NTSANZA YA MULINDIRI N.° 2 2020 | Kodi Umambo bwa Mulungu n’Ciyani?

Wanthu azinji ambabvunza mbvunzo umweyu kuyambira kale-kale. Mtawiro wa mbvunzoyu tingaugumane m’Bibliya.

‘Umambo Bwanu Bubwere’—Mpembo Omwe Wanthu Azinji Ambaucita Mwakubwereza-Bwereza

Kodi ni mibvunzo iponi yakulewa bza Umambo bwa Mulungu yomwe in’funikira kutawiridwa kuti tikwanise kubvesesa thandauzo la mpemboyi?

Thangwe Ranyi Tikufunikira Umambo bwa Mulungu?

Wanthu wakuperewera akakhala akutonga, mabvuto yambathimuzirika.

Kodi Mtongi wa Umambo bwa Mulungu ni Mbani?

Anembi azinji wa Bibliya akhadaleweratu bzinthu bzomwe bzingadathandiza wanthu kuzindikira munthu omwe angadadzakhala Mambo wa Umambo bwa Mulungu. Kuyambira kale-kale ni munthu m’bodzi yekha omwe adathemera kukhala mtongi wa wanthu.

Kodi ni Lini Pomwe Umambo bwa Mulungu Bun’dzatonga Dziko la Pantsi?

Ateweri winango wa Jezu, akhafunambo kudziwa bzimwebzi. Kodi Jezu adatawawira tani pomwe adamubvunza mbvunzoyi?

Kodi Umambo bwa Mulungu Bun’dzacita Ciyani Kutsogoloku?

Jezu akhadziwa kuti ni Umambo bwa Mulungu bokha bomwe bun’dzamalisa mabvuto yomwe timbagumana nayo pano pa dziko la pantsi. Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe Umambo Mulungu bwacita kale, ndipo bzingalimbise tani cikhulupiro cathu?

Thandizirani Umambo bwa Mulungu Kuyambira Tsapano!

Jezu adauza ateweri wace kuti aikhe pakutoma Umambo bwa Mulungu. Kodi imwepo mungacite tani bzimwebzi?

Kodi Umambo bwa Mulungu N’ciyani?

Wanthu azinji ambapemba kuti Umambo bwa Mulungu bubwere. Kodi imwepo mudabzibvunza kale kuti kodi Umambo bwa Mulungu n’ciyani, ndipo bun’dzacita ciyani pa dziko la pantsi?