Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 34

Imwepo Muna Mbuto mu Gwere la Yahova!

Imwepo Muna Mbuto mu Gwere la Yahova!

Pakuti thupi n’libodzi lokha, koma lina bziwalo bzizinji, ndipo bziwalobzo napo n’bzizinji ibzo ni thupi libodzi lokha, ni momwe Kristu aliri.’​—1 WAKOLINTO 12:12.

NYIMBO 101 Kuphata Basa Pabodzi Mwakuphatana

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Kodi ni mwayi uponi omwe tinawo?

IFEPANO tina mwayi ukulu kwene-kwene, omwe ni mwayi wakucita mbali mu gwere la Yahova. Ifepano timbakondwa na mtendere omwe tinawo na abale wathu thangwe ra kutumikira nawo pabodzi Yahova. Kodi imwepo ndimwe wakufunika m’gwere?

2. Kodi ni ciratizo ciponi comwe mpostolo Paulo adanemba m’matsamba yace yanango?

2 Ifepano tingapfunze bzizinji bza nkhani imweyi na ciratizo comwe ciri m’matsamba yanango yomwe mpostolo Paulo adanemba. Pa matsamba yomwe Paulo adafuliziridwa na Mulungu kuti ayanembe, iye adandendemezera gwere na thupi la munthu. Mpostoloyo adandendemezerambo Mkristau ali-wentse m’gwere na bziwalo bza thupi.​—Waroma 12:4-8; 1  Wakolinto 12:12-27; Wayefezo 4:16.

3. Kodi mpsiponi bzinthu bzitatu bzomwe tin’cezerena mu nkhani ino?

3 Mu nkhani ino tin’cezerana bzinthu bzitatu bzakufunika bzomwe bzin’tithandiza kuwona bzomwe tingapfunze na ciratizo comwe mpostolo Paulo adanemba. Cakuyamba, tin’pfunza kuti ali-wentse wa ifepano ana mbuto * mu gulu la Yahova. Caciwiri, tiniwona bzomwe tingacite tikambakumbuka kuti ndife lini wakufunika m’gwere. Cacitatu, tiniwonambo thangwe race tin’funika kukhala wakutanganidwa pakukwanirisa udindo bomwe Mulungu adatipasa m’gwere.

ALI-WENTSE WA IFEPANO ANA MBUTO M’GWERE LA YAHOVA

4. Kodi cinembo ca Waroma 12:4, 5 cikutipfunzisa ciyani?

4 Cinthu cakuyamba comwe tikupfunza na ciratizo ca Paulo, n’cakuti ali-wentse wa ifepano ana mbuto yakufunika m’banja la Yahova. Paulo adayamba ciratizo cace na mafala yakuti: ‘Napo kuti tina bziwalo bzizinji mu thupi libodzi, tsono bziwalobzo bzimbaphata  lini basa libodzi-bodzi, tenepo mpsibodzi-bodzimbo na ifepano, napo kuti ndife azinji, ndife thupi libodzi mwakuphatana na Kristu, koma ali-wentse pa yekha, ni ciwalo comwe cimbathemba cin’dzace.’ (Waroma 12:4, 5) Kodi Paulo akhafuna kulewanyi na mafalaya? Iye akhafuna kulewa kuti ifepano tina udindo bwakusiyana-siyana m’gwere, koma tentse ndife wakufunika.

Ifepano tina maluso yakusiyana-siyana m’gwere, koma tentse ndife wakufunika kwa Yahova (Onani ndime 5-12) *

5. Kodi ni ‘mphatso’ iponi yomwe Yahova adaikha m’gwere?

5 Mukambakumbukira bza omwe ana mbuto m’gwere, pinango mumbayamba kukumbukira bza wale omwe ambatsogolera. (1 Watesalonika 5:12; Wahebereu 13:17) Mwakuphatisa basa Kristu, Yahova adaikha m’gwere ‘amuna ninga mphaso.’ (Wayefezo 4:8) ‘Mphaso za amuna’ zimwezo zimbaphatanidza Bungwe Lakutonga, athandizi wa Bungwe Lakutongalo, komiti ya mthambi, anyakunyang’anira dera, apfunzisi wa xikola ya Bibliya, akulu wa gwere na atumiki wakuthandiza. Abale wentsenewa adasankhulidwa na mzimu wakucena, ndipo iwo ana udindo bwakusamalira mabira yakufunika ya Yahova na kulimbikisa gwere.​—1 Pedru 5:2, 3.

6. Mwakubverana na 1 Watesalonika 2:6-8, kodi amuna wakusankhulidwa na mzimu wakucena ambacita nyongo iponi?

6 Abale ambasankhulidwa na mzimu wakucena kuti asamalire maudindo yakusiyana-siyana. Ninga momwe manja, minyendo na mbuto zinango za thupi zimbaphatira basa pabodzi pakuthandiza thupi, abale amwewa ambaphata basa mwamphanvu pakuthandiza gwere kuti ligumane phindu. Iwo ambalinga lini kukhala na mbiri, koma ambacita nyongo yakulimbikisa abale na mpfumakazi zawo. (Werengani 1 Watesalonika 2:6-8. *) Timbatenda kwene-kwene Yahova thangwe ra kutipasa amuna wauzimu omwe ambaikha bzakufuna bza anzawo pa mbuto yakuyamba!

7. Kodi abale omwe akucita utumiki bwa nthawe zentse ambatambira bzisimbo bziponi?

7 M’gwere alipombo omwe akutumikira ninga amisiyonario, apainiya wakupambulika ayai apainiya wakukhazikika. Bzikuwoneka kuti pa dziko lentse la pantsi pana abale na mpfumakazi, omwe asankhula kupalizira na kupfunzisa wanthu bibliya nthawe zentse, ndipo limweri ni basa la moyo wawo wentse. Mwa njira imweyi iwo ambakwanisa kuthandiza wanthu azinji kukhala anyakupfunza wa Jezu Kristu. Napo kuti atumiki wa nthawe zentse kawiri-kawiri ambakhala alibe bzinthu bzizinji bzakuthupi, Yahova ambawapasa bzisimbo bzizinji. (Marko 10:29, 30) Ifepano timbafuna kwene-kwene abale na mpfumakazi amwewa, ndipo timbatenda thangwe ra iwo kucita mbali ya gwere!

8. Thangwe ranyi mpalizi wa bzipsa bzabwino ngwakufunika kwa Yahova?

8 Kodi omwe ana mbuto mu gwere ni abale okha omwe ana maudindo ayai omwe ali akucita utumiki bwa nthawe zentse? Nee n’tenepo lini! Mpalizi ali-wentse wa bzipsa bzabwino n’gwakufunika kwa Yahova na m’gwere. (Waroma 10:15; 1 Wakolinto 3:6-9) Tin’funika kukumbukira kuti cakulinga ca gwere, n’cakufuna kuthandiza wanthu kuti akhale anyakupfunza wa Mbuya wathu Jezu Kristu. (Mateu 28:19, 20; 1 Timotio 2:4) Wentse omwe ambapalizira, abale wakubatizidwa na wakusaya kubatizidwa, ambawona basa lakupalizira kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wawo.​—Mateu 24:14.

9. Thangwe ranyi mpfumakazi zathu za Cikristau n’zakufunika kwene-kwene?

9 Yahova ambalatiza kuti ambalemekeza mpfumakazi mwa kuzipasa mbuto yabwino m’gwere. Iye ambawona kuti mbakufunika kwene-kwene akazi omwe ambamutumikira mwakukhulupirika, akazi omwe ali pa banja, azimai, amantsiwa, pabodzi na mpfumakazi zomwe ziri lini pa banja. Bibliya lina bziratizo bza akazi wakukhulupirika omwe adakondwesa Mulungu. Iwo  ambakumbukiridwa kucokera pa ciratizo cawo ca nzeru, cikhulupiro, nyongo, kukhwimika, kupasa na mabasa yawo yabwino. (Luka 8:2, 3; Mabasa 16:14, 15; Waroma 16:3, 6; Wafiripo 4:3; Wahebereu 11:11, 31, 35) Mwakusaya kupenukira, timbatenda kwene-kwene Yahova thangwe ra m’gwere tina mpfumakazi zomwe zimbalatiza makhalidwe yabwinoya!

10. Thangwe ranyi abale wathu wacikulire mbakufunika kwa ifepano?

10 Timbakomedwambo thangwe ra kukhala na abale wacikulire m’gwere. Abale na mpfumakazi wacikulire m’gwere adabzipereka kuti atumikire Yahova moyo wawo wentse. Anango apfunza tsapanopa cadidi. Abale wathu wacikulire wentsenewo pinango akulimbana na mabvuto ya thanzi thangwe ra kukalamba. Mabvuto yamweya yangawatazise kucita bzizinji mu gwere na mu upalizi. Napo bziri tenepo, abale wacikulirewa ambapalizira ninga momwe angakwanisire ndipo ambaphatisa basa mphanvu zawo kuti alimbikise na kupfunzisa anzawo. Ndipo tingapfunze bzinthu bzizinji na bzomwe iwo adapfunzambo pa moyo wawo. Abale na mpfumakazi zathu zacikulire mbakufunika kwa Yahova na kuna ifepano.​—Mimwani 16:31.

11-12. Kodi imwepo mumbabzibva tani na ciratizo ca maswaka ya m’gwere mwanu?

11 Kumbukiranimbo bza maswaka yathu. Mpsakunesa kuna iwo kukulira m’dziko lomwe likutongedwa na Sathani Dyabu, pabodzi na nzeru za wanthu. (1 Juwau 5:19) Napo bziri tenepo ifepano timbalimbikisidwa tikambawona maswaka yathu yakupereka mitawiro pa mitsonkhano, yakucita mbali pa basa la kupalizira, na kukhotcerera mwakukhwimika bzomwe iwo ambakhulupira. Inde maswakamwe muna mbuto yakupambulika mu gwere la Yahova!​—Psalymo 8:2.

12 Tsono abale na mpfumakazi zathu zinango bzimbawanesa kubvuma kuti mbakufunika m’gwere. Kodi n’ciyani comwe cingathandize ali-wentse wa ifepano kubzibva kuti ana mbuto m’gwere?

GUMANANI MBUTO YANU M’GWERE

13-14. Thangwe ranyi abale winango ambabziwona kuti mbakusaya kufunika m’gwere?

13 Cinthu caciwiri comwe tingapfunze na ciratizo ca Paulo cikuticitisa kukumbukira bza mabvuto yomwe wanthu azinji akugumana nayo ntsiku zino. Thangwe ra mabvutoyo abale azinji bzimbawanesa kubvuma kuti mbakufunika m’gwere.  Mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘Bzingadakhala kuti nzayo yalewa kuti: “Pakuti ndine lini boko, nimbacita lini mbali ya thupi,” bzimwebzi bzingadacitisa lini kuti nzayoyo ireke kucita mbali ya thupi. Ndipo khutu lingadalewa kuti: “Pakuti ndine lini diso, nimbacita lini mbali ya thupi,” bzimwebzi bzingadacitisa lini kuti khutulo lireke kucita mbali ya thupi.’ (1 Wakolinto 12:15, 16) Kodi Paulo akhafuna kulewanyi na mafalaya?

14 Kubzindendemezera na abale winango m’gwere kungakutaziseni kubziwona kuti ndimwe wakufunika. Pinango m’gwere mwanu mungakhale na abale omwe ana luso lakupfunzisa, kutsogolera ayai kucita ulendo bwa ubusa. Tenepo imwepo mungakumbuke kuti mulibe luso lakucitambo bzomwe iwo akucitabzo. Makumbukidwe yamweya yali bwino, thangwe yakulatiza kuti imwepo ndimwe wakubzicepesa na wakugwa nfuwa. (Wafiripo 2:3) Tsono mucite mphole. Thangwe ranyi? Thangwe imwepo mukabzindendemezera na abale wa m’gwere omwe ana maluso mazinji, mun’dzamalizira kubziwona ninga kuti mulibe na basalo. Ninga momwe Paulo adalewera, imwepo mungayambe kukumbuka kuti ndimwe lini wakufunika m’gwere. Kodi mungalimbane tani na makumbukidwe yamweya?

15. Mwakubverana na 1 Wakolinto 12:4-8, kodi n’ciyani comwe tin’funika kuzindikira pa maluso yomwe tinayo?

15 Kumbukirani ibzi: Yahova adapasa Akristau wakuyambirira mphaso zakusiyana-siyana zakucita bzakudabwisa, koma wentse alibe kutambira mphaso zibodzi-bodzi. (Werengani 1 Wakolinto 12:4-8. *) Yahova adapasa Akristau wale mphaso na maluso yakusiyana-siyana, koma iye akhawawona wentse kuti mbakufunika. Ntsiku zino timbatambira lini mphaso zakucita bzakudabwisa na mzimu wakucena. Koma Yahova ambapereka basi maluso mwakusiyana-siyana. Ifepano tina maluso yakusiyana-siyana, koma tentse ndife wakufunika kwa Yahova.

16. Kodi ni malango yaponi ya mpostolo Paulo yomwe tin’funika kuyateweza?

16 M’mbuto mwa kubzindendemezera na winango, ifepano tin’funika kuteweza malango ya mpostolo Paulo yakuti: ‘Ali-wentse apime mabasa  yace kuti awone momwe yaliri, ndipo na tenepo iye an’dzakhala na mathangwe yakukondwa na mabasa yace, sikuti mwakubziyezezera na munthu munango.’​—Wagalata 6:4.

17. Kodi tingagumane phindu liponi tikateweza malango ya Paulo?

17 Tikateweza malango ya mpostolo Paulo ticiwona bzakucita bzathu, tin’dzazindikira kuti ifepano tina mphaso na maluso yakupambulika. Mwa ciratizo, bzingacitike kuti mkulu wa gwere lanu ambafotokoza lini bwino nkhani, koma iye ana luso lakupfunzisa bwino anyakupfunza wace wa Bibliya. Ayai bzingacitike kuti iye ambacita bzinthu mwakusiyana na momwe akulu winango ambacitira, koma iye angadziwike kuti ni mkulu wa lufoyi na wakufikirika, omwe ambacitisa abale kukhala wakutsudzuka kumufenderera kuti amukumbire malango ya m’Bibliya. Ayai pinango iye angadziwike thangwe ra khalidwe lace lakutambira bwino alendo. (Wahebereu 13:2, 16) Ifepano tikakwanisa kuzindikira maluso na mphaso zomwe Yahova adatipasa timbakhala wakukondwa. Timbazindikirambo kuti tingacite bzizinji kuti tithandize gwere. Ndipo pa nthawe ibodzi-bodzi, bzimwebzi bzimbatithandiza kuti tileke kucitira njiru abale omwe ana maluso yakusiyana na yathu.

18. Kodi n’ciyani cimbatithandiza kuti tikhale na luso pa basa lakupalizira?

18 Bziribe basa mbuto yomwe tinayo m’gwere, ali-wentse wa ifepano an’funika kukulisa luso pa basa lomwe ambacitira Yahova. Ndipo Yahova ambatithandiza kucita bzimwebzi. Iye ambaphatisa basa gulu lace kuti atipfunzise. Mwa ciratizo, pa mtsonkhano wa pakati pa mdzinga, timbatambira malango ya momwe tingakhalire na luso pa basa lakupalizira. Kodi imwepo mukucita nyongo kuti mumbaphatise basa bzentse bzomwe mumbapfunzisidwa?

19. Kodi n’ciyani comwe cingakuthandizeni kuti mugumanike ku Xikola ya Apalizi wa Umambo?

19 Cinthu cinango cabwino comwe Yahova ambaphatisa basa kuti atipfunzise ni Xikola ya Apalizi wa Umambo. Xikola imweyi idakonzedwera abale na mpfumakazi omwe ali mu utumiki bwa nthawe zentse, omwe ana magole 23 mpaka 65 yakubadwa. Imwepo pinango mungakumbuke kuti mungakwanise lini kuipita xikola imweyi. Koma m’mbuto mwa kucita ndandanda ya bzinthu bzomwe bzingakutaziseni kupita xikola imweyi, imwepo mungacite ndandanda ya bzinthu bzomwe bzingakulimbikiseni kufuna kupita xikolayo. Patsogolo pace citani ndandanda yomwe ingakuthandizeni kukwanirisa cakulingaco. Na thandizo la Yahova pabodzi na nyongo yanu, imwepo mun’dzawona kuti cinthu comwe mukhakumbuka kuti cingakwanisike lini cimbadzakwanisika!

PHATISANI BASA LUSO LANU KUTI MULIMBIKISE GWERE

20. Kodi tikupfunza ciyani na Waroma 12:6-8?

20 Cinthu cacitatu comwe tikupfunza na ciratizo ca mpostolo Paulo cimbagumanika pa Waroma 12:6-8. (Werengani. *) Pamwepa, Paulo adalewa pomwe kuti ali-wentse m’gwere ana luso lakusiyana-siyana. Tsono pamwepa iye akutilimbikisa kuti tiphatise basa luso lathulo pa kuthandiza na kulimbikisa gwere.

21-22. Kodi tikupfunza ciyani na ciratizo ca m’bale Robert na m’bale Felice?

21 Onani ciratizo ca m’bale Robert. Pambuyo pakuphata basa ku dziko linango lacirendo, iye adauzidwa kuti akaphate basa ku Beteli ya ku dziko lace. Napo kuti iye akhadziwa kuti akucinjidwa sikuti thangwe rakuti aphonya cinthu, koma m’bale Robert adalewa kuti: “Ndidakhala​—na makumbukidwe yakuphonyeka​—kwa minyezi mizinji. Nthawe zinango ndikhakumbuka bzakusiya basa la pa Beteli.” Kodi n’ciyani cidathandiza Robert kuti akhale pomwe wakukondwa? Mkulu munango wa gwere adauza m’bale Robert kuti:  basa liri-lentse lomwe Yahova adatipasa mbuyo, limbatikonzekeresa pa basa lomwe Yahova ambadzatipasa patsogolo pace. M’bale Robert adazindikira kuti akhafunika kucinja makumbukidwe yace, aciyamba kukumbuka bzomwe iye akukwanisa kucita pa nthaweyo.

22 M’bale Felice Episcopo adagumanambo na bvuto lakundendemerana na limweri. Iye na mkazi wace adamaliza xikola ya Gileyade mu 1956 ndipo adatumikira ninga anyakunyang’anira dera ku Boliviya. Mu gole la 1964 iwo adakhala na mwana wacimuna. Tenepo Felice adati: “Bzidatiwawa kwene-kwene kusiya utumiki bwathu. Ndidamala gole lantero ndikukumbukira bzimwebzi. Koma na thandizo la Yahova, ndidacinja makumbukidwe yakuphonyekayo ndiciyamba kucita mbali yangu ninga pai.” Kodi imwepo mudagumanambo na mabvuto ninga ya m’bale Robert ayai ya m’bale Felice? Kodi imwepo mudasunama thangwe ra kuluza udindo bomwe mukhanabo mbuyomu? Penu ntenepo, cinjani makumbukidwe yanu, muciyamba kulinga bzomwe mungacite lero pakutumikira Yahova pabodzi na abale wanu. Khalani wakutanganidwa muciphatisira basa luso lanu na mphaso yanu kuti muthandize winango. Mukacita bzimwebzi, imwepo mun’dzakhala wakukondwa ndipo mun’dzalimbikisa gwere.

23. Kodi tin’funika kupambula nthawe yakucita ciyani, ndipo nkhani yakutewera in’dzatawira mbvunzo uponi?

23 Ali-wentse wa ifepano ngwakufunika kwa Yahova. Iye an’funa kuti ifepano ticite mbali ya banja lace. Tikapambula nthawe yakukumbukira momwe tingalimbikisire abale wathu, ticicita mbali yathu pa udindo bomwe Yahova adatipasa, ifepano tin’dzazindikira kuti tina mbuto m’gwere! Tsono tani pakulewa bza abale wathu m’gwere? Kodi tingalatize tani kuti timbalemekeza mbuto yomwe iwo adapasidwa na Yahova m’gwere? Nkhani yakutewera in’dzatawira mbvunzo umweyi.

NYIMBO 24 Bwerani pa Phiri la Yahova!

^ ndi. 5 Tentsenefe timbafuna kubzibva kuti ndife wakufunika kwa Yahova. Tsono nthawe zinango tingabzibvunze kuti: ‘Kodi mbuto yangu njiponi mu gwere la Yahova?’ Nkhani ino in’tithandiza kuwona kuti ali-wentse wa ifepano ngwakufunika mu gulu la Yahova.

^ ndi. 3 KAFOTOKOZEDWE KA MAFALA YANANGO: Mbuto yomwe tinayo m’gwere la Yahova, ikuimira udindo bomwe tinabo bwakuthandiza na kulimbikisa abale na mpfumakazi. Ndipo kucita bzimwebzi, kumbathemba lini mtundu wathu, kobiri zomwe tinazo, mbiri yomwe tingakhale nayo, cikhalidwe cathu ayai mapfunziro yomwe tinayo.

^ ndi. 6 1 Watesalonika 2:6 Ndipo tiribe kufuna kubvekere kuna wanthu, ne kuna imwe ne kwa wanthu winango. Tiribe kucita tenepoyo, napo kuti ndife apostolo wa Kristu omwe tingadakwanisa kukukumbirani kuti mutithandize pa bzomwe tikhasaya. M’mbuto mwace, tidakhala wakudeka mtima pakati panu, ninga momwe mai wakumamisa ambacitira akambasamalira Maswaka wace. 8 Tenepo, na lufoyi likulu lomwe tinalo kwa imwepo, ifepano tiribe kundokupasani bzipsa bzabwino bza Mulungu, koma tidakupasanimbo moyo wathu, pakuti imwepo mwakhala wakufunidwa kwene-kwene na ifepano.

^ ndi. 15 1 Wakolinto 12:4 Tsapano ziripo mphaso zakusiyana-siyana, tsono mzimu ni ubodzi. 5 Ndipo pana utumiki bwakusiyana-siyana, koma Mbuya ni m’bodzi. 6 Pana basa lakusiyana-siyana, tsono Mulungu omwe ambacita mabasa yentseneya kwa wanthu wentse ni m’bodzi. 7 Tsono mabasa ya mzimu yambaperekedwa kwa munthu ali-wentse na cakulinga ca kuphindulisa. 8 Mwa ciratizo, na mzimu, winango ambapasidwa mafala ya nzeru, ndipo winango ambapasidwa mafala yakuzindikira na mzimu umweyo.

^ ndi. 20 Waroma 12:6 Pakuti tina mphaso zakusiyana-siyana mwakubverana na kudeka mtima kukulu komwe tidapasidwa, tenepo penu tina mphaso ya polofesiya, bwerani tilewe polofesiyayo mwakubverana na cikhulupiro cathu; 7 ayai penu ni utumiki, bwerani ticite utumikibo; ayai omwe akupfunzisa, apitirize kupfunzisako; 8 ayai omwe ambalimbisa, alimbise na mtima wentse; nyakugawa, apereke na manja mawiri; nyakutsogolera, atsogolere na nyongo; nyantsisi, apitirize kulatiza mwakukondwa.

^ ndi. 65 BZOMWE BZIKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Bzithunzi-thunzi bzitatubzi bzikulatiza bzomwe bzimbacitika pomwe mitsonkhano ikanati kuyamba, pomwe ikucitika na pomwe yamala. Cithunzi-thunzi 1: Mkulu wa gwere akutambira mulendo, m’bale omwe ni tswaka akukonza bzakukuzira mafala, ndipo mpfumakazi ikuceza na mpfumakazi yacikulire. Cithunzi-thunzi 2: Acikulire na maswaka akulamusa manja mu Nyumba ya Umambo kuti apereke mitawiro pa pfunziro la Nsanza ya Mulindiri. Cithunzi-thunzi 3: Banja likucenesa Nyumba ya Umambo. Mpfumakazi ikupfunzisa mwana wace kuthusa kobiri mu kaxa ya bzakupereka. M’bale akusamalira mabukhu ku balkau, ndipo m’bale munango akulimbikisa mpfumakazi yacikulire.