Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Bibliya limbalewa kuti mulandu ungatsimikiziridwe na umboni bwakucepera wanthu awiri. (Mirewengo 35:30; Bzakutonga 17:6; 19:15; Mateu 18:16; 1 Timotio 5:19) Tsono Cakutonga cikhalewa kuti mwamuna akapswitha ‘m’thengo’ mtsikana omwe ali pa umakhadzi, ndipo iye acikuwa, mtsikanayo akhakhala alibe mulandu, koma mwamunayo. Tsono, pakuti mtsikanayo pomwe akhapswithidwa pakhalibe mboni zakuwona na maso, thangwe ranyi mtsikanayo akhakhala alibe mulandu koma mwamuna yekhayo?

Koma mavesiya yakutsindika bza kusaya mulandu kwa mkaziyo. Mbatibveseseni mathangwe yace.

Mavesi ya m’mbuyomu yakufotokoza bza mwamuna omwe akugonana mu ‘mzinda’ na mkazi omwe ali pa umakhadzi. Mwa kucita bzimwebzo, mwamunayo ana mulandu wa upombo, thangwe mkaziyo akhawonedwa ninga wakulowodwa. Tsono tani pakulewa bza mkaziyo? Mavesiya yalewa kuti mkaziyo alibe kukuwa. Bzingadakhala kuti adakuwa, wanthu angadabva kukuwako, ndipo angadamukhotcerera. Tsono pakuti alibe, iye akhakhalambo na mulandu wa upombo sikuti mwamuna yekhayo.—Bzakutonga 22:23, 24.

Koma Cakutonga cikhalewambo bza momwe mulandu ubodzi-bodziyu ungadasamaliridwira ukacitika mwakusiyana. Cakutongaco cikhalewa kuti: ‘Penu mwamuna wagumana m’thengo mtsikana omwe ali pa umakhadzi, ndipo wamuphata acigona naye, mwamunayo afe. Ndipo mtsikanayo lekani kumucita cinthu ciri-centse. Iye alibe kucita pikado yakuthemera kufa, thangwe mulanduyo uli ninga munthu omwe wakhumba mwanzace ndipo wamupha, acicosa moyo wace. Pakuti adamugumana m’thengo mtsikana omwe akhali pa umakhadzi ule, iye adakuwa, koma pakhalibe omwe angadamukhotcerera.’—Bzakutonga 22:25-27.

Pa cakucitika ninga cimweci, Muyeruzi wa nkhaniyo akhatonga kuti mkaziyo alibe mulandu. Thangwe ranyi? Bzikhawona ninga kuti mkaziyo adakuwa, koma palibe kuwoneka ‘omwe angadamukhotcerera.’ Tenepo, iye akhalibe mulandu wa upombo. Koma mwamunayo akhana mulandu wakupswitha na kucita upombo, thangwe iye adangingimiza ‘mtsikana omwe akhali pa umakhadzi acigona naye.’

Napo kuti Cakutonga cikhatsindika bza kusaya mulandu kwa mkaziyo, koma nkhani yakuti mwamunayo akhana mulandu wa kupswitha na upombo, njacadidi. Ndipo tina citsimikizo centse cakuti ayeruzi akhafufudza na ‘kubvunzisisa nkhaniyo,’ ndipo akhacita cakusankhula mwakuphatisa basa malamulo yomwe Mulungu akhadawapasa mwakubwereza-bwereza.—Bzakutonga 13:14; 17:4; Kufuluka 20:14.