ameni’ kuti atsimikizire kufunika kwa bzomwe adalewabzo, koma iye adacita bzimwebzi mu njira yakupambulika. Jezu alibe kuphatisa fala lakuti ‘ameni’ kuti atawirize nkhani, m’mbuto mwace, iye adaliphatisa basa  (kusandulizira m’Cingerezi limbathandauza “cadidi”) kuti atsindike cadidi pa nkhani yomwe akhaifotokoza. Ndipo nthawe zinango, iye akhabwerezera fala limweri, mwa kulewa kuti ‘ameni ameni.’ (Mateu 5:18; Juwau 1:51) Tenepo, na mafalaya iye akhatsimikizira abveseri wace kuti bzomwe akhalewa bzikhali bzacadidi. Ndipo iye akhalewalewa mwakutsimikiza, thangwe ndiye yekha omwe akhana udindo bwakucitisa mapiciro yense ya Mulungu kukwanisika.—2 Wakolinto 1:20; Cibvumbulutso 3:14.

‘WANTHUWO ADATAWIRA KUTI,’ “AMENI!” NDIPO IWO ADATUMBIZA YAHOVA’

Ajirayeri akhaphatisambo basa fala lakuti ‘ameni’ pomwe akhapereka nsembe na pa nthawe yomwe akhapemba kwa Yahova. (Nehemiya 8:6; Psalymo 41:13) Ndipo mpemboyo ukafika kuphampha abveseri wense akhalewa ‘ameni’ bzomwe bzikhalatiza kuti iwo akhabverana na mafala yomwe yalewedwa mu mpembomo. Mwa njira imweyi wense omwe akhalipo akhacita mbali ya mpemboyo, ndipo akhakomedwa na kunamata Yahova. Bzimwebzi ndibzo bzomwe bzidacitika pomwe Mambo Davide adabweresa thungwa la Yahova ku Jeruzalemu. Ndipo pa nthawe yakusekerera thungwalo, Davide adacita mpembo wakucokera pansi pa mtima omwe umbacita mbali ya nyimbo yomwe imbagumanika pa cinembo ca 1 Nkhani 16:8-36. Na mafala ya mpemboyo abveseri wense adalimbisidwa kulewa kuti ‘ameni!’ ndipo adatumbiza Yahova. Kulewa cadidi, pa nsiku imweyire iwo adakomedwa kwene-kwene thangwe ra kunamata Yahova.

Akristau wa magole dzana yakutoma akhaphatisambo basa fala lakuti ‘ameni’ pomwe akhacita mpembo kwa Yahova. Ndipo anembi wa Bibliya kawiri-kawiri akhaphatisa basa fala limweri m’matsamba yawo. (Waroma 1:25; 16:27; 1 Pedru 4:11) Bukhu la Cibvumbulutso limbalewa kuti napo bzakulengedwa bzauzimu bzakudzulu bzimbatumbiza Yahova mwa kulewa kuti: ‘Ameni! Tumbizani Yah!’ (Cibvumbulutso 19:1, 4) Akristau wakuyambirira akambacita mitsonkhano yawo kawiri-kawiri akhambalewa fala lakuti ‘ameni’ pambuyo pa mpembo. (1 Wakolinto 14:16) Koma iwo akhafunika lini kumbandolewa kuti ‘ameni’ ninga cizolowezi basi.

N’THANGWE RANYI FALA LAKUTI ‘AMENI’ NDAKUFUNIKA?

Pomwe tamala kupfunza momwe atumiki wa Yahova wakale akhaphatisira basa fala lakuti ‘ameni,’ tawona thangwe race tin’funika kumbamaliza mipembo  yathu na fala limweri. Tsono tikambalewa fala limweri kuphampha kwa mipembo yomwe timbacita, timbalatiza kuti tinkubverana na bzomwe talewabzo. Ndipo tikambatawira ‘ameni,’ napo na mu mtima, pa mpembo omwe umbacitika padeca, timbalatiza kuti tinkubverana na bzomwe bzalewedwabzo. Onani thangwe linango lomwe limbalatiza kufunika kwa fala lakuti ‘ameni.’

Timbakhale tceru munthu munango akambacita mpembo. Ifepano timbanamata Yahova pa nthawe ya mpembo sikuti kokha na bzomwe timbalewa koma tikambatetekera. Pakuti timbafuna kutawira na mtima wense fala lakuti ‘ameni,’ tenepo, pomwe mpembo unkuperekedwa tin’funika kumbakhala tceru na makumbukidwe yabwino.

Mpembo umbatithandiza kukhala wakuphatana. Mpembo omwe umbacitika pa gulu umbatithandiza kutetekera bzinthu bzomwe bzimbafotokozedwa kuna gwere lense. (Mabasa 1:14; 12:5) Tikambatawira kuti ‘ameni’ pabodzi na abale na mpfumakazi zathu, ciphatano cathu cimbalimba kwene-kwene. Tenepo, tikambalewa ‘ameni’ ninga gulu, bziribe basa penu talewa mwakukuwa ayai na mu mtima, fala lathu limbacitisa Yahova kucita bzomwe tamukumbira mu mpembomo.

Fala lakuti ‘ameni’ limbatumbizisa Yahova

Mpembo umbatumbizisa Yahova. Yahova ambawona bzinthu bzense bzomwe timbacita pakumunamata napo bzicikhala bzing’ono-bzing’ono. (Luka 21:2, 3) Iye ambawona bzomwe bziri mu mtima mwathu na bzomwe bzimbaticitisa kuti timunamate. Ndipo tin’funika kutsimikiza kuti fala lathu lakuti ‘ameni’ lomwe tingalilewe napo penu tinkubvesera mitsonkhano mwakucita kuphatisa basa mtedwe, iye an’dzalibvesera mwakusaya kuneseka. Tenepo, tikambalewa ‘ameni,’ timbakhala tinkuphatana na wale omwe ankutumbiza Yahova pa mitsonkhano.

Fala lathu lakuti ‘ameni’ lingawoneke ninga lakusaya kufunika, koma lina thandauzo likulu kwene-kwene. Bukhu linango limbalewa kuti, “thangwe ra kuphatisa basa fala limweri atumiki wa Mulungu ambatsimikiza na mtima wense, ndipo ambakhala na cidikhiro cakuti mipembo yawo inibvedwa.” Tenepo, bwerani timbatumbize Yahova mwa kumbalewa ‘ameni’ kuphampha kwa mpembo.—Psalymo 19:14.