Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 6

Pitirizani Kukhala Wakukhulupirika!

Pitirizani Kukhala Wakukhulupirika!

‘Mpaka kufa kwangu, ndin’dzasiya lini kukhala na mtima wakusaya kugawanika.’—DJOBI 27:5.

NYIMBO 34 Kufamba Mwakukhulupirika

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Kodi Mboni za Yahova zomwe zafotokozedwa pa ndimeyi zikhafunika kulatiza khalidwe liponi kwa Yahova?

KUMBUKIRANI bzinthu bzitatu bzakutewerabzi bzomwe bzingacitikire Mboni za Yahova. (1) Mtsikana munango omwe ali pa xikola, iye pabodzi anzace auzidwa na mpfunzisi wace kuti adzagumanike pa msinda omwe un’dzacitika pa nsiku ya feriado. Mtsikanayo ambadziwa kuti kusekerera nsiku ya feriado kumbakondwesa lini Mulungu, tenepo mwaulemu ankuuza mpfunzisiyo kuti an’dzagumanika lini. (2) Mulumbwana munango omwe ngwamanyazi ankupalizira bzipsa bzabwino nyumba na nyumba. Ndipo ali mkati mwa kupalizira iye wafika pamui pa mwanzace wa ku xikola, omwe ambanyoza Mboni za Yahova. Tsono mulumbwanayo mwakusaya kucita manyazi ankugogodza nsuwo. (3) Mwamuna ankuphata basa na nyongo kuti asamalire banja lace, ndipo nsiku inango patrau wace ankumuuza kuti acite cinthu cinango cacinyengo ayai cakusaya kuthemera. Napo kulamba kubvera patrau wacewo kungamucitise kuluza basa lace, iye akuuza patrauyo kuti an’funika kukhala wakukhulupirika na kubvera lamulo thangwe Mulungu ambafuna kuti atumiki wace akhale na mikhalidwe ninga imweyi.—Waroma 13:1-4; Wahebereu 13:18.

2. Kodi ni mibvunzo iponi yomwe tin’cezerana, ndipo thangwe ranyi?

2 Kodi ni khalidwe liponi lomwe imwepo mukuwona kuti wanthu atatuwa adalilatiza? Mwakusaya kupenukira, imwepo mukuwona kuti iwo adalatiza kukhwimika na kukhulupirika. Koma khalidwe lakufunika kwene-kwene lomwe iwo adalilatiza ni kukhulupirika. Ndipo wense adalatiza kuti mbakukhulupirika kwa Yahova, thangwe adalamba kuphonyera mitemo yace. Kukhulupirika kudawacitisa kuti acite bzinthu bzakuthemera. Kulewa cadidi, Yahova adakomedwa kwene-kwene thangwe ra khalidwe lomwe iwo adalilatiza. Ninga abalewa, ifepano tin’funambo kuti Baba wathu wa kudzulu akhale wakukondwa. Tsapano bwerani ticezerane mibvunzo iyi: Kodi kukhulupirika n’ciyani? Thangwe ranyi tin’funika kukhala wakukhulupirika? Kodi tingacite ciyani kuti tipitirize kukhala wakukhulupirika mu nthawe zakunesa zino?

 KODI KUKHULUPIRIKA N’CIYANI?

3. (a) Kodi atumiki wa Mulungu ambalatiza tani kuti mbakukhulupirika? (b) Fotokozani bziratizo bzomwe bzingatithandize kubvesesa thandauzo la kukhulupirika.

3 Kodi atumiki wa Mulungu ambalatiza tani kuti mbakukhulupirika? Mwa kumbacita bzinthu na kumbafuna Yahova na mtima wense, ndipopa nthawe zense bzakucita bzawo bzimbamukondwesa. M’Bibliya, fala lakuti ‘kukhulupirika’ m’Cihebereu limbathandauza: kucita bzinthu na mtima wense. Mwa ciratizo, Ajirayeri akhapereka bzifuwo kwa Yahova ninga nsembe, ndipo cakutonga cikhalewa kuti cifuwo cikhafunika lini kukhala cakulemala. (Mwambo 22:21, 22) Wanthu wa Mulungu akhabvumizidwa lini kupereka cifuwo comwe catcoka mwendo, cagwatika khutu, ayai cakusaya maso; ne kupereka cifuwo cakuduwala. Yahova akhafuna kwene-kwene cifuwo cakusaya kulemala. (Malakiya 1:6-9) Bzimwebzi bzikutithandiza kubvesesa thangwe race Yahova ambafuna kuti atumiki wace akhale wakukhulupirika. Mwa ciratizo, ifepano tingagule lini cisapo comwe cidabvunda mbali ibodzi, ne kugula bukhu lomwe liribe matsamba manango. Koma timbafuna kugula cinthu comwe ciri bwino. Tenepo, Yahova ambafuna kuti timbamufune na kukhala wakukhulupirika kwa iye. Bzimwebzi bzinkulatiza kuti ifepano tin’funika kumbacita bzinthu na mtima wathu wense.

4. (a) Thangwe ranyi tingalewe kuti munthu wakuperewera angakhale wakukhulupirika? (b) Mwakubverana na Psalymo 103:12-14, kodi Yahova ambatiwona tani?

4 Kodi bzimwebzi bzinkuthandauza kuti tin’funika kukhala wakulungamiratu kuti tikhale wakukhulupirika? Tensenefe ndife wakuperewera. Bwerani tiwone mathangwe mawiri yomwe yangaticitise kutcenkha makumbukidwe yakuti tin’funika kukhala wakulungamiratu kuti tikhale wakukhulupirika. Thangwe lakuyamba, tin’funika kudziwa kuti Yahova ambandokumbukira lini bza kuphonya bzathu. Bibliya limbatiuza kuti: ‘Imwe Yah, bzingadakhala kuti mumbanyang’anisa bzakuphonya bzathu, mbani omwe angadaima pa maso panu, imwe Yahova?’ (Psalymo 130:3) Iye ambadziwa kuti ifepano ndife wakuperewera, anyapikado, ndipo ambatilekerere na mtima wense. (Psalymo 86:5) Thangwe laciwiri, Yahova ambadziwa malire yathu, ndipo iye ambadikhira lini kuti ticite bzinthu bzomwe tingakwanise lini kucita. (Werengani Psalymo 103:12-14. *) Tsono kodi kucita bzinthu na mtima wense kumbathandauza ciyani pa maso pa Yahova?

5. Thangwe ranyi lufoyi limbathandiza atumiki wa Yahova kukhala wakukhulupirika?

5 Comwe cimbathandiza atumiki wa Yahova kukhala wakukhulupirika ni lufoyi. Lufoyi lathu kwa Mulungu, kunamata kwathu komwe timbacita kwa Baba wathu wa kudzulu, kumbaticitisa kupitiriza kumukhulupira na mtima wense. Ndipo tikakhala na lufoyi ninga limweri napo tikagumana na mayezo lin’dzaticitisa kukhala wakukhulupirika. (1 Nkhani 28:9; Mateu 22:37) Kumbukirani bza Mboni za Yahova zitatu zomwe zafotokozedwa pakuyambirira zire. Thangwe ranyi iwo adacita bzinthu bzimwebzire? Kodi mtsikana ule akhafuna lini kusenzeka pa xikola, ayai kodi mulumbwana ule akhafuna kupasidwa manyazi pa nsuwo, ayai kodi msolo wa banja ule akhafuna kuluza basa lace? Ne na pang’onopo. M’mbuto mwace, iwo akhadziwa mitemo yakulungama ya Yahova, ndipo iwo akhafunisisa kukondwesa Baba wawo wa kudzulu. Ndipo lufoyi lomwe iwo akhanalo kwa iye lidawacitisa kukumbukira bza iye akanati acita cakusankhula. Mwa njira imweyi, iwo adalatiza kuti mbakukhulupirika.

THANGWE RANYI TIN’FUNIKA KUKHALA WAKUKHULUPIRIKA?

6. (a) Thangwe ranyi tin’funika kukhala wakukhulupirika? (b) Kodi n’ciyani comwe cidacitisa Adamu na Eva kutazira kukhala wakukhulupirika?

6 Thangwe ranyi tensenefe tin’funika kukhala wakukhulupirika? Tin’funika kukhala wakukhulupirika thangwe Sathani ambatsutsa Yahova pabodzi na ifepano. Anjo wakupandukayu adabzisandusa yekha Sathani, ayai “Nyakutsutsa” mu zunde la Edeni. Iye adanyoza dzina la Mulungu mwa kulewa kuti Mulunguyo ngwakuipa, ngwadyera,  ngwakusaya kukhulupirika ndipo ni Mtongi lini wabwino. Mpsakupasa nsisi kuti Adamu na Eva adaphatana na Sathani acipandukira Yahova. (Ciyambo 3:1-6) Moyo omwe iwo akhanawo mu zunde la Edeni ukhawapasa mipata mizinji yakulimbisira lufoyi lawo kwa Yahova. Koma pomwe iwo adayezedwa na Sathani, lufoyi lawo liribe kukhalisa ayai kuyenda patali. Pinango mungabzibvunze kuti: Kodi bzingakwanisike munthu ali-wense kupitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova thangwe ra kumufuna? Ayai, kodi wanthu angalatize tani kukhulupirika? Mbvunzoyu unkutikumbusa bzomwe bzidacitika na Djobi.

7. (a) Mwakubverana na Djobi 1:8-11, kodi Yahova adabva tani thangwe ra kukhulupirika kwa Djobi? (b) Ndipo n’ciyani comwe Sathani adacita na kukhulupirika kwaceko?

7 Djobi adakhala na moyo mu nthawe yomwe Ajirayeri akhali ku Edjipito. Pomwe Djobi akhana moyo, pakhalibe munthu munango wakukhulupirika ninga iye. Iye akhali wakuperewera ndipo akhaphonyambo ninga ifepano. Tsono napo bzikhali tenepo, Yahova akhamufuna kwene-kwene thangwe ra kukhulupirika kwace. Bzinkuwoneka kuti pa nthawe imweyi Sathani akhadanyoza kale Yahova pa nkhani yakuti wanthu angakhale lini wakukhulupirika. Tenepo, Yahova akhadawona kale kuti Sathani akhafuna kuyeza Djobi. Ndipo thangwe rakuti Yahova akhakhulupira Djobi, iye adabvumiza kuti Sathani ayeze cikhulupiro cace. Tenepo, kupirira kwa mwamunayu, kudalatiziratu padeca kuti Sathani ngwakunama.—Werengani Djobi 1:8-11. *

8. Kodi Sathani adayeza tani kukhulupirika kwa Djobi?

8 Sathani ngwaciwembo, ndipo ambapha. Mwa ciratizo, Sathani adafudza cuma comwe Djobi  akhanaco, adapha anyabasa wace, ndipo adaipisa mbiri yace. Ndipo adamupherambo wana wace khumi omwe akhanawo. Patsogolo pace, iye adaduwalisa Djobi na bzironda bzomwe bzikhamuboneresa kwene-kwene, kuyambira ku msolo mpaka ku nzayo. Mkazace adasaya kuti angadaphata muti wanyi, ndipo thangwe ra thupo, iye adayeza kutaisa cikhulupiro ca bayaceyo mwa kumuuza atukwane Mulungu kuti afe. Napo Djobi caiyeyo adakhumbambo kufa, koma alibe kubvuma kuti kukhulupirika kwace kwa Yahova kudzongeke. Pomwe Sathani adawona kuti watazira kukunda Djobi, iye adayeza kuphatisa basa njira inango. Iye adaphatisa amuna atatu omwe akhali axamwali wa Djobiyo. Nsiku zizinji amunawo akhayenda kukazungira Djobi, koma mafala yomwe iwo akhalewa yakhamutsangalaza lini. Mbuto mwa kumulimbisa, iwo adamusunamisa ndipo adamupasa mulandu thangwe ra kuduwala kwaceko. Iwo adamuuza kuti Mulungu ndiye akhacitisa mabvuto yomwe iye akhagumana nayo, ndipo akhalibe basa na kukhulupirika kwaceko. Ndipo iwo adalewa pomwe kuti Djobi akhali munthu wakuipa, nakuti akhathemera mabvuto yomwe akhagumana nayo.—Djobi 1:13-22; 2:7-11; 15:4, 5; 22:3-6; 25:4-6.

9. Kodi n’ciyani comwe Djobi adacita pomwe akhagumana na mabvuto?

9 Kodi Djobi adalimbana tani na mabvutoya? Iye akhali munthu wakuperewera ninga ifembo tiriri. Tenepo, mwa ukali iye adatsutsa axamwali wace omwe akhabwera kudzamutsangalaza, ndipo adalewa mafala yomwe patsogolo pace adadzawona kuti bzikhali lini bwino kuyafotokoza. (Djobi 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5) Iye adakhotcerera kwene-kwene kulungama kwace kuposa momwe Mulungu akhacitira. Djobi alibe kubvuma kuphonyera Yahova napo pomwe mabvuto yace yakhathumizirika. Iye adalamba kukhulupira magunkha yomwe axamwali wace wale akhamuuza. Iye adawauza kuti: ‘Inepano ndin’dzayezera lini na pang’onopo kulewa kuti imwepo ndimwe wakulungama. Mpaka kufa kwangu, ndin’dzasiya lini kukhala na mtima wakusaya kugawanika.’ (Djobi 27:5) Mafalaya yankulatiza kuti Djobi akhadatsimikiza kupitiriza kukhala wakukhulupirika, bziribe basa mabvuto yomwe angadagumana nayo pa moyo wace. Ninga Djobi, ifepano tin’funika kucitambo bzibodzi-bodzibzi.

10. Kodi ifepano timbatokonyedwa tani na bzomwe Sathani adabvunza Djobi?

10 Nsiku zino, Sathani ankuphatisambo basa njira zibodzi-bodzizi kwa ifepano. Kodi timbatokonyedwa tani na bzomwe Sathani adabvunza Djobi? Timbatokonyedwa mwa njira yakuti Sathaniyo adalewa kuti, ifepano timbafuna lini Yahova na mtima wense, tikagumana na mabvuto tin’dzasiya kumutumikira, ndipo kukhulupirika kwathu n’kwacinyengo! (Djobi 2:4, 5; Cibvumbulutso 12:10) Kodi imwepo mumbabzibva tani na bzimwebzi? Mpsakusunamisa, ndibzo lini? Tsono dziwani kuti, Yahova ambakukhulupirani ndipo ambakupasani mipata mizinji ya momwe mungalatizire kukhulupirika kwanu. Yahova ambalekerera kuti Sathani ayeze cikhulupiro canu. Iye ana citsimikizo cense cakuti imwepo mungapitirize kukhala wakukhulupirika ndipo an’dzakuthandizani kulatiza kuti Sathani ngwakunama. Ndipo iye wapicira kuti an’dzakuthandizani kuti mucite bzimwebzi. (Wahebereu 13:6) Ni mwayi ukulu kwene-kwene kudziwa kuti Mtongi wa cirengedwe cense ambatikhulupira! Kodi imwepo munkukwanisa kuwona thangwe race kukhulupirika n’kwakufunika? Kukhulupirika kumbatithandiza kulamba magunkha ya Sathani, kukhotcerera dzina labwino la Baba wathu na kuthandizira utongi bwace. Kodi tingacite tani kuti tipitirize kukhala wakukhulupirika?

KODI TINGACITE CIYANI KUTI TIPITIRIZE KUKHALA WAKUKHULUPIRIKA NSIKU ZINO?

11. Kodi tingapfunze ciyani na ciratizo ca Djobi?

11 Mu ‘m’nsiku zakumalizira’ zino, Sathani wathumizira njira zomwe ambaziphatisa basa kuti apumpsire atumiki wa Mulungu. (2 Timotio 3:1) Mu nthawe zakunesazi, kodi tingacite tani kuti tipitirize kukhala wakukhulupirika? Tingapfunze bzizinji na ciratizo ca Djobi. Iye akhali kale wakukhulupirika kwa Yahova kwa magole mazinji napo akanati kuyezedwa. Tsapano bwerani tiwone bzinthu bzitatu bzomwe tingapfunze kwa iye kuti tipitirize kuthumizira kukhulupirika kwathu.

Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kupitiriza kukulisa kukhulupirika kwathu? (Onani ndime 12) *

12. (a) Mwakubverana na cinembo ca Djobi 26:7, 8, 14, kodi n’ciyani comwe cidathandiza Djobi kuti ambalemekeze Yahova? (b) Kodi tingamutewezerembo tani?

 12 Djobi adalimbisa lufoyi lace kwa Mulungu mwa kukulisa ulemu kwa Yahova. Djobi akhapambula nthawe yakumbawona bzinthu bzakudabwisa bza m’cirengedwe ca Yahova. (Werengani Djobi 26:7, 8, 14. *) Iye akhadabwa kwene-kwene pomwe akhakumbukira bzinthu ninga, dziko la pansi, kudzulu, mitambo na ciphaliwali, koma napo bzikhali tenepo, iye adazindikira kuti bzinthu bzomwe akhadziwa bza m’cirengedwe ca Yahova bzikhali bzakucepa kwene-kwene. Iye akhalemekezambo mafala ya Yahova. Tenepo, iye adalewa kuti: ‘Ndakoya mafala yanu mu mtima.’ (Djobi 23:12) Djobi akhakomedwa na Yahova ndipo akhamulemekeza kwene-kwene. Iye akhafuna Yahova ndipo akhafunisisa kumukondwesa. Ninga bzakutewera bzace, Djobi adatsimikiza kupitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Tenepo, tin’funika kucitambo bzibodzi-bodzibzi. Ifepano timbadziwa bzinthu bzizinji bza m’cirengedwe ca Yahova kuposa wanthu wa mu nthawe ya Djobi. Ndipo tina Bibliya lomwe limbatithandiza kudziwa momwe Yahova aliri. Bzense bzomwe timbapfunza m’Bibliyamo bzimbatithandiza kupitiriza kulemekeza Yahova. Ndipo ulemu bomwe tinabo kwa Yahova, bumbatithandiza kuti timbamufune, timbamubvere na kukulisa cikhumbo cathu ca kufuna kukhala wakukhulupirika.—Djobi 28:28.

Ifepano tingalimbise cikhulupiro cathu mwa kutcenkha kumbawona bzinthu bza maika (Onani ndime 13) *

13-14. (a) Mwakubverana na cinembo ca Djobi 31:1, kodi Djobi adalatiza tani kuti akhali wakubvera? (b) Kodi tingatewezere tani ciratizo ca Djobi?

13 Djobi adapitiriza kukhala wakukhulupirika thangwe akhabvera bzinthu bzense bzomwe Mulungu akhamuuza. Djobi akhadziwa kuti kukhala wakukhulupirika, kungadamucitisa kubvera Yahova. Mpsibodzi-bodzimbo na ifepano, tikambabvera bzense bzomwe Yahova ambatiuza tin’dzapitiriza kukhala wakukhulupirika. Djobi akhacita nyongo kuti ambabvere Mulungu nsiku zense. Mwa ciratizo, iye akhasamala kwene-kwene kuti aleke kutengeka mtima na mkazi omwe ngwace lini. (Werengani Djobi 31:1. *) Ninga mwamuna wakulowola,  iye akhadziwa kuti bzikhali lini bzakuthemera kugona na mkazi omwe akhali lini wace. Nsiku zino, tinkukhala m’dziko lomwe ladzala na makumbukidwe ya kugonana. Ninga Djobi, kodi tin’dzatcenkha makumbukidwe yakuphonyeka yomwe yangatibwerere ya kugona na munthu omwe tiri lini naye pa malowozi? Kodi tin’dzatcenkha kuwona bzithunzi-thunzi ayai mavidiyo ya maika? (Mateu 5:28) Tikakhala wakubziretsa nsiku zense, tin’dzapitiriza kukulisa kukhulupirika kwathu.

Ifepano tingalimbise cikhulupiro cathu mwa kupitiriza kumbawona bzinthu bzakuthupi mwakuthemera (Onani ndime 14) *

14 Djobi akhabverambo Yahova pa nkhani ya momwe Yahovayo ambawonera bzinthu bzakuthupi. Iye adabvesesa kuti kuikha bzinthu bzakuthupi pa mbuto yakuyamba, kungadamucitisa pikado ikulu. (Djobi 31:24, 25, 28) Nsiku zino, tinkukhala m’dziko lomwe wanthu azinji ambaikha bzinthu bzakuthupi pa mbuto yakuyamba. Tsono tikambaphatisa basa kobiri pabodzi na cuma cathu mwakubverana na momwe Bibliya limbatiuzira, tin’dzapitiriza kukulisa kukhulupirika kwathu.—Mimwani  30:8, 9; Mateu 6:19-21.

Ifepano tingalimbise cikhulupiro cathu mwa kupitiriza kukumbukira bza cidikhiro cathu ca kutsogolo (Onani ndime 15) *

15. (a) Kodi n’ciyani comwe cidathandiza Djobi kupitiriza kukhala wakukhulupirika? (b) Thangwe ranyi tin’funika kumbakumbukira bza cidikhiro comwe Yahova watipicira?

15 Djobi adapitiriza kukhala wakukhulupirika mwa kukulisa cidikhiro cace kwa Mulungu. Iye akhakhulupira kuti Mulungu akhawona kukhulupirika kwace. (Djobi 31:6) Napo pomwe akhagumana na mayezo, Djobi akhana citsimikizo cense cakuti Yahova angadadzamusimba kutsogolo. Ndipo citsimikizo cimweci cidamuthandiza kupitiriza kukhala wakukhulupirika. Napo Djobi akhali munthu wakuperewera, Yahova adakomedwa naye kwene-kwene thangwe ra kukhulupirika kwace, ndipopa adamusimba! (Djobi 42:12-17; Tiyago 5:11) Ndipo kutsogoloku Djobi an’dzasimbidwa kwene-kwene kuposa m’mbuyomu. Kodi imwepo mumbadikhirirambo kudzasimbidwa na Yahova thangwe ra kukhulupirika kwanu? Mulungu wathu alibe kucinja. (Malakiya 3:6) Tenepo, kukumbukira kuti iye ambawona kukhulupirika kwathu kukhala kwakufunika, kun’dzacitisa kuti cidikhiro cathu cikhale ca moyo mu mtima mwathu.—1 Watesalonika 5:8, 9.

16. Kodi mwatsimikiza kucita ciyani?

16 Tsimikizani na mtima wense kupitiriza kukhala wakukhulupirika! Nthawe zinango, pinango mungawone ninga kuti palibe munthu omwe ankupitiriza kukhala wakukhulupirika, tsono penu bziri tenepo, dziwani kuti muli lini mwekha. Imwepo muli pakati pa bzulu na bzulu bza wanthu wakukhulupirika wa pa dziko lense la pansi. Muli m’gulu la amuna na akazi omwe adakhala wakukhulupirika m’mbuyomu, napo pomwe adauzidwa kuti an’phedwa. (Wahebereu 11:36-38; 12:1) Ndipopa tensenefe tin’funika kupitiriza kukhala wakukhulupirika ninga momwe Djobi adacitira. Iye adati: ‘Ndin’dzasiya lini kukhala na mtima wakusaya kugawanika.’ Tenepo, tikapitiriza kukhala wakukhulupirika tin’dzatumbizisa Yahova mpaka muyaya!

NYIMBO 124 Kukhala Wakukhulupirika Nthawe Zense

^ ndi. 5 Kodi kukhulupirika n’ciyani? Thangwe ranyi Yahova ambafuna kuti atumiki wace akhale wakukhulupirika? Thangwe ranyi kukhulupirika n’kwakufunika kwa ali-wense wa ifepano? Nkhaniyi intithandiza kugumana mitawiro ya mibvunzoyi. Ndipo in’tithandizambo kuwona momwe tingapitirizire kukhala wakukhulupirika nsiku zense. Kugumana mitawiro ya mibvunzoyi kun’dzatibweresera bzisimbo bzizinji.

^ ndi. 4 Psalymo 103:12 Ninga ku mabvadzuwa kuli kutali na ku madokero, tenepombo iye ambafundusa bzakuphonya bzathu kutali na ife. 13 Ninga momwe babamunthu ngwa nsisi na wana wace, tenepombo Yahova ana nsisi na omwe ambam’gopa. 14 Thangwe ra iye ambadziwa bwino kaumbidwe kathu, ambakumbukira kuti ndife pfumbi.

^ ndi. 7 Djobi 1:8 Ndipo Yahova adapitiriza kumubvunza Sathani kuti: “Kodi mtima wako uli pa mtumiki wangu Djobi, omwe palibe munango wakundendemerana naye pa dziko la pansi? Iye ni munthu wakusaya mathangwe, wakulungama, ndipo ambagopa Mulungu na kutcenkha kucita cakuipa.” 9 Ndipo Sathani adamutawira Yahova kuti: “Kodi mumbakumbuka kuti Djobi ambagopa Mulungu papezi? 10 Mulibe kumuikhira tsose m’mphepete mwace na mwa nyumba yace na mwa bzense bzomwe iye anabzo? Mwasimba basa la manja yace, ndipo bzifuwo bzace bzense bzawanda kwene-kwene pa dziko la pansi. 11 Tsono ndaphata mwendo, futhulani boko lanu mukhuye bzense bzomwe iye anabzo, muniwona penu iye angakutukwaneni lini pa maso panu.”

^ ndi. 12 Djobi 26:7 “Iye atandika kumpoto pa mbuto yakusaya cinthu, acimanika dziko la pansi papezi.” 8 Iye ambafunyizira madzi m’mitambo, Mwakuti mitamboyo imbang’ambika lini thangwe ra kulemera kwace. 14 Zimwezi ni mbali zakucepa zokha za njira zace; bzomwe tabva pakulewa bza iye ni kazewe-zewe basi! Tenepo, mbani omwe angabvesese kugunda kwa ciphaliwali?

^ ndi. 13 Djobi 31:1 Ndacita mpangano na maso yangu. Tenepo ndinganyang’anisise tani dende?

^ ndi. 53 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI Tsamba: Djobi ankupfunzisa wana wace bzinthu bzakudabwisa bza m’cirengedwe ca Yahova.

^ ndi. 55 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI Tsamba: M’bale akulamba kuwona vidiyo ya unzazi yomwe anzace wa kubasa akuwona.

^ ndi. 57 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI Tsamba: M’bale akulamba kupumpsidwa na nyakugulisa mu loja omwe akumuuza kuti agule TV ikulu ndipo njakuumira.

^ ndi. 59 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI Tsamba: M’bale ankucita mpembo kuti ambakumbukire bza cidikhiro comwe anaco cakudzakhala m’Paraizo.