Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 22

Mbatendani Mphaso Zakusaya Kuwoneka Zomwe Yahova Ambakupasani

Mbatendani Mphaso Zakusaya Kuwoneka Zomwe Yahova Ambakupasani

‘[Pitirizani kunyang’anisisa] bzinthu bzakusaya kuwoneka na maso. Pakuti bzinthu bzakuwoneka na maso mpsakanthawe, tsono bzakusaya kuwoneka mpsakusaya kumala.’—2 WAKOLINTO 4:18.

NYIMBO 45 Bzakukumbuka bza Mtima Wangu

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Kodi Jezu adalewa ciyani bza cuma ca kudzulu?

NI MPHASO lini zentse zomwe tingaziwone na maso. Tenepo, mphaso zakufunika kwene-kwene tingakwanise lini kuziwona. Pa nkhani ya pa Phiri, Jezu adalewa kuti mphaso zakudzulu zimbaposa cuma. Ndipo iye adapitiriza kulewa kuti: ‘Komwe kuna cuma cako, mtima wako umbakhala kumweko.’ (Mateu 6:19-21) Tikambawona cinthu cinango kukhala cakufunika kwene-kwene, timbacita muno na muno kuti tikhale naco. Tsono kodi tingacite tani kuti tikhale na ‘cuma kudzulu’? Mwa kukhala na dzina la bwino na mbiri yabwino, pamaso pa Mulungu. Ndipo ninga momwe Jezu adalewera, cuma ca kudzulu cin’dzadzongeka lini ne kubewa.

2. (a) Mwakubverana na 2 Wakolinto 4:17, 18, kodi Paulo akutilimbikisa kuti timbacite ciyani? (b) Kodi mu nkhani ino tin’pfunza ciyani?

2 Mpostolo Paulo akutilimbikisa kuti ‘[timbanyang’anisise] bzinthu bzakusaya kuwoneka na maso.’ (Werengani 2 Wakolinto 4:17, 18. *) Mphaso zakusaya kuwoneka zimbaphatanidza bzinthu bzentse bzabwino bzomwe Mulungu an’dzatipasa m’dziko lipsa. Koma pana mphaso zinango zakusaya kuwoneka zomwe Mulungu angatipase ntsiku zino. Ndipo pakulewa bza mphasozo, mu nkhani ino tin’pfunza zinai, zomwe ni: Kukhala pa uxamwali na Mulungu, mpembo, mzimu wakucena na thandizo lomwe Yahova, Jezu na wanjo ambatipasa pomwe tikupalizira. Tin’pfunzambo momwe tingatendere Yahova thangwe ra kutipasa mphaso zakusaya kuwonekazi.

 KUKHALA PA UXAMWALI NA YAHOVA

3. Kodi ni mphaso iponi yakusaya kuwoneka yomwe njakufunika kwene-kwene, ndipo ifepano tingakhale nayo tani?

3 Mphaso yakusaya kuwoneka na maso yomwe njakufunika kwene-kwene ni kukhala pa uxamwali na Yahova Mulungu. (Psalymo 25:14) Tsono bzingacitike tani Mulungu kukhala pa uxamwali na wanthu wa pikado acipitiriza kukhala wakucena? Bzimbakwanisika thangwe ra ntsembe ya Jezu yomwe ‘imbacosa pikado za [wanthu wa] m’dziko.’ (Juwau 1:29) Napo pomwe Jezu akhanati kufa, Yahova akhadziwa kuti Jezuyo angadakhulupirika mpaka infa kuti apulumuse wanthu. Ndipopa Yahovayo adakhala pa uxamwali na wanthu omwe adakhala na moyo Jezu akanati kufa.—Waroma 3:25.

4. Fotokozani wanthu omwe adakhala axamwali wa Mulungu pomwe Jezu akhanati kubwera pa dziko la pantsi.

4 Kumbukirani wanthu winango omwe adakhala pa uxamwali na Mulungu Jezu akanati kubwera pantsi pano. Abalahamu akhali munthu omwe akhana cikhulupiro cakulimba. Tsono pomwe padapita magole 1.000 kucokera pomwe Abalahamu adafa, Yahova adamucemera kuti ‘xamwali wangu.’ (Zaiya 41:8) Bzimwebzi bzikuthandauza kuti napo infa ingaphadze lini uxamwali bomwe bulipo pakati pa Yahova na axamwali wace wa pa mtima. Ndipo bzimwebzi bzikulatiza kuti m’makumbukidwe mwa Yahova Abalahamu akana moyo. (Luka 20:37, 38) Munthu winango ni Djobi. Pomwe wanjo wentse adatsonkhana kudzulu, Yahova adalewalewa na mtima wentse bza Djobi. Yahova adalewa kuti iye akhali ‘munthu wakusaya mathangwe, wakulungama, ambagopa Mulungu na kutcenkha kucita cakuipa.’ (Djobi 1:6-8) Munthu winango ni Danyeri, omwe adatumikira Mulungu mwakukhulupirika kwa magole 80 m’dziko lomwe likhana wanthu omwe akhatumikira lini Mulungu. Ndipopa katatu kentse wanjo adalimbikisa mwamuna wakukalambayu mwa kumuuza kuti akhali ‘munthu wakufunika kwene-kwene’ kuna Mulungu. (Danyeri 9:23; 10:11, 19) Tikupenukira lini kuti Yahova akudikhirira na mtima wentse nthawe yomwe an’dzalamusa axamwali wace wa pa mtimawa.—Djobi 14:15.

Kodi tingalatize tani kuti timbatenda mphaso zakusaya kuwoneka? (Onani ndime 5) *

5. Kodi tin’funika kucita ciyani kuti tikhale pa uxamwali bwamphanvu na Yahova?

5 Kodi ni wanthu angasi wakuperewera omwe ali pa uxamwali bwamphanvu na Yahova? Alipo bzulu na bzulu. Kodi tikudziwa tani bzimwebzi? Tikudziwa thangwe pa dziko lentse la pantsi, amuna, akazi na wana azinji akulatiza mwa makhalidwe yawo kuti mbaxamwalidi wa Mulungu. Yahova ‘ambafuna kukhala pa uxamwali na wanthu wakulungama.’ (Mimwani 3:32) Wanthuwo ambakwanisa kukhala pa uxamwali na Yahovayo thangwe ra kukhulupira ntsembe ya Jezu. Ndipo na cikhulupiroci, mwakudeka mtima Yahova ambabvuma kuti tibzipereke kwa iye ticibatizidwa. Tikacita bzimwebzi, timbakhala m’gulu la bzulu na bzulu bza Akristau wakubzipereka na wakubatizidwa omwe akukomedwa thangwe ra kukhala pa ‘uxamwali bwakulimba’ na Munthu wapadzulu kwene-kwene pa cirengedwe centse!

6. Kodi tingalatize tani kuti timbatenda uxamwali bomwe tinabo na Mulungu?

6 Kodi tingalatize tani kuti timbatenda uxamwali bomwe tinabo na Mulungu? Ninga Abalahamu na Djobi omwe adapitiriza kutumikira Mulungu mwakukhulupirika kwa magole yakupitirira 100, ifepano tin’funika kupitiriza kumutumikirambo mwakukhulupirika, bziribe basa magole yomwe tikutumikira Yahova mu dziko lakuipali. Ndipo tin’funikambo kutewezera ciratizo ca Danyeri. Kwa iye, kukhala pa uxamwali na Yahova cikhali cinthu cakufunika kwene-kwene kuposa moyo wace. (Danyeri 6:7, 10, 16, 22) Na thandizo la Yahova, ifepano tingapirire mayezo yakusiyana-siyana ticipitiriza kukhala axamwali wace.—Wafiripo 4:13.

MIPEMBO

7. (a) Mwakubverana na Mimwani 15:8, kodi Yahova ambabzibva tani na mipembo yathu? (b) Kodi Yahova ambatawira tani mipembo yathu?

7 Mphaso inango yakusaya kuwoneka ni mpembo. Wanthu omwe ali pa uxamwali bwakuti  ponda ndipondembo ambafuna kucezerana bzomwe ambagumana nabzo pa moyo wawo. Kodi bzimwebzi bzimbacitikambo na uxamwali bomwe tinabo na Yahova? Inde! Mwa kuphatisa basa Fala lace, Yahova ambatiuza makumbukidwe yace na momwe ambabvera. M’mipembo yathu tingalewelewe naye ticimuuza makumbukidwe yathu na bzinthu bzomwe bziri mu mtima mwathu. Yahova ambakomedwa kwene-kwene kubva mipembo yathu. (Werengani Mimwani 15:8. *) Tenepo, ninga xamwali walufoyi, Yahova ambandotetekera lini kokha mipembo yathuyo koma ambaitawira. Nthawe zinango, iye ambatawira mwakamfulumize, koma nthawe zinango timbafunika kumbapempherera nkhaniyo mwakubwereza-bwereza. Napo bziri tenepo, ifepano tin’funika kutsimikiza kuti mtawiroyo uniperekedwa pa nthawe yabwino na mwa njira yakuthemera. Nthawe zinango, mtawiro wa Mulungu ungakhale wakusiyana na omwe tikhadikhirira. Mwa ciratizo, m’mbuto mwakumalisa mayezo yomwe tikugumana nayo, iye angatipase nzeru na mphanvu ‘[kuti tikwanise kuyapirira.]’—1 Wakolinto 10:13.

(Onani ndime 8) *

8. Kodi tingalatize tani kuti timbatenda mphaso ya mpembo?

8 Kulewa mwakusaya kupenukira, mpembo ni mphaso ya fovolo. Kodi tingalatize tani kuti timbatenda mphaso imweyi? Mwa kubvera malango ya Yahova yakuti: ‘Mbapembani nthawe zentse.’ (1 Watesalonika 5:17) Yahova ambatingingimiza lini kuti timbapembe. Koma iye ambalemekeza ufulu bwathu bwakusankhula ndipo ambatiuza kuti ‘[tilimbikire] kumbapemba.’ (Waroma 12:12) Tenepo, tingalatize kutenda kwathu mwa kumbapemba kazinji kentse pa ntsiku iri-yentse. Tsono tin’funika lini kumbapemba kuti timbamukumbire bzinthu basi. Koma tin’funikambo kumbatenda Yahova na kumutumbiza thangwe ra bzinthu bzentse bzomwe ambacita.—Psalymo 145:2, 3.

9. Kodi m’bale Chris ambawona tani mphaso yakucita mpembo, ndipo imwepo mumbaiwonambo tani?

9 Na kupita kwa nthawe pomwe tikutumikira Yahova, tin’kwanisa kuwona momwe iye ambatawirira mipembo yathu. Bzimwebzi bzin’ticitisa kuti timbatende kwene-kwene mphaso imweyi. Onani ciratizo ca Chris, m’bale omwe akucita utumiki bwa nthawe zentse kwa magole 47. Iye adati: “Cinthu comwe nimbakomedwa naco ni kupambula nthawe kumacibese kuti ndiceze na Yahova mu  mpembo mwakusaya kuthamanga. Bzimbakhala bzakudekeza kwene-kwene kulewalewa na Yahova pomwe ndikuwona dzuwa likucoka! Bzimwebzi bzimbandicitisa kuti nditende bzinthu bzentse bzabwino bzomwe iye ambandipasa, kuphatanidzambo mphaso yakucita mpembo. Ndipo ndikacita mpembo kuphampha kwa ntsiku, nimbagona mtima wangu uli pa mbuto.”

MZIMU WAKUCENA

10. Thangwe ranyi tingalewe kuti mzimu wakucena ni mphaso?

10 Mphaso inango yakusaya kuwoneka ni mzimu wakucena wa Mulungu. Jezu adatiuza kuti timbapembe nthawe zentse mwa kukumbira mzimu wakucena. (Luka 11:9, 13) Na mzimu wace wakucena, Yahova ambatipasa ‘mphanvu yakuposa yacibadwa.’ (2 Wakolinto 4:7; Mabasa 1:8) Ndipo na thandizo la mzimu wa Mulungu, tingapitirize kupirira napo tigumane na mayezo.

(Onani ndime 11) *

11. Kodi mzimu wakucena umbatithandiza tani?

11 Mzimu wakucena umbatithandiza kukwanirisa utumiki bomwe tikucitira Mulungu. Mzimuyo umbatithandizambo kukulisa luso lomwe tinalo kale. Ndipopa bzinthu bzikatifambira bwino pa utumiki bomwe tikucitira Mulungu, timbazindikira kuti bziribe kucita na luso lathu, koma na thandizo la mzimu wakucena.

12. Mwakubverana na Psalymo 139:23, 24, thangwe ranyi tin’funika kukumbira mzimu wakucena?

12 Pana njira inango ya momwe tingalatizire kuti timbawona mzimu wakucena kukhala wakufunika. Ifepano tingapembe kwa Mulungu kuti atipase mzimu wace kuti utithandize kuzindikira makumbukidwe ayai cikhumbo cakuipa comwe cingakhale mu mtima mwathu. (Werengani Psalymo 139:23, 24. *) Na tenepo, tikazindikira kuti tina makumbukidwe ayai cikhumbo cakuipa, tin’funika kupemba na kukumbira mzimu wa Mulungu kuti utipase mphanvu kuti tikwanise kubzimalisa. Tikacita bzimwebzi, tin’dzabvuma lini kuti cinthu ciri-centse cititazise kutambira thandizo la mzimu wakucena.—Wayefezo 4:30.

13. Kodi tingalatize tani kuti timbatenda kwene-kwene mzimu wakucena?

13 Timbatenda kwene-kwene mzimu wakucena, tikambakumbukira bzomwe mzimuyo ukucita ntsiku zino. Pomwe Jezu akhanati kubwerera  kudzulu, adauza anyakupfunza kuti: ‘Mzimu wakucena ukadzafika pa imwepo, mun’dzatambira mphanvu, ndipo mun’dzakhala mboni zangu mpaka kumalekezero ya dziko la pantsi.’ (Mabasa 1:8) Bzimwebzi ndibzo bzomwe bzikucitika ntsiku zino. Na thandizo la mzimu wakucena, pa dziko lentse la pantsi pana wanthu wakukwana 8.5 midyau omwe akunamata Yahova. Ninga wanthu wa Mulungu, ifepano ndife wakubverana thangwe mzimu wakucena umbatithandiza kukhala na makhalidwe yabwino yomwe ni lufoyi, cikondweso, mtendere, kupirira, kudeka mtima, ubwino, cikhulupiro, kufatsa na kubziretsa. (Wagalata 5:22, 23) Kulewa mwakusaya kupenukira, mzimu wakucena ni mphaso yakufunika kwene-kwene!

KUPHATA BASA NA YAHOVA, JEZU NA WANJO

14. Kodi ni thandizo liponi lakusaya kuwoneka lomwe timbakhala nalo tikayenda kukapalizira mafala ya Mulungu?

14 Kuphata basa na Yahova, Jezu na wanjo ni mphasombo yakusaya kuwoneka. (2 Wakolinto 6:1) Kodi timbacita tani bzimwebzi? Mwa kupfunzisa wanthu kuti akhale anyakupfunza wa Kristu. Mpostolo Paulo adalewa bza iye na bza wale omwe ambapalizira mafala ya Mulungu kuti: ‘Ndife anyabasa anzace wa Mulungu.’ (1 Wakolinto 3:9) Kuthimizira bzimwebzi, kupalizira kumbaticitisa kukhala anyabasa anzace wa Jezu. Pomwe iye adapereka lamulo lakuti: ‘Ndokoni mukapfunzise wanthu wa mitundu yentse,’ Jezu adalewa pomwe kuti: ‘Ine ndiri pabodzi na imwepo.’ (Mateu 28:19, 20) Tsono tani pakulewa bza wanjo? Tikayenda kukapalizira wanthu mafala ya Mulungu, wanjo ambatitsogolera. Umweyu ni mwayi ukulu kwene-kwene!—Cibvumbulutso 14:6.

15. Fotokozani ciratizo comwe cikuwonesa kuti Yahova ambathandizira basa lakupalizira.

15 Na thandizo lomwe Yahova, Jezu na wanjo ambatipasa, ifepano timbakwanisa kuphata basa la kubzala mafala yakulewa bza Umambo bwa Mulungu. Ndipo zinango mwa mbeuzo zimbagwera mitima yabwino ziciyamba kukula. (Mateu 13:18, 23) Kodi mbani omwe ambacitisa kuti mbeu zacadidi zikule na kubala bzisapo? Jezu adalewa kuti palibe munthu omwe angakhale nyakupfunza wace akasaya kukwewedwa na ‘Baba’ wace. (Juwau 6:44) Bibliya limbafotokoza ciratizo ca momwe bzimwebzi bzimbacitikira. Iro limbafotokoza bza nthawe inango yomwe mpostolo Paulo adapalizira mafala ya Mulungu thimu la akazi kunja kwa mzinda wa Firipo. Bibliya limbalewa bzomwe bzidacitika na m’bodzi mwa akaziwo, omwe akhacemeredwa Lidiya. Iro limbati: ‘Yahova adafungula mtima wace kuti abvesese bzomwe Paulo akhalewa.’ (Mabasa 16:13-15) Tenepo ninga Lidiya, wanthu azinji adapfunza cadidi ca m’Bibliya thangwe ra kukwewedwa na Yahova.

16. Kodi mbani omwe ambacitisa kuti bzinthu bzitifambire bwino pa basa lakupalizira?

16 Kodi mbani omwe ambacitisa kuti bzinthu bzitifambire bwino pa basa lakupalizira? Mpostolo Paulo adatawira mbvunzoyu pomwe adanemba bza gwere la ku Kolinto, iye adati: ‘Ine ndidabzala, Apolo adathirizira tsono Mulungu ndiye akhakulisa. Pakuti omwe ambabzala ayai omwe ambathirizira n’cinthu lini, koma Mulungu ndiye omwe ambakulisa.’ (1 Wakolinto 3:6, 7) Tenepo ninga Paulo, bzinthu bzikatifambira bwino pa basa lathu lakupalizira, tin’funika kumbawona kuti ni Yahova omwe wacitisa.

17. Kodi tingalatize tani kuti timbatenda mwayi omwe tinawo wakuphata basa pabodzi na Mulungu, Kristu na wanjo?

17 Kodi tingalatize tani kuti timbatenda mwayi omwe tinawo wakuphata basa pabodzi na Mulungu, Kristu na wanjo? Mwa kumbapalizira na nyongo na kunyang’ana mipata yakuti timbauze winango mafala ya Mulungu. Pana njira zizinji za momwe tingacitire bzimwebzi, ninga kupalizira ‘padeca na nyumba na nyumba.’ (Mabasa 20:20) Abale azinji ambafuna kucita upalizi bwakusaya kulinganizidwa. Iwo akagumana na munthu abamumusa na nkhope ya ntsangala ndipo ambayamba kuceza naye. Munthuyo akabvuma kuceza nawo, iwo ambacinja macezayo aciyamba kumupalizira.

(Onani ndime 18) *

18-19. (a) Kodi tin’funika kucita ciyani kuti timbathirizire mbeu za cadidi ca Mulungu? (b) Fotokozani momwe Yahova adathandizira nyakupfunza wa Bibliya kucinja moyo wace.

 18 Ninga ‘anyabasa anzace wa Mulungu,’ tin’funika lini kumbandobzala mbeu za cadidi ca Mulungu, koma tin’funikambo kumbazithirizira. Na tenepo, munthu akalatiza kuti akufunisisa kudziwa bzizinji, tin’funika kucita ciri-centse kuti timbamuzungire. Tikawona kuti tin’kwanisa lini kukamuzungira, tikumbire abale winango kuti ayende kukamuzungira. Cakulinga cathu pomwe tikucita bzimwebzi, cikhale cakuyambisa pfunziro la Bibliya. Ndipo pomwe pfunzirolo likuyenda patsogolo, timbakomedwa tikawona momwe Yahova akuthandizira nyakupfunza Bibliyayo kucinja bzinthu pa moyo wace.

19 Onani ciratizo ca nyabezi winango wa ku África do Sul wakucemeredwa Raphalalani. Iye adayamba kupfunza Bibliya ndipo akhakomedwa na bzentse bzomwe akhapfunzabzo. Ndipo adapfunzambo bzomwe Fala la Mulungu limbalewa pa nkhani ya kulewalewa na anyakufa. (Bzakutonga 18:10-12) Pakuyambirira, bzidamunesa kwene-kwene kubvuma cadidi cimweci. Koma pang’no na pang’ono, Raphalalani adabvuma kuti Mulungu acinje makumbukidwe yace. Na kupita kwa nthawe, iye adasiya unyabezibo napo kuti ikhali njira yomwe ikhamudyesa pa moyo wace. Raphalalani, omwe tsapano ana magole 60 yakubadwa adalewa kuti: “Ndikutenda kwene-kwene Mboni za Yahova thangwe zandithandiza mu njira zakusiyana-siyana, ninga kugumana basa. Koma kuposa bzentse, ndikutenda kwene-kwene Yahova thangwe wandithandiza kucinja moyo wangu. Tsapano ndine Mboni ya Yahova yakubatizidwa ndipo nimbapalizira bzipsa bzabwino.”

20. Kodi n’ciyani comwe mun’funika kucita?

20 Mu nkhani ino, tapfunza mphaso zinai zakusaya kuwoneka na maso. Ndipo ibodzi mwa mphasozo yomwe njakufunika kwene-kwene ni kukhala pa uxamwali bwamphanvu na Yahova. Ndipo uxamwalibo bumbaticitisa kutambira mphaso zinango zakusaya kuwoneka, ninga kulewalewa na Yahova mu mpembo, kuthandizidwa na mzimu wakucena, kuphata basa pabodzi na Mulungu, Jezu na wanjo. Ndipopa mbatendani kwene-kwene mphaso zakusaya kuwonekazi. Ndipo nthawe zentse mbatendani Yahova thangwe rakuti iye ni xamwali wabwino!

NYIMBO 145 Mulungu An’dzabweresa Paraizo

^ ndi. 5 Nkhani idamala ire idalewa bza mphaso zakusiyana-siyana zakuwoneka na maso zomwe Mulungu ambatipasa. Tsono nkhani ino in’fotokoza bza mphatso zomwe tingaziwone lini na maso ndipo in’latizambo momwe tingalatizire kutenda kwathu mphasozo. Bzimwebzi bzin’tithandiza kuti timbatende kwene-kwene Yahova, omwe ambatipasa mphasozo.

^ ndi. 2 2 Wakolinto 4:17 Pakuti napo matsautso njakanthawe na yakupepuka, yambatibweresera umbiri bomwe bumbayenda bucithumizirika ndipo n’bwakusaya kumala; 18 pomwe tinkunyang’anisisa pa bzinthu bzakusaya kuwoneka na maso, sikuti pa bzakuwoneka. Pakuti bzinthu bzakuwoneka na maso mpsakanthawe, tsono bzakusaya kuwoneka mpsakusaya kumala.

^ ndi. 7 Mimwani 15:8 Ntsembe za wanthu wakuipa, n’zakunyantsa kwa Yahova, tsono mpembo wa wanthu wakulungama, umbamudekera.

^ ndi. 12 Psalymo 139:23 Ndifufudzeni, imwe Mulungu, muciudziwa mtima wangu. Ndifufudzeni, muciyadziwa makumbukidwe yangu yomwe yakundisayisa mtendere. 24 Ndipo onani penu ciripo ciri-centse comwe cikundifambisa mu njira yakuipa, mucinditsogolera mu njira yakusaya kumala.

^ ndi. 61 BZOMWE BZIKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: (1) Mpfumakazi ikunyang’anisa cirengedwe ca Yahova, ndipo ikukumbukira uxamwali bomwe inabo na iye.

^ ndi. 63 BZOMWE BZIKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: (2) Mpfumakazi ibodzi-bodziyo ikupemba kwa Yahova kuti aipase mphanvu kuti ikakwanise kupalizira.

^ ndi. 65 BZOMWE BZIKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: (3) Mzimu wakucena ukuthandiza mpfumakaziyo kuti ikhale yakukhwimika pomwe ikucita upalizi bwakusaya kulinganizika.

^ ndi. 67 BZOMWE BZIKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: (4) Mpfumakazi ikupfunza Bibliya na mkazi omwe wabvuma upalizi bwakusaya kulinganizika. Mpfumakaziyo ikupalizira na kucitisa pfunziro la Bibliya mwakuthandizidwa na wanjo.