NTSANZA YA MULINDIRI N.° 1 2020 | Kufufudza Cadidi

Bibliya limbapereka mitawiro ya mibvunzo yakufunika kwene-kwene pa moyo wa munthu.

Kufufudza Cadidi

Ntsiku zino mpsakunesa kwene-kwene kugumana mitawiro ya mibvunzo yakufunika kwene-kwene pa moyo wathu thangwe kwadzala na nkhani zakunama.

Bibliya—Bukhu Lakukhulupirika Ndipo Limbalewa Cadidi

Imwepo mungakhale na citsimikizo centse cakuti bzomwe Bibliya limbalewa mpsacadidi.

Cadidi Cakulewa bza Mulungu na Kristu

Kodi ni kusiyana kuponi komwe kulipo pakati pa Yahova Mulungu na Jezu Kristu?

Cadidi Cakulewa bza Umambo bwa Mulungu

Bibliya limbafotokoza bza Mambo wa Umambo bwa Mulungu kuphatanidza komwe budakhazikisidwa, bzomwe bun’dzacita, atongi na cakulinga cace.

Cadidi Cakulewa bza Tsogolo

Limbisani cidikhiro canu pa bzomwe Mulungu ambalewa kuti an’dzacita kutsogolo pa dziko la pantsi na wanthu omwe an’dzakhala m’dzikomo.

Cadidi ca m’Bibliya Cingacinje Moyo Wanu

Cadidi ca m’Fala la Mulungu cimbabweresa bzisimbo bzizinji.