Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 4

‘Mzimuyo Umbacitira Umboni’

‘Mzimuyo Umbacitira Umboni’

‘Mzimuyo, umbacitira umboni pabodzi na mzimu wathu, kuti ndife wana wa Mulungu.’—WAROMA 8:16.

NYIMBO 25 Cuma Cakupambulika

BZOMWE TIN’PFUNZA *

Pa Pentekosite, Yahova adapasa mwakudabwisa mzimu wace wakucena akristau wakukwana 120 (Onani ndime 1-2)

1-2. Kodi ni cinthu ciponi cakudabwisa comwe cidacitika pa Pentekosite mu gole la 33?

YAKHALI macibese ya ntsiku ya Dumingu ku Jeruzalemu. Ndipo ikhali ntsiku ya Pentekosite mu gole la 33. Thimu la anyakupfunza wakukwana 120 likhadatsonkhana m’cipinda ca nyumba inango ya padzulu. (Mabasa 1:13-15; 2:1) Ntsiku imweyi ikanati kufika, Jezu adawauza kuti aleke kucoka mu Jeruzalemu, thangwe iwo angadatambira mphaso yakupambulika kwene-kwene. (Mabasa 1:4, 5) Kodi n’ciyani cidadzacitika patsogolo pace?

2 ‘Mwadzidzidzi kudzulu kudabveka muwira ninga wa mphepo yamphanvu.’ Muwirayo udadzaza nyumba yentse. Patsogolo pace, pa misolo ya anyakupfunzawo padawoneka ‘moto omwe ukhawoneka ninga malirime,’ ndipo wentsewo ‘adadzazidwa na mzimu wakucena.’ (Mabasa 2:2-4) Mpsakudabwisa kwene-kwene momwe Yahova adapasira mzimu wace wakucena thimu lire. (Mabasa 1:8) Iwo adakhala wakuyamba kudzozedwa na mzimu * wakucena acikhalambo na cidikhiro cakudzatonga pabodzi na Jezu kudzulu.

KODI N’CIYANI CIMBACITIKA MUNTHU AKADZOZEDWA?

3. Bzingadakhala kuti imwepo mukhali m’bodzi wa anyakupfunza wale, thangwe ranyi mungadapenukira lini kuti mwadzozedwa?

3 Bzingadakhala kuti imwepo mukhali m’bodzi wa anyakupfunza omwe akhadatsonkhana m’cipinda cire, cipo mungadayebwa lini ntsiku imweire. Cinthu cakuwoneka ninga cirambi-rambi ca moto omwe ukhawoneka ninga lirime cingadakhala pa msolo panu ndipo imwepo  mungadayamba kulewalewa bzirewedwe bzinango! (Mabasa 2:5-12) Tenepo, mungadapenukira lini kuti mwadzozedwa na mzimu wakucena. Kodi wentse omwe mbakudzozedwa na mzimu wakucena, ambadzozedwa mwakudabwisa ayai pa nthawe ibodzi-ibodzi? Ne. Kodi tikudziwa tani bzimwebzi?

4. Kodi akristau wakudzozedwa wa magole dzana yakutoma, adadzozedwa pa nthawe ibodzi-bodzi? Fotokozani.

4 Cakuyamba, mbatiwoneni kuti ni nthawe iponi munthu ambadzozedwa. Ni akristau lini okha wakukwana 120 omwe adadzozedwa na mzimu wakucena pa Pentekosite mu gole la 33. Thangwe ranyi tikulewa tenepoyo? Thangwe ndakuti patsogolo pace pa ntsiku ibodzi-bodzi ire, wanthu wakukwana 3.000 adadzozedwambo na mzimu wakucena. Wanthu amwewa adadzozedwa pa ntsiku yomwe adabatizidwa. (Mabasa 2:37, 38, 41) Koma na kupita kwa magole, ni akristau lini wentse omwe adadzadzozedwa pa ntsiku yomwe adabatizidwa. Mwa ciratizo, Asamariya adadzozedwa na mzimu wakucena pomwe padapita nthawe pang’ono kucokera pomwe adabatizidwa. (Mabasa 8:14-17) Ndipo kudzozedwa kwinango komwe kumbacitika lini kawiri-kawiri, kudacitikira Korneliyo pabodzi na wanthu wa m’banja lace, thangwe iwo adadzozedwa akanati kubatizidwa.—Mabasa 10:44-48.

5. Mwakubvera na cinembo ca 2 Wakolinto 1:21, 22, kodi n’ciyani comwe cimbacitika munthu akadzozedwa na mzimu wakucena?

5 Tsapano mbatiwoneni bzomwe bzimbacitika munthu akadzozedwa na mzimu wakucena. Pakuyamba, wanthu winango ambabvuma lini kuti adzozedwa na Mulungu. Ndipo pinango iwo angabzibvunze kuti: ‘Thangwe ranyi Mulungu wandidzoza?’ Koma winango angabzibve lini tenepoyo. Tenepo, bziribe basa momwe munthu angabvere akadzozedwa, mpostolo Paulo adafotokoza bzomwe bzimbacitika na wentse wakudzozedwa, iye adati: ‘Pambuyo pa imwepo kukhulupira, imwepo mudanembedwa cizindikiro * na mzimu wakucena omwe udalewedwayo, omwe ni citsimikizo ca utaka bwathu.’ (Wayefezo 1:13, 14) Tenepo, Yahova ambaphatisa basa mzimu wace wakucena kuti athandize akristau wakudzozedwawo kutsimikizira kuti ndiye omwe awasankhula. Mwa njira imweyi, mzimuyo umbathandiza akristauwo kutsimikizira  kuti an’dzakhala na moyo wakusaya kumala kudzulu, sikuti pano pa dziko la pantsi.—Werengani 2 Wakolinto 1:21, 22. *

6. Kodi n’ciyani comwe mkristau wakudzozedwa an’funika kucita kuti an’dzatambire mabai-bai yace?

6 Mkristau akadzozedwa, kodi bzikuthandauza kuti iye ambatambiriratu mabai-bai yace ya kudzulu? Ne n’tenepo lini. Iye ambakhala na citsimikizo cakuti wasankhulidwa kuti adzayende kudzulu. Napo bziri tenepo, iye an’funika kukumbukira malango aya: ‘Abale, citani ciri-centse cakuthemera kuti mupitirize kukhala wakukhulupirika, na cakulinga cakuti mukhale m’bodzi wa wanthu omwe Mulungu akuwacemera na kuwasankhula, pakuti mukapitiriza kucita bzimwebzi, mun’dzatazira lini ne na pang’onopo.’ (2 Pedru 1:10) Bzimwebzi bzikuthandauza kuti mkristau omwe wasankhulidwa ayai wacemeredwa kuti akakhale kudzulu, an’dzatambira mabai-bai yace kokha akapitiriza kukhala wakukhulupirika.—Wafiripo 3:12-14; Wahebereu 3:1; Cibvumbulutso 2:10.

KODI MUNTHU AMBADZIWA TANIKUTI WADZOZEDWA?

7. Kodi munthu ambadziwa tani kuti acemeredwa kuti akakhale kudzulu?

7 Kodi munthu ambadziwa tani kuti wacemeredwa kuti akakhale kudzulu? Mtawiro timbaugumana pa mafala yomwe mpostolo Paulo adanembera akristau wakudzozedwa wa ku Roma, omwe akhadasankhulidwa kuti akhale ‘wakucena.’ Iye adawauza kuti: ‘Imwepo mulibe kutambira mzimu wa ukapolo, kuti mumbacite mantha; koma mudatambira mzimu wakukusandusani wana wace, omwe umbaticitisa kukuwa kuti: “Aba, Baba.” Mzimuyo, pabodzi na mzimu wathu, umbacitira umboni bwakuti ndife wana wa Mulungu.’ (Waroma 1:7; 8:15, 16) Tenepo, Mulungu ambaphatisa basa mzimu wace wakucena kuti athandize anyakudzozedwa kutsimikiza kuti acemeredwa kuti akakhale kudzulu.—1 Watesalonika 2:12.

8. Kodi cinembo ca 1 Juwau 2:20, 27, cimbalatiza tani kuti akristau wakudzozedwa an’funika lini kucita kuuzidwa na munthu kuti mbakudzozedwa?

8 Yahova ambathandiza wentse omwe ambawasankhula kuti akakhale kudzulu kuleka kupenukira kuti asankhulidwa. (Werengani 1 Juwau 2:20, 27. *) Napo bziri tenepo, akristau wakudzozedwa an’funika kumbapfunzisidwa na Yahova kucokera pa mitsonkhano ya gwere, ninga momwe bzimbakhalira na mkristau ali-wentse. Koma iwo an’funika lini kucita kuuzidwa na munthu kuti mbakudzozedwa. Thangwe Yahova ambakhala aphatisa kale basa mphanvu yace, yomwe ni mzimu wakucena, kuti iwathandize kutsimikizira!

IWO ‘AMBABADWA PAPSA’

9. Kodi n’ciyani comwe cimbacitika munthu akadzozedwa, mwakubverana na Wayefezo 1:18?

9 Ntsiku zino, atumiki azinji wa Mulungu bzimbawanesa kubvesesa bzomwe bzimbacitika munthu akadzozedwa. Thangwe ranyi? Thangwe ndakuti iwo alibe kudzozedwambo. Ndipo Mulungu adalenga wanthu kuti akhale na moyo wakusaya kumala pano pa dziko la pantsi, sikuti kudzulu. (Ciyambo 1:28; Psalymo 37:29) Koma Yahova adasankhula wanthu winango kuti akakhale kudzulu. Tenepo, pakusankhula munthu, Yahova ambacinjiratu cidikhiro na makumbukidwe ya munthuyo, kuti ambakumbukire kokha bza moyo wakudzulu.—Werengani Wayefezo 1:18. *

10. Kodi ‘kubadwa papsa’ kumbathandauza ciyani? (Onani mafala ya m’nyansi.)

10 Mkristau akadzozedwa na mzimu wakucena,  iye ‘ambabadwa papsa,’ ayai ‘kubadwa pomwe.’ * Jezu adalewambo kuti mpsakunesa kufotokozera munthu omwe ngwakudzozedwa lini kuti abvesese momwe munthu ambabvera ‘akabadwa papsa’ ayai ‘akabadwa na mzimu.’—Juwau 3:3-8.

11. Fotokozani bzomwe bzimbacitika mkristau akadzozedwa.

11 Kodi mkristau akadzozedwa ambayamba kukumbukira ciyani? Mkristau akanati kudzozedwa na Yahova, ambakhala na cidikhiro cakukhala na moyo wakusaya kumala pano pa dziko la pantsi. Ndipo iye ambadikhirira na mtima wentse nthawe yomwe Yahova an’dzamalisa mabvuto yentse na kusandusa dziko la pantsi kukhala paraizo. Pinango iye ambakumbukira akutambira m’bale ayai xamwali wace omwe adafa. Tsono akandodzozedwa, makumbukidwe yace yambacinja. Thangwe ranyi? Sikuti akufuna lini kukhala na moyo wakusaya kumala pano pa dziko la pantsi, ayai thangwe ra kusunama na kuwanda kwa mabvuto ayai pinango andokumbuka kuti kukhala na moyo wakusaya kumala pa dzikoli, kulibe na phindulo. M’mbuto mwace, Yahova ambaphatisa basa mzimu wace wakucena, kuti ucinje makumbukidwe na cidikhiro comwe mkristauyo akhacifunisisa kwene-kwene.

12. Mwakubverana na 1 Pedru 1:3, 4, kodi anyakudzozedwa ambabzibva tani na cidikhiro comwe anaco?

12 Nthawe zinango, mkristau omwe wadzozedwa angabziwone kuti akuthemera lini mwayi umweyu. Koma iye ambapenukira lini kuti Yahova wamusankhula. M’mbuto mwace, iye ambakomedwa kwene-kwene ndipo ambatenda cidikhiro comwe ambapasidwa cakukakhala kudzulu.—Werengani 1 Pedru 1:3, 4. *

13. Kodi anyakudzozedwa ambawona tani moyo wawo wa pano pa dziko la pantsi?

13 Kodi bzimwebzi bzikuthandauza kuti anyakudzozedwa ambafuna kufa? Mpostolo Paulo akutawira mbvunzoyu. Iye adandendemezera thupi la munthu na tendi, mwa kulewa kuti: ‘Ife omwe tiri mu tendi ino, tikubuula, thangwe ra kulemedwa. Sikuti thangwe ra kufuna kukhundula, koma thangwe ra kufuna kubvala unango, kuti comwe cimbafa cipitidwe m’mbuto na moyo.’ (2 Wakolinto 5:4) Tenepo akristauwa alibe kutairatu cikhumbo cawo cakukhala na moyo pano pa dziko la pantsi, mpaka kukhumba kufa. M’mbuto mwace, iwo ambakomedwa na moyo ndipo ambafuna kutumikira Yahova pabodzi na abale na axamwali wawo ntsiku iri-yentse. Napo bziri tenepo, bziribe basa bzomwe anyakudzozedwa akucita, iwo nthawe zentse ambakumbukira bza cidikhiro cawo.—1 Wakolinto 15:53; 2 Pedru 1:4; 1 Juwau 3:2, 3; Cibvumbulutso 20:6.

KODI IMWEPO MUDADZOZEDWA NA YAHOVA?

14. Kodi n’ciyani cimbalatiza kuti munthu alibe kudzozedwa na mzimu wakucena?

14 Pinango mungabzibvunze penu mudadzozedwa na mzimu wakucena. Penu bziri tenepo, kumbukirani mibvunzo yakufunikayi: Kodi imwepo mukufunisisa kucita bzomwe Yahova ambafuna? Kodi ndimwe wakubzipereka kwene-kwene pa basa lakupalizira? Kodi mumbakomedwa na kupfunza Bibliya ndipo mumbafunisisa kudziwa ‘bzinthu bzakuzika bza Mulungu’? (1 Wakolinto 2:10) Kodi mukuwona kuti Yahova akukuthandizani kuyenda pa tsogolo pa basa lakupalizira? Kodi mumbabzibva kuti muna udindo bukulu bwakuthandiza winango kuti apfunze bza Yahova? Kodi mumbakwanisa kuwona kuti Yahova ambakuthandizani mu njira zakusiyana-siyana pa moyo wanu? Penu mtawiro wanu ngwakuti inde pa mibvunzo yentseneyi, kodi bzikufuna kulewa kuti imwepo mwacemerawa kuti mukakhale kudzulu? Ne ndibzo lini. Thangwe ranyi? Thangwe ndakuti atumiki wentse wa Yahova angabzibve tenepo, napo akhale wakudzozedwa ayai wakusaya kudzozedwa. Na mzimu wace wakucena, Yahova angapase mtumiki wace ali-wentse mphanvu ibodzi-bodziyi kuti akwanise kucita bzimwebzi, bziribe basa kuti iwo ana cidikhiro  ciponi. Cadidi n’cakuti, penu imwepo mukupenukira kuti ndimwe wakudzozedwa ayai ne, dziwani kuti ndimwe lini. Thangwe wentse wakucemeredwa na Yahova ambapenukira lini kuti mbakudzozedwa. Iwo ambatsimikiza!

Yahova adaphatisa basa mzimu wace wakucena kuti apase mphanvu Abalahamu, Sara, Davide, Juwau Batista, kuti acite bzinthu bzakudabwisa, koma alibe kuuphatisa basa kuti awasankhule kuti akakhale kudzulu (Onani ndime 15-16) *

15. Kodi tikudziwa tani kuti ni wanthu lini wentse omwe adatambira mzimu wa Mulungu, adasankhulidwa kuti ayende kudzulu?

15 M’Bibliya muna bziratizo bza wanthu azinji omwe akhali wakukhulupirika omwe adatambira mzimu wakucena, koma napo bzikhali tenepo, iwo akhalibe cidikhiro cakukakhala kudzulu. Mwa ciratizo, Davide akhatsogoleredwa na mzimu wakucena. (1 Samuweri 16:13) Mzimu wakucena udathandiza Davideyo kubvesesa bzinthu bzakuzika pakulewa bza Yahova, ndipo udamuthandizambo kuti anembe mbali zinango za Bibliya. (Marko 12:36) Napo bziri tenepo, mpostolo Pedru adalewa kuti Davide ‘alibe kukwira kudzulu.’ (Mabasa 2:34) Juwau Batista akhali munthu ‘wakudzala na mzimu wakucena.’ (Luka 1:13-16) Jezu adalewa kuti pakhalibe munthu mkulu wakuposa Juwau, tsono adalewambo kuti Juwauyo angadayenda lini kudzulu. (Mateu 11:10, 11) Yahova adaphatisa basa mzimu wace wakucena kuti apase mphanvu amunawa kuti acite bzinthu bzakudabwisa, koma alibe kuuphatisa basa kuti awasankhule kuti akakhale kudzulu. Kodi bzimwebzi bzikuthandauza kuti iwo akhana cikhulupiro cakucepa, mwakusiyana na wanthu omwe ambasankhulidwa kuti ayende kudzulu? Ne. Bzimwebzi bzikuthandauza kuti Yahova an’dzawalamusa kuti an’dzakhala na moyo m’Paraizo pano pa dziko la pantsi.—Juwau 5:28, 29; Mabasa 24:15.

16. Kodi atumiki wa Mulungu omwe ali pano pa dziko la pantsi ana cidikhiro ciponi?

16 Ntsiku zino, atumiki azinji wa Mulungu omwe ali pano pa dziko la pantsi alibe cidikhiro cakudzayenda kudzulu. Tenepo, ninga Abalahamu, Sara, Davide, Juwau Batista pabodzi na amuna na akazi wakukhulupirika wa mu nthawe zakale, an’dzalamusidwa kuti adzakhale na moyo pano pa dziko la pantsi, ndipo an’dzatongedwa na Umambo bwa Mulungu.—Wahebereu 11:10.

17. Kodi ni mibvunzo iponi yomwe in’dzatawiridwa mu nkhani yakutewera?

17 Pakuti akristau winango wakudzozedwa tikali nawo pano pa dziko la pantsi, tingakhale na mibvunzo yakusiyana-siyana. (Cibvumbulutso 12:17) Mwa ciratizo, kodi anyakudzozedwa an’funika kumbabziwona tani? Penu m’gwere mwanu munthu wayamba kudya mkate na kumwa vinyu pa Cikumbuso, kodi mun’funika kumuwona tani? Ndipo mungabzibve tani mukadziwa kuti mbogo ya anyakudzozedwa ikuthimizirika? Kodi mun’funika kucita thupo thangwe ra bzimwebzi? Mibvunzoyi in’dzatawiridwa mu nkhani yakutewera.

^ ndi. 5 Kuyambira pa Pentekosite wa gole la 33, Yahova akupasa akristau winango cidikhiro cakuti akatonge pabodzi na Mwana wace kudzulu. Tsono iwo ambadziwa tani kuti anawo mwayi umweyu? Kodi n’ciyani cimbacitika Yahova akasankhula munthu kuti ayende kudzulu? Nkhaniyi yacokera mu Nsanza ya Mulindiri ya Janeiro 2016. Ndipo in’tawira mibvunzo yakufunikayi.

^ ndi. 2 KAFOTOKOZEDWE KA MAFALA YANANGO: Kudzozedwa na mzimu wakucena: Yahova ambaphatisa basa mzimu wace wakucena kuti asankhule wale omwe an’dzakatonga pabodzi na Jezu kudzulu. Na mzimu wace wakucenayo, Yahova ambawapasa ‘citsimikizo ca utaka’ bwa tsogolo lawo. (Wayefezo 1:13, 14) Akristau wakudzozedwawo angalewe kuti mzimu wakucena ‘umbacitira umboni,’ ayai umbawalatiza kuti iwo an’dzakatambira mabai-bai yawo kudzulu.—Waroma 8:16.

^ ndi. 5 KAFOTOKOZEDWE KA MAFALA YANANGO: Cizindikiro. Cizindikiroci cimbatsimikiziridwa kokha pa nthawe yomwe munthu anifa ali wakukhulupirika ayai pa nthawe yomwe citsautso cikulu cikanati kufika.—Wayefezo 4:30; Cibvumbulutso 7:2-4; Onani “Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga” mu Nsanza ya Mulindiri ya Abril 2016.

^ ndi. 5 2 Wakolinto 1:21 Koma omwe ambatitsimikizira kuti imwepo na ife ndife wa Kristu, na omwe adatidzoza, ndiye Mulungu. 22 Iye watinemba cizindikiro ndipo watipasa citsimikizo ca bzomwe bzikubwera kutsogolo bzomwe ni mzimu omwe uli m’mitima yathu.

^ ndi. 8 1 Juwau 2:20 Imwepo mudadzozedwa na wakucenayo, ndipo mwentsenemwe muna cidziwiso ca cadidi. 27 Imwepo, Mulungu adakudzozani na mzimu ndipo mzimuyo ukali mwa imwepo. Tenepo bzin’funika lini kuti awoneke munthu winango kuti akupfunziseni, pakuti mudadzozedwa mwacadidi sikuti mwakunamizira, thangwe ra kudzozedwako mukupfunzisidwa bzinthu bzentse. Ninga momwe mwapfunzisidwira pitirizani kubverana naye.

^ ndi. 9 Wayefezo 1:18 Iye adabvunika maso ya mtima wanu, kuti mudziwe cidikhiro comwe iye adakucemererani, n’ciponi cuma comwe iye adakoyera wakucena ninga utaka.

^ ndi. 10 Kuti mubvesese thandauzo la kubadwa papsa, onani Nsanza ya Mulindiri, 1 Abril, 2009, matsa. 3-4; 5; 6; 7; 8-9; 10-12 Chichewa.

^ ndi. 12 1 Pedru 1:3 Alemekezeke Mulungu omwe ni Baba wa Mbuya wathu Jezu Kristu, pakuti mwa ntsisi zace zikulu, adatibala papsa kuti tikhale na cidikhiro ca moyo pa kulamusidwa mwa Kristu Jezu, 4 kuti tikhale na utaka bwakusaya kubvunda, bwakusaya kupswipa na bwakusaya kumala mphanvu. Utaka bumwebu adakoyera imwepo kudzulu.

NYIMBO 27 Kuwonekera kwa Wana wa Mulungu

^ ndi. 61 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Abale wathu winango ali m’kawoko thangwe ra cikhulupiro cawo, ndipo winango akupalizira na kupfunzisa cadidi ca m’Bibliya mwakutsudzuka. Koma napo bziri tenepo, tikudikhirira na mtima wentse kudzakhala m’dziko lomwe lin’dzatongedwa na Umambo bwa Mulungu.