Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

‘Umambo Bwangu Bumbacita Lini Mbali ya Dzikoli’

‘Umambo Bwangu Bumbacita Lini Mbali ya Dzikoli’

‘Ndidabwera pansi pano kuti ndidzacitire umboni cadidi.’—JUWAU 18:37.

NYIMBO: 15, 74

1, 2. (a) Kodi n’ciyani comwe cimbacitisa dzikoli kusaya kubverana? (b) Kodi mu nkhani ino tin’gumana mitawiro ya mibvunzo iponi?

MPFUMAKAZI inango ya ku Europa meridional idalewa kuti: “Ndidayamba kuwona bzinthu bzakusaya cirungamo kuyambira ndiri mwana. Tenepo, ndikhapitira lini nkhani za ndale koma ndikhathandizira thimu linango lomwe wanthu azinji akhaliwona kuti lingadacinja bzinthu. Ndipo ndidakhala pa umakhadzi kwa magole mazinji na mwamuna munango omwe akhali kapondo.” M’bale munango wa ku África Austral adafotokoza bza thangwe lomwe akhacitira ciwembo. Iye adati: “Ndikhawona dzinza langu kukhala lapadzulu kwene-kwene kuposa madzinza manango, na tenepo ndidayamba kuthandizira cipani cinango ca ndale. Tidauzidwa kuti timbaphe wense omwe akhali lini wa cipani cathu na madipa, napo wa dzinza lathu omwe akhathandizira cipani cinango.” Mpfumakazi inango ya ku Europa idalewambo kuti: “Inepano ndidacitiridwa bzinthu bzizinji bzakusaya cirungamo, tenepo ndikhawenga munthu ali-wense wa dziko linango ayai wa cipembedzo cakusiyana na cangu.”

2 Nsiku zino, wanthu azinji ana makumbukidwe ninga yomwe abale atatuwa akhanayo. Magulu mazinji ya ndale yambacita ciwembo kuti yagumane ufulu. Ndipo wanthu kawiri-kawiri ambamenyana thangwe ra nkhani za ndale. Ndipo m’madziko mazinji, wanthu wakucokera m’madziko manango ambazunzidwa kwene-kwene. Ninga momwe  Bibliya likhadaleweratu kale, wanthu mbakusaya ‘mbverano’ m’nsiku zakumalizira zino. (2 Timotio 3:1, 3) Kodi Akristau angapitirize tani kukhala wakuphatana m’dziko lakusaya mbveranoli? Tingapfunze bzizinji na ciratizo ca Jezu. Mu nthawe yace wanthu akhabveranambo lini pa nkhani za ndale. Ndipo mu nkhani ino, tin’gumana mitawiro ya mibvunzo mitatu iyi: N’thangwe ranyi Jezu alibe kupitira nkhani za ndale? Kodi Jezu adalatiza tani kuti Atumiki wa Mulungu an’funika lini kumbapitira nkhani za ndale? Ndipo iye adalatiza tani kuti tin’funika lini kumbacita ciwembo?

BZOMWE WANTHU WA M’NTHAWE YA JEZU AKHAKUMBUKA

3, 4. (a) Kodi n’ciyani comwe Ajuda azinji wa m’nthawe ya Jezu akhafuna? (b) Ndipo n’ciyani comwe ateweri wa Jezu akhakumbuka?

3 Ajuda azinji omwe Jezu akhawapalizira, akhafuna kwene-kwene kutsudzulidwa ku utongi bwa Roma. Pa nthawe imweyire, pakhana mwamuna munango wa ku Galileya wakucemeredwa Juda, omwe akhateweredwa na gulu linango la ndale lakucemeredwa Azeloti, ndipo gululi likhacita bzinthu bzomwe bzikhathandizira nzeru imweyi. Iye akhanamizira kukhala mesiya ndipo akhapumpsa wanthu azinji. Ndipo munembi munango wakucemeredwa Josefo, adalewa kuti Judayo akhambapumpsa Ajuda kuti aphindukire boma la Roma ndipo iye akhambanyoza wale omwe akhambalipira mtsonkho, mwakuwalewa kuti “mbapsiru.” Tsono pomwe boma la Roma lidadziwa bzimwebzi, Judayo adaphedwa. (Mabasa 5:37) Azeloti winango mpaka akhafika pakucita ciwembo kuti akwanise bzakulinga bzawo.

4 Ajuda azinji akhadikhirira kubwera kwa Mesiya. Iwo akhakumbuka kuti Mesiyayo angadadzawatsudzula ku utongi bwa Roma, acicitisa Jirayeri kukhala pomwe mtundu wakufunika. (Luka 2:38; 3:15) Ndipo azinji akhakumbuka kuti Mesiya angadatonga ninga mambo wa Jirayeri, acicitisa kuti Ajirayeri wense omwe akhadabalalikira m’mbuto zinango, abwerere pomwe ku Jirayeriko. Ndipo napo Juwau Batista caiyeyo, adabvunza Jezu kuti: ‘Kodi Mesiya omwe tikhamudikhirira ule ndimwepo ayai tidikhirire munango?’ (Mateu 11:2, 3) Pinango Juwau akhakumbuka kuti kungadabwera munthu munango omwe angadadzatsudzula Ajuda. Ndipo pomwe Jezu adalamusidwa, anyakupfunza awiri omwe akhayenda ku Emausi adagumana naye m’njira. Iwo akhadziwa lini kuti ankulewalewa na Jezu ndipo pakuceza naye adalewa kuti iwo akhakumbuka kuti Jezu akhali ule omwe angadapulumusa Jirayeri. (Werengani Luka 24:21.) * Patsogolo pace, apostolo adabvunzambo Jezu kuti: ‘Mbuya, kodi mun’khazikisa Umambo kwa Jirayeri m’nthawe imweyinoletu?’—Mabasa 1:6.

5. (a) N’thangwe ranyi wanthu wa ku Galileya akhafuna kuti Jezu akhale mambo wawo? (b) Tsono n’ciyani comwe Jezuyo adawauza?

5 Ajuda akhakumbuka kuti Jezu angadawamalisira mabvuto yawo yense. Ndipopa wanthu wa ku Galileya akhafuna kuti iye akhale mambo wawo. Pinango iwo akhakumbuka kuti iye angadakhala mtsogoleri wabwino thangwe akhadziwa kulewalewa na wanthu, akhapoza atenda ndipo akhadyesa mwakudabwisa wanthu omwe akhana njala. Mwa ciratizo, iye adadyesa mwakudabwisa wanthu wakukwana 5.000 ndipo bzimwebzi bzidadabwisa kwene-kwene wanthuwo. Tsono, Jezu akhadziwa bzomwe wanthu wale akhafuna kucita naye, ndipo Bibliya limbalewa bzomwe iye adacita. Iro limbati: ‘Jezu pakudziwa kuti iwo akhabwera kuti adzamukhazike mambo, iye adacoka, aciyenda pomwe yekha ku phiri.’ (Juwau 6:10-15) Pomwe wanthu wale adayenda pomwe kwa iye mangwana yace, Jezu adawauza kuti iye alibe kubwera pansi pano kuti adzawathandize pa bzakusaya bzawo bzakuthupi, koma kudzawapfunzisa bza Umambo bwa Mulungu. Iye adati: ‘Lekani kuphatira basa cakudya comwe cin’mala, koma phatirani  basa cakudya comwe cin’khala ciripo mpaka ku moyo wa muyaya.’—Juwau 6:25-27.

6. Kodi Jezu adalatiza tani kuti akhafuna lini kupitira nkhani za ndale? (Onani cithunzi-thunzi cakuyamba pa tsamba 3.)

6 Zitasala nsiku zing’ono-ng’ono kuti aphedwe, Jezu adazindikira kuti winango mwa anyakupfunza wace akhakumbuka kuti iye angadayamba kutonga ku Jeruzalemu. Tenepo, iye adawafotokozera bza there linango lakulewa bza mina, kuti awathandize kubvesesa kuti bzomwe akhakumbukabzo bzingadacitika lini pa nthawe imweyo. Therelo likhalewa bza ‘munthu munango wa m’banja laciumambo,’ omwe akhaimira Jezuyo, omwe angadayenda ku dziko lakutali. (Luka 19:11-13, 15) Ndipo Jezu adauziratu Ponsiyo Pirato kuti iye akhapitira lini nkhani za ndale za m’dziko, tenepo, Pirato adamubvunza kuti: ‘Kodi iwepo ndiwe Mambo wa Ajuda?’ (Juwau 18:33) Pinango Pirato akhagopa kuti Jezu angadacitisa wanthu kuphindukira Aroma, tsono iye adatawira Piratoyo kuti: ‘Umambo bwangu bumbacita lini mbali ya dzikoli.’ (Juwau 18:36) Jezu akhapitira lini nkhani za ndale thangwe Umambo bwace bungadakhala kudzulu, ndipo iye adalewa kuti akhadabwera pansi pano ‘kudzacitira umboni cadidi.’—Werengani Juwau 18:37. *

Kodi imwepo mumbacita thupo na mabvuto ya m’dzikoli ayai mumbathemba Umambo bwa Mulungu? (Onani ndime 7)

7. N’thangwe ranyi bzingakhale bzakunesa kuleka kuthandizira bzipani bza ndale mwa mafala ayai na mu mtima mwathu?

7 Jezu akhadziwa bza thangwe lomwe akhadabwerera pansi pano. Mpsibodzi-bodzimbo na ifepano, tikadziwa bza basa lomwe tin’funika kucita, tin’dzathandizira lini cipani ciri-cense ca ndale mwa mafala ne na mu mtima mwathu. Tsono kucita bzimwebzi kungakhale kwakunesa. Mwa ciratizo, nyakunyang’anira dera munango adalewa kuti wanthu wa m’gawo lace, ambacita bzinthu mwakunyanyira. Iwo ambasamwa kwene-kwene thangwe ra mtundu wawo ndipo ambakumbuka kuti bzinthu bzingadawafambira bwino pa moyo, bzingadakhala kuti ankutongedwa na munthu wa mtundu wawo. Tsono iye adalewambo kuti: “Mpsakukondwesa kwene-kwene kuwona kuti abale na mpfumakazi ambapitiriza kukhala wakuphatana mwauzimu, acimbapalizira  bzipsa bzabwino bza Umambo. Ndipo iwo ambathemba Mulungu kuti adzamalise mabvuto yawo na bzinthu bzense bzakusaya cirungamo bzomwe bzimbacitika.”

JEZU ALIBE KUPITIRA NKHANI ZA NDALE

8. Kodi n’kusaya cirungamo kuponi komwe kukhacitikira Ajuda mu nthawe ya Jezu?

8 Kawiri-kawiri, wanthu ambapitira nkhani za ndale thangwe ra kusaya cirungamo komwe kumbacitika. Mwa ciratizo, kulipira mtsonkho mu nthawe ya Jezu, ikhali nkhani yomwe ikhacitisa wanthu azinji kumbapitira nkhani za ndale. Ndipo Juda wa ku Galileya ule, akhadapandukira boma la Roma thangwe iwo akhambanemba madzina ya wanthu kuti awonesese kuti wense ankulipira mtsonkho. Pakhana mitsonkho izinji yomwe Ajuda akhambalipira. Iwo akhalipira mtsonkho wa bzinthu bzomwe akhanabzo, wa mbuto zakukhala na wa nyumba. Tsono, anyakukhomesa mtsonkhowo akhali wanthu wadyera, bzomwe bzikhacitisa kuti bzinthu bziipiretu. Nthawe zinango, iwo akhambakacita bobobo kwa akulu-akulu wa boma, kuti awapase mpando na cakulinga cakuti agumane mpata wakukhala na kobiri zizinji. Ndipo Zakeu omwe akhali mkulu wa anyakukhomesa mtsonkho ku Jeriko, akhadadala thangwe ra kumbakhomesa mtsonkho mwakuumira kwene-kwene.—Luka 19:2, 8.

9, 10. (a) Kodi n’ciyani comwe anyamadulanthaka wa Jezu akhafuna kuti iye acite? (b) Ndipo n’ciyani comwe tingapfunze na momwe iye adawatawirira? (Onani cithunzi-thunzi caciwiri pa tsamba 3.)

9 Anyamadulanthaka wa Jezu, akhafuna kuti iye apitire nkhani ya kukhomesa mtsonkho. Mwa ciratizo, Ajuda wense akhafunika kumbapereka ‘mtsonkho kwa Sezare,’ omwe ukhali mtsonkho wa dinario ibodzi, koma iwo adabvunza Jezu penu bzimwebzi bzikhalidi bzakufunika ayai ne. Ajudawo akhambawenga mtsonkho umweyu, thangwe ukhambawakumbusa kuti iwo ankutongedwa na boma la Roma. “Ateweri wa cipani ca Herode,” adacita mbvunzoyu na cakulinga cakuti Jezu akatawira kuti ne, amunamizire kuti iye ni nyamadulanthaka wa boma la Roma. Tsono bzingadakhala kuti Jezu adatawira kuti inde, wanthu azinji pinango angadasiya kumbamutewera. Tenepo, n’ciyani comwe iye adacita?—(Werengani Mateu 22:16-18.) *

10 Jezu adacita bzinthu mwakusamala kwene-kwene kuti aleke kupitira nkhaniyi. Tenepo, iye adawatawira kuti: ‘Perekani kwa Sezare bzinthu bza Sezare, koma bza Mulungu, perekani kwa Mulungu.’ (Mateu 22:21) Jezu akhadziwa kuti anyakukhomesa mtsonkho azinji akhali wadyera, koma iye akhalibe basa na bzimwebzo. M’mbuto mwace, iye adaikha Umambo bwa Mulungu pa mbuto yakuyamba pakuti ndibo bomwe bun’dzamalisa mabvuto yense ya wanthu. Jezu n’ciratizo cabwino kwa ifepano. Ninga iye, tin’funika lini kumbathandizira cipani ciri-cense ca ndale, napo cire comwe cingawoneke ninga kuti cinkucita bzinthu mwa cirungamo. Akristau ambathemba Umambo bwa Mulungu, ndipo ambakhulupira bzomwe Mulungu ambalewa kuti mpsabwino. Ndipopa timbapitira lini nkhani za ndale, ne kulewa kuipa atongi thangwe ra bzinthu bzakusaya cirungamo bzomwe ambacita.—Mateu 6:33.

11. Kodi tingathandize tani winango kugumana cirungamo caico?

11 Mboni za Yahova zizinji, zinkukwanisa kucinja makumbukidwe yakuphonyeka yomwe zikhanayo. Mwa ciratizo, mpfumakazi inango ya ku Grã-Bretanha yomwe idapfunza bza makhalidwe ya wanthu ku universidade pomwe ikhanati kupfunza Bibliya, ikhawona kuipa wanthu omwe akhambacitira bzakuipa asenzi. Mpfumakaziyi idati: “Tikhacitiridwa bzinthu bzizinji bzakusaya cirungamo, tenepo, ndikhacita nyongo ya kumbakhotcerera ufulu bwa asenzi. Ndikhakwanisadi kucita bzimwebzo, tsono pakumalizira pace ndikhakhala  wakusunama. Ndikhadziwa lini kuti ndingadakwanisa lini kucinja makumbukidwe ya wanthu pa nkhani imweyi, thangwe bzomwe bzikhacitisa kuti iwo asankhulane bzikhadakhazikika m’mitima mwawo. Koma pomwe ndidayamba kupfunza Bibliya, ndidazindikira kuti ndikhafunika kuyamba ndine kumalisa mzimu umweyu mu mtima mwangu kuti ndithandize wanthu. Ndipo na thandizo la mpfumakazi inango yomwe ikhali mzungu, inepano ndidakwanisa kucita bzimwebzi.” Iyo idathumizira kuti: “Tsapano, ndinkutumikira ninga mpainiya wakukhazikika m’gwere la cirewedwe ca manja, ndipo ndimbacita nyongo yakupalizira wanthu wa mitundu yense.”

‘BWEZA MPHANGAYO M’MBUTO MWACE’

12. Kodi ‘cakufufumisa’ comwe Jezu adauza anyakupfunza wace kuti atcenkhe cikhali ciyani?

12 Mu nthawe ya Jezu, atsogoleri wa bzipembedzo kawiri-kawiri akhambapitira nkhani za ndale. Mwa ciratizo, bukhu la A Vida Diária nos Tempos de Jesus, lidafotokoza kuti Ajuda akhadagawana m’magulu pa nkhani za cipembedzo, ndipo maguluyo yakhakhala ninga bzipani bza ndale. Tenepo, Jezu adacenjeza anyakupfunza wace kuti: ‘Pitirizani kukhala wakupenya; samalani na cakufufumisa ca Afarizeu pabodzi na cakufufumisa ca Herode.’ (Marko 8:15) Pomwe Jezu adalewa bza cakufufumisa ca Herode, pinango iye akhalewa bza ateweri wa cipani ca ndale ca Herodeyo. Gulu linango likhali la Afarizeu, omwe akhafuna kuti Ajuda apandukire Utongi bwa Roma. Ndipo mwakubverana na bukhu la Mateu, Jezu adacenjezambo anyakupfunza wace kuti asamale na Asaduki, omwe akhafuna kuti boma la Roma lipitirize kumbatonga Ajuda, thangwe iwo akhana mpando ku bomako. Tenepo, zitandopita nsiku zakucepa kucokera pomwe Jezu adalamba kukhala mambo, iye adacenjeza anyakupfunza wace kuti atcenkhe ‘cakufufumisa’ ayai bzipfunziso bza magulu matatuya. (Mateu 16:6, 12) Bzimwebzi bzinkulatiziratu kuti iye akhafuna lini kuti iwo apitire nkhani za ndale.

Jezu adauza anyakupfunza wace kuti aleke kumbapitira nkhani za ndale

13, 14. (a) Kodi n’ciyani cimbacitika bzipembedzo bzikapitira nkhani za ndale? (b) N’thangwe ranyi tin’funika lini kumbabwezera napo tikacitiridwa bzinthu bzakusaya cirungamo? (Onani cithunzi-thunzi cacitatu pa tsamba 3.)

13 Bzipembedzo bzikapitira nkhani za ndale, kawiri-kawiri bzimbacitisa kuti bzinthu bziipiretu. Ndipopa Jezu adauza anyakupfunza wace kuti aleke kumbapitira nkhani za ndale. Limweri ni libodzi mwa mathangwe yomwe yadacitisa kuti akulu-akulu wa ansembe pabodzi na Afarizeu afune kumupha. Iwo akhagopa kuti wanthu angadatetekera Jezuyo, acisiya kumbawatewera, bzomwe bzingadacitisa kuti iwo aluze udindo bomwe akhanabo ku cipembedzo na m’bzipani bza ndale. Iwo adati: ‘Tikamulekerera kuti apitirize kumbacita bzimwebzi, wanthu wense an’dzamukhulupira ndipo Aroma an’dzabwera, acidzatenga mbuto yathu pabodzi na mtundu wathuyu.’ (Juwau 11:48) Tenepo, mkulu wa ansembe Kaifasi adacita makonzedwe yakuti Jezu aphedwe.—Juwau 11:49-53; 18:14.

14 Kaifasi adadikhira kuti kudoke, patsogolo pace, iye adatumiza acikunda kuti akaphate Jezu. Tsono, Jezu akhadziwa kale bza makonzedweyo, tenepo, usiku bwa nsiku imweyire, iye adauza ateweri wace kuti akhale na mphanga. Iwo adatenga mphanga ziwiri, ndipo Jezu adaphatisa basa mphangazo kuti awapfunzise cinthu cinango cakufunika kwene-kwene. (Luka 22:36-38) Kudabwera thimu la wanthu kuti adzaphate Jezu, tsono Pedru adakalipa kwene-kwene na kusaya cirungamoko, mwakuti adatenga mphanga  acigwata khutu la m’bodzi mwa wanthu wale. (Juwau 18:10) Tsono Jezu adauza Pedru kuti: ‘Bweza mphangayo m’mbuto mwace, pakuti wense omwe an’phata mphanga, an’dzafa na mphanga.’ (Mateu 26:52, 53) Kodi n’ciyani comwe Jezu akhafuna kupfunzisa ateweri wace na mafalaya? Iye akhafuna kuwapfunzisa kuti iwo akhafunika lini kucita mbali ya dzikoli ndipo ndibzo bzomwe iye akhadakumbira kale mu mpembo usiku bumwebule. (Werengani Juwau 17:16.) * Ni Mulungu yekha omwe ana ugo bwakumalisa kusaya cirungamo komwe kumbacitika.

15, 16. (a) Kodi Bibliya lidathandiza tani abale winango kucinja makumbukidwe yakuphonyeka? (b) Kodi Yahova ambabva tani akambawona mbverano wathu?

15 Mpfumakazi ya ku Europa meridional yomwe yafotokozedwa pakuyamba ire, idapfunza cinthu cinango cakufunika kwene-kwene. Iyo idati: “Ndidadzawona kuti ciwembo cimbamalisa lini kusaya cirungamo nakuti omwe ambacita ciwembo, kawiri-kawiri ambadzamalizira kusunama ayai kuphedwa. Tsono, ndidadekedwa kwene-kwene pomwe ndidapfunza m’Bibliya, kuti ni Mulungu yekha omwe angabwerese cirungamo caico pa dziko la pansi. Ndipo ndibzo bzomwe ndinkumbapalizira wanthu kwa magole 25.” Ndipo m’bale wa ku África Austral ule, adasiya kuphatisa basa dipa, aciyamba kumbaphatisa basa ‘mphanga ya mzimu,’ yomwe ni Fala la Mulungu, Bibliya. (Wayefezo 6:17) Ndipo tsapano, iye ambapalizira bzipsa bzabwino kwa wanthu wa mitundu na madzinza yense. Pomwe mpfumakazi ya ku Europa ire idadzakhala Mboni ya Yahova, idadzalowodwa na m’bale munango omwe akhali wa mtundu omwe iyo ikhauwenga. Kodi n’ciyani cidathandiza abale atatuwa kucinja makumbukidwe yawo? Ni kufuna kutewezera ciratizo ca Jezu.

16 Ninga iwo, ifepanombo tin’funika kumbacita nyongo yakucinja makumbukidwe yakuphonyeka. Nkhani za ndale zimbacitisa wanthu kucita phiringu, kukhala wakugawanika ndipo nthawe zinango mpaka ambafika pa kumenyana. Ndipopa Bibliya limbalewa kuti mitundu ya wanthu iri ninga nyanza yomwe inkuwinduka ndipo madzi yace yambaderekha lini. (Zaiya 17:12; 57:20, 21; Cibvumbulutso 13:1) Tsono mwakusiyana na wanthu wa ku dzikoku omwe mbakugawanika, ifepano ndife wakuphatana ndipo Yahova ambadekedwa kwene-kwene akambawona mbverano wathu.—Werengani Sofoniya 3:17. *

17. (a) Kodi tingalimbise tani mbverano wathu? (b) Kodi tin’cezerana ciyani mu nkhani yakutewera?

17 Mu nkhani ino tapfunza kuti tingalimbise mbverano wathu mwa njira zitatu izi: (1) Mwa kukhulupira kuti ni Umambo bwa Mulungu bokha bomwe bun’dzamalisa kusaya cirungamo kwense, (2) kuleka kumbapitira nkhani za ndale na (3) kumbatcenkha kucita bzinthu bzaciwembo. Tsono nthawe zinango, mbverano wathu ungadzongeke thangwe ra mzimu wa tsankhulo. Ndipopa mu nkhani yakutewerayi tin’pfunza momwe tingakundire mzimu umweyu, ninga momwe adacitira Akristau wakuyambirira.

^ ndi. 4 Luka 24:21 Koma ife tikhadikhira kuti munthu umweyu ndiye an’dzapulumusa Jirayeri. Kuthumizira pamwepa, lero ni nsiku yacitatu kuyambira pomwe bzimwebzi bzidacitika.

^ ndi. 6 Juwau 18:37 Tsono, Pirato adamubvunza kuti: “Tenepo, iwepo ndiwe Mambo?” Jezu adamutawira, aciti: “Imwepo ndimwe mukunditi Mambo. Ndidabadwa, ndicibwera pansi pano kuti ndidzacitire umboni cadidi. Ali-wense omwe ali ku mbali ya cadidi, an’bva fala langu.”

^ ndi. 9 Mateu 22:16 Tenepo adatumiza anyakupfunza wawo pabodzi na wa cipani ca Herode, aciti: ‘Mpfunzisi, timbadziwa kuti imwepo mumbalewa cadidi ndipo mumbapfunzisa njira ya Mulungu m’cadidi, ndipo mulibe basa kuti uyu ni mbani, thangwe mumbanyang’anisa lini mawonekedwe ya munthu. 17 Tiuzeni tsono, kodi munkukumbuka tani? Mpsakubvumizika kukhoma mtsonkho kwa Sezare ayai ne?’ 18 Tsono Jezu, pakudziwa kuipa kwawo, adawauza kuti: ‘Anyacinyengomwe! Thangwe ranyi munkudiyeza?

^ ndi. 14 Juwau 17:16 Iwo ambacita lini mbali ya dziko, ninga momwe ine ndimbacita lini mbali ya dziko.

^ ndi. 16 Sofoniya 3:17 Yahova Mulungu wako ali pakati panu pakuti iye ngwamphanvu zense, an’dzakupulumusa. Ndipo an’dzakondwa thangwe ra iwepo. Iye an’dzakhala phee thangwe ra lufoyi lomwe ankukulatiza ndipo an’dzakuwa mwamphanvu thangwe ra kukomedwa nawe.