Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Tumikirani Yahova, Mulungu wa Ufulu Caibo

Tumikirani Yahova, Mulungu wa Ufulu Caibo

‘Pomwe pana mzimu wa Yahova, pamwepo pana ufulu.’ —2 WAKOLINTO 3:17.

NYIMBO: 49, 73

1, 2. (a) N’thangwe ranyi kawiri-kawiri wanthu akhacezerana bza ukapolo na ufulu m’nthawe ya Akristau wakuyambirira? (b) Mwakubverana na mpostolo Paulo, kodi mbani Nsansa ya ufulu caibo?

AKRISTAU wakuyambirira akhatongedwa na boma la Roma, lomwe wanthu wace akhasamwa kwene-kwene thangwe ra malamulo ya bomalo, cirungamo na ufulu bomwe akhanabo. Mbali ikulu ya wanthu omwe akhatongedwa na boma la Roma akhali akapolo ndipo iro likhathemba akapolowo kuti ambacite basa lizinji lamphanvu. Tenepo, wanthu azinji kuphatanidzambo Akristau omwe akhatongedwa na bomali, kawiri-kawiri akhambacezerana nkhani zakulewa bza ukapolo na ufulu.

2 Kawiri-kawiri mpostolo Paulo akhambalewa bza ufulu m’matsamba yomwe iye akhambanemba. Tsono, iye akhacita lini bzimwebzo kuti amalise mabvuto ya m’dzikoli, ninga momwe wanthu akhafunira pa nthawe imweire. M’mbuto mwace, iye pabodzi na Akristau anzace adacita nyongo yakupfunzisa wanthu bzipsa bzabwino bzakulewa bza Umambo bwa Mulungu, aciwathandizambo kubvesesa kufunika kwa nsembe ya cakulombolera ya Kristu Jezu. Ndipo Paulo adauza Akristau anzace komwe angadagumana Nsansa ya ufulu caibo. Iye adati: ‘Yahova ndiye Mzimu, ndipo pomwe pana mzimu  wa Yahova, pamwepo pana ufulu.’—2 Wakolinto 3:17.

3, 4. (a) Kodi n’ciyani comwe Paulo adalewa mu tsamba lace laciwiri lomwe adanembera Akristau wa ku Kolinto? (b) Kodi n’ciyani comwe tin’funika kucita kuti tikhale na ufulu bomwe bumbacokera kwa Yahova?

3 Mu tsamba lace laciwiri lomwe adanembera Akristau wa ku Kolinto, Paulo adafotokoza bzomwe bzidacitikira Mozeji pomwe iye adabuluka mu Phiri la Sinai, komwe akhadayenda kukalewalewa na wanjo wa Yahova. Nkhope ya Mozeji ikhayetimira ndipo pomwe Ajirayeri adamuwona, iwo adacita mantha kwene-kwene, tenepo Mozejiyo adampsinkha nkhope yace na nguwo. (Kufuluka 34:29, 30, 33; 2 Wakolinto 3:7, 13) Paulo adati: ‘Tsono munthu akabwerera kwa Yahova, nguwoyo imbakundulidwa.’ (2 Wakolinto 3:16) Kodi Paulo akhafuna kulewanyi na mafalaya?

4 Mu msolo wapitayu, tidawona kuti ni Yahova yekha, Mulengi wa cirengedwe cense, omwe ana ufulu bwakusaya malire. Tenepo, mpsakubveka kuti ‘pomwe pana mzimu wa Yahova’ pambakhala ufulu. Tsono Paulo adalewa kuti penu tin’funa kukhala na ufulu bumwebu, tin’funika kubwerera kwa Yahova, bzomwe bzinkuthandauza kuti tin’funika kukhala pauxamwali bwakulimba na iye. Pomwe Ajirayeri akhali m’dambo, iwo akhawona lini bzinthu ninga momwe Yahova ambabziwonera, ndipo bzimwebzi bzikhakhala ninga kuti iwo akhadampsinkha makumbukidwe na mitima yawo na nguwo. Iwo akhafuna kuphatisa basa ufulu bwawo kuti acite bzakufuna bzawo.—Wahebereu 3:8-10.

Napo munthu omwe ali m’kawoko angakhale na ufulu

5. (a) Kodi mzimu wa Yahova umbapereka ufulu buponi? (b) Kodi tinkudziwa tani kuti munthu angakhale na ufulu bomwe Yahova ambapereka, napo kuti ni kapolo ayai ali m’kawoko? (c) Kodi tin’cezerana mibvunzo iponi?

5 Ufulu bomwe mzimu wa Yahova umbapereka, bumbaposa ufulu bwa kutsudzulidwa ku ukapolo, ndipo n’bukulu kwene-kwene mwakuti palibe munthu na m’bodziyo omwe angadakhala nabo. Mwa ciratizo, mzimuyo ungatitsudzule ku ukapolo bwa pikado na infa na ukapolo bwa kunamata kwakunama pabodzi na miyambo yace. (Waroma 6:23; 8:2) Kulewa cadidi, bumwebu ni ufulu bwabwino kwene-kwene! Napo munthu omwe ni kapolo ayai ali m’kawoko angakhale na ufulu bumwebu. (Ciyambo 39:20-23) Ciratizo pa nkhaniyi ni mpfumakazi Nancy Yuen na m’bale Harold King, omwe adakhala m’kawoko kwa magole mazinji thangwe ra cikhulupiro cawo. Iwo akhana ufulu bomwe mzimu wa Mulungu umbapereka, napo kuti akhali m’kawoko. Mungawone vidiyo yakulewa bza m’bale na mpfumakaziyi mu programa ya JW Broadcasting pa mbali yakuti: ZOCHITIKA PA MOYO WA ANTHU ENA > KUPIRIRA MAYESO. Tsapano, mbatiwoneni mitawiro ya mibvunzo miwiri iyi: Kodi tingalatize tani kuti timbawona ufulu bwathu kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene kwa ifepano? Kodi tingaphatise tani basa ufulu bwathu mwanzeru?

UFULU BOMWE YAHOVA AMBATIPASA

6. Kodi Ajirayeri adalatiza tani kuti akhatenda lini ufulu bomwe Yaova akhadawapasa?

6 Tikapasidwa mphaso, ifepano timbatenda kwene-kwene munthu omwe watipasa mphasoyo. Tsono Ajirayeri alibe kutenda ufulu bomwe Yahova akhadawapasa. Itandopita minyezi ming’ono-ng’ono kucokera pomwe adatsudzulidwa ku ukapolo bwa ku Edjipito, iwo adayamba kusuwa cakudya comwe akhadya ku Edjipitoko. Iwo akhang’ung’udzika thangwe ra mana, cakudya comwe Yahova akhawapasa, mpaka adafika pakukhumba  kubwerera pomwe ku Edjipitoko. Kwa iwo, ‘nsomba, makaka, mabvembe, nsabola pabodzi na adyo,’ bzikhali bzinthu bzakufunika kwene-kwene kuposa ufulu bomwe Yahova akhadawapasa bwakuti ambamutumikire. Mwakusaya kupenukira, bzimwebzi bzidasunamisa kwene-kwene Yahovayo. (Mirewengo 11:5, 6, 10; 14:3, 4) Na cakucitikaci, tingapfunze nfundo yakufunika kwene-kwene.

7. Kodi Paulo adalatiza tani kuti akhaphatisa basa mafala yace yakugumanika pa 2 Wakolinto 6:1, ndipo ifepano tingamutewezerembo tani?

7 Paulo adacenjeza Akristau wense kuti ambatende ufulu bomwe Yahova adatipasa, kucokera kwa Mwana wace Jezu Kristu. (Werengani 2 Wakolinto 6:1.) * Iye akhali wakuperewera ninga ifepano ndipo akhalimbo kapolo wa pikado na infa, mwakuti bzimwebzi bzikhambamusunamisa kwene-kwene. Tsono napo bzikhali tenepo, iye adalewa kuti: ‘Ndinkutenda Mulungu mwa Jezu Kristu Mbuya wathu!’ Kodi iye akhafuna kulewanyi na mafalaya? Iye adauza Akristau anzace kuti: ‘Pakuti lamulo la mzimu omwe umbapasa moyo mwakubverana na Kristu Jezu lidakulombolani ku lamulo la pikado na infa.’ (Waroma 7:24, 25; 8:2) Ninga Paulo, ifepano tin’funika lini kuyebwa kuti Yahova adatitsudzula ku ukapolo bwa pikado na infa. Ndipo timbakondwa kwene-kwene na nsembe ya cakulombolera ya Jezu, yomwe imbatipasa mpata wakutumikira Mulungu wathu na cikumbumtima cakucena.—Psalymo 40:8.

Kodi imwepo munkuphatisa basa ufulu bwanu bwakusankhula kuti mucite bzomwe Yahova ambafuna ayai kuti mucite bzakufuna bzanu bzokha? (Onani ndime 8-10)

8, 9. (a) Kodi ni cenjezo liponi lomwe Pedru adapereka pa nkhani yakuphatisa basa ufulu bwathu? (b) Kodi munthu angaphatise tani basa ufulu bwace mwakuphonyeka?

8 Ifepano tin’funika lini kumbandolewa kuti timbatenda Yahova, koma tin’funikambo kumbasamala kwene-kwene kuti tireke kuphatisa basa ufulu bwathu mwakuphonyeka. Mwa ciratizo, Pedru adaticenjeza kuti tireke kumbawona ufulu bwathu ninga thangwe lakucitira bzinthu bzakuipa. (Werengani 1 Pedru 2:16.) * Cenjezoli limbatikumbusa bzomwe bzidacitikira Ajirayeri pomwe akhali m’dambo. Ndipo iro ndakufunika  kwene-kwene nsiku zino kuposa kale lense pakuti Sathani pabodzi na dziko laceri angatipumpse na bzinthu bzomwe iye ambapereka ninga bzakubvala, bzakudya, bzakumwa pabodzi na masenzeka. Anyakucita malonda wakucenjera, kawiri-kawiri ambaphatisa basa wanthu wakudeka kuti ambatsatse malondayo, na cakulinga cakupumpsa wanthu kuti awagulire. Tenepo bzingakhale bzakusaya kunesa kupumpsika na dzikoli, ticiyamba kuphatisa basa kuipa ufulu bwathu.

9 Tingaphatisembo basa cenjezo la Pedru pa nkhani zinango zakufunika kwene-kwene pa moyo wathu. Mwa ciratizo, tingaphatise basa cenjezoli pa nkhani ya kukhala na mapfunziro ya padzulu ayai basa lomwe tingasankhule. Maswaka mazinji yambangingimizidwa kuphata basa na nyongo kuti yakwanise kukapfunza ku Universidade yapadzulu. Ndipo wanthu azinji ambauza maswaka kuti yakakhala na mapfunziro yapadzulu, iyo yan’dzakhala na basa labwino pabodzi na kobiri zizinji, yacilemekezedwa kwene-kwene. Ndipo wanthu amwewa, pinango angambalewe bzinthu bzomwe bzingawoneke ninga umboni bwakuti omwe ambacita mapfunziro yapadzulu ambakhala na kobiri zizinji kuposa wale omwe alibe kucita. Kukhala na mapfunziro yapadzulu ingawoneke ninga nzeru yabwino kwa maswaka maka-maka pomwe iwo an’funa kucita bzakusankhula bzomwe bzin’dzatokonya moyo wawo wense. Tsono n’ciyani comwe maswaka pabodzi na abereki wawo an’funika kumbakumbukira?

10. Kodi n’ciyani comwe tin’funika kumbakumbukira tikambacita bzakusankhula bzathu?

10 Pakuti nkhani yakucita mapfunziro yapadzulu nja ali-wense payekha, wanthu winango ambakumbuka kuti iwo ana ufulu bwakusankhula ciri-cense comwe an’funa, bzikakhala kuti cikumbumtima cawo cinkuwabvumiza. Pinango iwo angakumbukire mafala ya Paulo yakuti: ‘N’thangwe ranyi ufulu bwangu bunkutongedwa na cikumbu-mtima ca winango?’ (1 Wakolinto 10:29) N’cadidi kuti tina ufulu bwakucita bzakusankhula pa nkhani ya mapfunziro na basa, koma tin’funikambo kumbakumbukira kuti ufulu bwathubo buna malire ndipo bzakusankhula bzathu bzense bzimbakhala na bzakutewera bzace. Ndipopa mpostolo Paulo adati: ‘Bzinthu bzense mpsakubvumizika, koma si bzense bzomwe mpsaphindu. Bzinthu bzense mpsakubvumizika, koma si bzense bzomwe mpsakulimbisa.’ (1 Wakolinto 10:23) Tenepo, napo kuti tina ufulu bwakucita bzakusankhula pa moyo wathu, tsono pana cinthu cinango comwe n’cakufunika kwene-kwene kuposa bzakusankhula bzathubzo.

MOMWE TINGAPHATISIRE BASA UFULU BWATHU MWANZERU

11. Kodi n’thangwe ranyi Yahova adatitsudzula ku ukapolo bwa pikado na infa?

11 Pomwe Pedru adapereka cenjezo lakuti tireke kumbaphatisa basa ufulu bwathu m’njira yakuphonyeka, iye adalewa kuti njira yabwino yakuphatisira basa ufulu bwathubo ni kutumikira ‘ninga akapolo wa Mulungu.’ Ndipo bzimwebzi, bzinkubverana na thangwe lomwe lidacitisa Yahova kupereka Jezu kuti adzatitsudzule ku ukapolo bwa pikado na infa, lomwe ni kuphatisa basa moyo wathu wense kuti timutumikire.

Njira yabwino kwene-kwene yakuphatisira basa ufulu bwathu mwanzeru, ni kuphatisa basa nthawe pabodzi na mphanvu zathu pakutumikira Yahova

12. Kodi Nowe pabodzi na banja lace adakhala tani ciratizo cabwino kwa ifepano?

12 Njira yabwino kwene-kwene yakuphatisira basa ufulu bwathu mwanzeru, ni kuphatisa basa nthawe pabodzi na mphanvu zathu pakutumikira Yahova. Kucita bzimwebzi, kun’dzatithandiza kuleka kumbawona bzikhumbo bzathu na bzakulinga bza dzikoli kukhala bzakufunika kwene-kwene pa moyo wathu. (Wagalata 5:16) Ndokumbukirani bzomwe Nowe pabodzi na banja lace adacita. Iwo akhakhala m’dziko lakuipa kwene-kwene na laciwembo, koma napo bzikhali tenepo, iwo alibe kumala nthawe yawo na bzinthu bzomwe wanthu azinji akhambacita pa nthawe imweire. M’mbuto mwace, iwo adakhala wakutanganika  kwene-kwene na basa lomwe Yahova akhadawapasa kuti acite. Mwa ciratizo, iwo adamanga cingalawa, adagwezeka cakudya m’cingalawamo, adakonkhanisa bzirombo acibzipitisa m’cingalawamo ndipo adadziwisambo wanthu bza Cigumula ca madzi comwe cingadabwera. ‘Nowe adacita bzense ninga momwe Mulungu adamuuzira. Adacitadi tenepoyo.’ (Ciyambo 6:22) Ninga bzakutewera bzace, Nowe pabodzi na banja lace lense adapulumuka pomwe wanthu wakuipa adapfudzidwa.—Wahebereu 11:7.

13. Kodi n’ciyani comwe Yahova an’funa kuti timbacite?

13 Kodi n’ciyani comwe Yahova an’funa kuti timbacite nsiku zino? Ninga ateweri wa Jezu, timbadziwa kuti Mulungu an’funa kuti ifepano timbapalizire bzipsa bzabwino. (Werengani Luka 4:18, 19.) * Tsono nsiku zino, Sathani ankumpsinkha m’maso wanthu azinji kuti aleke kuzindikira kuti iwo mbakapolo wa cipembedzo cakunama, bzinthu bzakuthupi pabodzi na nkhani za ndale. (2 Wakolinto 4:4) Tenepo, ninga Jezu, ifepano tina mwayi wakuthandiza wanthu amwewa kudziwa Yahova, Mulungu wa ufulu, acimutumikira. (Mateu 28:19, 20) Basa lakupalizira liribe kupusa. M’mbuto zinango wanthu ambafuna lini kubva bza Mulungu ndipo winango mpaka ambafika pakukalipa tikafuna kuwapalizira. Tsono pakuti Yahova an’funa kuti timbapalizire, ifepano tin’funika kumbabzibvunza kuti: ‘Kodi ndingaphatise basa ufulu bomwe ndinabobu kuti ndicite bzizinji pakutumikira Yahova?’

14, 15. Kodi n’cakusankhula ciponi comwe atumiki azinji wa Mulungu ankucita nsiku zino? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 9.)

14 Mpsakulimbisa kwene-kwene kuwona kuti atumiki azinji wa Yahova ambazindikira kuti kumala kwa mkonzedwe uno kwafendera kwenekwene ndipo iwo ambasankhula kukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji, acimbatumikira ninga apainiya. (1 Wakolinto 9:19, 23) Winango ambatumikira ninga apainiya m’gwere lawo, pomwe winango ambayenda kukatumikira m’magwere yomwe yankufunikira thandizo. Mwa ciratizo, m’magole maxanu yapitaya, abale wakupitirira 250.000 adayamba kutumikira ninga apainiya, ndipo tsapano tina apainiya wakukhazikika wakupitirira 1.100.000. Kulewa cadidi, mpsakukondwesa kwene-kwene kuwona kuti abale na mpfumakazi zizinji ankuphatisa basa ufulu bwawo kuti atumikire Yahova!—Psalymo 110:3.

15 Kodi n’ciyani comwe cimbathandiza abalewa kuphatisa basa ufulu bwawo mwanzeru? Onani bzomwe John na Judith adalewa. Banjali lidatumikira m’madziko yakusiyana-siyana kwa magole yakupitirira 30, ndipo iro lidalewa kuti pomwe xikola ya utumiki bwa upainiya idayamba mu 1977, abale omwe adacita mapfunziro yawo m’xikolayi adalimbisidwa kuyenda kukatumikira m’magawo yomwe yakhafunikira apalizi azinji. M’bale John pabodzi na Judith akhana cakulinga cimweci, tenepo kuti akwanirise cakulingaci, awiriwo akhafunika kukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji ndipo m’bale John akhambacita mabasa yakusiyana-siyana. Na kupita kwa nthawe, banjali lidayenda kukatumikira m’dziko linango. Kodi n’ciyani comwe cidathandiza banjali kulimbana  na bvuto lakupfunza cirewedwe cipsa, cikhalidwe pabodzi na kuzerewerana na nyengo ya m’dzikolo? Ni kupemba kwa Yahova na kuthemba thandizo lace. Tsono kodi banjali limbabva tani thangwe ra kutumikira Yahova kwa magole yenseneya? John adati: “Pa mabasa yense yomwe ndidacita kale pa moyo wangu, ndimbawona kuti limweri ni basa labwino kwene-kwene, ndipo ndimbawonambo Yahova ninga munthu caiye kwa inepano na Baba wangu wa lufoyi. Kuposa bzense, ndimbawona kukwanisika kwa mafala ya pa Tiyago 4:8 pa moyo wangu, yomwe yambati: ‘Mufenderereni Mulungu ndipo iye an’dzakufendereranimbo.’ Inepano ndikhafuna kukhala na moyo wa thandauzo ndipo ndimbawona kuti ndidaugumanadi.”

16. Kodi abale azinji ankuphatisa tani basa ufulu bwawo mwanzeru?

16 Ninga John na Judith, abale winango angatumikire ninga apainiya kwa magole mazinji, pomwe winango angakwanise lini kucita bzimwebzo thangwe ra bzakucitika bzinango pa moyo wawo. Tsono napo bziri tenepo, abale azinji ankubzipereka pa basa la cimango lomwe linkucitika kuzungulira dziko lense la pansi. Mwa ciratizo, abale na mpfumakazi pafupi-fupi 27.000, adayenda kukathandizira basa lakumanga likulu lathu la pa dziko lense ku Warwick, mu mzinda wa Nova York. Abale winango adayenda kukathandizira basali kwa midzinga miwiri, pomwe winango adathandizira kwa minyezi yakucepa ndipo winango mpaka adamala gole. Ndipo azinji mwa abalewa adacita nyongo ikulu kwene-kwene, kuti akwanise kuyenda kukathandizira pa basa lakumangalo. Kulewa cadidi, abalewa n’ciratizo cabwino kwene-kwene ca wanthu omwe ankuphatisa basa ufulu bwawo kuti atumbize na kulemekeza Yahova, omwe ni Mulungu wa ufulu!

17. Kodi n’ciyani comwe tingadikhire kudzatambira tikambaphatisa basa ufulu bwathu mwanzeru?

17 Timbatenda kwene-kwene thangwe ra kudziwa Yahova na ufulu bomwe tinabo bwa kumunamata. Tenepo, bwerani timbalatize kuti timbawona ufulu bwathu kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wathu, mwa kumbacita bzakusankhula bzanzeru. Ndipo m’mbuto mwa kumbabuphatisa basa m’njira yakuphonyeka, bwerani timbaphatise basa ufulu bwathu pa kutumikira Yahova na mtima wense. Tikacita bzimwebzo, ifepano tin’dzapfatsa na bzisimbo bzomwe Yahova adapicira, pa nthawe yomwe in’dzakwanirisidwa polofesiya yakuti: ‘Cirengedweco cin’dzatsudzulidwa ku ukapolo bwa kubvunda cicidzakhala na ufulu bwa mbiri ya wana wa Mulungu.’—Waroma 8:21.

^ ndi. 7 2 Wakolinto 6:1 Pomwe tinkuphata naye basa pabodzi, tinkukudandaulirani kuti muleke kubvuma kudeka mtima kukulu kwa Mulungu, muciphonyesa cakulinga ca kudeka mtimako.

^ ndi. 8 1 Pedru 2:16 Khalani nfulu, koma ufulo bwanu buleke bwakubisira bzakuipa, koma khalani ninga akapolo wa Mulungu.

^ ndi. 13 Luka 4:18 “Mzimu wa Yahova uli pa ine, thangwe iye wandidzodza kuti ndipalizire bzipsa bzabwino kwa wanthu wakusauka. Wandituma kuti ndikadziwise bza kutsudzulidwa kwa wanthu omwe ali pa ukapolo na kuti ndikafungule maso azimola, kuti ndipulumuse wanthu wakuponderezedwa, 19 kuti ndidzapalizire gole lakubvumizika la Yahova.”